8. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007"

Transkript

1

2 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap

3 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent KLP oppnådde et verdijustert resultat på millioner etter tredje kvartal mot millioner samme periode i fjor Resultat til fordeling ble millioner kroner mot millioner året før Forvaltningskapitalen ved utgangen av tredje kvartal var millioner Kapitaldekning på 11,8 prosent og bufferkapitalen over 22 milliarder kroner Verdijustering av eiendomsporteføljen på 601 millioner kroner i tredje kvartal gjenspeiler økende leienivåer i et sterkt eiendomsmarked 3

4 Tredje kvartal 2007 Stabil markedssituasjon for KLP: kun tre kommunekunder og en fylkeskommune har satt sin pensjonsordning ut på anbud i 2003 En større kommune vil opprette egen pensjonskasse gjennom KLP Gruppeliv: forsikrede. 5 prosent av Norges befolkning KLP fornyer seg: ny logo og grafisk profil Kundene tilbys økt transparens og fleksibileitet gjennom ny forsikringslov Standard & Poor s bekrefter KLPs rating A- med stabile utsikter 4

5 KLP fornyer seg: ny logo og grafisk profil KLP den beste partner for dagene som kommer - en enda tydeligere signalisering av selskapets og finanskonsernets identitet og visjon I informasjonssamfunnet er kampen om målgruppenes oppmerksomhet skjerpet En moderne logo, nye profilfarger og visuelle elementer bidrar til å styrke KLPs kommunikasjon Gjør KLP mer synlig i informasjonssamfunnet og styrker kommunikasjonen både på web og i trykt kommunikasjon Oppgraderte og fornyete websider gir rask og enkel tilgang på kundeforhold og rettigheter - Ny og bedre Spørsmål og svar - Forbedret lånekalkulator - Sparekalkulator for fondskunder - Beregning av fremtidig pensjon 5

6 Ny forsikringslov transparens og fleksibilitet Klarere skille mellom kundens midler og selskapets midler Tydeligere fordeling av risiko mellom kunde og selskap Mer oversiktlig prising Valgfrihet i kapitalforvaltning - Kollektive løsninger - Investeringsvalg 6

7 Solide buffere gir økt fleksibilitet Nye muligheter fra Kollektive forvaltningsporteføljer Investeringsvalg Flerårige avtaler Offensiv Offensiv Høyere risikovilje og -evne Balansert Balansert Lavere risikovilje og -evne Moderat Moderat 7

8 Nøkkeltall alle tall i prosent Siste 12 måneder 3. kvartal kvartal 2007 Kapitalavkastning I * 8,2 3,9 5,6 (bokført) Kapitalavkastning II* 8,6 4,4 5,5 (verdijustert ) Kapitalavkastning III* 6,1 3,2 4,2 (verdijustert inkl. anleggsobligasjoner/ holdt-til forfall) * Avkastningstall hittil i år Kapitaldekning 14,1 15,9 11,8 Solvensmargindekning Administrasjonskostnader 0,36 0,26 0,24 i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 8

9 Hovedtall fra resultatregnskapet Resultat mill kroner Premieinntekter Netto til-/fraflytting Netto finansinntekter Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Driftskostnader Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond Resultat til fordeling

10 Stabilt kostnadsnivå Mill kr 600 Prosent 0, ,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0, Q3-06 Q3-07 0,30 Kostnader % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 10

11 Forvaltningskapital og vekstrate Mrd kr 250 Prosent Q Forvaltningskapital Vekst i prosent 11

12 Positiv utvikling netto flytting Mrd kr 3,0 2,651 2,5 2,0 1,928 1,5 1,282 1,0 0,5 1,029 0,914 0,668 0, Q

13 Hovedtall fra balansen Eiendeler mill kroner Endring Sertifikater Obligasjoner (omløp) Anleggsobligasjoner hold-til-forfall Andre anleggsobligasjoner Utlån Aksjer Eiendommer Plassering i kredittinstitusjoner Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler

14 Hovedtall fra balansen Egenkapital, avsetninger og gjeld mill kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Udisponert resultat Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger herav tilleggsavsetninger Annen gjeld Sum egenkapital, avsetninger og gjeld

15 Finansielle eiendeler allokering og avkastning Eiendeler alle tall i prosent Andel Andel Avkastning hittil 2007 Aksjer omløp 23,0 23,2 7,2 Renter omløp 20,9 19,0 2,1 Anleggsobligasjoner/hold-til-forfall 34,4 31,3 4,1 Utlån 8,6 7,9 3,5 Eiendom 7,9 9,8 17,2 Andre finansielle eiendeler 5,1 8,9 Sum prosent Faktisk aksjeeksponering inkl derivater 27,2 26,3 15

16 Urealiserte merverdier Urealiserte merverdier mill kroner Endring Renteplasseringer omløp Aksjer omløp Derivater Sum merverdier omløpsmidler Anleggsobligasjoner/ obligasjoner til forfall

17 Bufferkapital/kapitaldekning Bufferkapital/kapitaldekning mill kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger (inntil 1 års rentekrav) og delårsresultat Kjernekapitalmargin Bufferkapital i hht kapitalforvaltningsforskrift Tilleggsavsetninger utover 1 års rentekrav Mer-/mindreverdier anleggsobligasjoner tall i prosent Kapitaldekning Kjernekapitaldekning ,1 9,1 11,8 8,4 17

18 Soliditetskapital Mrd kr Q-06 4Q-06 3Q-07 Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekning Sikkerhetsfond Udisponert resultat Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 18

19 Utvikling aktivaallokering i KLP Prosent 100 % 75 % 50 % % % Eiendom Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer Obligasjoner og sertifikater Annet 19

20 Omløpsporteføljer aksjer og renter Omløpsportefølje aksjer og renter * Mrd kroner Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Avkastning i prosent Verdi omløpsaksjer (mill kroner) % Verdi omløpsrenter (mill kroner) % 5 % Aksjeandel inkludert derivater (i prosent av fin. eiend.) Avkastning omløpsaksjer hittil i år 26,3 7, Mill kroner Avkastning i prosent -5 % -15 % -25 % Avkastning omløpsrenter hittil i år 2,1 * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Indeksforvaltning Andel indeksforvaltning aksjer Andel indeksforvaltning renter 78,2 % 41,2 % Mrd kroner Omløpsportefølje - renter, siste 5 år Mill kroner Avkastning i prosent Avkastning i prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 20

21 Omløpsporteføljer geografisk fordeling Omløpsportefølje aksjer geografisk fordeling inkl derivater Aksjer omløp totalt Norge Norden eks Norge Øvrig utland Øvrige porteføljer ,0 % 14,1 % 3,8 % 81,4 % 0,7 % 100 % 13,7 % 3,7 % 81,7 % 0,9 % Omløpsportefølje renter geografisk fordeling inkl derivater Renter omløp totalt Norge kortsiktige plasseringer Norge obligasjoner Utland obligasjoner Øvrige porteføljer ,0 % 13,7 % 15,4 % 69,3 % 1,6 % 100 % 25,4 % 16,2 % 57,5 % 0,9 % 21

22 Anleggsobligasjoner/hold-til-forfall Porteføljeverdi (mill kroner) Løpende avkastning (i prosent) Durasjon (i år) Merverdi (mill kroner) Avkastning hittil i år (i prosent) ,2 5, , ,2 5, ,1 Mrd kroner Anleggsobligasjoner Avkastning Avkastning i prosent 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 22

23 Utlånsvirksomheten Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning hittil i år (i prosent) Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) , ,5 1 Mrd kro ner Avkastning i prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Q % Samlet utlån Avkastning 23

24 God lønnsomhet i eiendom KLP har en attraktiv eiendomsportefølje av høy kvalitet, sentralt beliggende eiendommer, godt posisjonert for økte leieinntekter i dagens marked Verdivurderinger ga en oppskriving av eiendomsverdiene på 0,6 milliarder kroner i tredje kvartal Eiendomsporteføljen gir en god løpende avkastning Markedsutviklingen er positiv gjennom kvartalet 24

25 Eiendom Bokført verdi (mill kroner) herav utenlandske eiendomsfond Eiendomsmasse inkl tomteareal (m²) Utleiegrad (i prosent) Verdijustert avkastning Løpende avkastning hittil i år (i prosent) Vektet gjenværende leietid (i år) ,6 17,2 6,0 6,4 Mrd kroner YTD 07 Avkastning i prosent 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Geografisk fordeling; 79,7 % Oslo 9,5 % Trondheim 6,8 % København 3,9 % eiendomsfond Sektorfordeling; 56,8 % kontor 15,3 % hoteller 12,6 % kjøpesentre 5,4 % boliger 9,9 % annet Eiendomsverdi Avkastning 25

26 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning I tredje kvartal hadde KLP fondene en netto nytegning på 1,1 milliarder kroner. Hittil i år utgjør dette en markedsandel på 29 prosent av netto nytegning i det institusjonelle markedet En tilfredsstillende andel av tegningen kommer fra eksterne kunder Meravkastning fra aktiv forvaltning er på 20 millioner kroner hittil i 2007 Driftsresultat pr er på 57 millioner kroner 26

27 KLP Skadeforsikring Akkumulert resultat før skatt viser 22,6 millioner kroner mot 46,6 millioner kroner tilsvarende periode året før Forfalt brutto premie ble redusert med 5,3 prosent til 533 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor Netto finansinntekter økte fra 66,1 millioner kroner i 2006 til 78,1 millioner kroner i 2007 Ingen storskader rapportert i løpet av 3. kvartal Rente og aksjemarkedet har hatt store svingninger i løpet av året. Som følge av at en stor del av obligasjonsporteføljen er definert som hold-til-forfallportefølje, viser finansinntektene likevel en god stabilitet gjennom året Kapitalsituasjonen er fortsatt god Opprettholder fortsatt posisjonen som markedsleder 27

28 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 76,1 79,7 93,2 Kostnadsprosent for egen regning 20,3 16,8 22,5 Combined Ratio for egen regning 96,4 96,5 115,7 Finansavkastning 3,9 2,7 2,8 Kapitaldekning 52,9 48,8 33,0 Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

29 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Mari Thjømøe / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. kvartal 2005

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. kvartal 2005 KREDITTILSYNET FF/F2 26. mai 2005 Offentlig versjon Prosent 14 12 10 8 6 4 2 0 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1. kvartal 2005 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk...2 2. Makroøkonomisk bakgrunn...4 3. Banker...7

Detaljer