KVARTAL Analytikerkonferanse 11. november kv.98 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1"

Transkript

1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november kv98 1

2 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat utgjorde minus 4038 millkroner Storebrand har god soliditet og risikobærende evne selv etter fallet i finansmarkedene Konkurransedyktig avkastning til tross for svake finansresultater i 3kvartal Bokført avkastning hittil i år i Livselskapet ble 4,4% (5,9% annualisert), mens verdijustert kapitalavkastning ble 0,1% hittil i år (0,1% annualisert) Netto bokført flytting til Storebrand Livsforsikring utgjorde 473 millkroner Premievekst og betydelig redusert skadeprosent i Storebrand Skadeforsikring i forhold til i fjor Markedsandelen for Skadeselskapet er i 3kvartal 1998 økt med 0,1%- poeng til 38,8% Markedsandelen for Livselskapet er i 3kvartal 1998 uendret på 28% 3kv98 2

3 Storebrand Konsern Driftsresultat pr 3 kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat kv98 3

4 Storebrand Konsern Driftsresultat 3 kvartal isolert 3 kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat kv98 4

5 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og Netto gevinster nedskrivninger NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA Storebrand Konsern * Eksklusiv utlån og eiendom 3kv98 5

6 Storebrand Konsernresultat pr 3 kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat kv98 6

7 Storebrand Konsernresultat 3 kvartal isolert 3 kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank 8 0 Storebrand Fondsforsikring 0-3 Storebrand SPAR -2 8 Storebrand Asset/Investment Management 0 0 Øvrige selskaper/elimineringer 0-35 Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat kv98 7

8 Storebrand Overskudd pr aksje 3 kvartal kvartal NOK mill Konsernresultat Skattekostnad Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 1,67 2,56 3,57 3kv98 8

9 Storebrand Konsernbalanse 3009 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 9 % Obligasjoner % 50 % Sertifikater % 6 % Aksjer og andeler % 18 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 10 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 6 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner 3kv98 9

10 Storebrand Kursreserver NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Totalt kv98 10

11 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,7 % 93,7 % Storebrand Livsforsikring ,6 % 10,5 % Storebrand Skadeforsikring ,1 % 22,4 % Storebrand Bank AS ,4 % 23,5 % Storebrand Konsern ,9 % 14,4 % 3kv98 11

12 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og utbytte Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt kv98 12

13 Storebrand ASA Balanse 3009 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 31 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 55 % Tilgode innen konsernet 81 1 % 10 % Investeringsaktiva % 27 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 63 % Obligasjonslån % 21 % Gjeld innen konsernet % 8 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8545 mill kroner 3kv98 13

14 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 173,8 33,5 57,3 Rentekostnader 134,6 24,3 43,0 Netto renteinntekter 39,2 9,2 14,3 Andre inntekter 84,9 39,8 64,3 Driftskostnader 131,0 98,6 141,4 Driftsresultat -6,9-49,6-62,8 Tapsavsetninger -2,9-0,7-1,0 Resultat av ordinær drift -9,8-50,3-63,8 3kv98 14

15 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 8,2 168,1 147,1 Utlån 4348,3 1261,9 2039,8 Investeringsaktiva 972,2 174,9 401,0 Anleggsmidler 12,1 6,7 11,4 Aksjer i konsernselskap 95,9 95,8 95,8 Diverse fordringer 95,0 25,3 47,8 Sum eiendeler 5531,7 1732,7 2742,9 Gjeld til banker 460,0 351,4 675,1 Sertifikatlån / obligasjonslån 1999,5 300,00 850,0 Innskudd fra kunder 2578,3 874,4 896,0 Annen gjeld 131,9 46,6 50,0 Egenkapital 362,0 160,3 271,8 Sum gjeld og egenkapital 5531,7 1732,7 2742,9 3kv98 15

16 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 27,9 25,3 34,4 Driftskostnader og rentekostnader 13,8 13,8 19,0 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 63,8 26,0 47,7 Resultat av ordinær drift 77,9 37,5 63,1 3kv98 16

17 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet utgjør 416 millkroner som er 120 millkroner svakere enn i fjor Bokførte finansinntekter utgjør 594 millkroner som er 103 millkroner lavere enn i fjor Kursreservene er redusert med 555 millkroner i 1998 til 152 millkroner Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 519 millkroner siden i hovedsak pga premieøkninger i personbil og villa Skadeprosenten fer utgjør 76% Dette er 3%-poeng bedre enn i fjor Normalisert skadeprosent er 9%-poeng bedre enn i fjor Driftskostnadene er 164 millkroner høyere enn i fjor og skyldes økt distribusjonskraft, planlagte investeringer i forbedringsprogrammer og ITsatsninger Markedsandel i non-marine bransjer på 38,8% er en økning på 0,1%-poeng i 3kvartal kv98 17

18 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv Resultat av ordinær virksomhet kv98 18

19 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 58 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 21 % Pantelån og andre lån 40 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 8 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 1 % Sum finansielle eiendeler % 81 % Øvrige eiendeler % 18 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner 3kv98 19

20 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 12 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 17 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 8 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner 3kv98 20

21 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 10,2 % 13,5 % Combined ratio fer 100,9 % 104,0 % Skadeprosent fer 75,8 % 79,9 % Kostnadsprosent fer 25,1 % 24,1 % Kostnadsandel fer 27,5 % 25,6 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 72,2 % 76,3 % Kapitaldekning 25,1 % 25,8 % Skadereservegrad fer 100,0 % 112,1 % * Inkl eiendom 3kv98 21

22 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 70,9 % 76,0 % 79,9 % 75,8 % Effekt av KT's minstekrav 2,0 % -1,4 % 4,1 % -2,2 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 72,9 % 74,6 % 84,1 % 73,6 % Effekt av avviklingsgevinst 2,9 % 4,5 % 2,8 % 4,2 % Normalisert skadeprosent fer 75,8 % 79,1 % 86,9 % 77,8 % 3kv98 22

23 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 3kv98 23

24 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 3kv98 24

25 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-5,5 6,0 5,5 5,8 5,3 5,3 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9 7,8 17,9 18,0 19,0 18,8 18,9 19,1 27,0 27,1 28,1 29,0 29,2 29,0 41,4 41,2 40,0 38,9 38,7 38, Øvrige NFF Vår Forsikring Vesta Gjensidige Storebrand 3kv98 25

26 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 43,4 43,6 40,0 38,9 38,7 38,8 38,9 38,8 38,9 39,8 39,7 39,2 37,9 37,2 37,1 40,4 38,7 37,0 37,0 35,0 32,5 31,6 31,6 30,0 25,0 25,2 24,9 24,8 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar 3kv98 26

27 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet er redusert med 67% fra ifjor Premieinntekten inkl tilflyttede premiereserver har økt med 32% fra samme tid ifjor Forfalte premier har økt med 18% Verdijustert kapitalavkastning hittil i år ble 0,06%, innualisert 0,07% Annualisert bokført kapitalavkastning ble 5,88% Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,55% Positiv salgsutvikling (indeksert) i privatmarkedet med en økning på 14% fra ifjor I bedriftsmarkedet er salget (indeksert) 144% over fjoråret 3kv98 27

28 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % herav forfalt premie % 6437 Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % 116 Erstatninger for egen regning % herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % herav admkostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader % -614 Andre kostnader % -414 Driftsresultat % 4359 Midler tilført forsikringskundene % herav til tilleggsavsetning Resultat av ordinær virksomhet % 562 3kv98 28

29 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum kv98 29

30 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto kv98 30

31 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning hittil iår 4,38 % 6,61 % Kapitalavkastning - annualisert 5,88 % 8,91 % 9,96% Verdijustert avkastning - hittil iår 0,06 % 9,84 % 10,45% Verdijustert avkastning - hittil iår -inkl obligasjoner holdt til forfall -0,54 % 9,90 % 10,55% Solvensmargin 194,8% Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,55 % 10,08 % 10,51% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,92 % 0,78 % 0,86% 3kv98 31

32 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,92% 0,6 0,4 0,2 0, kv 98 3kv98 32

33 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 6 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 9 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 4 0 % 0 % Aksjer og andeler % 20 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 35 % Sertifikater % 5 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 2 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % 3kv98 33

34 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 77 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder fer % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % 3kv98 34

35 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade 20,692 23,359 28,147 30,233 31,993 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % Gjensidige Sparebank 1 KLP 19 % 1 % 19 % 21 % 1 % 19 % 16 % 17 % 15 % 2 % 2 % 2 % 17 % 16 % 17 % Norske Liv Vital Vår NOR 4 % 19 % 3 % 5 % 10 % 11 % 12 % 17 % 16 % 14 % 14 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 28 % 28 % * Inkl overførte reserver kv97-2kv98 4kv97-3kv98 Kilde: Norges Forsikringsforbund 3kv98 35

36 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade Gjensidige Sparebank 1 KLP 19,017 19,905 24,925 26,951 27,920 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 18 % 16 % 16 % 16 % 16 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 21 % 22 % 19 % 18 % 20 % Norske Liv 4 % 4 % 11 % 12 % 13 % Vital 19 % 19 % 17 % 15 % 14 % Vår NOR Storebrand 3 % 3 % 2 % 2 % % 3 28 % 27 % 26 % 27 % 26 % * Ekskl overførte reserver Kilde: Norges Forsikringsforbund kv97-2kv98 4kv97-3kv98 3kv98 36

37 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 5,5 % 5,7 % 7,6 % Verdiutvikl 4,9 % 4,9 % 6,4 % Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 4,9 % 5,0 % 6,8 % Antall m Store byer 6% Norge forøvr 8% Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Utleiegrad 98,6 % 97,6 % 97,9 % Øvrig Oslo 13% Vika 26% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn 3kv98 37

38 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Portefølje: NOK mill Antall lån Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 90% Verdiutvikl 4,7 % 3,9 % 5,3 % Misligholdte lån i % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn *) -0,04 % -0,01 % 0,01 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Andre lån:6% Mellom 60-80% av takst: 3% Utover 80% av takst: 1% 3kv98 38

39 Finansanalytikerpresentasjon Allan Åkerstedt adm direktør Storebrand Investment Management AS 3kv98 39

40 Markedsutvikling - pr des96 Aksjeavkastning i Norge og utlandet mar97 jun97 sep97 des97 Utlandet ( MSCI W) mar98 jun98 sep98 Norge (Totx) Effektive renter i Norge og utlandet 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des96 mar97 jun97 sep97 des97 mar98 jun98 Norge ca 5 år Utlandet ca 5 år Norge 6 mnd Utlandet 6 mnd (konstruert) sep98 3kv98 40

41 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Mrdkr q 98 Avkastning og referanseindekser des97 feb98 apr98 jun98 aug98 Aksjer Aksje bench Obligasjoner Obl bench Kapital 1996 Inntjent siden 1996 Tilført siden kv98 41

42 Aksjemarkeder hittil i år (MSCI) 4000% 3000% 2000% 1000% 000% -1000% Nor Nzl Jap Can Den Neth Swe UK Glob Aus USA Ire Ger Fra Spa Itl Bel -2000% -3000% -4000% Eq YTD Cur YTD DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Eq ytd viser avkastningen i aksjemarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 42

43 Aksjemarkeder - september 1998 (MSCI) 1000% 500% 000% Fra Swe Neth Den Itl Nor Bel Spa Nzl Ger Jap UK Ire Can Glob Aus USA -500% -1000% -1500% Eq MTD Cur MTD DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Eq ytd viser avkastningen i aksjemarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 43

44 Obligasjonsmarkeder - hittil i år % 1500% 1000% 500% 000% -500% Nor Jap Den Can Aus Itl Ger Spa Swe Glob Bel Neth Fra USA Ire Nzl UK -1000% -1500% Bond Ytd Cur ytd DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Bond ytd viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 44

45 Obligasjonsmarkeder- september % 400% 300% 200% 100% 000% -100% -200% Swe Den Ger Neth Bel Fra Spa Itl Glob Jap Ire USA Nor UK Nzl Can Aus -300% -400% -500% -600% Bond mtd Cur mtd DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Bond ytd viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 45

46 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 23% 86% 56% 95% Aksjer totalt: 2377% % Aktiva AKSJER 2372% 2930% 2491% -herav Norge 845% 1121% 1151% 123% -herav allokering -516% -248% 000% OBLIGASJONER 5985% 5505% 5221% 183% 19% 121% -herav allokering 530% 523% 000% PENGEMARKED 192% 454% 598% -herav allokering 018% 019% 000% EIENDOM 872% 774% 830% UTLÅN 593% 640% 860% 263% Omløpsobligasjoner totalt: 383% Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjone r Norge Obligasjoner utland Anleggsobl Pengem Eiend Utlån 3kv98 46

47 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning % 29% % Indeks % 23% 21% 19% 17% Allokering 80 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 15% Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering 3kv98 47

48 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning Annualisert verdijustert avkastning: 007% Periodeavkastning: 006% Faktisk 0,02-0,05 6,58 7,48 2,45 2,20 5,27 4,92 4,71 Indeks -10,76 Total -13,78 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,9 25,6 35,8 35,0 1,9 6,4 18,8 16,0 8,7 8,3 8,6 5,9 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Note: Hensyntatt derivatposisjoner utgjør aksjemarkedseksponeringen 2372% av totale investeringsaktiva, og obligasjoner 41,07% 3kv98 48

49 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Avkastning Prosent SBL Indeks 9,39 4,10 3,82 1,85 6,41 5,18 Total Norge Norden Europa Nord-Am erika Asia Andre -10,76-13,78-8,82-10,30-13,28-30,36-29,92-29,92 Allokering verdifordeling Prosent av sum aksjer ,8 46,2 4,9 5,1 18,8 12,8 33,2 22,6 7,6 7,3 6,7 6, Norge Norden Europa Nord-Am erika Asia Andre 3kv98 49

50 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Avkastning Prosent 5,87 6,56 9,89 8,90 3,04 2,29 2,47 2,20 5,27 3,75 Faktisk Indeks Totalt Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum rentebærende (bokført) 21,70 33,34 42,35 27,56 10,48 1,57 33,61 28,09 0,77 0, Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: millkroner 2595 (2223) Regnskapsmessig effekt: millkroner 1894 (1536) 3kv98 50

51 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning Annualisert avkastning: 229 % Periodeavkastning: 171% 1,71 0,94 6,63 7,47 2,36 2,20 4,84 3,20 9,10 14,49 Faktisk Indeks -13,09-15,57 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Andre renteb Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling 11,9 34,7 32,5 26,3 27,7 15,6 15,8 12,9 11,0 11,0 0,3 0, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 281 millkroner Regnskapsmessig effekt: 137 millkroner 3kv98 51

52 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Avkastning Faktisk Indeks 0,68 1,06 Total Norge/Norden Utland -13,09-15,57-18,05 Allokering 85,75 68,06-25,51 14,25 31, Norge Utlandet 3kv98 52

53 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Avkastning 8,81 9,89 Faktisk Indeks 4,30 4,40 2,75 3,04 2,36 2,20 4,84 Total Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Allokering ,6 39,3 37,9 34,2 6,9 13,6 9,6 8,1 5,6 5,1 Obl Norge Obl Utland Pengem arked Anleggsobl Andre 3kv98 53

54 Finansanalytikerpresentasjon Espen Klitzing Konserndirektør 3kv98 54

55 Fair Forsikring AS Skadeforsikringsprodukter til privatpersoner Direkte selskap Lanseres i Danmark ultimo November 1998 I tillegg verdifull kompetanseoppbygging og Plattform for etablering i nye markeder 3kv98 55

56 Fair Forsikring - god service til lave priser Moderne IT Lave kostnader Hurtig tilpasning Stor fleksibilitet Direkte distribusjon Kundeorientering Forståelige produkter Fleksible produkter Hurtig service Effektiv skadebehandling U/W Individuell prissetting Utnytte lønnsomme lommer Hurtige endringer (rettefeil og utnyttemuligheter) 3kv98 56

57 Hvorfor tror vi at vi vil lykkes? Riktig timing Utnytter en betydelig kryss-subsidiering i det danske markedet Lanserer med et komplett produktspekter Fleksibelt og moderne IT system Kvalifiserte medarbeidere Basert på kundepreferanser 3kv98 57

58 Distribusjonsform Hvordan kjøpte du din siste skadeforsikring? Danmark Sverige 100 prosent = 1000 respondenter 1000 respondenter Ringte selv Personlig møte 23 6 Brev 7 6 Ble oppringt 6 13 Vet ikke Kilde: 3kv98Gallup 1997 Filter: Alle har handlet direkte, 58 har bil og er ansvarlig for kjøp av forsikring

59 Markedspotensiale - Danmark Tall i Ville du velge Fair eller ditt eget selskap? Totalt Leasing og antall biler leiebiler* 1040 Har ikke kjøpt direkte 630 Potensielle kunder 100 prosent = 1000 respondenter Vet ikke Fair Mitt eget * Totalomsetningen for bil-leasing i 1995 var 446 MDKK, antatt gjennomsnittlig pris DKK pa => biler 8000 leiebiler Kilde: 3kv98Teamanalyse, Gallup

60 Analyse av det danske bilforsikrings-markedet 9,0 % Andel av portefølje 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 35 prosent av markedet har en forventet skade prosent under 75 2,0 % 1,0 % 0,0 % Forventet skadeprosent Det eksisterer et betydelig potensiale ved bedre pris-segmentering 3kv98 60

61 Konkurrentenes prising av bilforsikring Tell** Kg Brand Codan Danica Phønix Topdan mark Tryg- Baltica Østifterne Biltype Årsmodell Skadefrie år Forsikringstagers alder Post kode Egenandel Navngitte førere Ny bil pris Slepekrog Bonus gruppe Bilens vekt Stereo anlegg Kørelengde Bilens verdi Bruk av bilen Alarm Start sperre Ekstra bremselys Yrke Hvor bilen parkeres ** Tell stiller flere spørssmål 3kv98 61

62 Pris fastsettelse Flere faktorer enn konkurrentene Multidimensjonal bruk av prisingsfaktorer Finere prisbånd enn konkurrentene IT-system som muliggjør over night endringer i tariffen Distribusjonskonsept som muliggjør meget hurtig respons og bedre datafangst Bedre segmentering og lavere skade prosent 3kv98 62

63 Tradisjonell prising Basis faktor Kjønn Alder Biltype Pris 3000 * Mann 1,1 Kvinne 1,0 * , ,2 * ,0 GTI 1,1 Corolla 1, Faktorene er uavhengig av hverandre Eks vil effekten av kjønn være den samme for hver kombinasjon 3kv98 63

64 Multidimensjonal prising Basis faktor Kjønn Alder Biltype Faktor Pris Mann GTI 2,1 Mann Corolla 1, * Mann GTI 2, Mann Corolla 1,6 3kv98 64

65 Betydningen av et komplett produktspekter Skadeprosenter 1996 Motor Ulykke Indbo Hus kv98 65

66 Betydningen av et komplett produktspekter, forts Differensierer oss fra andredirekte selskaper Lavere skadeprosent og avgang for helkunder Samme målgruppe som de etablerte selskapene, men mer effektivt og konkurransedyktig 3kv98 66

67 Enkle og kundefokuserte produkter Fra Til Uoversiktlig og henvisninger Logiske tabeller og alt på ett sted Smått Juridisk språkdrakt Kjedelig Unntaksorientert Å dekke et minimum av forventninger Fokus på enkeltprodukter Stort Alminnelig dansk Informativt og salgs genererende Dekningsorientert Å overoppfylle forventninger "Rød tråd" på tvers av produktgrenser 3kv98 67

68 Resultat Ansvarsforsikring Hvad Dækker Skade på andre og deres ting mens du bruger bilen Dækker ikke Skade på førerens person Skade på ejerens, brugerens eller førerens ting Skade på tilkoblet køretøj fx campingvogn eller trailer Hvor meget Højst med de summer, der er fastsat i Færdselsloven 3kv98 68

69 Kaskoforsikring Skadetype Dækker Dækker ikke Kørselsuheld Ja Tyveri/røveri/hærv ærk Ja Hvis skaden ikke anmeldes til politiet Glas Brand Ja Ja Transport og afhentning af bilen Redningsforsikring i udlandet Transport af bilen til nærmeste værksted Afhentning af bilen ved tyveri Vilkårene findes i det røde SOSkort, der fås gratis hos Fair Forsikring 3kv98 69

70 Fleksibelt og moderne IT system The insurance application - TIA Fleksibelt Brukerstyrt Innebygd datavarehus Scanning og billedoverføring Work flow basert skadesystem Windows basert, økt brukervennlighet Intigrert call center løsning Rapporter og brev Pop - up bilder Et avansert verktøy som gir full kontroll og som ivaretar forretningsmessige hensyn, - ikke et hinder 3kv98 70

71 Finansielle forhold Eid av Storebrand ASA og Head & Company LLC - initielt 10/90, deretter 50/50 Total investering (100%) ca DKK 300 millioner Break-even etter 4-5 år Positiv nåverdi stand alone 3kv98 71

72 Head & Company LLC Investeringsselskap spesialisert innen forsikring, etablert i 1987 Utøver aktivt eierskap, ofte Greenfield investeringer Langsiktig syn på realisering av verdier 18 forskjellige investeringer over de siste ti årene, med et samlet transaksjonsvolum på mer enn 10 milliarder DKK Meget høy internrente siden kv98 72

73 3kv98 73

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer