Oslo, 26. februar Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet"

Transkript

1 Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1

2 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning 8. Oppsummering 2

3 2014 Et godt år for KLP 58 kommuner og 203 bedrifter valgte KLP i 2014 Premiereserver økt med over 30 milliarder Nærmere nye forsikrede Overføring av selskapets forpliktelser overfor oppreserverte kundekontrakter på millioner kroner fullført. Livselskapets kollektivportefølje ga: Bokført avkastning på 4,3 prosent Verdijustert avkastning 6,9 prosent Selskapsporteføljen ga en avkastning på 7,3 prosent Kunderesultat på 7,0 milliarder kroner, selskapsresultat på 852 millioner kroner Tilleggsavsetninger og kursreserver tilført totalt 13,7 milliarder i Konsernets forvaltningskapital 490,9 milliarder kroner 3

4 Status Personmarkedet Unike* Unike* Netto tilvekst på over nye kunder i personmarkedet i Unike Unike* Bank Skade Fond PM kunder PM medlem PM kunder PM medlem *Unike kunder avviker fra totalt antall kunder da en kunde kan ha flere kundeforhold 4

5 KLP avkastning i investeringsporteføljer Alle tall i prosent 4. kvartal kvartal 2013 Hele året Kollektivportefølje Bokført 1.7 2,9 4,3 6,4 Verdijustert 2.0 2,1 6,9 6,7 Verdijustert inkludert merverdier for investeringer bokført til amortisert kost 3.1 2,2 9,5 6,4 Investeringsvalgportefølje 2.0 3,1 6,7 8,8 Selskapsportefølje 2.0 1,4 7,3 5,7 5

6 KLP-konsern 6

7 KLP-konsern - resultat fra virksomhetsområder Millioner kroner Hittil i år Livsforsikring Skadeforsikring Bank Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet 1 1 Konsernresultat før skatt

8 KLP-konsern hovedtall fra resultatet Hittil i år Millioner kroner Premieinntekter for egen regning herav overførte premiereserver fra annet selskap Netto inntekter fra investeringer Minoritetens andel av avkastning på finansielle instrumenter Erstatninger herav avgitt premiereserve ved fraflytting Forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført kunder i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Andre resultatelementer Konsernresultat

9 KLP-konsern eiendeler Millioner kroner Endring Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter klassifisert som lån og fordring Utlån kommuner, bedrifter og personkunder Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultatet Aksjer til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater Investeringer i tilknyttede selskap Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler

10 KLP-konsern egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Gjeld til kredittinstitusjoner Utstedt obligasjonslån med fortrinsrett Gjeld til og innskudd fra kunder Forsikringsmessige avsetninger Minoritetens andel av gjeld Andre forpliktelser Sum egenkapital og gjeld

11 Liv og pensjon Kommunal Landspensjonskasse står for konsernets kjernevirksomhet og leverer offentlig tjenestepensjon og gruppelivsforsikring til kommune- og helsesektoren samt til bedriftssegmentet for offentlig tjenestepensjon. Kommunal Landspensjonskasse omtales som KLP i etterfølgende tallpresentasjon. KLP Bedriftspensjon leverer innskudds- og foretakspensjon til virksomheter som ikke er forpliktet til å ha offentlig tjenestepensjon. 11

12 Livsforsikring 58 kommuner og 203 bedrifter valgte KLP i Tilflytting medførte en økning av premiereservene på 31 milliarder kroner og nye pensjonsberettigede medlemmer Ytterligere 15 kommuner flyttet til KLP 1. januar 2015 KLP har 418 av totalt 446 kommuner og fylkeskommuner som kunde på offentlig tjenestepensjon KLP har konkurransedyktige løsninger for administrasjon av pensjonskasser KLP Bedriftspensjon fortsetter veksten med 207 nye kunder på innskuddspensjon 12

13 KLP - hovedtall fra resultatet Millioner kroner Hittil i år Premieinntekter og mottatte reserver Netto inntekt fra investeringer i kundeporteføljer Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontrakter Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skatt Skattekostnad 35 0 Resultat før andre resultatkomponenter Utvidet resultat Totalresultat

14 KLP - resultatfordeling Millioner kroner Resultat til Resultat til kunder selskap Sum Avkastningsresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Avkastning fra selskapsporteføljen Resultat overført til forsikringskunde Skattekostnad Andre resultatelementer Resultat per Resultat per milliarder i kunderesultat 14

15 KLP eiendeler Millioner kroner Endring 2014 Eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler

16 KLP egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Forsikringsforpliktelser Øvrige forpliktelser Sum egenkapital, avsetninger og gjeld Forsikringsforpliktelser Mrd. kroner Premiereserver Tillegsavs. Kursreg. fond Andre avst. Eksl. særskilt Investerings-portefølje på 1,9 mrd.kroner 16

17 KLP forvaltningskapital og vekstrate Mrd kroner Prosent Forvaltningskapital Vekst i prosent 17

18 KLP Bedriftspensjon resultat og fordeling Millioner kroner Hittil i år Avkastningsresultat 17,3 7,6 Risikoresultat 5,2 2,3 Administrasjonsresultat -30,7-32,3 Rentegarantipremie og fortjenesteelement 5,1 4,4 Netto inntekter selskapsporteføljen 4,1 2,4 Andre resultatelementer -2,0 - Sum -1,0-15,6 Herav resultat til kunder 23,7 7,2 Resultat til eier -24,7-22,9 18

19 KLP Bedriftspensjon avkastning og soliditet Alle tall i prosent Kollektivportefølje Bokført 4,6 4,0 Verdijustert 6,1 6,2 Investeringsvalg/Innskuddspensjon 8,8 13,5 Selskapsportefølje 3,6 3,1 Alle tall i prosent Kapitaldekning 12,7 14,7 Solvensmargindekning Bufferkapitalutnyttelse (stresstest) 372,0 122,3 Millioner kroner Kursreguleringsfond 55,5 35,2 Tilleggsavsetninger 30,1 28,6 Soliditetskapital 265,4 189,5 19

20 KLP LIV soliditet og forvaltning 20

21 KLP kapitaldekning Alle tall i prosent Kapitaldekning 9,5 10,3 Kjernekapitaldekning 8,1 8,7 Minimumskrav kapitaldekning 8,0 8,0 Minimumskrav kjernekapitaldekning 4,0 4,0 % ,7 10,3 8,1 9,5 Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Minimumskrav kapitaldekning Minimumskrav kjernekapitaldekning

22 KLP bufferkapital Millioner kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Bufferkapital Mer-/mindreverdier investeringer bokført til amortisert kost

23 KLP soliditetskapital Mrd. kroner ,9 21,6 24% 22% Mrd.kroner % % ,9 16,2 16% % 20 12% % Soliditeteskapital (v.a.) I % av forpliktelser med rentegaranti (h.a.) 23

24 KLP kollektivportefølje allokering og avkastning Alle tall i prosent Andel 1 Avkastning Avkastning Aksjer 20,4 13,0 25,3 Omløpsobligasjoner 21,4 8,4 0,9 Obligasjoner som holdes til forfall 27,6 4,7 4,8 Utlån 10,9 3,2 3,5 Eiendom 2 11,1 6,9 7,1 Andre finansielle eiendeler 8,7 2,4 2,5 1 Målt etter eksponering 2 Inkludert eiendomsfond og valutasikring Balanse Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendom Obl. HTF Utlån Aksjer God avkastning i 2014 Omløpsobl. Andre eiendeler NOK milliarder

25 Omløpsporteføljer aksjer KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer aksjer* Verdi aksjer (mill kroner) Avkastning omløpsaksjer 13,0 % 25,3 % Andel indeksforvaltning aksjer 61,1 % 60,2 % Andel aktivforvaltning aksjer 13,5 % 19,2 % Andel lavbeta aksjer 25,4 % 20,6 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kroner Avkastning 80 30% 70 25% 60 20% 50 15% 40 10% 30 5% 20 0% 10-5% 0-10% Mrd kroner Avkastning i prosent 25

26 Omløpsporteføljer renter KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer renter* Verdi renter (mill kroner) Avkastning omløpsrenter 6,5 % 1,4 % Andel indeksforvaltning renter 43,4 % 35,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - obligasjoner, siste 5 år Mrd kroner Avkastning % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Mrd kroner Avkastning i prosent 26

27 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning (i %) 4,7 4,8 Obligasjoner Hold-til-forfall, siste 5 år Mrd kroner Anleggsobligasjoner Avkastning Avkastning 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 27

28 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ eller dårligere Statspapirer uten rating Papirer etter kredittvurdering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 28

29 Eiendom for 44,6 milliarder kroner Fornebu S og fikk utmerkelsen BREEAM Outstanding Utleiegrad 95 % Netto tilgang i eiendomsporteføljen 3,3 milliarder Kjøpte Schweigaardsgate 21 og 23 i desember, 1,7 mrd NOK Åpnet Fornebu S og fikk utmerkelsen BREEAM Outstanding

30 Eiendomsinvesteringer Totalportefølje Hele året Bokført verdi (verdijustert mill kroner)* Utleiegrad (i %) 95,4 97,0 Vektet gjenværende leietid (i år) 8,2 7,7 * Eks.valutasikring og eiendomsfond Mrd kroner Eiendomsverdi Avkastning Avkastning 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30

31 KLPs eiendomsvirksomhet KLP Eiendom AS inngår i kollektivporteføljen, men selskapet forvalter alle eiendomsinvesteringene i konsernet Fortsatt lavere risiko i markedene. Eiendomsmassen er skrevet opp med 212 millioner kroner (+ 0,5 prosent) i 4. kvartal etter valutasikring 8% 16% Eiendomsverdi - fordeling per land 5% 71% Norge Danmark Sverige Europa Nyinvesteringer i 2014: - Tre seksjoner i Tempeveien 22 i Trondheim - Østre Rosten bilanlegg i Trondheim - Schweigaardsgate i Oslo - Åpnet Fornebu S kjøpesenter Eiendomsverdi - fordeling per eiendomskategori 9% 2% Kontor, undervisning o.l. 21% Kjøpesenter Eiendomsinvesteringene i kollektivporteføljen utgjør 11,1 prosent av kollektivporteføljens finansaktiva 9% 59% Hotell Annet (boliger, festetomter, sameier, phus) Anlegg under utførelse 31

32 KLPs eiendomsvirksomhet Eiendomsverdier Virkelig verdi (mill kroner) Hele året Verdijustering i % 2,0 % 1,3 % Virkelig verdi kollektivporteføljen (mill kroner) Verdijustering i % kollektivporteføljen Avkastning Totalavkastning ,6 % 1,4 % Hele året ,2 % 6,9 % Totalavkastning kollektivporteføljen 6,8 % 7,1 % *Alle tall er inkludert valutasikring og eks eiendomsfond 32

33 KLP Skadeforsikring 33

34 KLP Skadeforsikring Driftsresultat før skatt: 304 millioner kroner Gode skaderesultater, og god finansavkastning Fortsatt god vekst i personmarked. 10,7 % vekst i samlet bestandspremie. 34

35 KLP Skadeforsikring pr Historisk godt driftsresultat: 304,2 millioner kroner før skatt Godt forsikringsresultat og gode finansinntekter Betydelig oppløsning av tidligere års reserver Bestandspremien økt med 10,7 % sammenlignet med skader over 5 millioner kroner, utgjør samlet 100 millioner kroner Lean-prosjekter viser gode gevinster, videreføres og utvides i

36 Markedsutviklingen Beholdt selskapets posisjon innen kommune og bedrifter 301 kommuner, fylkeskommuner og helseforetak bedrifter - Stor anbudsaktivitet og skarp konkurranse Godt salg innen personkundemarkedet kunder - Medlemsandel på 74 % millioner kroner i premie - Økende web-andel - Høy fornyelsesrate - Lav avgangsrate 36

37 KLP Skadeforsikring resultater kroner Resultat 2014 Resultat 2013 Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte poster Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Resultat før avsetning til egenkapitalfond og skatt Skattekostnad Andre resultatkomponenter Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

38 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 68,8 % 77,5 % Kostnadsprosent for egen regning 23,1 % 26,2 % Totalkostnadsprosent for egen regning 91,9 % 103,7 % Finansavkastning 6,5 % 6,5 % Kapitaldekning 44,0 % 40,0 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og endring i egenkapitalfond Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

39 Bank og finansieringstjenester aktive kunder Økende portefølje 39

40 Utlån KLP kollektivportefølje Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning (i prosent) 3,2 3,5 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) 0,9 0,2 Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Mrd kroner Avkastning 45 5% 40 4% 35 4% 30 3% 25 3% 20 2% 15 2% 10 1% 5 1% 0 0% Samlet utlån Avkastning 40

41 KLP bankvirksomhet hovedtall per selskap NOK millioner KLP Kommunekreditt KLP Banken KLP Boligkreditt Netto renteinntekter 71,7 92,3 46,9 30,3 14,5 0,0 Netto gebyr- og provisjonsinntekter ,0 7,8 - - Forvaltningshonorar ,0 58,1 - - Driftskostnader -19,9-22,4-126,0-122,1-11,5-0,0 Verdiendringer -15,2-8,0 0,4 80,1-0,2 - Resultat før skatt 36,5 62,0-10,6 54,2 2,8-0,0 Forvaltningskapital

42 KLP banken konsern hovedtall konsernet NOK millioner KLP Banken konsern Netto renteinntekter 133,0 122,0 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 10,0 7,8 Forvaltningshonorar 58,0 58,1 Driftskostnader -157,4-144,7 Verdiendringer finansielle instrumenter -15,0 43,8 Resultat før skatt 28,7 87,0 Forvaltningskapital

43 KLP utlån og innskudd NOK milliarder Boliglån Offentlige lån Innskudd KLP Banken AS 5,6 4, ,2 4,4 KLP Boligkreditt AS 3, KLP Kommunekreditt AS ,9 16,6 - - KLP (forvaltningsavtale) 4,1 7,0 32,4 25,9 - - KLP (valutalån) - - 5,2 0,8 - - Sum 12,6 11,4 53,5 43,3 6,2 4,4 43

44 KLP Banken Q4 Veksten i utlån og innskudd på personmarked fortsetter Marginer på PM-lån stabilt gode Fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet offentlig utlånsportefølje, men regnskapsmessige tap fra refinansiering av innlån tynger kvartalsresultatet Høyere kostnader i konsernet, men også voksende portefølje KLP Boligkreditt AS har utstedt nye OMF-er og hadde en utlånsbalanse på 3,0 milliarder per 31. desember 44

45 KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning Resultat på 56 millioner kroner pr 4. kvartal Forvalter 36 milliarder kroner for konserneksterne kunder Netto nytegning fra konserneksterne kunder på 3,8 milliarder kroner i

46 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLPkonsernets verdipapirforvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 371 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet 37 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. I KLP fondene er det ca andelseiere Resultat før skatt; Pr : 56 millioner kroner 46

47 Fusjon mellom KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning Fra og med 2015 fusjonerer KLP Fondsforvaltning og KLP Kapitalforvaltning Ny lovgivning om alternative investeringsfond muliggjør dette Et sammenslått selskap bidrar til mer effektiv drift Påvirker ikke kundene eller forvaltningen av kundemidlene Det sammenslåtte selskapet viderefører navnet KLP Kapitalforvaltning AS

48 Oppsummering 48

49 2015 Nye horisonter KLP eneste leverandør av offentlig tjenestepensjon med forsikret løsning. Rekordstor tilflytting av midler og forsikrede Finansiell handlefrihet gjenvunnet: Total soliditetskapital økt fra 46,9 milliarder kroner til 73,9 milliarder kroner Summen av kursreguleringsfondet og tilleggsavsetninger dekker 3,6 års garantert avkastning Tilbud om administrasjon av kommunale pensjonskasser Gode resultater og vekst innenfor skadeforsikring Med sterkest solvens, god risikokontroll, godt inntjenings-potensiale og sterk markedsvekst står KLP godt rustet også i et marked preget av uro og lave renter. 49

50 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Oliver Siem

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer