20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008"

Transkript

1 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap

2 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet i balanse Bokført avkastning 0,0 prosent Verdijustert avkastning 0,1 prosent Ved utgangen av andre kvartal var bokført avkastning 1,8 prosent og verdijustert avkastning -2,0 prosent Overskudd til fordeling etter andre kvartal på 901 millioner kroner uten forutsetning om foreløpig bruk av tilleggsavsetninger Renteresultat, ut over garantert rente 513 millioner kroner Risikoresultat 175 millioner kroner Administrasjonsresultat 44 millioner kroner Fortsatt god soliditet med en kapitaldekning på 12,2 prosent og bufferkapital på millioner. 2

3 Nøkkeltall alle tall i prosent 2. kvartal halvår halvår 2007 Avkastning kollektivporteføljen Kapitalavkastning I bokført 0,0 1,8 Kapitalavkastning II - verdijustert 0,1-2,2 Kapitalavkastning III - verdijustert inkl verdiendring anleggsobligasjoner -1,2-3,2 Avkastning selskapsporteføljen 0,5 1,7 Totalavkastning Totalavkastning I bokført 0,1 1,8 3,9 Totalavkastning II - verdijustert 0,1-2,0 4,4 Totalavkastning III - verdijustert inkl verdiendring anleggsobligasjoner -1,1-3,0 2,8 Kapitaldekning 11,8 12,2 Kjernekapitaldekning 8,6 8,6 3

4 Regnskapspresentasjon 2. kvartal 2008 Resultat mill kroner Premieinntekter og mottatte flyttereserver Netto inntekter fra investeringer i kollektivportefølje Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger og avgitte flyttereserver Endringer i forsikringsmessige avsetninger inkl endring i kursreguleringsfond Midler tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsportefølje Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke teknisk regnskap Andre resultatkomponenter Totalresultat

5 Resultatfordeling 2. kvartal 2008 Resultat mill kroner Kunder Eiere Sum Renteresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekter selskapsportefølje Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Samlet resultat

6 Hovedtall fra balansen Eiendeler mill kroner Endring Immaterielle eiendeler Investeringer i selskapsporteføljen Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbet. kostnader og opptjente ikke forfalte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen Sum eiendeler

7 Hovedtall fra balansen Egenkapital og gjeld mill kroner Endring Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Forsikringsforpliktelser herav Kursreguleringsfond herav delårsresultat til kunder Avsetning for forpliktelser Forpliktelser Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Egenkapital og gjeld

8 Finansielle eiendeler i kollektivporteføljen Eiendeler alle tall i prosent Aksjer omløp * Omløpsobligasjoner Likviditet/pengemarked Anleggs-/Hold-til-forfallsobligasjoner Utlån Eiendom Sum Andel 22,1 19,2 5,3 33,1 8,9 11,4 100 Avkastning hittil -12,0-0,1 2,3 2,7 2,8-0,9 * Aksjeeksponering inkl. derivater: 16,0 prosent 8

9 Bufferkapital/kapitaldekning Bufferkapital/kapitaldekning mill kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger (inntil 1 års rentekrav) og delårsresultat Kjernekapitalmargin Bufferkapital Bufferkapital målt i prosent av markedsrisiko i investeringsportefølje (stresstest) tall i prosent Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Soliditetskapital i prosent av forsikringsmessige avsetninger med garanti 1) 11,8 8,6 9, ,1 8,7 14,5 1) I hht definisjon i FNH statistikk 9

10 Soliditetskapital Mrd kr Q-06 4Q-07 2Q-08 Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekning Sikkerhets-/Risikoutjevningsfond Udisponert resultat Urealisert mer/mindreverdi anleggsmidler Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 10

11 Stabilt kostnadsnivå M ill kr 650 Prosent 0, , ,34 0,32 0, , Q2-07 Q2-08 0,26 Kostnader % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Kostnader i 2007 er før ekstraordinær post på 244 millioner kroner som følge av nullstilling av pensjonskorridor 11

12 Forvaltningskapital og vekstrate M ill kr 250 Prosent Q Forvaltningskapital Vekst i prosent 12

13 Netto flytting fra KLP Mrd kr 3,0 2,5 2,651 2,555 2,0 1,928 1,5 1,282 1,0 1,029 0,914 0,726 0,5 0, Q

14 Aktivaallokering i KLP Prosent 100 % % 50 % % % Q Eiendom Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer 1) Obligasjoner og sertifikater Annet 1) Aksjer, bokført 14

15 Omløpsporteføljer aksjer og renter Omløpsportefølje aksjer og renter * Verdi aksjer (mill kroner) Verdi renter (mill kroner) Aksjeandel inkludert derivater (i prosent av finansielle eiendeler) ,3% Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kr Avkastning % % % % 10 5 % Avkastning omløpsaksjer hittil i år - 12,0% % Avkastning omløpsrenter hittil i år 0,8% Mrd kroner Avkastning i prosent * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Indeksforvaltning Andel indeksforvaltning aksjer 80% Mrd kr Omløpsportefølje - renter, siste 5 år Avkastning 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel indeksforvaltning renter 44% Mrd kr Avkastning i prosent 15

16 Omløpsporteføljer geografisk fordeling Omløpsportefølje aksjer geografisk fordeling inkl derivater Aksjer omløp totalt Norge 14,1 15,1 19,4 Norden eks Norge 3,8 3,7 5,0 Øvrig utland 81,4 80,1 74,8 Øvrige porteføljer 0,7 1,1 0,8 Omløpsportefølje renter geografisk fordeling inkl derivater Renter omløp totalt Norge kortsiktige plasseringer 18,7 25,4 21,6 Norge obligasjoner 16,9 16,8 12,2 Utland obligasjoner 62,9 57,0 65,6 Øvrige porteføljer 1,5 1,0 0,6 16

17 Anleggsobligasjoner/hold-til-forfall Kollektivporteføljen Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning hittil i år (i %) 2,7 5,4 2,7 Mrd kroner Avkastning i prosent Q2-08 Anleggsobligasjoner Avkastning 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 17

18 Strenge risikokriterier i renteporteføljen Anleggsobligasjoner Internasjonale obligasjoner som legges til anlegg skal være statsrisiko eller ratet AA- eller bedre, eller A hvis løpetiden er under 10 år. 1) Hvis ratingen endres negativt vurderes investeringen for reklassifisering Internasjonale omløpsobligasjoner to porteføljer: Omløpsobligasjoner i den internasjonale omløpsporteføljen skal være ratet AA eller bedre Internasjonal kredittportefølje investment grade obligasjoner - en andel begrenset til 20 prosent av forvaltningskapitalen Norske rentepapirer Innenfor spesifikke rammer gitt av kredittkomité Årlig vurdering og kvartalsvis oppfølging 1) Eller tilsvarende fra annet ratingselskap 18

19 Utlånsvirksomheten Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning hittil i år (i prosent) 2,2 4,8 2,8 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) 1,4 1,3 1,1 Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Avkastning i Mill kroner prosent % 17 8 % 16 6 % % 13 2 % 12 0 % Q2-08 Samlet utlån Avkastning 19

20 Eiendomsinvesteringer Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Eiendomsmasse inkl tomteareal (1 000 m²) Utleiegrad (i %) 97,0 97,5 97,5 Vektet gjenværende leietid (i år) 6,5 6,4 6,2 Avkastning hittil i år (i %) 6,5 6,9-0,8 Eiendomsverdier fordelt på porteføljer; Kollektivporteføljen 90,7 % Selskapsporteføljen 8,3 % KLP Skadeforsikring 0,8 % KLP Bedriftspensjon 0,2 % Geografisk fordeling; 84 % Oslo 9 % Trondheim 7 % København Sektorfordeling; 61 % kontor 13 % hoteller 10 % kjøpesentre 4 % boliger 7 % anlegg 4 % annet 20

21 Eiendom Verdsettelsen av eiendomsmassen pr resulterte i en nedskrivning på til sammen 750 millioner kroner (- 3,5 prosent) som følge av en samlet vurdering av økt avkastningskrav på den ene side, og bedre inntjening på enkelte sektorer, samt gunstig reforhandling/reutleie på den annen side Rutinemessig uavhengig og kvalifisert ekstern verdsettelse av deler av eiendomsmassen i 2. kvartal bekrefter nivået på eiendomsverdiene beregnet i KLPs interne verdsettelsesmodell KLPs eiendomsmasse i alt vesentlig eid av single purpose selskap, normalt aksjeselskap etter reorganisering i 2007 KLPs eiendomsmasse er verdsatt på basis av rene eiendomsverdier etter fratrekk av dokumentavgift Samlet dokumentavgift på eiendommer eid gjennom slike selskap er anslått til 404 millioner kroner. 21

22 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning Netto nytegning i verdipapirfond fra konserneksterne institusjonelle kunder utgjorde over 2 milliarder kroner første halvår - markedet totalt hadde netto innløsning Forsatt stor interesse for våre indeksnære aksjefondsprodukter, samt vårt globale kredittfond Meravkastning aktiv forvaltning første halvår: 214 millioner kroner Alle indeksporteføljer leverer markedsavkastning. 22

23 KLP Skadeforsikring AS første halvår 2008 Resultat i første halvår på 28,3 millioner kroner (28,7 millioner) Godt forsikringsteknisk resultat, både for årets forretning og tidligere årganger ga en totalkostnadsprosent på 89,1 prosent for kvartalet (120,9 prosent) Skadeprosent alle bransjer 69,0 prosent (98,4 prosent) Kostnadsprosent alle bransjer 20,1 prosent (22,5 prosent) Avkastning på finansielle eiendeler 0,2 prosent for perioden (2,1 prosent), avkastning andre kvartal 0,4 prosent (1,0 prosent) Selskapets sikkerhetsavsetninger utgjør en tilfredsstillende buffer mot eventuelt avviklingstap og ugunstig risikoforløp Sammenligningstall for 2007 er omgjort i henhold til ny regnskapsforskrift, men Fortsatt uavklarte forhold knyttet til balanseføring av bunden egenkapital (lovpålagte tilleggsreserver). 23

24 Resultater, 1. halvår 2008 Resultat kroner Regnskap periode Regnskap periode Budsjett periode Premier - f.e.r Allokert investeringsavkastning Erstatninger f.e.r. Driftskostnader Andre forsikringsmessige inntekter/kostnader Endring i sikkerhetsavsetninger mv Resultat av teknisk regnskap Finansinntekter - netto Allokert investeringsavkastning Resultat før skatt

25 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 98,4 % 82,2 % 69,0 % Kostnadsprosent for egen regning 22,5 % 23,1 % 20,1 % Totalkostnadsprosent for egen regning 120,9 % 105,3 % 89,1 % Finansavkastning 2,0 % 4,0 % 0,2 % Kapitaldekning 35,1 % 27,4 % 32,1 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

26 Hovedpunkter Fortsatt tilfredsstillende resultat til kunder og selskapet i et urolig finansmarked Tilfredsstillende soliditet Lave kostnader og konkurransedyktig prising Gode resultater fra kundearbeidet. 26

27 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer