Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1"

Transkript

1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

2 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 594 mill. kroner i år, mot 157 mill. kroner i fjor Den positive utviklingen i resultatene skyldes i hovedsak gode finansresultater. Verdijustert avkastning i livselskapet 10,3% p.a. Konsesjon for Finansbanken ble mottatt 30. juli. Resultatet for august og september er medtatt i resultatregnskapet Salget av livsforsikringer er godt innen bedriftsmarkedet, men svakere i privatmarkedet. Skadeutviklingen er fortsatt svak p.g.a. flere store skader, vekst i antall skader og økte gjennomsnittsskader i privatbransjene. Arbeidet med å etablere det nye skadeforsikringsselskapet if... går etter planen. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 2

3 3 vekstnivåer - hva har vi gjort Nivå 3 Resultat Nivå 2 Nivå 1 Utvide kjernevirksomhet Bygge opp ny virksomhet Skape nye muligheter Tid Privatmarkedet for spareog livsforsikringsprodukter Bedriftsmarkedet for livsforsikringsprodukter Kapitalforvaltning Privat bank Risiko- and spareprodukter Storebrand Bank Definerte ytelser kollektive pensjoner Gruppeliv Konsernselskaper Verdipapirfond Finansielle rådgivere Internett Unit Linked Helseforsikring Risikoprodukter Offentlig sektor Definerte ytelser Pensjonskonsulenttjenester Helseforsikring "Work site marketing" Diskresjonær forvaltning Environmental Value Fund Statens Petroleumsfond Finansbanken Langsiktige forvaltningsprodukter og sparing Livselskap i Irland Fellesskandinavisk kollektive pensjonsforsikringer Nye produkter innen kapitalforvaltning Analytikerpresentasjon 3.kv.99 3

4 Storebrand Fondene Vesta Forvaltning Postbanken 7 % Verdipapirfond 7 % Avanse Forvaltning 7 % Carnegie Fondsforvaltning 9 % Markedsandeler nysalg Aksjefond per 30 september Storebrand Fondene 26 % Markedsandeler verdipapirfond (forvaltningskapital) 7,2 % 7,0 % 6,8 % 6,6 % 6,4 % 6,2 % DnB Investor 21 % Stavanger Fondsforvaltning 23 % 6,0 % 5,8 % des.98 mar.99 jun.99 sep.99 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 4

5 Unit Linked Salg i 1999 Markedsandeler NOK mill 250,0 200, ,0 100, ,0 10 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep 5 Link Salg, Engangspremie Akkumulert hittil i år (NOK mill): Salg, Enganspremie 631, kv99 1h99 3kv99 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 5

6 Satsning i Sverige Storebrand Kapitalforvaltning har lansert aksjefondet Storebrand Global Miljø mot institusjonelle kunder i Sverige Fondet vil også bli tilbudt svenske privatkunder gjennom et samarbeid med SPP Storebrand ønsker å etablere seg som en langsiktig aktør i det svenske kapitalforvaltningsmarkedet Storebrand Global Miljø har siden starten i 1996 hatt en samlet avkastning som er høyere enn Morgan Stanley s verdensindeks Analytikerpresentasjon 3.kv.99 6

7 Oppkjøp Delphi Forvaltning AS Oppkjøpet av Delphi Forvaltning forventes å tilføre økt verdiskapning for Storebrandkonsernets satsning mot HNWIsegmentet gjennom; Delphis gode merkevare som kapitalforvalter, erfaring fra og kompetanse i relationship management mot dette segmentet Målgruppetilpasset og distinkt verdiforvaltningskonsept Demonstrert evne til nyskapende produktutvikling Oppkjøpet gjennomføres av Finansbanken ASA Analytikerpresentasjon 3.kv.99 7

8 if... Etableringen av if... går etter planen Storebrand forventer å få konsesjon for etablering av if... før nyttår. Hvis Pohjola ikke mottar konsesjon før neste år, planlegges en delcompletion mellom Skandia og Storebrand som gir regnskapsmessig effekt for Storebrand i Storebrands hovedkontor på Filipstad Brygge, som er holdt utenfor if... - avtalen, er solgt fra STB Skade til STB Liv for å sikre oppfyllelse av kapitalforvaltningsforskriften for gjenværende Storebrand. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 8

9 Storebrand Konsern Driftsresultat 3. kvartal isolert kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 9

10 Storebrand Konsernresultat 3. kvartal islolert kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank 11 8 Finansbanken ASA 42 Storebrand Fondsforsikring AS 0-0 Storebrand Fondene 10-2 Storebrand Kapitalforvaltning ASA 7-0 Storebrand Helseforsikring AS (50%) -2 Øvrige selskaper/elimineringer -6-0 Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 10

11 Storebrand Konsern Driftsresultat 3. kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 11

12 Storebrand Konsern Regnskapsførte gevinster og tap på verdipapirer 1. KVARTAL Realiserte gevinster og tap på verdipapirer Urealiserte gevinster og tap på verdipapirer NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Øvrige selskaper Storebrand Konsern Analytikerpresentasjon 3.kv.99 12

13 Storebrand Konsernresultat 3. kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Finansbanken ASA 42 Storebrand Fondsforsikring AS Storebrand Fondene Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Helseforsikring AS (50%) -5-5 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Ufordelt overskudd til livkundene (ordinært) Konsernresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 13

14 Storebrand Resultat etter skatt 3. kvartal NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat ordinær virksomhet Ekstraordinære inntekter 234 Ufordelt overskudd til livkundene (ekstraordinært) -152 Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 14

15 Storebrand Kursreserver (ikke regnskapsført) NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Totalt Endring NOK mill. i år Aksjer og andeler langsiktig Obligasjoner holdt til forfall Eiendom Andre eiendeler som ikke inngår i omløpsporteføljen Totalt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 15

16 Storebrand Overskudd pr. aksje 3. kvartal kvartal NOK mill. Konsernresultat Ekstraordinære poster Skattekostnad Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill.) Overskudd pr. aksje 2,27 0,74 2,14 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 16

17 Storebrand Konsernbalanse Andel Andel NOK mill * Immaterielle eiendeler % 1 % Fast eiendom % 8 % Utlån % 8 % Obligasjoner % 47 % Sertifikater % 3 % Aksjer og andeler % 24 % Andre finansielle eiendeler % 1 % Andre eiendeler % 9 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Kursreguleringsfond % 2 % Forsikringstekn. avsetninger Liv % 71 % Premie-/erstatningsavsetn. Skade % 8 % Sikkerhetsavsetninger m.v % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 8 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 17

18 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,8 % 76,9 % Storebrand Livsforsikring ,9 % 12,1 % Storebrand Skadeforsikring ,1 % 23,3 % Storebrand Bank ,3 % 14,1 % Finansbanken ASA ,1 % 12,2 % Storebrand Konsern ,8 % 13,4 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 18

19 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Analytikerpresentasjon 3.kv.99 19

20 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill * Utsatt skattefordel % 6 % Bygninger og fast eiendom 62 1 % 0 % Aksjer i konsernselskaper % 61 % Investeringsaktiva % 16 % Andre eiendeler % 16 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 68 % Obligasjonslån % 19 % Gjeld innen konsernet % 6 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 20

21 Storebrand Bank AS Resultat Mill.kroner Renteinntekter 372,4 173,9 291,5 Rentekostnader 297,3 134,6 231,6 Netto renteinntekter 75,1 39,3 59,9 Andre inntekter 67,8 79,1 116,1 Driftskostnader 143,7 131,0 190,0 Driftsresultat -0,8-12,6-14,0 Tapsavsetninger -2,9-2,9-3,3 Skattekostnad ordinært resultat 9,4 20,4 29,1 Resultat av ordinær drift 1) 5,7 4,9 11,7 1) Inkluderer skattekostnad i Storebrand Finans AS med 11.6 mill.kroner i Analytikerpresentasjon 3.kv.99 21

22 Storebrand Bank AS Balanse Mill.kroner Innskudd i banker 61,9 8,6 22,9 Utlån 6.316, , ,4 Investeringsaktiva 912,6 972,2 895,8 Anleggsmidler 19,2 12,1 17,2 Aksjer i konsernselskap 147,4 242,6 117,7 Diverse fordringer 171,7 151,0 243,0 Sum eiendeler 7.629, , ,0 Gjeld til banker 367,5 460,0 358,0 Sertifikatlån / obligasjonslån 1.474, , ,6 Innskudd fra kunder 4.767, , ,2 Annen gjeld 267,0 131,9 109,6 Egenkapital 752,2 565,1 571,6 Sum gjeld og egenkapital 7.629, , ,0 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 22

23 Storebrand Finans AS Resultat Mill.kroner Renteinntekter og provisjoner 29,2 29,6 40,5 Driftskostnader og rentekostnader 15,4 13,8 20,4 Tap på utlån (inkl. tilbakeførte avsetninger) 27,5 63,8 80,8 Skattekostnad ordinært resultat -11,6-22,3-28,3 Resultat av ordinær drift 29,7 57,3 72,7 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 23

24 Konsolidering av Finansbanken Kostpris på ervervede aksjer og obligasjoner utgjør mill. kroner, som gir en goodwill på 561 mill. kr. som avskrives over 20 år I resultatregnskapet pr : Resultat før skatt for august og september er inkludert i Finansbanken Avskrivning av goodwill for 2 måneder er inkludert i elimineringer med 5 mill. kroner I balansen er følgende poster mot egenkapitalen i ASA og konsern: Resultat med 51 mill.kroner Avskriving av goodwill for 7 måneder med -16 mill.kroner Rentekompensasjon til tidligere aksjonærer er ført med -54 mill. kroner Analytikerpresentasjon 3.kv.99 24

25 Finansbanken ASA Resultat før skatt * NOK mill Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, grantier mv Resultat av ordinær drift * Skatt på ordinært resultat Resultat før skatt *) I Storebrands konsernresulat er kun resulat av ordnær drift for de to siste månedene tatt med. Finansbanken ASA er konsolidert fra konsesjonstidspunktet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 25

26 Finansbanken ASA Balanse Andel Andel NOK mill * Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 0 % 3 % Netto utlån til og fordringer på kredittinstutisjoner % 2 % Netto utlån og fordringer på kunder % 86 % Overtatte eiendeler % 2 % Investeringsaktiva % 6 % Andre eiendeler % 2 % Sum eiendeler % 100 % Gjeld til kredittinstutisjoner % 16 % Innskudd fra og gjeld til kunder % 46 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir % 24 % Annen gjeld % 3 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Egenkapital % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill. kroner. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 26

27 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Driftsresultatet utgjør 114 mill.kroner som er 52 mill.kroner høyere enn i fjor Finansinntekter utgjør mill.kroner som er 790 mill.kroner høyere enn i fjor Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 442 mill. kroner siden Skadeprosenten f.e.r utgjør 89,3%. Dette er 13,5%-poeng høyere enn i fjor. Den svake lønnsomheten skyldes økning i skadeutbetalingene Driftskostnadene på nivå med i fjor gir lavere kostnadsprosent med 1,4%-poeng Analytikerpresentasjon 3.kv.99 27

28 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag 3.kvartal NOK mill Opptjent premie f.e.r Erstatninger f.e.r Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning m.v Resultat av ordinær virksomhet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 28

29 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 46 0 % 0 % Utsatt skattefordel 0 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 7 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 2 % Obligasjoner som holdes til forfall % 23 % Pantelån og andre lån 29 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 10 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 6 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v % 1 % Sum finansielle eiendeler % 79 % Øvrige eiendeler % 20 % Sum eiendeler % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 29

30 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 13 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 19 % Erstatningsavsetning for egen regning % 39 % Sikkerhetsavsetninger m.v % 18 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % 7 % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 30

31 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall 3.kvartal kvartal 1998 Avkastning gj. sn. solvenskapital 2,7 % 1,5 % Combined ratio f.e.r. 113,0 % 100,9 % Skadeprosent f.e.r. 89,3 % 75,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 23,7 % 25,1 % Kostnadsandel f.e.r. 25,7 % 27,5 % Avviklingsresultat eldre årg. f.e.r Tilleggsavsetning/Inflasjonselement Endring oververdier Solvenskapital Oververdier Solvensmargin 70,0 % 71,5 % Kapitaldekning 24,1 % 23,3 % Skadereservegrad f.e.r. 89,6 % 90,0 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 31

32 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad f.e.r. 3.kvartal Bokført skadeprosent f.e.r. 76,0 % 79,9 % 75,8 % 89,3 % Effekt av KT's minstekrav -1,4 % 4,1 % -2,2 % 0,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 74,6 % 84,1 % 73,6 % 89,9 % Effekt av avviklingsresultat 4,5 % 2,8 % 4,2 % -0,8 % Normalisert skadeprosent f.e.r. 79,1 % 86,9 % 77,8 % 89,2 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 32

33 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent f.e.r. pr. bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige Totalt Ekskl. tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige Analytikerpresentasjon 3.kv.99 33

34 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs. konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,1 4,4 4,1 4,7 5,0 8,8 8,9 9,0 9,4 9,4 19,0 18,8 19,2 18,6 18,3 28,1 29,0 28,8 28,4 28,3 40,0 38,9 38,9 38,9 38, Øvrige NFF Vår Forsikring Vesta Gjensidige Storebrand Historiske tall for Vår Forsikring er korrigert med kjøpet av Salusansvar. Kilde: Norges Forsikringsforbund Analytikerpresentasjon 3.kv.99 34

35 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 44,4 44,9 43,6 40,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 39,0 39,8 39,0 38,6 40,8 38,4 39,0 35,0 36,9 36,6 36,6 32,9 34,9 34,9 30,0 25,0 24,4 24,5 24,2 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb. Næringskomb. Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar Kilde: Norges Forsikringsforbund Analytikerpresentasjon 3.kv.99 35

36 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning Verdijustert avkastning: 7,70% 19,81 20,43 Faktisk Indeks 7,70 7,98 0,80 1,63 5,09 4,77 4,91 7,61 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Andre renteb. Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,3 14,6 9,7 17,1 30,2 29,3 26,2 Analytikerpresentasjon 3.kv ,1 11,3 11,7 0,2 0,3 Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 186 mill.kroner Regnskapsmessig effekt: 63 mill.kroner

37 Storebrand Skadeforsikring AS Aksjer Avkastning Faktisk Indeks 27,49 19,81 20,43 19,35 21,34 10,17 Total Norge/PE/Andre Utland Allokering 68,4 84, ,6 15,3 Norge/PE/Andre Utlandet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 37

38 Storebrand Skadeforsikring AS Rentebærende Avkastning Faktisk Indeks 4,30 4,38 5,09 4,77 4,91 1,59 1,67 0,58 1,58 Total Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Allokering ,6 31,3 45,4 43, ,9 8,4 9,0 16,5 Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 38

39 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Verdijustert kapitalavkastning totalt hittil i år ble 7% og 7,7% ekskl. verdiendring på anleggsobligasjoner. Bokført kapitalavkastning uten endring merverdier i verdipapirer utgjør hittil i år 7,5%, annualisert 10% Driftsresultatet er mer enn firedoblet fra ifjor Premieinntekten inkl. tilflyttede premiereserver har økt med 6% fra samme tid i fjor. Forfalte premier er på linje med fjoråret 3. kvartal har vist en positiv utvikling i driftskostnader som har medført at kostnadsprosenten nå er uendret fra årsskiftet på 0,94% av kundefond Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,85% Salgsutviklingen god i bedriftsmarkedet, men svakere i privatmarkedet Analytikerpresentasjon 3.kv.99 39

40 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 1999 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv % 847 Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % Driftskostnader SBL AS % -817 Øvrige poster % -214 Til kursreguleringsfond Driftsresultat % Ekstraordinære poster Ufordelt resultat til kunder % Resultat før skatt % 501 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 40

41 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl. tilflytting) NOK mill Kollektiv herav tilflyttede res erver Gruppeliv Individuell kapital Individuell pens jon Sum herav tilflyttede res erver Analytikerpresentasjon 3.kv.99 41

42 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Analytikerpresentasjon 3.kv.99 42

43 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning*) - hittil i år 7,51 % 4,38 % 5,85 % Kapitalavkastning*) - annualisert 10,03 % 5,88 % 5,85 % Verdijustert avkastning - hittil i år 7,71 % 0,06 % 3,50 % Verdijustert avkastning - hittil i år inkl. endr. kursreserver obl.holdt til forfall 7,01 % -0,54 % 2,93 % Solvensmargin 220,3 % Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,85 % 12,55 % 12,10 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,94 % 0,92 % 0,94 % *) ekskl. endring kursreguleringsfond Analytikerpresentasjon 3.kv.99 43

44 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 19 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 18 % Pantelån og andre lån % 5 % Aksjer og andeler % 28 % Obligasjoner m.v. med fast avkastning % 31 % Sertifikater % 2 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 1 % Sum finansielle eiendeler % 93 % Øvrige eiendeler % 7 % Sum eiendeler % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 44

45 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 3 % Kursreguleringsfond % 3 % Premiereserve for egen regning % 75 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 6 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % 8 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 89 % Andre forsikringstekniske avsetninger 26 0 % 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder % 0 % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % 90 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Analytikerpresentasjon 3.kv.99 45

46 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 5,6 % 5,5 % 7,5 % Verdiutvikl. **) 7,4 % 4,9 % 6,6 % Eiendommer: Driftsres. l (nom.) ***) 5,0 % 4,9 % 6,6 % Antall m Store byer 5% Norge forøvr. 6% Areal etter geografi Kjøpesentere 48% Utleiegrad 98,0 % 98,6 % 98,1 % Øvrig Oslo 15% Vika 26% *) Løpende leieinntekter i % av bokført verdi gj.sn. **) Inkluderer oppskrivning av oververdier pr p.g.a. ny regnskapslov ***) (Sum driftsinnt. - sum driftskostn.) i % av bokført verdi gj.sn. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 46

47 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 91% Portefølje: NOK mill Antall lån Verdiutvikl. 6,4 % 4,7 % 7,3 % Misligholdte lån i % 1,2 % 0,7 % 0,8 % Endr. tapsavsetn. *) 0,13 % -0,04 % -0,03 % Andre lån:6% Utover 60% av takst: 3% *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Analytikerpresentasjon 3.kv.99 47

48 Markedsutvikling - pr Aksjeavkastning i Norge og utlandet Effektive renter i Norge og utlandet 8,00 % 7,50 % 7,00 % 6,50 % des.96 feb.97 apr.97 jun.97 aug.97 okt.97 des.97 feb.98 apr.98 jun.98 aug.98 okt.98 des.98 feb.99 apr.99 jun.99 aug.99 Utlandet ( MSCI W) Norge (Totx) MSCI (W) tilsvarer Morgan Stanley Capital Index ex. Nordic ex. Finance valutasikret til norske kroner. Totex. tilsvarer Oslo Børs Totalindeks. Analytikerpresentasjon 3.kv ,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des.96 mar.97 jun.97 sep.97 des.97 mar.98 Norge (DNB Stat Benchmark Alle) Utlandet (J.P.Morgan WGBI) Norge ca. 6 mnd (DNB statssertifikatindkes 180 dg) Utlandet 6 mnd (konstruert) jun.98 sep.98 des.98 mar.99 jun.99 sep.99

49 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Akkumulert endring i forvaltningskapital siden Akkumulert avkastning pr. 3. kvartal Mrd. kroner Avkastningsindeks kv des.98 mar.99 jun.99 sep.99 Kapital UB 1996 Annen tilgang/avgang Finansint. Aksjer Aksje bench. Obligasjoner Obl. bench. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 49

50 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 8,58 % 4,23 % 24,15 % 3,41 % 9,11 % 17,22 % 2,40 % Aktiva AKSJER 28.7% 29.6% 26.2% 24.2% 23.7% -herav Norge 9.1% 9.6% 9.2% 8.5% 8.5% -herav allokering -0.8% -0.3% -2.0% -6.7% -5.2% OBLIGASJONER 53.8% 53.6% 58.8% 58.6% 59.9% -herav allokering -0.4% 0.0% 4.6% 5.8% 5.3% PENGEMARKED 4.2% 4.3% 4.7% 2.5% 2.1% EIENDOM 8.6% 8.6% 8.6% 8.7% 8.7% UTLÅN 3.4% 3.7% 4.3% 5.1% 5.9% 17,74 % 11,95 % Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjoner Norge Obligasjoner utland Anleggsobl. Pengemarked Eiendom Utlån Figuren viser risikoeksponerte verdier i forhold til fysisk investeringsaktiva. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 50

51 Obligasjonsmarkeder - hittil i år ,0% 10,0% Obligasjoner hittil i år Valuta hittil i år 5,0% 0,0% -5,0% Sweden UK Spain France Italy Netherlands Belgium USA Germany Denmark Australia Canada Norway Japan -10,0% -15,0% DNB stat benchmark alle, JPM obligasjonsindekser i lokal valuta Obligasjon hittil i år viser avkastningen i obligasjonsmarkedet for en lokal investor. Valuta hittil i år viser utviklingen av norske kroner i forhold til den aktuelle lokale valuta. En positiv søyle indikerer at NOK har svekket seg i forhold til den aktuelle lokale valuta. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 51

52 Aksjemarkeder hittil i år ,0% 40,0% Aksjer hittil i år Valuta hittil i år 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Belgium Italy Spain Australia United Kingdom Germany Netherlands USA Denmark Canada France Sweden Norway Japan -20,0% Aksjer hittil i år viser avkastningen i aksjeverdi til en lokal investor. Valuta hittil i år viser utvikling i investeringsvalutaen. En positiv søyle indikerer en stigning i investeringsvalutaen. Aksjer hittil i år baserer seg på data fra Morgan Stanley Capital International, og for Norge på Oslo Børs Totalindeks. Valuta hittil i år JPMorgan. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 52

53 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning % % Indeks % 25 % Allokering % % des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering Den røde heltrukne linjen viser verdiutvikling i de internasjonale aksjemarkedene uttrykt som Morgan Stanley Capital Index World valutasikret til norske kroner. Den heltrukne blå linjen viser verdiutviklingen for en investering i det norske aksjemarkedet uttrykt som Oslo Børs totalindeks. Den stiplede grønne linjen viser SBLs risikoeksponerte aksjeandel for samme periode. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 53

54 Avkastning i Storebrand Liv pr Referanseavkastning Seleksjonsbidrag 7,82% 0,30% -0,26% 7,86% Allokeringsbidrag Porteføljeavkastning 4,30% -0,02% -0,16% 4,11% 2,77% 0,21% -0,04% 2,93% 0,59% 0,11% -0,05% 0,65% 1. Kvartal Kvartal Kvartal 1999 Pr. 3. Kvartal 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 54

55 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning Kapitalavkastning: 7,71% Verdijustert avkastning investeringsaktiva: 7.86% Faktisk Indeks 19,73 18,68 7,86 7,82 1,59 1,63 5,04 4,77 4,94 7,37 6,35 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Aktivaallokering risikofordeling Andel av risikoeksponering i forhold til fysiske investeringsaktiva ,7 24,2 29,7 40,0 4,2 2,5 24,2 18,6 8,6 8,7 3,4 5, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Utlån Note: Fysisk aksjeeksponering utgjør 29.54%, og fysisk obligasjonseksponering utgjør 30.09% i forhold til investeringsaktiva. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 55

56 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer Avkastning Prosent 19,73 18,68 25,90 27,49 25,75 32,93 10,19 6,25 10,27 6,70 41,07 34,98 28,45 27,49 SBL Indeks Total Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum aksjer ,5 27,5 5,3 5,6 16,0 18,9 28,8 31,7 9,3 8,5 8,1 7,8 Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Analytikerpresentasjon 3.kv.99 56

57 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende Avkastning Prosent 8,18 Faktisk Indeks 3,31 3,25 1,54 1,67 1,80 1,58 4,83 4,77 4,94 Totalt Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Andre Allokering verdifordeling Prosent av sum rentebærende 20,49 21,64 31,11 40,30 41,41 (bokført) 33, ,24 3,52 0,76 0,76 Obl. Norge Obl. Utland Pengemarked Anleggsobl. Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: mill.kroner (2.488) Regnskapsmessig effekt: mill.kroner (1.736) Analytikerpresentasjon 3.kv.99 57

58 Regnskapsmessig gevinst før skatt av if etableringen Regnskapsmessig gevinst fremkommer som en konsekvens av transaksjonsprinsippet, som innebærer at virksomheten overføres til virkelig verdi. Gevinst ved transaksjonen for Storebrand Skadeforsikring AS vil være ca 5,7 mrd.kroner Salgsgevinsten på 67% vil utgjøre ca 3,8 mrd.kroner før skatt, mens resten (33% / 1,9 mrd.kroner) blir utsatt inntekt Hvis finsk konsesjon kommer etter den norske, blir salgsgevinsten før skatt i første omgang 56% (3,2 mrd.kroner) Analytikerpresentasjon 3.kv.99 58

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer