Resultater 4. Kvartal 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater 4. Kvartal 2006"

Transkript

1 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516 en økning på 15 % (MNOK 448,5 i 2005) Driftsresultat MNOK 80,3 en økning på 125 % (MNOK 35,6 i 2005) Brutto skadeprosent 59 %, ned fra 69 % i 2005 Brutto kostnadsandel 20 %, ned fra 25 % i 2005 Combined ratio brutto 79 %, ned fra 94 % i 2005 Hovedtall [1.000 NOK] 4. kv kv Brutto forfalt premie Brutto opptjent premie Påløpte erstatninger brutto (49 813) ( ) (81 212) ( ) Opptjent premie f.e.r Påløpte erstatninger f.e.r. (32 540) ( ) (15 148) (55 559) Netto provisjonsinntekter (10) Driftskostnader (28 555) (84 699) (24 862) (60 346) Andre inntekter/kostnader Netto finansinntekter (281) Driftsresultat Endring sikkerhetsavsetninger m.v. (21 875) (64 407) (4 660) (29 780) Resultat før skatt Driftsresultat per aksje 0,27 0,98 0,14 0,67 Skadeprosent f.e.r. 42 % 57 % 45 % 69 % Kostnadsandel f.e.r. 36 % 17 % 42 % -9 % Combined ratio f.e.r. 78 % 74 % 88 % 60 % Skadeprosent brutto 39 % 59 % 53 % 69 % Kostnadsandel brutto 33 % 20 % 47 % 25 % Combined ratio brutto 72 % 79 % 100 % 94 % Egenkapital Sikkerhetsavsetninger m.v Solvenskapital Solvenskapital per aksje - 4,1-2,4 Solvensmargin % % Kapitaldekning % - 80 % 2006 Premieutvikling Brutto forfalt premie for 2006 ble 516 millioner kroner, en økning på 15 % i forhold til Premieinntektene har som ventet falt innen eierskifteforsikring, men viser en kraftig vekst i bedriftssegmentet og i offentlig sektor. Brutto opptjent premie utgjorde 478,4 millioner kroner, en økning på 11 % i forhold til Premieinntektene for egenregning utgjorde 255,9 millioner kroner, en vekst på 216 % i forhold til Egenregningsandelen utgjorde 53 % i 2006, mot 19 % i Økningen skyldes endringer i sammensetningen av selskapets reassuranseprogram. PROTECTOR FORSIKRING ASA KVARTALSRAPPORT 4/2006 1

2 Resultatutvikling Driftsresultatet ble 80,3 millioner kroner, en forbedring på 44, 7 millioner kroner sammenliknet med Resultat før skatt ble 15,9 millioner kroner, mot 5,8 millioner kroner i Selskapets vekst i premieinntekter stiller større krav til lovbestemte sikkerhetsavsetninger m.v. som ved utgangen av året utgjorde 101,7 millioner kroner. Dette er en økning på 61,8 millioner kroner i forhold til På bruttobasis utgjorde skadeprosenten 59 %, 10 prosentpoeng lavere enn i Kostnadsandelen (brutto) utgjorde 20 %, mot 25 % i Combined ratio (brutto) viser derfor meget sterke 79 %, hvilket er en forbedring fra 2005 på 15 prosentpoeng. Netto finansinntekter inklusive renter av bankinnskudd utgjorde 11,9 millioner kroner, en økning på 10,6 millioner kroner sammenliknet med Selskapet har fortsatt valgt utelukkende å plassere sine midler i rentebærende papirer med lav kreditt og renterisiko. Kapital og aksjonærforhold Selskapet har gjennom året styrket sin soliditet gjennom emisjoner og et godt resultat. Selskapets solvenskapital økte til 337,8 millioner kroner, sammenliknet med 125 millioner per utløpet av Selskapets kapitaldekning utgjorde per %, hvilket er en overdekning i forhold til minstekravet på 210 millioner kroner. Solvensmarginkapitalen utgjorde 276 millioner kroner tilsvarende 492 % av kravet. Protector Forsikring ASA er registrert på OTC listen og planlegger å notere seg på Oslo Børs primo 2. kvartal Fjerde kvartal 2006 Premieutvikling Selskapet hadde en tilfredsstillende tilgang på ny forretning i 4. kvartal. Brutto forfalt premie utgjorde 103 millioner kroner. Dette er en nedgang på 34 % i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes en kraftig reduksjon i eierskifteforsikringsvolum i forhold til samme periode i fjor (- 62,7 mill) samtidig som veksten i bedriftsmarkedet og det offentlige marked fortsetter (+ 9 mill). Resultatutvikling Driftsresultatet i 4. kvartal ble 22,4 millioner kroner, mot 5,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Brutto skadeprosent utgjorde 39 %. Kostnadsandelen (brutto) utgjorde 33 %. Summen av skadeprosent og kostnadsandel gir en combined ratio på 72 %. Utsiktene fremover Selskapet er tilfreds med det gode resultat i 2006 og forventer ytterligere vekst både i volum og resultat i Den underliggende volumvekst er betydelig bedre enn hva 2006 tallene viser. Dette skyldes kraftig vekst i bedriftsmarkedet og i kommunal sektor. Inngangsfarten til det nye året er høy hvilket vil synes godt allerede i regnskapet for første kvartal Revisjon Kvartalsregnskapene er ikke revidert. Oslo, 5. februar 2007 Styret i Protector Forsikring ASA PROTECTOR FORSIKRING ASA KVARTALSRAPPORT 4/2006 2

3 Resultatregnskap [1.000 NOK] 4 kv kv Premieinntekter Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier (24 251) ( ) ( ) ( ) Forfalt premie for egen regning Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie (37 559) (4 320) (19 177) Gjenforsikringsandel (24 909) Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger (41 108) ( ) (56 648) Gjenforsikringsandel (6 238) Endring i brutto erstatningsavsetning (8 705) ( ) (89 683) ( ) Gjenforsikringsandel (14 113) Sum erstatningskostnader for egen regning (32 540) ( ) (15 148) (55 559) Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader (5 659) (19 231) (48 920) (50 804) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (28 555) (84 699) (24 862) (60 346) Opptjent provisjon avgitt gjenforsikring Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning (28 566) (45 552) (12 751) Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Sum endring i sikkerhetsavsetning m.v. (21 875) (64 407) (4 660) (29 780) Resultat av teknisk regnskap (3 366) Inntekter fra finansielle eiendeler Kostnader knyttet til finansielle eiendeler (2 775) (7 524) (3 112) (4 428) Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap (1 225) (7 047) (1 158) (2 494) Andre inntekter Resultat av ikke-teknisk regnskap (886) 402 Resultat av ordinær virksomhet Skatter (160) (4 439) (325) (1 665) Resultat PROTECTOR FORSIKRING ASA KVARTALSRAPPORT 4/2006 3

4 Balanse EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Aksjer i heleid datterselskap 156 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner som holdes til forfall Finansielle omløpsmidler Obligasjoner og andre andeler Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler Bankinnskudd Overtatte eiendeler Sum andre eiendeler Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto investering i finansielle eiendeler Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter (emisjoner) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt PROTECTOR FORSIKRING ASA KVARTALSRAPPORT 4/2006 4

5 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert nedskrivning av overkursfond (27 516) Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning Avsetning for ikke opptjent premie - Brutto Gjenforsikringsandel (62 219) (32 910) Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning - Brutto Gjenforsikringsandel ( ) ( ) Erstatningsavsetning for egen regning Sum sikkerhetsavsetninger m.v Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning Avsetninger for andre forpliktelser Pensjonsforpliktelser - 40 Sum avsetninger for forpliktelser - 40 Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Annen gjeld Sum gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital endring [1.000 NOK] Egenkapital ved periodens begynnelse Emisjon mars Emisjon oktober/desember Emisjon juni/juli Rettet emisjon mot ansatte ifm opsjonsinnløsning Egenkapitaleffekt opsjonskostnad Fusjon med Protector Liv (heleid datterselskap) -7 Resultat for perioden Egenkapital ved periodens slutt PROTECTOR FORSIKRING ASA KVARTALSRAPPORT 4/2006 5

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 664,9 mill. kroner per 2. kvartal 2014, mot 438,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 4. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 4. kvartal 2014 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 200 Millioner 150 100 155 124 102 50-4. kvartal 2014 4. kvartal 2013 4. kvartal 2012 4. kvartal 2014 Premievekst f.e.r på 7,9

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer