KVARTAL Analytikerkonferanse 11. november kv.98 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1"

Transkript

1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november kv98 1

2 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat utgjorde minus 4038 millkroner Storebrand har god soliditet og risikobærende evne selv etter fallet i finansmarkedene Konkurransedyktig avkastning til tross for svake finansresultater i 3kvartal Bokført avkastning hittil i år i Livselskapet ble 4,4% (5,9% annualisert), mens verdijustert kapitalavkastning ble 0,1% hittil i år (0,1% annualisert) Netto bokført flytting til Storebrand Livsforsikring utgjorde 473 millkroner Premievekst og betydelig redusert skadeprosent i Storebrand Skadeforsikring i forhold til i fjor Markedsandelen for Skadeselskapet er i 3kvartal 1998 økt med 0,1%- poeng til 38,8% Markedsandelen for Livselskapet er i 3kvartal 1998 uendret på 28% 3kv98 2

3 Storebrand Konsern Driftsresultat pr 3 kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat kv98 3

4 Storebrand Konsern Driftsresultat 3 kvartal isolert 3 kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat kv98 4

5 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og Netto gevinster nedskrivninger NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA Storebrand Konsern * Eksklusiv utlån og eiendom 3kv98 5

6 Storebrand Konsernresultat pr 3 kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat kv98 6

7 Storebrand Konsernresultat 3 kvartal isolert 3 kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank 8 0 Storebrand Fondsforsikring 0-3 Storebrand SPAR -2 8 Storebrand Asset/Investment Management 0 0 Øvrige selskaper/elimineringer 0-35 Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat kv98 7

8 Storebrand Overskudd pr aksje 3 kvartal kvartal NOK mill Konsernresultat Skattekostnad Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 1,67 2,56 3,57 3kv98 8

9 Storebrand Konsernbalanse 3009 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 9 % Obligasjoner % 50 % Sertifikater % 6 % Aksjer og andeler % 18 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 10 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 6 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner 3kv98 9

10 Storebrand Kursreserver NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Totalt kv98 10

11 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,7 % 93,7 % Storebrand Livsforsikring ,6 % 10,5 % Storebrand Skadeforsikring ,1 % 22,4 % Storebrand Bank AS ,4 % 23,5 % Storebrand Konsern ,9 % 14,4 % 3kv98 11

12 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og utbytte Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt kv98 12

13 Storebrand ASA Balanse 3009 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 31 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 55 % Tilgode innen konsernet 81 1 % 10 % Investeringsaktiva % 27 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 63 % Obligasjonslån % 21 % Gjeld innen konsernet % 8 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8545 mill kroner 3kv98 13

14 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 173,8 33,5 57,3 Rentekostnader 134,6 24,3 43,0 Netto renteinntekter 39,2 9,2 14,3 Andre inntekter 84,9 39,8 64,3 Driftskostnader 131,0 98,6 141,4 Driftsresultat -6,9-49,6-62,8 Tapsavsetninger -2,9-0,7-1,0 Resultat av ordinær drift -9,8-50,3-63,8 3kv98 14

15 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 8,2 168,1 147,1 Utlån 4348,3 1261,9 2039,8 Investeringsaktiva 972,2 174,9 401,0 Anleggsmidler 12,1 6,7 11,4 Aksjer i konsernselskap 95,9 95,8 95,8 Diverse fordringer 95,0 25,3 47,8 Sum eiendeler 5531,7 1732,7 2742,9 Gjeld til banker 460,0 351,4 675,1 Sertifikatlån / obligasjonslån 1999,5 300,00 850,0 Innskudd fra kunder 2578,3 874,4 896,0 Annen gjeld 131,9 46,6 50,0 Egenkapital 362,0 160,3 271,8 Sum gjeld og egenkapital 5531,7 1732,7 2742,9 3kv98 15

16 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 27,9 25,3 34,4 Driftskostnader og rentekostnader 13,8 13,8 19,0 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 63,8 26,0 47,7 Resultat av ordinær drift 77,9 37,5 63,1 3kv98 16

17 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet utgjør 416 millkroner som er 120 millkroner svakere enn i fjor Bokførte finansinntekter utgjør 594 millkroner som er 103 millkroner lavere enn i fjor Kursreservene er redusert med 555 millkroner i 1998 til 152 millkroner Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 519 millkroner siden i hovedsak pga premieøkninger i personbil og villa Skadeprosenten fer utgjør 76% Dette er 3%-poeng bedre enn i fjor Normalisert skadeprosent er 9%-poeng bedre enn i fjor Driftskostnadene er 164 millkroner høyere enn i fjor og skyldes økt distribusjonskraft, planlagte investeringer i forbedringsprogrammer og ITsatsninger Markedsandel i non-marine bransjer på 38,8% er en økning på 0,1%-poeng i 3kvartal kv98 17

18 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv Resultat av ordinær virksomhet kv98 18

19 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 58 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 21 % Pantelån og andre lån 40 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 8 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 1 % Sum finansielle eiendeler % 81 % Øvrige eiendeler % 18 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner 3kv98 19

20 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 12 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 17 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 8 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner 3kv98 20

21 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 10,2 % 13,5 % Combined ratio fer 100,9 % 104,0 % Skadeprosent fer 75,8 % 79,9 % Kostnadsprosent fer 25,1 % 24,1 % Kostnadsandel fer 27,5 % 25,6 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 72,2 % 76,3 % Kapitaldekning 25,1 % 25,8 % Skadereservegrad fer 100,0 % 112,1 % * Inkl eiendom 3kv98 21

22 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 70,9 % 76,0 % 79,9 % 75,8 % Effekt av KT's minstekrav 2,0 % -1,4 % 4,1 % -2,2 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 72,9 % 74,6 % 84,1 % 73,6 % Effekt av avviklingsgevinst 2,9 % 4,5 % 2,8 % 4,2 % Normalisert skadeprosent fer 75,8 % 79,1 % 86,9 % 77,8 % 3kv98 22

23 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 3kv98 23

24 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 3kv98 24

25 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-5,5 6,0 5,5 5,8 5,3 5,3 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9 7,8 17,9 18,0 19,0 18,8 18,9 19,1 27,0 27,1 28,1 29,0 29,2 29,0 41,4 41,2 40,0 38,9 38,7 38, Øvrige NFF Vår Forsikring Vesta Gjensidige Storebrand 3kv98 25

26 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 43,4 43,6 40,0 38,9 38,7 38,8 38,9 38,8 38,9 39,8 39,7 39,2 37,9 37,2 37,1 40,4 38,7 37,0 37,0 35,0 32,5 31,6 31,6 30,0 25,0 25,2 24,9 24,8 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar 3kv98 26

27 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet er redusert med 67% fra ifjor Premieinntekten inkl tilflyttede premiereserver har økt med 32% fra samme tid ifjor Forfalte premier har økt med 18% Verdijustert kapitalavkastning hittil i år ble 0,06%, innualisert 0,07% Annualisert bokført kapitalavkastning ble 5,88% Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,55% Positiv salgsutvikling (indeksert) i privatmarkedet med en økning på 14% fra ifjor I bedriftsmarkedet er salget (indeksert) 144% over fjoråret 3kv98 27

28 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % herav forfalt premie % 6437 Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % 116 Erstatninger for egen regning % herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % herav admkostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader % -614 Andre kostnader % -414 Driftsresultat % 4359 Midler tilført forsikringskundene % herav til tilleggsavsetning Resultat av ordinær virksomhet % 562 3kv98 28

29 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum kv98 29

30 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto kv98 30

31 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning hittil iår 4,38 % 6,61 % Kapitalavkastning - annualisert 5,88 % 8,91 % 9,96% Verdijustert avkastning - hittil iår 0,06 % 9,84 % 10,45% Verdijustert avkastning - hittil iår -inkl obligasjoner holdt til forfall -0,54 % 9,90 % 10,55% Solvensmargin 194,8% Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,55 % 10,08 % 10,51% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,92 % 0,78 % 0,86% 3kv98 31

32 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,92% 0,6 0,4 0,2 0, kv 98 3kv98 32

33 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 6 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 9 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 4 0 % 0 % Aksjer og andeler % 20 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 35 % Sertifikater % 5 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 2 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % 3kv98 33

34 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 77 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder fer % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % 3kv98 34

35 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade 20,692 23,359 28,147 30,233 31,993 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % Gjensidige Sparebank 1 KLP 19 % 1 % 19 % 21 % 1 % 19 % 16 % 17 % 15 % 2 % 2 % 2 % 17 % 16 % 17 % Norske Liv Vital Vår NOR 4 % 19 % 3 % 5 % 10 % 11 % 12 % 17 % 16 % 14 % 14 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 28 % 28 % * Inkl overførte reserver kv97-2kv98 4kv97-3kv98 Kilde: Norges Forsikringsforbund 3kv98 35

36 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade Gjensidige Sparebank 1 KLP 19,017 19,905 24,925 26,951 27,920 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 18 % 16 % 16 % 16 % 16 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 21 % 22 % 19 % 18 % 20 % Norske Liv 4 % 4 % 11 % 12 % 13 % Vital 19 % 19 % 17 % 15 % 14 % Vår NOR Storebrand 3 % 3 % 2 % 2 % % 3 28 % 27 % 26 % 27 % 26 % * Ekskl overførte reserver Kilde: Norges Forsikringsforbund kv97-2kv98 4kv97-3kv98 3kv98 36

37 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 5,5 % 5,7 % 7,6 % Verdiutvikl 4,9 % 4,9 % 6,4 % Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 4,9 % 5,0 % 6,8 % Antall m Store byer 6% Norge forøvr 8% Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Utleiegrad 98,6 % 97,6 % 97,9 % Øvrig Oslo 13% Vika 26% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn 3kv98 37

38 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Portefølje: NOK mill Antall lån Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 90% Verdiutvikl 4,7 % 3,9 % 5,3 % Misligholdte lån i % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn *) -0,04 % -0,01 % 0,01 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Andre lån:6% Mellom 60-80% av takst: 3% Utover 80% av takst: 1% 3kv98 38

39 Finansanalytikerpresentasjon Allan Åkerstedt adm direktør Storebrand Investment Management AS 3kv98 39

40 Markedsutvikling - pr des96 Aksjeavkastning i Norge og utlandet mar97 jun97 sep97 des97 Utlandet ( MSCI W) mar98 jun98 sep98 Norge (Totx) Effektive renter i Norge og utlandet 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des96 mar97 jun97 sep97 des97 mar98 jun98 Norge ca 5 år Utlandet ca 5 år Norge 6 mnd Utlandet 6 mnd (konstruert) sep98 3kv98 40

41 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Mrdkr q 98 Avkastning og referanseindekser des97 feb98 apr98 jun98 aug98 Aksjer Aksje bench Obligasjoner Obl bench Kapital 1996 Inntjent siden 1996 Tilført siden kv98 41

42 Aksjemarkeder hittil i år (MSCI) 4000% 3000% 2000% 1000% 000% -1000% Nor Nzl Jap Can Den Neth Swe UK Glob Aus USA Ire Ger Fra Spa Itl Bel -2000% -3000% -4000% Eq YTD Cur YTD DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Eq ytd viser avkastningen i aksjemarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 42

43 Aksjemarkeder - september 1998 (MSCI) 1000% 500% 000% Fra Swe Neth Den Itl Nor Bel Spa Nzl Ger Jap UK Ire Can Glob Aus USA -500% -1000% -1500% Eq MTD Cur MTD DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Eq ytd viser avkastningen i aksjemarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 43

44 Obligasjonsmarkeder - hittil i år % 1500% 1000% 500% 000% -500% Nor Jap Den Can Aus Itl Ger Spa Swe Glob Bel Neth Fra USA Ire Nzl UK -1000% -1500% Bond Ytd Cur ytd DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Bond ytd viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 44

45 Obligasjonsmarkeder- september % 400% 300% 200% 100% 000% -100% -200% Swe Den Ger Neth Bel Fra Spa Itl Glob Jap Ire USA Nor UK Nzl Can Aus -300% -400% -500% -600% Bond mtd Cur mtd DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Bond ytd viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor Cur ytd viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta 3kv98 45

46 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 23% 86% 56% 95% Aksjer totalt: 2377% % Aktiva AKSJER 2372% 2930% 2491% -herav Norge 845% 1121% 1151% 123% -herav allokering -516% -248% 000% OBLIGASJONER 5985% 5505% 5221% 183% 19% 121% -herav allokering 530% 523% 000% PENGEMARKED 192% 454% 598% -herav allokering 018% 019% 000% EIENDOM 872% 774% 830% UTLÅN 593% 640% 860% 263% Omløpsobligasjoner totalt: 383% Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjone r Norge Obligasjoner utland Anleggsobl Pengem Eiend Utlån 3kv98 46

47 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning % 29% % Indeks % 23% 21% 19% 17% Allokering 80 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 15% Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering 3kv98 47

48 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning Annualisert verdijustert avkastning: 007% Periodeavkastning: 006% Faktisk 0,02-0,05 6,58 7,48 2,45 2,20 5,27 4,92 4,71 Indeks -10,76 Total -13,78 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,9 25,6 35,8 35,0 1,9 6,4 18,8 16,0 8,7 8,3 8,6 5,9 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Note: Hensyntatt derivatposisjoner utgjør aksjemarkedseksponeringen 2372% av totale investeringsaktiva, og obligasjoner 41,07% 3kv98 48

49 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Avkastning Prosent SBL Indeks 9,39 4,10 3,82 1,85 6,41 5,18 Total Norge Norden Europa Nord-Am erika Asia Andre -10,76-13,78-8,82-10,30-13,28-30,36-29,92-29,92 Allokering verdifordeling Prosent av sum aksjer ,8 46,2 4,9 5,1 18,8 12,8 33,2 22,6 7,6 7,3 6,7 6, Norge Norden Europa Nord-Am erika Asia Andre 3kv98 49

50 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Avkastning Prosent 5,87 6,56 9,89 8,90 3,04 2,29 2,47 2,20 5,27 3,75 Faktisk Indeks Totalt Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum rentebærende (bokført) 21,70 33,34 42,35 27,56 10,48 1,57 33,61 28,09 0,77 0, Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: millkroner 2595 (2223) Regnskapsmessig effekt: millkroner 1894 (1536) 3kv98 50

51 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning Annualisert avkastning: 229 % Periodeavkastning: 171% 1,71 0,94 6,63 7,47 2,36 2,20 4,84 3,20 9,10 14,49 Faktisk Indeks -13,09-15,57 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Andre renteb Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling 11,9 34,7 32,5 26,3 27,7 15,6 15,8 12,9 11,0 11,0 0,3 0, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 281 millkroner Regnskapsmessig effekt: 137 millkroner 3kv98 51

52 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Avkastning Faktisk Indeks 0,68 1,06 Total Norge/Norden Utland -13,09-15,57-18,05 Allokering 85,75 68,06-25,51 14,25 31, Norge Utlandet 3kv98 52

53 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Avkastning 8,81 9,89 Faktisk Indeks 4,30 4,40 2,75 3,04 2,36 2,20 4,84 Total Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Allokering ,6 39,3 37,9 34,2 6,9 13,6 9,6 8,1 5,6 5,1 Obl Norge Obl Utland Pengem arked Anleggsobl Andre 3kv98 53

54 Finansanalytikerpresentasjon Espen Klitzing Konserndirektør 3kv98 54

55 Fair Forsikring AS Skadeforsikringsprodukter til privatpersoner Direkte selskap Lanseres i Danmark ultimo November 1998 I tillegg verdifull kompetanseoppbygging og Plattform for etablering i nye markeder 3kv98 55

56 Fair Forsikring - god service til lave priser Moderne IT Lave kostnader Hurtig tilpasning Stor fleksibilitet Direkte distribusjon Kundeorientering Forståelige produkter Fleksible produkter Hurtig service Effektiv skadebehandling U/W Individuell prissetting Utnytte lønnsomme lommer Hurtige endringer (rettefeil og utnyttemuligheter) 3kv98 56

57 Hvorfor tror vi at vi vil lykkes? Riktig timing Utnytter en betydelig kryss-subsidiering i det danske markedet Lanserer med et komplett produktspekter Fleksibelt og moderne IT system Kvalifiserte medarbeidere Basert på kundepreferanser 3kv98 57

58 Distribusjonsform Hvordan kjøpte du din siste skadeforsikring? Danmark Sverige 100 prosent = 1000 respondenter 1000 respondenter Ringte selv Personlig møte 23 6 Brev 7 6 Ble oppringt 6 13 Vet ikke Kilde: 3kv98Gallup 1997 Filter: Alle har handlet direkte, 58 har bil og er ansvarlig for kjøp av forsikring

59 Markedspotensiale - Danmark Tall i Ville du velge Fair eller ditt eget selskap? Totalt Leasing og antall biler leiebiler* 1040 Har ikke kjøpt direkte 630 Potensielle kunder 100 prosent = 1000 respondenter Vet ikke Fair Mitt eget * Totalomsetningen for bil-leasing i 1995 var 446 MDKK, antatt gjennomsnittlig pris DKK pa => biler 8000 leiebiler Kilde: 3kv98Teamanalyse, Gallup

60 Analyse av det danske bilforsikrings-markedet 9,0 % Andel av portefølje 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 35 prosent av markedet har en forventet skade prosent under 75 2,0 % 1,0 % 0,0 % Forventet skadeprosent Det eksisterer et betydelig potensiale ved bedre pris-segmentering 3kv98 60

61 Konkurrentenes prising av bilforsikring Tell** Kg Brand Codan Danica Phønix Topdan mark Tryg- Baltica Østifterne Biltype Årsmodell Skadefrie år Forsikringstagers alder Post kode Egenandel Navngitte førere Ny bil pris Slepekrog Bonus gruppe Bilens vekt Stereo anlegg Kørelengde Bilens verdi Bruk av bilen Alarm Start sperre Ekstra bremselys Yrke Hvor bilen parkeres ** Tell stiller flere spørssmål 3kv98 61

62 Pris fastsettelse Flere faktorer enn konkurrentene Multidimensjonal bruk av prisingsfaktorer Finere prisbånd enn konkurrentene IT-system som muliggjør over night endringer i tariffen Distribusjonskonsept som muliggjør meget hurtig respons og bedre datafangst Bedre segmentering og lavere skade prosent 3kv98 62

63 Tradisjonell prising Basis faktor Kjønn Alder Biltype Pris 3000 * Mann 1,1 Kvinne 1,0 * , ,2 * ,0 GTI 1,1 Corolla 1, Faktorene er uavhengig av hverandre Eks vil effekten av kjønn være den samme for hver kombinasjon 3kv98 63

64 Multidimensjonal prising Basis faktor Kjønn Alder Biltype Faktor Pris Mann GTI 2,1 Mann Corolla 1, * Mann GTI 2, Mann Corolla 1,6 3kv98 64

65 Betydningen av et komplett produktspekter Skadeprosenter 1996 Motor Ulykke Indbo Hus kv98 65

66 Betydningen av et komplett produktspekter, forts Differensierer oss fra andredirekte selskaper Lavere skadeprosent og avgang for helkunder Samme målgruppe som de etablerte selskapene, men mer effektivt og konkurransedyktig 3kv98 66

67 Enkle og kundefokuserte produkter Fra Til Uoversiktlig og henvisninger Logiske tabeller og alt på ett sted Smått Juridisk språkdrakt Kjedelig Unntaksorientert Å dekke et minimum av forventninger Fokus på enkeltprodukter Stort Alminnelig dansk Informativt og salgs genererende Dekningsorientert Å overoppfylle forventninger "Rød tråd" på tvers av produktgrenser 3kv98 67

68 Resultat Ansvarsforsikring Hvad Dækker Skade på andre og deres ting mens du bruger bilen Dækker ikke Skade på førerens person Skade på ejerens, brugerens eller førerens ting Skade på tilkoblet køretøj fx campingvogn eller trailer Hvor meget Højst med de summer, der er fastsat i Færdselsloven 3kv98 68

69 Kaskoforsikring Skadetype Dækker Dækker ikke Kørselsuheld Ja Tyveri/røveri/hærv ærk Ja Hvis skaden ikke anmeldes til politiet Glas Brand Ja Ja Transport og afhentning af bilen Redningsforsikring i udlandet Transport af bilen til nærmeste værksted Afhentning af bilen ved tyveri Vilkårene findes i det røde SOSkort, der fås gratis hos Fair Forsikring 3kv98 69

70 Fleksibelt og moderne IT system The insurance application - TIA Fleksibelt Brukerstyrt Innebygd datavarehus Scanning og billedoverføring Work flow basert skadesystem Windows basert, økt brukervennlighet Intigrert call center løsning Rapporter og brev Pop - up bilder Et avansert verktøy som gir full kontroll og som ivaretar forretningsmessige hensyn, - ikke et hinder 3kv98 70

71 Finansielle forhold Eid av Storebrand ASA og Head & Company LLC - initielt 10/90, deretter 50/50 Total investering (100%) ca DKK 300 millioner Break-even etter 4-5 år Positiv nåverdi stand alone 3kv98 71

72 Head & Company LLC Investeringsselskap spesialisert innen forsikring, etablert i 1987 Utøver aktivt eierskap, ofte Greenfield investeringer Langsiktig syn på realisering av verdier 18 forskjellige investeringer over de siste ti årene, med et samlet transaksjonsvolum på mer enn 10 milliarder DKK Meget høy internrente siden kv98 72

73 3kv98 73

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Bokført driftsresultat 3.323 mill. kroner i år, mot 1.641 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 452 mill. kroner i år, mot 604 mill. kroner i fjor Den positive

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv ... Storebrand ASA 1. kvartal 2000 Åge Korsvold Konsernsjef Analytikerpresentasjon 1kv 2000 1 ... Storebrand - 1. kvartal 2000 Storebrand befester sin posisjon som ledende spareselskap økning i markedsandeler

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer