Presentasjon av 1. kvartals regnskap mai 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006"

Transkript

1 Presentasjon av 1. kvartals regnskap mai 26

2 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1 pst verdijustert Premieinntekter for kvartalet på 2,2 mrd kroner (2,3 mrd). Nedgangen skyldes lavere premiesatser Finansinntekter for kvartalet på 3,2 mrd kroner (1,6 mrd) ca. 75 % fra aksjeporteføljene Tall i parentes viser tilsvarende periode året før

3 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Vekst på ca 11 pst i forvaltningskapital til 159 mrd kroner (143 mrd) Vekst på ca 12 pst i salg av gruppelivsforsikring Meget god soliditet, samlet bufferkapital ved utgangen av kvartalet på 14,2 mrd kroner Kapitaldekning på 11,7 pst ved utgangen av kvartalet mot myndighetenes krav på 8 pst Nytt evigvarende ansvarlig lån på 2,4 mrd kroner etter kvartalets slutt. Børsnotert i London i april og ratet BBB av Standard & Poor s

4 Avkastningstall alle tall i prosent Avkastning hittil i år Avkastning siste 12 måneder Kapitalavkastning I ( bokført ) Kapitalavkastning II ( verdijustert ) Kapitalavkastning III 1,5 2,1 5,9 8,9 ( verdijustert inkl obligasjoner til forfall) 1,4 8,2

5 Hovedtall fra resultatregnskapet Resultat mill kroner Periode Periode Premieinntekter Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger -68 herav : netto til- / fraflytting premiereserve mv Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader 7 Driftskostnader -134 Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat til fordeling

6 Administrasjonskostnader Administrasjonskostnader mill. kroner Q1-25 Q1-26.4%.32%.24%.16%.8%.% pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital Kostnader % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

7 Hovedtall fra balansen Eiendeler mill kroner Endring Aksjer omløp Obligasjoner omløp Sertifikater Obligasjoner til forfall Utlån Eiendom Andre finansielle eiendeler 2 Andre eiendeler 3 Sum eiendeler Aksjer inkludert aksjederivater gir en totaleksponering på 38,2 mrd kroner målt etter forvaltningsmessige normer. 2. I hovedsak svært kortsiktige plasseringer knyttet til verdipapirforvaltningen samt anleggsaksjer 3. Inkl premiefordringer og opptjente ikke forfalte renter

8 Hovedtall fra balansen Egenkapital, avsetninger og gjeld mill kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Udisponert resultat Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger herav tilleggsavsetninger Annen gjeld Sum egenkapital, avsetninger og gjeld

9 Finansielle eiendeler - Allokering og avkastning Eiendeler alle tall i prosent Andel Andel Aksjer omløp 18,6 19,9 7,8 Renter omløp 23,4 22,8 -,7 Obligasjoner til forfall 34,3 34,1 1,4 Utlån 1, 9,9,7 Eiendom 8,1 8,2 1,7 Andre finansielle eiendeler 5,6 5,1 Sum prosent 1 1 Avkastning hittil 26 Faktisk aksjeeksponering inkl derivater 22,6 24,4

10 Urealiserte merverdier Urealiserte verdier mill kroner Endring Renteplasseringer omløp Aksjer omløp Derivater Sum merverdier omløpsmidler Obligasjoner til forfall

11 Bufferkapital / Soliditet mill kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger inntil 1 års rentekrav Minste av : Kjernekapitalmargin ihht. solvensmargin-forskrift og: Kjernekapitalmargin ihht. kapitaldekningsforskrift Bufferkapital i hht kapitalforvaltningsforskrift Tilleggsavsetninger utover 1 års rentekrav Merverdier Hold-til-forfall-obligasjoner tall i prosent Kapitaldekning Kjernekapitaldekning ,1 1, ,7 9,7

12 Soliditetskapital 25 2 NOK Bn /3/25 31/12/25 31/3/26 Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekning Sikkerhetsfond Kursreguleringsfond Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav Tilleggsavsetninger og udisponert resultat

13 Historisk aktivaallokering 1% 8% 6% 4% 2% % Kv 26 Andre Sertifikater Obligasjoner Aksjer Utlån HTF Obligasjoner Eiendom

14 Omløpsporteføljer aksjer og renter Omløpsportefølje aksjer og renter - eksponering *) Verdi omløpsaksjer (mill kroner) Indeksmålte porteføljer Verdi omløpsrenter (mill kroner) Aksjeandel inkludert derivater (i pst av fin. eiend.) 24,4 % Avkastning omløpsaksjer hittil i år 7,8 % Avkastning omløpsrenter hittil i år -,7 % *) Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessige verdi Indeksforvaltning Andel indeksforvaltning aksjer 84,2 % Andel indeksforvaltning renter 21,9 % Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Omløpsportefølje renter - siste 5 år mill kroner 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Avkastning i prosent mill kroner 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Avkastning i prosent

15 Omløpsporteføljer geografisk fordeling Omløpsportefølje aksjer - Geografisk fordeling inkl derivater Aksjer - omløp totalt 1 % Norge 11, % Norden eks Norge 2,6 % Øvrig utland 86,1 % Øvrige porteføljer,4 % Omløpsportefølje renter - Geografisk fordeling inkl derivater Renter - omløp totalt 1 % Norge - kortsiktige plasseringer 29,8 % Norge - obligasjoner 15,7 % Utland - obligasjoner 52,9 % Øvrige porteføljer 1,6 %

16 Hold til forfall-obligasjoner HTF-portefølje Bokført verdi (mill kroner) Løpende avkastning (i pst) 5,4 Durasjon (i år) 5,8 Merverdi (mill kroner) Avkastning hittil i år (i pst) 1,4 Obligasjoner Hold-til-forfall, siste 5 år mill kroner Avkastning i prosent

17 Utlånsvirksomheten Låneportefølje Låneportefølje Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning hittil i år (i pst),7 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) 2 Utlånsportefølje, siste 5 år mill kroner Avkastning i prosent

18 Eiendomsinvesteringer Eiendomsinvesteringer 31/3/ Bokført verdi (verdijustert, mill kroner) 12,666 Eiendomsmasse inkl. tomteareal (m 2 ) 1,144,425 Utleiegrad (i pst) 96.2 Vektet gjenværende leietid (i år) 7.2 Avkastning hittil i år (i pst) 1.7 mill kroner Eiendomsportefølje, siste 5 år Avkastning i prosent Geografisk fordeling av porteføljen; 8 % Oslo 11 % Trondheim 4 % Stavanger 5 % København Sektorfordeling; 53% kontor, 14 % hoteller, 14 % kjøpesentre, 11% høyskolebygg og 8 % annet

19 KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning Forvaltet kapital pr Meravkastning aktiv forvaltning 1. kvartal 135 mrd kr 4 mill kr Honorarinntekter 1. kvartal 36 mill kr Mrd kr Avkastning Indeks Differanse Totalt aktivt forvaltet aksjer % 17.24%.8% - renter % -.61%.3% Totalt indeksforvaltet aksjer % 5.85% -.3% - renter % -1.44%.%

20 KLP Skadeforsikring Resultat i 1. kvartal på 1 mill kroner (17 mill) 1 Avviklingstap tidligere årganger og økte driftskostnader ga en Combined Ratio på 15,5 pst for kvartalet (87,1 pst) Skadeprosent alle bransjer 87,4 pst (73,4 pst) Kostnadsprosent alle bransjer 18,1 pst (13,7 pst) Avkastning på finansielle eiendeler,9 pst for kvartalet (1, pst) Selskapets sikkerhetsavsetninger utgjør en tilfredsstillende buffer mot evt. avviklingstap og ugunstig risikoforløp 1 Tall i parentes viser tilsvarende periode året før

21 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall i % Skadeprosent for egen regning 73,4 % 87,4 % 7,7 % Kostnadsprosent for egen regning 13,7 % 18,1 % 15,5 % Combined Ratio for egen regning 87,1 % 15,5 % 86,2 % Finansavkastning 1, %,9 % 4,6 % Kapitaldekning 41,5 % 48,1 % 55,5 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer