Oslo, 8. mai Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet"

Transkript

1 Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

2 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning 8. Oppsummering 2

3 Hovedtrekk

4 Lovende 1. kvartal for KLP Livselskapets kollektivportefølje ga: Bokført avkastning på 1,1 prosent Verdijustert avkastning 2,2 prosent Selskapsporteføljen ga en avkastning på 1,5 prosent Konsernets driftsresultat i første kvartal 3,9 milliarder kroner Konsernets forvaltningskapital 341 milliarder kroner Samlet soliditetskapital 48,4 milliarder kroner 18,4 prosent av forsikringsfond med rentegaranti

5 KLP avkastning i investeringsporteføljer Alle tall i prosent 1.kvartal kvartal 2012 Hele året 2012 Kollektivportefølje Bokført 1,1 1,2 5,0 Verdijustert 2,2 2,7 6,7 Verdijustert inkludert merverdier for investeringer bokført til amortisert kost 2,2 2,7 7,5 Investeringsvalgportefølje 2,6 3,4 7,2 Selskapsportefølje 1,5 1,5 4,5 5

6 Status for personmarkedssatsingen Unike* Unike* Over nye kunder i personmarkedet første kvartal Unike* Unike* Bank Skade Fond PM kunder PM medlem PM kunder PM medlem Q *Unike kunder avviker fra totalt antall kunder da en kunde kan ha flere kundeforhold

7 KLP-konsern

8 KLP-konsern resultat fra virksomhetsområder Hittil i år Året Millioner kroner Livsforsikring Skadeforsikring Bank Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Konsernresultat

9 KLP-konsern hovedtall fra resultatet Hittil i år Året Millioner kroner Premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført kunder i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Andre resultatelementer Konsernresultat

10 KLP-konsern eiendeler Millioner kroner Endring Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter klassifisert som lån og fordring Utlån kommuner, bedrifter og personkunder Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultatet Aksjer til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater Eierandeler i tilknyttede selskaper Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler

11 KLP-konsern egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Gjeld til kredittinstitusjoner Utstedt obligasjonslån med fortrinsrett Gjeld til og innskudd fra kunder Forsikringsmessige avsetninger Andre forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Forsikringsmessige avsetninger KLP konsern Avsetning i livsforsikring - Innskuddspensjon 2,8 2,6 Avsetning i livsforsikring - Ytelsespensjon 0,4 0,3 Forsikringsmessige avsetninger Mrd. kroner 290,2 244,

12 Liv og pensjon

13 Liv og pensjon Kommunal Landspensjonskasse står for konsernets kjernevirksomhet og leverer offentlig tjenestepensjon og gruppelivsforsikring til kommune- og helsesektoren samt til bedriftssegmentet for offentlig tjenestepensjon. Kommunal Landspensjonskasse omtales som KLP i etterfølgende tallpresentasjon. KLP Bedriftspensjon leverer innskudds- og foretakspensjon til virksomheter som ikke er forpliktet til å ha offentlig tjenestepensjon. 13

14 Liv og pensjon Foreløpig resultat gir over 1 milliarder kroner til kundene Gjennomført flytting av 17 nye kommuner første kvartal, med over 5,9 milliarder kroner i foreløpig flyttebalanse

15 Livdivisjonen 17 nye kommuner ønsket velkommen i første kvartal, med over 5,9 milliarder kroner i foreløpig flyttebalanse. Ny tariff K2013 som hensyntar utvikling i levealder trer i kraft i 2014 med fem års overgangstid. Et betydelig antall kommuner har signalisert at de vil vurdere bytte av leverandør. I tillegg vurderer et mindre antall kommuner egen pensjonskasse. Høy markedsaktivitet i KLP Bedriftspensjon gir god volumvekst og tilfang av nye kunder

16 Oppreservering ny tariff K2013 Brutto oppreserveringsbehov i henhold til tariff 17,7 Tall i mrd kroner Oppreserveringsbehov hensyntatt levealdersjustering i pensjonsforpliktelsene 10,7 -Reservert per ,5 -Foreløpig reservering ,3 Gjenstående reserveringsbehov frem til ,9 To større profesjonsordninger i KLP er tilstrekkelig reservert. Gjenstående oppreserveringsbehov per skal gjennomføres innenfor perioden % av oppreserveringsbehovet skal bæres av selskapet. 16

17 KLP - hovedtall fra resultatet Millioner kroner Premieinntekter og mottatte reserver Hittil i år Året Netto inntekt fra investeringer i kundeporteføljer Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontrakter Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Totalresultat

18 KLP resultatfordeling Millioner kroner Resultat til Resultat til 1. kvartal kunder selskap Avkastningsresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekter selskapsporteføljen Avkastning fra egenkapitaltilskudd tilført kunder Resultat 1. kvartal Godt avkastningsresultat på Kollektivporteføljen 263 MNOK Godt bidrag fra selskapsporteføljen Foreløpig over 1 milliarder kroner til kundene Kundens andel Eiers andel MNOK

19 KLP eiendeler Millioner kroner Endring hittil i 2013 Eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler

20 KLP egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring hittil i 2013 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Forsikringsforpliktelser Øvrige forpliktelser Sum egenkapital, avsetninger og gjeld Forsikringsforpliktelser Mrd. kroner Premiereserver Tillegsavs. Kursreg. fond Andre avst. Eksl. særskilt Investeringsportefølje på 1,6 mrd.kroner 20

21 KLP forvaltningskapital og vekstrate Mrd kroner Prosent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Forvaltningskapital Vekst i prosent 21

22 KLP Bedriftspensjon resultat og fordeling Millioner kroner 1. kvartal Året Avkastningsresultat 4,2 5,4 15,0 Risikoresultat 1,9 0,3 2,6 Administrasjonsresultat -8,7-7,4-33,5 Rentegarantipremie og fortjenesteelement 0,2 0,3 2,5 Netto inntekter selskapsporteføljen 0,7 0,9 3,1 Sum -1,7 0,4-10,3 Herav resultat til kunder 4,4 4,7 15,2 Resultat til eier -6,1-5,1-25,5 22

23 KLP Bedriftspensjon avkastning og soliditet Alle tall i prosent Kollektivportefølje 1. kvartal Hele året Bokført 1,2 1,6 5,2 Verdijustert 1,8 2,3 6,7 Investeringsvalgportefølje 4,6 6,1 12,0 Selskapsportefølje 1,2 1,9 6,4 Alle tall i prosent Kapitaldekning 7,7 9,6 Solvensmargindekning Bufferkapitalutnyttelse (stresstest) 152,6 124,9 Millioner kroner Kursreguleringsfond 18,0 11,8 Tilleggsavsetninger 27,8 27,9 Soliditetskapital 133,3 131,1 23

24 KLP Liv soliditet og forvaltning

25 KLP Liv soliditet og forvaltning Over 8 prosent avkastning på aksjer første kvartal Verdiregulert eiendomsmassen med 348 millioner i første kvartal

26 KLP kapitaldekning Alle tall i prosent Kapitaldekning 10,6 10,6 Kjernekapitaldekning 8,7 8,8 Minimumskrav kapitaldekning 8,0 8,0 Minimumskrav kjernekapitaldekning 4,0 4,0 % ,8 10, ,7 10, Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Minimumskrav kapitaldekning Minimumskrav kjernekapitaldekning 26

27 KLP bufferkapital Millioner kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Delårsresultat 932 Bufferkapital Mer-/mindreverdier investeringer bokført til amortisert kost

28 KLP soliditetskapital Mrd. kroner Mrd. kroner 50 48,4 22 % ,1 18,5 % 20 % kv 35 17,4 % 18 % % % % % Soliditeteskapital (v.a.) I % av forpliktelser med rentegaranti (h.a.) 28

29 KLP kollektivportefølje allokering og avkastning Andel 1) Avkastning Avkastning Alle tall i prosent Aksjer 1 17,6 8,4 13,9 Omløpsobligasjoner 22,0 0,7 8,4 Obligasjoner som holdes til forfall 30,1 1,2 4,8 Utlån 10,6 0,9 3,9 Eiendom 11,1 1,7 6,2 Andre finansielle eiendeler 8,5 0,7 3,5 1) Målt etter eksponering Eiendom Obl. HTF Utlån Aksjer Omløpsobl. Andre eiendeler NOK milliarder

30 Omløpsporteføljer aksjer KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer aksjer * Verdi aksjer (mill kroner) Avkastning omløpsaksjer 8,4 % 10,1 % 13,9 % Andel indeksforvaltning aksjer 75,3 % 77,2 % 79,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kroner Avkastning % % 25 % % % 10 % 20 5 % 10 0 % -5 % 0-10 % Q Mrd kroner Avkastning i prosent 30

31 Omløpsporteføljer renter KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer renter* Verdi renter (mill kroner) Avkastning omløpsrenter 0,7 % 1,7 % 8,4 % Andel indeksforvaltning renter 36,7 % 35,1 % 35,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - obligasjoner, siste 5 år Mrd kroner Avkastning % Q % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Mrd kroner Avkastning i prosent 31

32 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje 1. kvartal Hele året Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning (i %) 1,2 1,3 4,9 Mrd kroner Obligasjoner Hold-til-forfall, siste 5 år Q Avkastning 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Anleggsobligasjoner Avkastning 32

33 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ eller dårligere Statspapirer uten rating Papirer uten rating 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 33

34 Eiendomsinvesteringer Totalportefølje Hittil i år Hele året Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Utleiegrad (i %) 96,2 % 95,7 % 96,8 % Vektet gjenværende leietid (i år) 7,0 7,5 7,4 Mrd kroner Avkastning 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Q Eiendomsverdi Avkastning 0 % 34

35 KLPs eiendomsvirksomhet KLP Eiendom AS inngår i kollektivporteføljen, men selskapet forvalter alle eiendomsinvesteringene i konsernet Fortsatt stabile verdier, eiendomsmassen er skrevet opp med 348 millioner kroner (1 prosent) i Q millioner etter valutasikring 19 % 9 % Eiendomsverdi - fordeling per eiendomskategori 4 % 8 % 61 % Eiendomsverdi - fordeling per land Kontor, undervisning o.l. Kjøpesenter Hotell Annet (boliger, festetomter, sameier, phus) Anlegg under utførelse Nyinvesteringer hittil i år: - 50 % av Nordbyen Senter i Larvik Eiendomsinvesteringene i kollektivporteføljen utgjør 11,1 prosent av kollektivporteføljens finansaktiva 9 % 14 % 76 % Norge Danmark Sverige

36 KLPs eiendomsvirksomhet Eiendomsverdier Hittil i år Hele året Virkelig verdi (mill kroner) Verdijustering i % 0,4 % 0,7 % 0,9 % Virkelig verdi kollektivporteføljen (mill kroner) Verdijustering i % kollektivporteføljen 0,4 % 0,7 % 0,9 % Avkastning Hittil i år Hele året Totalavkastning 1,7 % 2,0 % 6,5 % Totalavkastning kollektivporteføljen 1,7 % 2,0 % 6,5 % *Alle tall er inkludert valutasikring og eks eiendomsfond

37 Skadeforsikring

38 KLP Skadeforsikring Driftsresultat før skatt: 52 millioner kroner Generelt gode skaderesultater, og god finansavkastning Fortsatt god vekst i personmarked. Januar var beste salgsmåned siden oppstart 38

39 KLP Skadeforsikring pr Godt driftsresultat : 51,8 millioner kroner før skatt Godt forsikringsresultat og gode finansinntekter Godt salg og lav avgangsrate innen personmarkedet Mange anbud innen det offentlige markedet positiv nysalgsbalanse Største skade meldt i år er på 12,2 millioner kroner Nytt Lean prosjekt påbegynt innen Oppgjørs-enheten

40 Markedsutviklingen Fortsatt sterk posisjon innen kommune og bedrifter Stor anbudsaktivitet og skarp konkurranse innen Offentlig/Bedrift kommuner og fylkeskommuner - 45 helseforetak bedrifter Godt salg innen personkundemarkedet kunder hvorav er medlemmer - 175,5 millioner kroner i bestandspremie - Høy fornyelsesrate

41 KLP Skadeforsikring resultater pr 1. kvartal kroner Resultat Q Resultat Q Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte poster Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Resultat før avsetning til egenkapitalfond og skatt Beregnet skattekostnad Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

42 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 84,0 % 102,9 % Kostnadsprosent for egen regning 25,4 % 27,3 % Totalkostnadsprosent for egen regning 109,4 % 130,2 % Finansavkastning 2,1 % 2,4 % Kapitaldekning 30,9 % 29,8 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og endring i egenkapitalfond Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

43 Bank og finansieringstjenester

44 Bank og finansieringstjenester Lansert mobilbank i mars aktive kunder Over 3 milliarder i personinnskudd

45 Utlån KLP kollektivportefølje Bokført verdi (millioner kroner) 1. kvartal Hele året Herav lån med fastrente (millioner kroner) Avkastning (i prosent) 0,9 1,0 3,9 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (millioner kroner) 0,1 0,8 4,3* *Et mindre lån på 3,9 millioner i forbindelse med KLPs sosiale investeringer ble nedskrevet Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Mrd kroner Avkastning 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Q Samlet utlån Avkastning 0,0 % 45

46 KLP bank-konsern hovedtall per selskap Millioner kroner KLP Kreditt KLP Kommunekreditt KLP Banken 1. kv kv kv Netto renteinntekter -1,7 2,4 23,3 70,1 2,7 13,9 Netto gebyr- og provisjonsinntekter ,9 4,5 Forvaltningshonorar ,3 79,1 Driftskostnader -0,3-1,9-5,6-28,1-28,7-106,9 Verdiendringer finansielle instrumenter 0,1 0,7 3,5 50,3-0,1 40,8 Resultat før skatt -1,9 1,1 21,1 92,2-9,9 31,4 Forvaltningskapital

47 KLP bank-konsern hovedtall konsernet Millioner kroner KLP Banken konsern 1. kv kv Netto renteinntekter 24,3 12,8 86,3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 0,9 1,2 4,5 Forvaltningshonorar 15,3 28,3 79,1 Driftskostnader -34,7-33,4-137,7 Verdiendringer finansielle instrumenter 3,5 17,5 51,1 Resultat før skatt 9,3 26,4 83,4 Forvaltningskapital

48 KLP bank-konsern utlån og innskudd Milliarder kroner KLP Banken AS KLP Kreditt AS KLP Kommunekreditt AS KLP (forvaltningsavtale) Boliglån Offentlige lån Innskudd 1. kv kv kv ,9 1, ,4 2, ,0 1, ,8 18, ,8 9,0 21,2 20,9 - - Sum 10,7 10,5 41,0 40,9 3,4 2,9 48

49 KLP Banken Q1 Boliglånsvekst opp i mars Fortsatt god lønnsomhet offentlige lån Personinnskudd passerte 3 mrd Innskudd fra bedriftskunder 340 mill Mobilbank lansert i mars

50 Kapitalforvaltning

51 Kapitalforvaltning Fondet KLP Pensjon II kåret til beste norske obligasjonsfond for andre år på rad av Morningstar Forvalter 23 milliarder kroner for konsern-eksterne kunder Netto nytegning fra konserneksterne kunder på 800 millioner kroner

52 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLPkonsernets verdipapirforvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 268 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet 23 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. I KLP fondene er det ca andelseiere Resultat før skatt; Pr : -0,3 millioner kroner

53 Oppsummering

54 2013 gode utsikter Konsernets forvaltningskapital over 340 milliarder kroner Aksjemarkedene bidro til et godt avkastningsresultat i kvartalet Med normale resultater gjennom 2013 og videre står KLP sterkt i forhold til det gjenværende behov for oppreservering Et betydelig antall kommuner vil vurdere sin pensjonsleverandør, KLP står sterkt. Konsentrert satsing mot kundegruppene Offentlig Marked og Personmarkedet gir stadig resultater

55 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /