25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008"

Transkript

1 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap

2 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Oppsummering 2

3 2008 i et år preget av svake finansmarkeder Resultatet gir rom for å tilbakeføre millioner kroner til kundenes premiefond Overskudd på 397 millioner kroner styrker egenkapitalen Forvaltningskapital økt 3,6 prosent til 201,9 milliarder kroner (194,9 milliarder) Kostnadsprosent 0,33 Positiv verdijustert avkastning på 0,6 prosent i fjerde kvartal 3

4 Hovedtall fra resultatet 2008 Resultat mill kroner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 Sum 2008 Premieinntekter og mottatte flyttereserver Netto inntekter fra investeringer i kollektivportefølje Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsmessige avsetninger inkl. endring i kursreguleringsfond Midler tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke teknisk regnskap Andre resultatkomponenter Totalresultat

5 Bokført og verdijustert avkastning i KLP Prosent 10,0 8,0 6,0 8,2 6,9 6,9 6,0 8,0 5,7 7,6 6,6 7,5 6,7 4,0 3,0 2,0 1,0 0, ,0-3,0-4,0 Verdijustert Bokført 5

6 Avkastning investeringsporteføljer 2008 Kollektivportefølje 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året Bokført 1,8 % 0,0 % -1,5 % 0,7 % 1,0 % Verdijustert -2,3 % 0,1 % -1,4 % 0,6 % -3,0 % Verdijustert inkl hold-til-forfallsobligasjoner -2,0 % -1,2 % -0,6 % 2,1 % -1,7 % Selskapsportefølje 1,1 % 0,5 % 0,3 % 2,1 % 4,0 % 6

7 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Oppsummering 7

8 Hovedtall fra resultatregnskapet Resultat mill kroner 4. kvartal kvartal Premier Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger ) Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Driftskostnader ) ) -660 Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat før fordeling Avsetning til tilleggsavsetninger Avsetning til kundenes premiefond Avsetning til egenkapitalfond ) Inkl. kostnadsføring av pensjonskorridor med 244 millioner kroner i ) Inkl. avsetning langt liv 8

9 Resultatfordeling mill kroner Kunder Selskap Sum Resultat før tilleggsavsetninger Overført fra tilleggsavsetninger Resultat til fordeling Risikoresultat og andre resultatkomponenter til kunder Rentegarantipremier Administrasjonsresultat Resultat av ikke teknisk regnskap Avkastning egenkapitaltilskudd Annet Sum resultat fordelt

10 Utvikling i premier siste 5 år Mill kr Reguleringspremie Ordinær premie

11 Administrasjonskostnader Mill kr Prosent 0,63 % ,42 % ,21 % ,00 % Kostnader % av gj.snittlig forvaltningskapital 11

12 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Oppsummering 12

13 Hovedtall fra balansen Eiendeler mill kroner Sum eiendeler i selskapsporteføljen Eiendomsdatterselskaper Obligasjoner til amortisert kost Utlån Aksjer Obligasjoner Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum eiendeler

14 Hovedtall fra balansen Egenkapital, avsetninger og gjeld mill kroner Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Udisponert resultat til kunder Øvrige avsetninger til forsikringsfond Øvrige forpliktelser Sum egenkapital, avsetninger og gjeld

15 Forvaltningskapital og vekstrate Mrd kroner Prosent 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Forvaltningskapital Vekst i prosent 15

16 Finansielle eiendeler allokering og avkastning i prosent Andel Andel Andel Andel Andel Avkastning 2008 Aksjer omløp 13,2 18,6 23,0 23,0 9,8-27,5 Renter omløp 22,3 23,4 20,9 22,3 22,7 2,7 Obligasjoner hold-til-forfall 38,6 34,3 34,4 30,9 34,9 5,4 Utlån 12,0 10,0 8,6 8,0 11,5 5,9 Eiendom 8,0 8,1 7,9 10,0 11,0 1,3 Andre finansielle eiendeler 5,9 5,6 5,1 5,9 10,1 6,5 Sum prosent Aksjeeksponering inkl derivater 16,2 22,6 27,2 25,5 5,6 16

17 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Dette er KLP 9. Oppsummering 17

18 Soliditetskapital Milliarder kroner ,2 26,3 24, , Innskutt egenkapital Fondsobligasjonslån Sikkerhetsfond/Risikoutj.fond Kursreguleringsfond Opptjent egenkapital Ansvarlig lån Tilleggsavsetninger Urealiserte verdier anleggsobl. 18

19 Bufferkapital/kapitaldekning mill kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Bufferkapital i hht kapitalforvaltningsforskrift Mer-/mindreverdier anleggsobligasjoner tall i prosent Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Solvensmargin ,1 8, ,6 10,

20 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Dette er KLP 9. Oppsummering 20

21 Utvikling aktivaallokering i KLP Prosent Eiendom Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer 1) Obligasjoner og sertifikater Annet 1) Bokført aksjeandel, avviker fra eksponering 21

22 Avkastning pr aktivaklasse HTF-o bligasjo ner 5,8 5,7 5,6 5,4 5,4 Aksjer 14,3 21,2 17,1 4,6-27,5 Utlån 4,3 3,9 3,9 4,8 5,9 Omløpso bligasjo ner 5,2 2,7 1,5 3,9 2,7 Eiendom 12,5 16,1 14,8 24,2 1,3 Eiendo m Omløpso bligasjo ner Utlån A ksjer HTF-o bligasjo ner 22

23 Omløpsporteføljer aksjer og renter Kollektivportefølje Omløpsportefølje aksjer og renter Verdi aksjer (mill kroner) Verdi renter (mill kroner) Aksjeandel inkludert derivater (i prosent av fin. eiendeler) Avkastning omløpsaksjer hittil i år Avkastning omløpsrenter hittil i år * ,6 % -27,54 % 3,69 % Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kr Mrd kroner Avkastning 25 % 15 % 5 % -5 % -15 % -25 % -35 % Avkastning i prosent * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Indeksforvaltning Andel indeksforvaltning aksjer % Mrd kr 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 Omløpsportefølje - renter, siste 5 år Avkastning 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel indeksforvaltning renter 39 % Mrd kr Avkastning i prosent 23

24 Omløpsporteføljer 2008 geografisk fordeling Kollektivportefølje Omløpsportefølje aksjer geografisk fordeling 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal inkl derivater Aksjer omløp totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Norge 13,7 % 19,4 % 12,8 % 13,2 % Norden eks Norge 4,1 % 5,0 % 4,6 % 6,1 % Øvrig utland 79,8 % 74,8 % 80,3 % 76,6 % Øvrige porteføljer 2,3 % 0,8 % 2,3 % 4,1 % Omløpsportefølje renter geografisk fordeling inkl derivater 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Renter omløp totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Norge kortsiktige plasseringer 21,4 % 21,6 % 22,4 % 26,8 % Norge obligasjoner 12,3 % 12,2 % 15,5 % 17,9 % Utland obligasjoner 64,7 % 65,6 % 61,5 % 55,3 % Øvrige porteføljer 1,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 24

25 Anleggsobligasjoner/hold-til-forfall Kollektivportefølje 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning hittil i år (i %) 1,3 2,7 4,0 5,4 Mrd kroner Obligasjoner Hold- til- forfall, siste 5 år Avkastning 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Anleggsobligasjoner Avkastning 25

26 Strenge risikokriterier i renteporteføljen Anleggsobligasjoner Internasjonale obligasjoner som legges til anlegg skal være statsrisiko eller ratet AA- eller bedre, eller A hvis løpetiden er under 10 år. 1) Hvis ratingen endres negativt vurderes investeringen for reklassifisering Internasjonale omløpsobligasjoner to porteføljer: Omløpsobligasjoner i den internasjonale omløpsporteføljen skal være ratet AA eller bedre Internasjonal kredittportefølje investment grade obligasjoner - en andel begrenset til 20 prosent av forvaltningskapitalen 2) Norske rentepapirer Innenfor spesifikke rammer gitt av kredittkomité Årlig vurdering og kvartalsvis oppfølging 1) Eller tilsvarende fra annet ratingselskap 2) Utgjorde 9,7 prosent pr

27 Utlånsvirksomheten 2008 Kollektivporteføljen 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning hittil i år (i prosent) 1,4 2,8 4,4 5,9 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) 1,3 1,1 1,2 1,2 Mrd kroner Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Avkastning 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Samlet utlån Avkastning 27

28 Utlån i KLP Utlånsporteføljen økte med millioner kroner til millioner kroner gjennom året, en vekst på 44,5 prosent. Avkastning på 5,9 prosent markerte utlån som en av de beste aktivaklassene i Boliglånsporteføljen hadde en netto økning på millioner kroner en følge av mer aktiv markedsføring og attraktive produkter. Lån til kommuner og andre arbeidsgivere hadde en netto økning på millioner kroner, hovedsaklig gjennom siste kvartal. Den bevisste satsingen på utlån reflekterer KLPs strategi om å levere gode produkter til en solid og god kundegruppe innenfor selskapets kjerneområde. KLP fikk i januar måned konsesjon på å åpne bank for å videreføre satsingen på boliglån til sine kjernekunder ansatte i offentlig sektor. Porteføljen av lån med rentebinding har ikke-regnskapsførte merverdier på 285 millioner kroner. 28

29 Eiendomsinvesteringer Totalportefølje Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Eiendomsmasse inkl tomteareal (1 000 m²) Utleiegrad (i %) 97,5 97,5 96,3 94,2 Vektet gjenværende leietid (i år) 6,2 6,2 6,3 5,8 Avkastning hittil i år 1,3-0,8 0,7 2,6 Mrd kroner Eiendomsportefølje, siste 5 år Avkastning 26 % 21 % 16 % Geografisk fordeling; 81 % Oslo 9 % Trondheim 10 % København Eiendomsverdi Avkastning 11 % 6 % 1 % -4 % Sektorfordeling; 63 % kontor 12 % hoteller 10 % kjøpesentre 4 % boliger 6 % anlegg 5 % annet 29

30 Eiendomsaktiviteten KLP Eiendom AS Eiendomsandelen økt til 11,0 prosent av finansielle aktiva, blant annet gjennom erverv av VG-huset og Gjensidigebygget i Oslo. Ferdigstillet større kontorbygg i Ørestaden (København). Svensk datterselskap etablert og avtale om første eiendomsinvestering ingått. Eiendomsmassen verdsatt etter interne og eksterne vurderinger til millioner kroner, hvilket innebærer at eiendomsmassen er skrevet ned med totalt 849 millioner kroner. 30

31 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Oppsummering 31

32 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning Totale midler under forvaltning 155 milliarder kroner, en reduksjon på 7 milliarder kroner gjennom året. Eksterne midler under forvaltning millioner kroner, en økning på 33 prosent gjennom året. Gode resultater både i aktiv forvaltning og indeksnær forvaltning. KLP utvidet sin ramme for kommunelån med 5 milliarder kroner i fjerde kvartal. Totalt økte utlånsporteføljen med millioner kroner i

33 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. KLP Skadeforsikring AS 8. Oppsummering 33

34 KLP Skadeforsikring AS Akkumulert resultat før skatt viser 34,7 millioner kroner mot 70,7 millioner kroner tilsvarende periode året før. Forfalt brutto premie økte med 3,4 prosent til 574 millioner kroner sammenlignet med Netto finansinntekter falt som følge av den generelle markedsuroen fra 98,2 millioner kroner i 2007 til 9,1 millioner kroner i større branner rapportert i løpet av Regnskap og balanse er omarbeidet i forhold til endret regnskapsforskrift: Administrasjons-, garanti- og naturskadefond overført til egenkapital og utsatt skatt Egenkapitaleffekten er 214 millioner kroner. 34

35 Resultater Resultat kroner Premier - for egen regning Allokert investeringsavkastning Erstatninger for egen regning Driftskostnader Andre forsikringsmessige inntekter/kostnader Endring i sikkerhetsavsetninger mv Resultat av teknisk regnskap Finansinntekter - netto Allokert investeringsavkastning Resultat før skatt ,3 99,2-428,2-118,1 29,4-31,8 71,7 98,2-99,2 70, ,8 101,4-371,3-144,2 4,8 10,6 127,1 9,1-101,4 34,7 35

36 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 76,1 % 82,2 % 70,6 % Kostnadsprosent for egen regning 20,3 % 23,1 % 26,7 % Combined Ratio for egen regning 96,4 % 105,3 % 97,3 % Finansavkastning 4,1 % 4,0 % 0,4 % Kapitaldekning 52,7 % 27,4 % 39,7 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og avsetning til fond omklassifisert til egenkapital Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

37 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk 4. Soliditet og kapitalforhold 5. Aktivaklassene 6. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 7. Oppsummering 37

38 God uttelling for kundene selv i et vanskelig år Regnskapet for 2008 gir rom for å tilbakeføre millioner kroner til kundenes premiefond. Resultat til selskapet på 397 millioner kroner styrker egenkapitalen. Fortsatt vekst Forvaltningskapital endte på millioner kroner, en vekst på 3,4 prosent. God soliditet Etter overføring av millioner kroner for å dekke garantert rente gjenstår tilleggsavsetninger på millioner, nær ¾ av rentegarantien for Total soliditetskapital ved årets slutt var millioner kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av året: 14,6 prosent, og kjernekapitaldekningen: 10,8 prosent. 38

39 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Storebrand Resultat 1. kvartal 2005 11. mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Back-up: Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer