Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1"

Transkript

1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

2 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 594 mill. kroner i år, mot 157 mill. kroner i fjor Den positive utviklingen i resultatene skyldes i hovedsak gode finansresultater. Verdijustert avkastning i livselskapet 10,3% p.a. Konsesjon for Finansbanken ble mottatt 30. juli. Resultatet for august og september er medtatt i resultatregnskapet Salget av livsforsikringer er godt innen bedriftsmarkedet, men svakere i privatmarkedet. Skadeutviklingen er fortsatt svak p.g.a. flere store skader, vekst i antall skader og økte gjennomsnittsskader i privatbransjene. Arbeidet med å etablere det nye skadeforsikringsselskapet if... går etter planen. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 2

3 3 vekstnivåer - hva har vi gjort Nivå 3 Resultat Nivå 2 Nivå 1 Utvide kjernevirksomhet Bygge opp ny virksomhet Skape nye muligheter Tid Privatmarkedet for spareog livsforsikringsprodukter Bedriftsmarkedet for livsforsikringsprodukter Kapitalforvaltning Privat bank Risiko- and spareprodukter Storebrand Bank Definerte ytelser kollektive pensjoner Gruppeliv Konsernselskaper Verdipapirfond Finansielle rådgivere Internett Unit Linked Helseforsikring Risikoprodukter Offentlig sektor Definerte ytelser Pensjonskonsulenttjenester Helseforsikring "Work site marketing" Diskresjonær forvaltning Environmental Value Fund Statens Petroleumsfond Finansbanken Langsiktige forvaltningsprodukter og sparing Livselskap i Irland Fellesskandinavisk kollektive pensjonsforsikringer Nye produkter innen kapitalforvaltning Analytikerpresentasjon 3.kv.99 3

4 Storebrand Fondene Vesta Forvaltning Postbanken 7 % Verdipapirfond 7 % Avanse Forvaltning 7 % Carnegie Fondsforvaltning 9 % Markedsandeler nysalg Aksjefond per 30 september Storebrand Fondene 26 % Markedsandeler verdipapirfond (forvaltningskapital) 7,2 % 7,0 % 6,8 % 6,6 % 6,4 % 6,2 % DnB Investor 21 % Stavanger Fondsforvaltning 23 % 6,0 % 5,8 % des.98 mar.99 jun.99 sep.99 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 4

5 Unit Linked Salg i 1999 Markedsandeler NOK mill 250,0 200, ,0 100, ,0 10 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep 5 Link Salg, Engangspremie Akkumulert hittil i år (NOK mill): Salg, Enganspremie 631, kv99 1h99 3kv99 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 5

6 Satsning i Sverige Storebrand Kapitalforvaltning har lansert aksjefondet Storebrand Global Miljø mot institusjonelle kunder i Sverige Fondet vil også bli tilbudt svenske privatkunder gjennom et samarbeid med SPP Storebrand ønsker å etablere seg som en langsiktig aktør i det svenske kapitalforvaltningsmarkedet Storebrand Global Miljø har siden starten i 1996 hatt en samlet avkastning som er høyere enn Morgan Stanley s verdensindeks Analytikerpresentasjon 3.kv.99 6

7 Oppkjøp Delphi Forvaltning AS Oppkjøpet av Delphi Forvaltning forventes å tilføre økt verdiskapning for Storebrandkonsernets satsning mot HNWIsegmentet gjennom; Delphis gode merkevare som kapitalforvalter, erfaring fra og kompetanse i relationship management mot dette segmentet Målgruppetilpasset og distinkt verdiforvaltningskonsept Demonstrert evne til nyskapende produktutvikling Oppkjøpet gjennomføres av Finansbanken ASA Analytikerpresentasjon 3.kv.99 7

8 if... Etableringen av if... går etter planen Storebrand forventer å få konsesjon for etablering av if... før nyttår. Hvis Pohjola ikke mottar konsesjon før neste år, planlegges en delcompletion mellom Skandia og Storebrand som gir regnskapsmessig effekt for Storebrand i Storebrands hovedkontor på Filipstad Brygge, som er holdt utenfor if... - avtalen, er solgt fra STB Skade til STB Liv for å sikre oppfyllelse av kapitalforvaltningsforskriften for gjenværende Storebrand. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 8

9 Storebrand Konsern Driftsresultat 3. kvartal isolert kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 9

10 Storebrand Konsernresultat 3. kvartal islolert kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank 11 8 Finansbanken ASA 42 Storebrand Fondsforsikring AS 0-0 Storebrand Fondene 10-2 Storebrand Kapitalforvaltning ASA 7-0 Storebrand Helseforsikring AS (50%) -2 Øvrige selskaper/elimineringer -6-0 Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 10

11 Storebrand Konsern Driftsresultat 3. kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 11

12 Storebrand Konsern Regnskapsførte gevinster og tap på verdipapirer 1. KVARTAL Realiserte gevinster og tap på verdipapirer Urealiserte gevinster og tap på verdipapirer NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Øvrige selskaper Storebrand Konsern Analytikerpresentasjon 3.kv.99 12

13 Storebrand Konsernresultat 3. kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Finansbanken ASA 42 Storebrand Fondsforsikring AS Storebrand Fondene Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Helseforsikring AS (50%) -5-5 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Ufordelt overskudd til livkundene (ordinært) Konsernresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 13

14 Storebrand Resultat etter skatt 3. kvartal NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat ordinær virksomhet Ekstraordinære inntekter 234 Ufordelt overskudd til livkundene (ekstraordinært) -152 Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 14

15 Storebrand Kursreserver (ikke regnskapsført) NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Totalt Endring NOK mill. i år Aksjer og andeler langsiktig Obligasjoner holdt til forfall Eiendom Andre eiendeler som ikke inngår i omløpsporteføljen Totalt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 15

16 Storebrand Overskudd pr. aksje 3. kvartal kvartal NOK mill. Konsernresultat Ekstraordinære poster Skattekostnad Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill.) Overskudd pr. aksje 2,27 0,74 2,14 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 16

17 Storebrand Konsernbalanse Andel Andel NOK mill * Immaterielle eiendeler % 1 % Fast eiendom % 8 % Utlån % 8 % Obligasjoner % 47 % Sertifikater % 3 % Aksjer og andeler % 24 % Andre finansielle eiendeler % 1 % Andre eiendeler % 9 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Kursreguleringsfond % 2 % Forsikringstekn. avsetninger Liv % 71 % Premie-/erstatningsavsetn. Skade % 8 % Sikkerhetsavsetninger m.v % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 8 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 17

18 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,8 % 76,9 % Storebrand Livsforsikring ,9 % 12,1 % Storebrand Skadeforsikring ,1 % 23,3 % Storebrand Bank ,3 % 14,1 % Finansbanken ASA ,1 % 12,2 % Storebrand Konsern ,8 % 13,4 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 18

19 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 19

20 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill * Utsatt skattefordel % 6 % Bygninger og fast eiendom 62 1 % 0 % Aksjer i konsernselskaper % 61 % Investeringsaktiva % 16 % Andre eiendeler % 16 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 68 % Obligasjonslån % 19 % Gjeld innen konsernet % 6 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 20

21 Storebrand Bank AS Resultat Mill.kroner Renteinntekter 372,4 173,9 291,5 Rentekostnader 297,3 134,6 231,6 Netto renteinntekter 75,1 39,3 59,9 Andre inntekter 67,8 79,1 116,1 Driftskostnader 143,7 131,0 190,0 Driftsresultat -0,8-12,6-14,0 Tapsavsetninger -2,9-2,9-3,3 Skattekostnad ordinært resultat 9,4 20,4 29,1 Resultat av ordinær drift 1) 5,7 4,9 11,7 1) Inkluderer skattekostnad i Storebrand Finans AS med 11.6 mill.kroner i Analytikerpresentasjon 3.kv.99 21

22 Storebrand Bank AS Balanse Mill.kroner Innskudd i banker 61,9 8,6 22,9 Utlån 6.316, , ,4 Investeringsaktiva 912,6 972,2 895,8 Anleggsmidler 19,2 12,1 17,2 Aksjer i konsernselskap 147,4 242,6 117,7 Diverse fordringer 171,7 151,0 243,0 Sum eiendeler 7.629, , ,0 Gjeld til banker 367,5 460,0 358,0 Sertifikatlån / obligasjonslån 1.474, , ,6 Innskudd fra kunder 4.767, , ,2 Annen gjeld 267,0 131,9 109,6 Egenkapital 752,2 565,1 571,6 Sum gjeld og egenkapital 7.629, , ,0 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 22

23 Storebrand Finans AS Resultat Mill.kroner Renteinntekter og provisjoner 29,2 29,6 40,5 Driftskostnader og rentekostnader 15,4 13,8 20,4 Tap på utlån (inkl. tilbakeførte avsetninger) 27,5 63,8 80,8 Skattekostnad ordinært resultat -11,6-22,3-28,3 Resultat av ordinær drift 29,7 57,3 72,7 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 23

24 Konsolidering av Finansbanken Kostpris på ervervede aksjer og obligasjoner utgjør mill. kroner, som gir en goodwill på 561 mill. kr. som avskrives over 20 år I resultatregnskapet pr : Resultat før skatt for august og september er inkludert i Finansbanken Avskrivning av goodwill for 2 måneder er inkludert i elimineringer med 5 mill. kroner I balansen er følgende poster mot egenkapitalen i ASA og konsern: Resultat med 51 mill.kroner Avskriving av goodwill for 7 måneder med -16 mill.kroner Rentekompensasjon til tidligere aksjonærer er ført med -54 mill. kroner Analytikerpresentasjon 3.kv.99 24

25 Finansbanken ASA Resultat før skatt * NOK mill Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, grantier mv Resultat av ordinær drift * Skatt på ordinært resultat Resultat før skatt *) I Storebrands konsernresulat er kun resulat av ordnær drift for de to siste månedene tatt med. Finansbanken ASA er konsolidert fra konsesjonstidspunktet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 25

26 Finansbanken ASA Balanse Andel Andel NOK mill * Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 0 % 3 % Netto utlån til og fordringer på kredittinstutisjoner % 2 % Netto utlån og fordringer på kunder % 86 % Overtatte eiendeler % 2 % Investeringsaktiva % 6 % Andre eiendeler % 2 % Sum eiendeler % 100 % Gjeld til kredittinstutisjoner % 16 % Innskudd fra og gjeld til kunder % 46 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir % 24 % Annen gjeld % 3 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Egenkapital % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 26

27 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Driftsresultatet utgjør 114 mill.kroner som er 52 mill.kroner høyere enn i fjor Finansinntekter utgjør mill.kroner som er 790 mill.kroner høyere enn i fjor Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 442 mill. kroner siden Skadeprosenten f.e.r utgjør 89,3%. Dette er 13,5%-poeng høyere enn i fjor. Den svake lønnsomheten skyldes økning i skadeutbetalingene Driftskostnadene på nivå med i fjor gir lavere kostnadsprosent med 1,4%-poeng Analytikerpresentasjon 3.kv.99 27

28 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag 3.kvartal NOK mill Opptjent premie f.e.r Erstatninger f.e.r Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning m.v Resultat av ordinær virksomhet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 28

29 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 46 0 % 0 % Utsatt skattefordel 0 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 7 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 2 % Obligasjoner som holdes til forfall % 23 % Pantelån og andre lån 29 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 10 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 6 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v % 1 % Sum finansielle eiendeler % 79 % Øvrige eiendeler % 20 % Sum eiendeler % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 29

30 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 13 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 19 % Erstatningsavsetning for egen regning % 39 % Sikkerhetsavsetninger m.v % 18 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % 7 % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 30

31 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall 3.kvartal kvartal 1998 Avkastning gj. sn. solvenskapital 2,7 % 1,5 % Combined ratio f.e.r. 113,0 % 100,9 % Skadeprosent f.e.r. 89,3 % 75,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 23,7 % 25,1 % Kostnadsandel f.e.r. 25,7 % 27,5 % Avviklingsresultat eldre årg. f.e.r Tilleggsavsetning/Inflasjonselement Endring oververdier Solvenskapital Oververdier Solvensmargin 70,0 % 71,5 % Kapitaldekning 24,1 % 23,3 % Skadereservegrad f.e.r. 89,6 % 90,0 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 31

32 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad f.e.r. 3.kvartal Bokført skadeprosent f.e.r. 76,0 % 79,9 % 75,8 % 89,3 % Effekt av KT's minstekrav -1,4 % 4,1 % -2,2 % 0,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 74,6 % 84,1 % 73,6 % 89,9 % Effekt av avviklingsresultat 4,5 % 2,8 % 4,2 % -0,8 % Normalisert skadeprosent f.e.r. 79,1 % 86,9 % 77,8 % 89,2 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 32

33 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent f.e.r. pr. bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige Totalt Ekskl. tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Analytikerpresentasjon 3.kv.99 33

34 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs. konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,1 4,4 4,1 4,7 5,0 8,8 8,9 9,0 9,4 9,4 19,0 18,8 19,2 18,6 18,3 28,1 29,0 28,8 28,4 28,3 40,0 38,9 38,9 38,9 38, Øvrige NFF Vår Forsikring Vesta Gjensidige Storebrand Historiske tall for Vår Forsikring er korrigert med kjøpet av Salusansvar. Kilde: Norges Forsikringsforbund Analytikerpresentasjon 3.kv.99 34

35 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 44,4 44,9 43,6 40,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 39,0 39,8 39,0 38,6 40,8 38,4 39,0 35,0 36,9 36,6 36,6 32,9 34,9 34,9 30,0 25,0 24,4 24,5 24,2 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb. Næringskomb. Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar Kilde: Norges Forsikringsforbund Analytikerpresentasjon 3.kv.99 35

36 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning Verdijustert avkastning: 7,70% 19,81 20,43 Faktisk Indeks 7,70 7,98 0,80 1,63 5,09 4,77 4,91 7,61 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Andre renteb. Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,3 14,6 9,7 17,1 30,2 29,3 26,2 Analytikerpresentasjon 3.kv ,1 11,3 11,7 0,2 0,3 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 186 mill.kroner Regnskapsmessig effekt: 63 mill.kroner

37 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Avkastning Faktisk Indeks 27,49 19,81 20,43 19,35 21,34 10,17 Total Norge/PE/Andre Utland Allokering 68,4 84, ,6 15,3 Norge/PE/Andre Utlandet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 37

38 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Avkastning Faktisk Indeks 4,30 4,38 5,09 4,77 4,91 1,59 1,67 0,58 1,58 Total Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Allokering ,6 31,3 45,4 43, ,9 8,4 9,0 16,5 Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 38

39 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Verdijustert kapitalavkastning totalt hittil i år ble 7% og 7,7% ekskl. verdiendring på anleggsobligasjoner. Bokført kapitalavkastning uten endring merverdier i verdipapirer utgjør hittil i år 7,5%, annualisert 10% Driftsresultatet er mer enn firedoblet fra ifjor Premieinntekten inkl. tilflyttede premiereserver har økt med 6% fra samme tid i fjor. Forfalte premier er på linje med fjoråret 3. kvartal har vist en positiv utvikling i driftskostnader som har medført at kostnadsprosenten nå er uendret fra årsskiftet på 0,94% av kundefond Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,85% Salgsutviklingen god i bedriftsmarkedet, men svakere i privatmarkedet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 39

40 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 1999 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv % 847 Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % Driftskostnader SBL AS % -817 Øvrige poster % -214 Til kursreguleringsfond Driftsresultat % Ekstraordinære poster Ufordelt resultat til kunder % Resultat før skatt % 501 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 40

41 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl. tilflytting) NOK mill Kollektiv herav tilflyttede res erver Gruppeliv Individuell kapital Individuell pens jon Sum herav tilflyttede res erver Analytikerpresentasjon 3.kv.99 41

42 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 42

43 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning*) - hittil i år 7,51 % 4,38 % 5,85 % Kapitalavkastning*) - annualisert 10,03 % 5,88 % 5,85 % Verdijustert avkastning - hittil i år 7,71 % 0,06 % 3,50 % Verdijustert avkastning - hittil i år inkl. endr. kursreserver obl.holdt til forfall 7,01 % -0,54 % 2,93 % Solvensmargin 220,3 % Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,85 % 12,55 % 12,10 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,94 % 0,92 % 0,94 % *) ekskl. endring kursreguleringsfond Analytikerpresentasjon 3.kv.99 43

44 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 19 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 18 % Pantelån og andre lån % 5 % Aksjer og andeler % 28 % Obligasjoner m.v. med fast avkastning % 31 % Sertifikater % 2 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 1 % Sum finansielle eiendeler % 93 % Øvrige eiendeler % 7 % Sum eiendeler % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 44

45 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Kursreguleringsfond % 3 % Premiereserve for egen regning % 75 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 6 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % 8 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 89 % Andre forsikringstekniske avsetninger 26 0 % 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder % 0 % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % 90 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 45

46 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 5,6 % 5,5 % 7,5 % Verdiutvikl. **) 7,4 % 4,9 % 6,6 % Eiendommer: Driftsres. l (nom.) ***) 5,0 % 4,9 % 6,6 % Antall m Store byer 5% Norge forøvr. 6% Areal etter geografi Kjøpesentere 48% Utleiegrad 98,0 % 98,6 % 98,1 % Øvrig Oslo 15% Vika 26% *) Løpende leieinntekter i % av bokført verdi gj.sn. **) Inkluderer oppskrivning av oververdier pr p.g.a. ny regnskapslov ***) (Sum driftsinnt. - sum driftskostn.) i % av bokført verdi gj.sn. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 46

47 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 91% Portefølje: NOK mill Antall lån Verdiutvikl. 6,4 % 4,7 % 7,3 % Misligholdte lån i % 1,2 % 0,7 % 0,8 % Endr. tapsavsetn. *) 0,13 % -0,04 % -0,03 % Andre lån:6% Utover 60% av takst: 3% *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Analytikerpresentasjon 3.kv.99 47

48 Markedsutvikling - pr Aksjeavkastning i Norge og utlandet Effektive renter i Norge og utlandet 8,00 % 7,50 % 7,00 % 6,50 % des.96 feb.97 apr.97 jun.97 aug.97 okt.97 des.97 feb.98 apr.98 jun.98 aug.98 okt.98 des.98 feb.99 apr.99 jun.99 aug.99 Utlandet ( MSCI W) Norge (Totx) MSCI (W) tilsvarer Morgan Stanley Capital Index ex. Nordic ex. Finance valutasikret til norske kroner. Totex. tilsvarer Oslo Børs Totalindeks. Analytikerpresentasjon 3.kv ,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des.96 mar.97 jun.97 sep.97 des.97 mar.98 Norge (DNB Stat Benchmark Alle) Utlandet (J.P.Morgan WGBI) Norge ca. 6 mnd (DNB statssertifikatindkes 180 dg) Utlandet 6 mnd (konstruert) jun.98 sep.98 des.98 mar.99 jun.99 sep.99

49 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Akkumulert endring i forvaltningskapital siden Akkumulert avkastning pr. 3. kvartal Mrd. kroner Avkastningsindeks kv des.98 mar.99 jun.99 sep.99 Kapital UB 1996 Annen tilgang/avgang Finansint. Aksjer Aksje bench. Obligasjoner Obl. bench. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 49

50 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 8,58 % 4,23 % 24,15 % 3,41 % 9,11 % 17,22 % 2,40 % Aktiva AKSJER 28.7% 29.6% 26.2% 24.2% 23.7% -herav Norge 9.1% 9.6% 9.2% 8.5% 8.5% -herav allokering -0.8% -0.3% -2.0% -6.7% -5.2% OBLIGASJONER 53.8% 53.6% 58.8% 58.6% 59.9% -herav allokering -0.4% 0.0% 4.6% 5.8% 5.3% PENGEMARKED 4.2% 4.3% 4.7% 2.5% 2.1% EIENDOM 8.6% 8.6% 8.6% 8.7% 8.7% UTLÅN 3.4% 3.7% 4.3% 5.1% 5.9% 17,74 % 11,95 % Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjoner Norge Obligasjoner utland Anleggsobl. Pengemarked Eiendom Utlån Figuren viser risikoeksponerte verdier i forhold til fysisk investeringsaktiva. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 50

51 Obligasjonsmarkeder - hittil i år ,0% 10,0% Obligasjoner hittil i år Valuta hittil i år 5,0% 0,0% -5,0% Sweden UK Spain France Italy Netherlands Belgium USA Germany Denmark Australia Canada Norway Japan -10,0% -15,0% DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Obligasjon hittil i år viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor. Valuta hittil i år viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta. En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 51

52 Aksjemarkeder hittil i år ,0% 40,0% Aksjer hittil i år Valuta hittil i år 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Belgium Italy Spain Australia United Kingdom Germany Netherlands USA Denmark Canada France Sweden Norway Japan -20,0% Aksjer hittil i år viser avkastningen i aksjeverdi til en lokal investor. Valuta hittil i år viser utvikling i investeringsvalutaen. En positiv søyle indikerer en stigning i investeringsvalutaen. Aksjer hittil i år baserer seg på data fra Morgan Stanley Capital International, og for Norge på Oslo Børs Totalindeks. Valuta hittil i år JPMorgan. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 52

53 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning % % Indeks % 25 % Allokering % % des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering Den røde heltrukne linjen viser verdiutvikling i de internasjonale aksjemarkedene uttrykt som Morgan Stanley Capital Index World valutasikret til norske kroner. Den heltrukne blå linjen viser verdiutviklingen for en investering i det norske aksjemarkedet uttrykt som Oslo Børs totalindeks. Den stiplede grønne linjen viser SBLs risikoeksponerte aksjeandel for samme periode. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 53

54 Avkastning i Storebrand Liv pr Referanseavkastning Seleksjonsbidrag 7,82% 0,30% -0,26% 7,86% Allokeringsbidrag Porteføljeavkastning 4,30% -0,02% -0,16% 4,11% 2,77% 0,21% -0,04% 2,93% 0,59% 0,11% -0,05% 0,65% 1. Kvartal Kvartal Kvartal 1999 Pr. 3. Kvartal 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 54

55 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning Kapitalavkastning: 7,71% Verdijustert avkastning investeringsaktiva: 7.86% Faktisk Indeks 19,73 18,68 7,86 7,82 1,59 1,63 5,04 4,77 4,94 7,37 6,35 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Aktivaallokering risikofordeling Andel av risikoeksponering i forhold til fysiske investeringsaktiva ,7 24,2 29,7 40,0 4,2 2,5 24,2 18,6 8,6 8,7 3,4 5, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Note: Fysisk aksjeeksponering utgjør 29.54%, og fysisk obligasjonseksponering utgjør 30.09% i forhold til investeringsaktiva. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 55

56 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Avkastning Prosent 19,73 18,68 25,90 27,49 25,75 32,93 10,19 6,25 10,27 6,70 41,07 34,98 28,45 27,49 SBL Indeks Total Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum aksjer ,5 27,5 5,3 5,6 16,0 18,9 28,8 31,7 9,3 8,5 8,1 7,8 Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Analytikerpresentasjon 3.kv.99 56

57 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Avkastning Prosent 8,18 Faktisk Indeks 3,31 3,25 1,54 1,67 1,80 1,58 4,83 4,77 4,94 Totalt Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum rentebærende 20,49 21,64 31,11 40,30 41,41 (bokført) 33, ,24 3,52 0,76 0,76 Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: mill.kroner (2.488) Regnskapsmessig effekt: mill.kroner (1.736) Analytikerpresentasjon 3.kv.99 57

58 Regnskapsmessig gevinst før skatt av if etableringen Regnskapsmessig gevinst fremkommer som en konsekvens av transaksjonsprinsippet, som innebærer at virksomheten overføres til virkelig verdi. Gevinst ved transaksjonen for Storebrand Skadeforsikring AS vil være ca 5,7 mrd.kroner Salgsgevinsten på 67% vil utgjøre ca 3,8 mrd.kroner før skatt, mens resten (33% / 1,9 mrd.kroner) blir utsatt inntekt Hvis finsk konsesjon kommer etter den norske, blir salgsgevinsten før skatt i første omgang 56% (3,2 mrd.kroner) Analytikerpresentasjon 3.kv.99 58

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Bokført driftsresultat 3.323 mill. kroner i år, mot 1.641 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 452 mill. kroner i år, mot 604 mill. kroner i fjor Den positive

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv ... Storebrand ASA 1. kvartal 2000 Åge Korsvold Konsernsjef Analytikerpresentasjon 1kv 2000 1 ... Storebrand - 1. kvartal 2000 Storebrand befester sin posisjon som ledende spareselskap økning i markedsandeler

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

... ... Storebrand ASA. 1. halvår 2000. Åge Korsvold Adm. direktør. Analytikerpres.1.halvår 2000 1

... ... Storebrand ASA. 1. halvår 2000. Åge Korsvold Adm. direktør. Analytikerpres.1.halvår 2000 1 Storebrand ASA 1. halvår 2000 Åge Korsvold Adm. direktør Analytikerpres.1.halvår 2000 1 Storebrand vesentlig endret på seks år % EV 1994 1995-2000 2000 > Markedsverdi kr 4 mrd. Min-Max 5-20 Markedsverdi

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Storebrand Ordinær generalforsamling 25. april 2007 Idar Kreutzer Konsernsjef Utvikling i Storebrand-aksjen 500 400 + 387% + 310% 300 200 + 130% 100 0 31.12.02

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer