SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006"

Transkript

1 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap februar 2006

2 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker med MNOK 413,6 til MNOK 680,9. Fritaksmodellen gir en effektiv skatteprosent på ca. 9,5 % Bedrede driftsresultater i alle virksomhetsområder Godt aksjemarked og tilbakeførte tap Netto finanskostnader i holdingselskapet redusert med MNOK 18,1 til MNOK 35,4 Bonusordning innført i konsernet Samlet kostnad MNOK 36 for 2005 Egenkapitalavkastningen er 32,9 % etter skatt Kapitaldekningen utgjør 11,0 % (12,0 %) 2

3 Lønnsom vekst SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Inntektsveksten i konsernet er 10,2 % i forhold til 2004 Forvaltningskapitalen i konsernet økte med 16,8 % til NOK 43,7 mrd. I tillegg økte forvaltningskapitalen i ODIN med 73 % til NOK 30,7 mrd. Økte markedsandeler i pensjonsforsikring og aksjefond Nye produktlanseringer både innen skade- og livsforsikring Etablering av nye filialer Etablering av skadeforsikring i Sverige 3

4 SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk i 4. kvartal 2005 Meget sterkt resultat i kvartalet MNOK 290,3 (141,6) Utlånsvekst i Bank 1 i 4. kvartal var 3,6 % Tilbakeføring av tap i Bank 1 Oslo Forlik med Lloyds i Finance Credit-saken gir tilbakeføring av tap med MNOK 38 i 4. kvartal Meget konkurransedyktig finansavkastning og god salgsutvikling i livsforsikringsselskapet Offensiv satsning på tjenestepensjon har gitt gode resultater. Markedsandelen i 4. kvartal for nytegning var 33,9 % Fortsatt lave skadeprosenter og bedret finansavkastning i skadeforsikringsvirksomheten Resultatbedring på 148 % i ODIN Forvaltning. God avkastning og markedsandelsutvikling for aksjefond Høy aktivitet på aksje- og rådgivningssiden gir gode resultater i First Securities 4

5 SpareBank 1 Gruppen Resultat per 4. kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Tall i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: 1) - SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring 75,4 61,9 42,3 44,7 58,2 224,3 159,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring 75,4 69,8 34,9 23,0 53,9 203,1 121,3 - Bank 1 Oslo 77,9 52,4 15,2 46,7 27,5 192,3 94,6 - ODIN Forvaltning 46,6 40,0 30,3 29,4 18,8 146,4 60,6 - Øvrige selskaper 0,8 0,0 1,4 0,6-0,1 2,8 1,8 - Korreksjon datterselskaper - pro forma IFRS 29,8 2,5 3,6-5,1 4,8 30,7 3,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 305,9 226,6 127,7 139,3 163,2 799,6 440,5 Driftskostnader og elimineringer SB1 Gruppen AS -13,2-7,9-16,2-7,9-9,0-45,0-41,5 Netto finans SpareBank 1 Gruppen AS -5,3-10,7-10,8-8,6-16,7-35,4-53,5 Gevinst ved salg 0,0-0,4 25,8 0,0 0,0 25,4 0,0 Andel First Securities 14,3 8,4 15,3 8,6 14,1 46,6 26,5 Resultat før goodwill- og merverdiavskrivninger 301,8 215,9 141,8 131,5 151,6 791,2 372,1 Merverdiavskrivninger etc. -11,5-9,2-9,2-9,2-9,9-39,0-41,4 Resultat før skatt 290,3 206,8 132,6 122,3 141,6 752,2 330,7 Skattekostnad og minoritet 26,9-53,7-13,7-30,9-24,3-71,4-63,4 Resultat etter skatt 317,2 153,1 118,9 91,4 117,4 680,9 267,3 1) Datterselskapenes regnskaper er satt opp etter NRS. Det er tatt inn en korreksjon for avstemming mot IFRSregnskapet. Øvrige poster er tatt inn etter IFRS. IAS 39 er ikke hensyntatt i sammenligningstall for

6 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsutvikling Resultat før skatt , ,8 Mill. kroner ,6 122,3 132, ,8 55,0 77, kv kv kv kv kv kv kv kv Konsernresultatet er rapportert etter IFRS for hele perioden.

7 SpareBank 1 Gruppen Sterk inntektsvekst i 2005 Inntektsutvikling - "topplinjevekst" Tall i mill. kroner Vekst Netto renteinntekter og andre inntekter i Bank 1 Oslo ,5 % Premieinntekter i SpareBank 1 Livsforsikring ,3 % Premieinntekter i SpareBank 1 Skadeforsikring 1) ,0 % Driftsinntekter i SpareBank 1 Fondsforsikring ,1 % Driftsinntekter i ODIN ,6 % Sum "topplinje" ,2 % 1) For egen regning. 7

8 SpareBank 1 Gruppen Sterk reduksjon i sykefravær Sykefraværet brakt ned til bransjenivå 7 6 Prosent SpareBank 1 Finansnæringen (FA) Tallet for finansnæringen i 2005 er en foreløpig prognose.

9 Bank 1 Oslo Hovedtrekk for 2005 Etablering av nye filialer og sterk utlånsvekst Hovedtrekk for 4. kvartal 2005 Resultat før skatt ble MNOK 77,9 (27,4) Rentenettoen er økt med MNOK 8,4 til MNOK 82,2 Andre inntekter er økt med MNOK 8,5 til MNOK 43,8, hovedsaklig pga. økte provisjonsinntekter fra fond og forsikring Driftskostnadene utgjør MNOK 92,9 (73,4) Tilbakeføring av tap med MNOK 44,7, hvorav Finance Credit utgjør MNOK 38,0 Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 192,3, en bedring på MNOK 97,8 Rentenettoen utgjør 2,03 % mot 2,07 % i 2004 Etablering av nye filialer og satsning innen salg av tjenestepensjon gir økt kostnadsprosent 74,5 % (68,9 %) Tap på utlån utgjør MNOK -72,2 (42,7). Forlik med KPMG og Lloyds i Finance Credit-saken medførte inngang på hhv. MNOK 45,0 og 38,0. Som følge av dette har banken tilbakeført netto MNOK 60,6 i inngang på tap Utlånsvekst på 14,3 % PM- og BM- vekst på hhv. 18,7 % og 4,8 % Redusert misligholdsvolum 9

10 Bank 1 Oslo Resultat per 4. kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Tall i mill. kroner Netto renteinntekter 82,2 75,5 77,1 75,9 73,8 310,7 304,2 Andre inntekter 43,8 35,5 36,2 41,9 35,3 157,5 139,5 Driftskostnader 92,9 86,0 89,5 79,7 73,4 348,0 305,9 Driftsresultat 33,1 24,9 23,9 38,2 35,7 120,1 137,9 Tap på utlån -44,7-27,5 8,6-8,6 8,3-72,2 42,7 Gev./tap på verdipapirer (lang sikt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 Resultat før skatt 77,9 52,4 15,2 46,7 27,4 192,3 94,5 Skattekostnad (28%) 22,1 14,8 4,3 13,1 8,8 54,5 27,1 Resultat etter skatt 55,7 37,6 10,9 33,6 18,6 137,8 67,4 Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Tall i prosent Rentenetto 2,03 % 1,92 % 2,05 % 2,13 % 2,03 % 2,03 % 2,07 % Kostnadsprosent 73,7 % 77,6 % 79,4 % 67,7 % 67,2 % 74,5 % 68,9 % Innskuddsdekning 77,2 % 83,2 % Kapitaldekning 12,0 % 12,3 % Bank 1 Oslos regnskaper er satt opp etter NRS. 10

11 Bank 1 Oslo Utlån og innskudd per 4. kvartal 2005 Endring siste år Tall i mill. kroner kroner i % Utlån personmarked 71 % ,7 % Utlån bedriftsmarked 29 % ,8 % Sum brutto utlån ,3 % Sum innskudd fra kunder ,1 % Innskuddsgrad 0,77 0,83-0,06 11

12 Bank 1 Oslo Utvikling i utlån Mrd. kroner ,5 5,2 7,3 13,9 12,4 12,4 5,6 4,4 3,9 8,3 8,0 8,5 14,1 4,1 10,0 Utlån BM Utlån PM

13 Bank 1 Oslo AS God utvikling i mislighold over 90 dager Mill. kroner BM PM 0 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv

14 SpareBank 1 Livsforsikring Hovedtrekk for 2005 Meget god finansavkastning, sterk premievekst og styrket bufferkapital Hovedtrekk for 4. kvartal 2005 Resultat til eier før skatt på MNOK 77,7 (62,6) Kursreguleringsfondet er økt med MNOK 47,5 til MNOK 691,9 Verdijustert avkastning på omløpsmidler på 2,6 % i 4. kvartal Markedsandel for nytegnet innskuddspensjon 33,9 % i 4. kvartal Hovedtrekk for 2005 Resultat til eier før skatt MNOK 235,6 (180,0) Resultat fra produkter uten overskuddsdeling står for 67 % av resultat til eier Tildeling til kunder inkl. oppbygging av tilleggsavsetninger MNOK 259 (209,9) Verdijustert avkastning på 9,2 % og bokført avkastning på 6,9 % Retaksering gir oppskriving av eiendom med MNOK 119, hvorav MNOK 70 i 4. kvartal Premieinntektene for SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring utgjør MNOK som tilsvarer en vekst på 44,1 % i 2005 Sterk vekst i unit link Kraftig salgsøkning innen innskuddspensjon Markedsandel for nytegnet innskuddspensjon er økt til 16,6 % (4,7 %) Bufferkapitalen økte til MNOK per , tilsvarende 9,2 % av forsikringsmessige avsetninger Kapitaldekningen er beregnet til 10,6 % (12,9 %) 14

15 SpareBank 1 Livsforsikring (ekskl. Fondsforsikring) Resultat per 4. kvartal kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Tall i mill. kroner Risikoinntekter 191,8 191,4 172,3 202,8 179,7 758,3 727,7 Risikokostnader -159,9-154,3-158,6-191,1-144,0-663,8-653,2 Netto risikoresultat 31,9 37,2 13,7 11,7 35,7 94,5 74,5 Gebyrer 94,5 84,5 82,4 92,5 87,4 353,9 341,4 Driftskostnader ekskl. provisjoner -71,1-59,4-61,5-62,7-67,7-254,7-245,8 Provisjoner -35,8-32,6-28,3-29,8-32,1-126,5-116,1 Netto administrasjonsresultat -12,4-7,5-7,4 0,0-12,4-27,3-20,5 Driftsresultat før finans 19,5 29,7 6,3 11,7 23,3 67,3 54,0 Netto finansinntekter 293,6 206,7 160,0 176,6 283,4 836,9 735,4 Garantert rente -92,9-88,8-91,7-92,4-86,0-365,8-346,0 Netto renteresultat 200,7 117,9 68,3 84,2 197,4 471,1 389,4 Tekniske avsetninger -12,0-22,9-6,6-2,3-22,6-43,7-53,6 Resultat til fordeling 208,2 124,8 68,0 93,6 198,2 494,6 389,8 Til/fra tilleggsavsetninger -90,0 0,0 0,0 0,0-80,0-90,0-80,0 Midler til forsikringskunder -40,5-59,2-22,0-47,3-55,6-169,0-129,9 Resultat til eier 77,7 65,6 46,0 46,3 62,6 235,6 180,0 Skattekostnad 36,7-16,3-1,4-13,0-6,6 6,0-39,5 Resultat etter skatt 114,4 49,3 44,6 33,3 56,0 241,7 140,5 SpareBank 1 Livsforsikrings regnskaper er satt opp etter NRS. 15

16 Verdijustert avkastning pr. kvartal i 2004 og 2005 (ekskl. verdiendring anlegg) Meget konkurransedyktig verdijustert avkastning SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea , ,4 7,2 7,1 5,9 6,6 5,9 6 6,3 7, ,3 2,3 2,1 2,1 3,2 3,2 3,2 3 4,8 4,6 4,6 4,1 1,6 1,4 1,3 1,4 3,5 3,3 3,3 3, kv kv kv kv kv kv kv.05 4.kv Kilde: FNH, selskapspresentasjoner

17 SpareBank 1 Livsforsikring God risikobærende evne 14 % Bufferkapital (i % av forsikringsmessige avsetninger ekskl. tilleggsavsetninger) Kjernekap. utover etc. Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 12 % 10,7% 10% 10 % 9,2% 9,1% 8,8% 8,7% 8,6% 8,3% 8 % 7,0% 6,8% 6 % 4 % 2 % na na 0 % 2kv05 3kv05 4kv05 2kv05 3kv05 4kv05 *) 2kv05 3kv05 4kv05 2kv05 3kv05 3.kv05 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 4. kvartal 2005: Etter disponering av årets resultat *) Ikke oppgitt av Storebrand, men beregnet på grunnlag av fremlagte tall. 17 Kilde: FNH, selskapspresentasjoner Definisjon bufferkapital: 1) kjernekapital ut over det som kreves for å oppfylle gjeldende kapitaldekningskrav og solvensmarginkrav. 2) delårsresultat som ikke teller med i ansvarlig kapital 3) totale tilleggsavsetninger. 4) kursreguleringsfond.

18 SpareBank 1 Livsforsikring AS Fordeling - finansielle eiendeler per ,3 % (28,3 %) 5,6 % (5,6 %) 21,9 % (20,1%) Fast eiendom Obligasjoner til forfall Aksjer og andeler, omløp Obligasjoner, omløp Andre finansielle eiendeler 18,3 % (13,8 %) 26,9 % (32,2 %) 18

19 Markedsandeler nysalg Innskuddspensjon 2004 og akkumulert gjennom Prosent ,6 5 4,7 6,8 9,8 11, q q q q Kilde: FNH

20 Meget godt resultat i 4. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring Hovedtrekk for 2005 Hovedtrekk for 4. kvartal 2005 Resultat før skatt på MNOK 75,4 (53,9) Combined ratio på 85,0 % (87,9) Skadeprosent på 70,3 % (66,4) Kostnadsprosent 14,7 % (21,6) Etablering av skadeforsikring i Sverige Tre Kronor Försäkring har fått konsesjon og FöreningsSparbanken har startet salg av skadeforsikring i 2006 Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt er MNOK 203,1 (121,3), og resultat før sikkerhetsavsetninger MNOK 505,1 (347,0) God utvikling i underliggende drift Combined ratio (f.e.r.) på 86,9 % (91,0 %) Bedret finansavkastning MNOK 156,1 (129,4) som følge av økt eksponering i hedgefond og eiendom Lansering av nytt bilforsikringsprodukt har gitt nye kunder Premieinntekter for egen regning økte med 10 % til MNOK

21 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 4. kvartal kv 3 kv 2 kv 1. kv 4. kv Året Tall i mill. kroner Forfalt brutto premie 798,9 858,9 931, ,7 758, , ,9 Opptjente premier f.e.r. 695,9 691,3 670,2 674,6 629, , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -489,0-438,7-421,2-474,3-417, , ,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -102,2-149,0-161,2-148,3-135,7-560,7-547,7 Driftsresultat før finansinntekter 104,6 103,5 87,8 52,1 76,1 348,0 221,2 Netto finansinntekter 50,2 45,8 28,6 31,5 39,9 156,1 129,4 Andre kostnader -0,8 3,4-0,8-0,8-0,8 1,0-3,6 Resultat før sikkerhetsavsetninger 154,0 152,7 115,6 82,8 115,2 505,1 347,0 Endring av sikkerhetsavsetning m.m. -78,6-82,9-80,7-59,8-61,3-302,0-225,8 Resultat før skatt 75,4 69,8 34,9 23,0 53,9 203,1 121,3 Skattekostnad -21,1-19,6-9,8-6,4-15,1-56,9-23,4 Resultat etter skatt 54,3 50,2 25,1 16,6 38,8 146,2 97,9 Nøkkeltall 4. kv 3 kv 2 kv 1. kv 4. kv Året Tall i prosent Netto skadeprosent f.e.r. 70,3 % 63,5 % 62,8 % 70,3 % 66,4 % 66,7 % 69,0 % Netto kostnadsprosent f.e.r. 14,7 % 21,6 % 24,1 % 22,0 % 21,6 % 20,2 % 22,0 % Netto combined ratio f.e.r. 85,0 % 85,0 % 86,9 % 92,3 % 87,9 % 86,9 % 91,0 % 21 SpareBank 1 Skadeforsikrings regnskaper er satt opp etter NRS.

22 SpareBank 1 Skadeforsikring Combined ratio f.e.r ,0 % 100,0 % 108,3 104,0 97,3 91,0 86,9 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Kostnadsprosent 26,4 % 23,4 % 22,1 % 22,0 % 20,2 % Skadeprosent 81,9 % 80,6 % 75,2 % 69,0 % 66,7 % 22

23 ODIN Forvaltning Hovedtrekk per 4. kvartal 2005 Meget gode forvaltningsresultater og sterk resultatforbedring Resultat før skatt MNOK 146,4 (60,6), og MNOK 46,7 (18,8) for 4. kvartal isolert Verdiøkning for andelseierne på MNOK 8,5 mrd Netto nytegning på NOK 3,2 mrd. Markedsandel for aksjefond økte med 2,1 prosentpoeng til 19,4 prosent Forvaltningskapitalen økte med NOK 13 mrd. til NOK 30,7 mrd. per ODIN Offshore beste aksjefond med avkastning på 97 %. De største fondene ODIN Norden og ODIN Norge steg med hhv. 50 % og 53 %. Alle fondene gjorde det bedre enn de markedene de investerer i ODIN utvidet egenforvaltningen til å omfatte europeiske aksjer i november Aksjefondet ODIN Europa har hatt en avkastning på 40,5 % i 2005, mens referanseindeksen viste 19,5 % 23

24 ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Året Tall i mill. kroner Inntekter 93,6 91,9 76,6 74,5 60,0 336,6 199,7 Kostnader 48,2 52,6 46,8 45,5 41,7 193,0 140,1 Driftsresultat 45,4 39,3 29,8 29,0 18,4 143,6 59,7 Netto finans 1,3 0,6 0,5 0,4 0,4 2,8 0,9 Resultat før skatt 46,7 40,0 30,3 29,4 18,8 146,4 60,6 Skattekostnad 13,2 11,2 8,5 8,2 5,3 41,1 17,0 Resultat 33,5 28,8 21,8 21,2 13,5 105,3 43,6 ODIN Forvaltnings regnskaper er satt opp etter NRS. 24

25 Status fondenes avkastning Avkastning % 96,83 % 90 % 80 % 70 % 64,48 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 53,09 % 50,30 % 51,39 % 44,89 % 39,59 % 37,92 % 30,63 % 28,97 % 26,42 % 28,43 % 40,46 % 35,16 % 23,21 % 19,54 % 46,43 % 31,20 % 10 % 0 % ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ODIN Europa ODIN Europa SMB Meravkastn. % 21,32% 11,50% 13,50% 2,21% 6,50% 32,35% 11,95% 20,92% 15,23% 25 Fond Indeks

26 ODIN Forvaltning ODIN tar ytterligere 2,1 % markedsandel i 2005 Markedsandeler aksjefond per % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % DnB NOR Storebrand ODIN Nordea Stavanger fondsforv. 5 % 0 %

27 Oppsummering 2005 Lønnsomhetsmålet er nådd Sterkt bedrede driftsresultater i alle virksomhetsområdene Resultat før skatt MNOK 752,2 inkl. enkelte engangseffekter Tilfredsstillende kapitalsituasjon Vekstmålet er nådd Inntektsvekst på 10,2 % Nye produktlanseringer Nye filialer Økte markedsandeler i pensjonsforsikring og aksjefond 27 Godt posisjonert for videre lønnsom vekst med god underliggende drift, tilfredsstillende risikokapital og tilgang på distribusjon.

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009 artal 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konst. adm. direktør 28. april 2009 Hovedpunkter artal 2009 Resultatet er preget av de turbulente finansmarkedene. SpareBank 1 Livsforsikring

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 24 oktober - Kirsten Idebøen, 24. Idebøen adm. adm direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* 529 1 216 376

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, administrerende direktør 1. kvartal 2013 Q1 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, administrerende direktør 25. april 2013 Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppens historie Resultat før skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010

1. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør. 28. april 2010 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010 Hovedpunkter Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Foreløpig pgregnskap 2012

Foreløpig pgregnskap 2012 Q4 Foreløpig pgregnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. februar 2013 Mer enn dobling av resultat før skatt i sammenlignet med 2011 Resultat før

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Q2 1 halvår og 2. 1. 2 kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august 2012 9. Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader ga redusert

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 12. mai 216 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :19. SpareBank 1 Gruppen AS. Instrument: - Marked: FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: Innsendt dato: :19. SpareBank 1 Gruppen AS. Instrument: - Marked: FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 206734 Innsendt dato: 07.04.2008 09:19 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: SBGRP SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002 Kvartalsrapport 2. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal Hovedtrekk Storebrand konsernets resultat på minus 1.223 mill. kroner i 2. kvartal påvirkes i betydelig grad av utviklingen

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer