Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000"

Transkript

1 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill. kroner til 561 mill. kroner, og det er resultatfremgang i samtlige kjernevirksomhetsområder Livselskapets realiserte kapitalavkastning ble 6 prosent, som annualisert blir 12,4 prosent. Verdijustert avkastning for perioden er 3,1 prosent Positiv utvikling i salg av Unit Linked-produkter og verdipapirfond, og god tilvekst av eksterne midler til forvaltning utenom fondene -Storebrand har i løpet av første halvår befestet stillingen innen det utvidete sparemarkedet. Særlig gledelig er det at fremgangen innen områdene for verdipapirfond og Unit Linked fortsetter. Med den interne omorganiseringen som ble offentliggjort i juni, er et viktig grunnlag for videre vekst innen de ulike delene av Storebrand-gruppen lagt, sier adm. dir Åge Korsvold i Storebrand ASA i en kommentar til halvårsresultatet. God resultatutvikling Storebrand hadde i 1.halvår 2000 et konsernresultat på 561 mill. kroner sammenlignet med 452 mill. kroner til samme tid i fjor. Driftsresultat før fordeling til livkundene utgjorde mill. kroner mot fjorårets halvårsresultat på mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes høye realiserte finansinntekter i Storebrand Livsforsikring, et godt resultatbidrag fra Finansbanken og en markert fremgang både i kapitalforvaltningsvirksomheten og i Storebrand Bank. Driftsresultatet for Storebrand-gruppen i 2. kvartal ble mill. kroner, sammenlignet med mill. kroner i samme periode i fjor. Netto finansinntekter av investeringsporteføljen utgjorde mill. kroner, som er mill. kroner lavere enn i fjor. I dette inngår en reduksjon i urealiserte kursgevinster i Storebrand Livsforsikring på mill. kroner, hvorav mill. kroner i 2. kvartal. Konsernets egenkapital ved periodeavslutningen var på mill. kroner. Kapitaldekningen ble 12,5 prosent, mens lovens minstekrav er 8 prosent. Soliditeten i konsernet er meget god. Overskudd pr. aksje ble kr. 1,28 mot kr. 1,77 i samme periode fjor. Reduksjonen skyldes et lavere resultat etter skatt, justert for endringer i sikkerhetsavsetninger m.v. i skadeselskapet. Fra august er organiseringen i Storebrand-gruppen endret ved at Storebrand ASA er rendyrket som et holdingselskap med fire selvstendige forretningsenheter, i tillegg til If. De fire enhetene er Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Kapitalforvaltning Holding AS, Finansbanken ASA og Storebrand Bank AS.

2 Mer til livkundene Driftsresultat til fordeling mellom forsikringskunder og eier ble mill. kroner, mot mill. kroner i samme periode i fjor. Økningen er i hovedsak et resultat av høyere realiserte finansinntekter. Av driftsresultatet går mill. kroner til forsikringskundene og 539 mill. kroner til eierne. Tilsvarende størrelser etter 1. halvår i fjor var henholdsvis mill. kroner og 407 mill. kroner, noe som innebærer at andelen til livkundene er økt med 779 millioner kroner. Driftsresultatet i 2. kvartal utgjør mill. kroner, fordelt med mill. kroner til kundene og 270 til eierne. Bokført forfalt premieinntekt på mill. kroner har hittil i år økt med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt salget av engangspremier i individualmarkedet som bidrar til veksten. Mottatt premiereserve ved tilflytting er redusert i forhold til samme periode i fjor, da 1. kvartal var preget av stor tilflytting innen offentlig sektor. Inkluderes tilflyttet premiereserve, er total premieinntekt på mill. kroner. Dette er 17 prosent under fjorårsnivået. Storebrand Livsforikring har realisert finansinntekter på mill. kroner som består av gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler på mill. kroner i tillegg til de løpende finansinntektene i form av renter, utbytte, etc. Dette gir en bokført kapitalavkastning på 6 prosent som på årsbasis blir 12,4 prosent. Verdijustert kapitalavkastning for perioden ble 3,1 prosent. Hensyntas endringer i kursreservene på anleggsmidlene, ble den 2,6 prosent. Godt Unit Linked-salg Unit Linked-selskapet Storebrand Fondsforsikring har hatt en meget positiv salgsutvikling. Hittil i år er det inngått avtaler om salg av forsikringer med investeringsvalg for mill. kroner. Bokført premieinntekt i 1. halvår var på 954 mill. kroner mot 177 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor og mill. kroner for hele Storebrands livvirksomhet omfatter også Storebrand Helseforsikring, hvor Storebrands eierandel er 50%, og Storebrand Systemutvikling, som har ansvaret for utvikling av nye systemløsninger for nye og eksisterende produkter. Til sammen belaster disse selskapene halvårsresultatet med 6 mill. kroner. Kapitalforvaltning øker Den positive utviklingen i Storebrand Fondene og Storebrand Kapitalforvaltning har fortsatt i 2. kvartal. Storebrand Fondene har hittil i år stått for 22,6 prosent av netto nytegning i norskregistrerte verdipapirfond. Det gode fondssalget har bidratt til en økning i verdipapirfond med 2,6 mrd. kroner siden nyttår, hvorav 2,2 mrd. kroner er nye midler. Markedsandelen til Storebrand Fondene var på 9,1 prosent ved utgangen av juni (inkl. Delphi 10,1 prosent). Av de fem største fondsselskapene ved inngangen til året, er det kun Storebrand Fondene og ett annet fondsselskap som har økt sin markedsandel, begge med ca. 1 prosentpoeng. Selskapets driftsresultat i 1. halvår ble på 17 mill. kroner, mot 0,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor.

3 Storebrand Kapitalforvaltning har hittil i år en netto tilgang på midler fra eksterne kunder på mill. kroner, hvorav i 2. kvartal. Samlet kapital til forvaltning fra eksterne kunder er 13,6 mrd. kroner. Driftsresultatet ble 19 mill. kroner, mot 5 mill. kroner etter 1. halvår i fjor. Resultatvekst i Storebrand Bank Storebrand Bank Konsern hadde et resultat på 22 mill. kroner før skatt, sammenlignet med minus 3 mill. kroner for samme periode i fjor. Storebrand Bank AS hadde et resultat på minus 13 mill. kroner, som er 19 mill. kroner bedre enn fjoråret. Datterselskapet Storebrand Finans hadde et resultat før skatt på 35 mill. kroner, som i stor grad er knyttet til innbetalinger på tapsavsatte engasjementer. I 2. kvartal har Bank-konsernet et resultat på 20 mill. kroner mot 3 mill. kroner i samme periode for fjoråret....og i Finansbanken Finansbanken Konsern hadde et resultat før tap på 153 mill. kroner, mot 121 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat etter tap ble på 97 mill. kroner, mot 58 mill. kroner etter 1. halvår i fjor. Hensyntatt nedskriving av goodwill i Storebrandkonsernet blir resultat etter tap på 83 mill. kroner. Resultatet er preget av høy rentenetto, god vekst i andre inntekter og avsetninger på tre engasjementer i 2. kvartal. Tallene for 1. halvår 1999 er ikke medtatt i konsernregnskapet til Storebrand for fjoråret, da Storebrand fikk konsesjon til å eie aksjene i Finansbanken først 30. juli I 2. kvartal ble resultatet etter tap 20 mill. kroner. Totalt har brutto utlån økt med 2,1 mrd. kroner i 1. halvår. Finansbanken ASA har i 2. kvartal fått tilført 200 mill. kroner i ny egenkapital fra Storebrand ASA. Forbedret forsikringsresultat i if... Driftsresultatet for Storebrand Skadeforsikring utgjorde 73 mill. kroner i 1. halvår, som er en nedgang på 62 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet i 2. kvartal var på 2 mill. kroner. Resultatet er preget av høye finansinntekter i Storebrand Skadeforsikring AS, et svakt resultat i If og et positivt resultatbidrag fra Oslo Reinsurance ASA. Resultatandelen fra If som er regnskapsført i Storebrand i henhold til egenkapitalmetoden, utgjør minus 122 mill. kroner (inklusive avskrivning goodwill på 5 mill. kroner) i 1. halvår. Det er en markert forbedring i underliggende forsikringsresultat. Sammenlignbar combined ratio forbedrer seg med 8 prosentpoeng til 112 prosent. Det er positiv utvikling i forsikringsresultatet innen både Privat, Bedrift, og Sjø/Energi, mens Industri har hatt en del store skader i år. Kostnadsutviklingen har vært positiv sammenlignet med samme periode i fjor. Storebrand eier 50 prosent i Fair Forsikring som driver nystartet skadeforsikringsvirksomhet i Danmark. Det ble konsolidert fra og med 2. kvartal, med negativt resultatbidrag på minus 5 mill. kroner.

4 Øvrig virksomhet Driftsresultatet for Storebrand ASA ble minus 182 mill. kroner sammenlignet med minus 90 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Høyere driftskostnader og lavere renteinntekter på grunn av finansieringen av oppkjøpet av Finansbanken preger resultatutviklingen. For 2. kvartal isolert er resultatet minus 52 mill. kroner, som er på nivå med fjoråret. Storebrand ASA Oslo, 23. august 2000 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Egil Thompson: Finansdirektør Christian Storm:

5 Nøkkeltall Konsern Året Tall i mill. kroner Livvirksomheten Kapitalforvaltningsvirksomheten Storebrand Bank Finansbanken Skadevirksomheten Øvrig virksomhet Konsernresultat Kapitaldekning (prosent) 12,5% 13,2% 14,0% Overskudd pr. aksje 1,28 1,77 12,07 Nøkkeltall Storebrand Livsforsikring Året Kapitalavkastning I *) hittil i år 6,0 % 5,6 % 10,0 % Kapitalavkastning I *) annualisert 12,4 % 11,2 % Kapitalavkastning II **) hittil i år 3,1 % 7,1 % 15,7 % Kapitalavkastning II **) annualisert 6,3 % 14,3 % Kapitaldekning (SBL Konsern) 10,9 % 12,7 % 12,0 % Driftskostnader målt mot forsikringsfon 0,91 % 0,97 % 0,96 % *) Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inkl. opp-/nedskrivning fast eiendom **) Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inkl. endring i merverdier på finansielle omløpsmidler

6 Storebrand Konsern Resultatregnskap Mill. kroner 1. Halvår 2. Kvartal Hele året Premieinntekter for egen regning forsikring 5.577, , , , ,5 Renteinntekter og lignende inntekter bank 936,5 246,6 521,3 121,9 923,4 Finansinntekter forsikring , , , , ,9 Finansinntekter øvrig virksomhet 79,4 172,9 46,2 61,0 520,8 Resultatandel if -121,9-166,8 Andre inntekter 362,1 124,9 200,7 53,8 311,6 Sum driftsinntekter , , , , ,2 Erstatninger for egen regning forsikring , , , , ,5 Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , ,4 143,6-802, ,7 Rentekostnader og lignende kostnader bank -672,5-202,0-385,1-95,3-675,7 Finanskostnader forsikring , , , , ,6 Finanskostnader øvrig virksomhet -59,4-31,5 3,9-18,2-73,4 Driftskostnader ,7-726,1-542,7-340, ,3 Andre kostnader -336,5-231,8-181,0-103,9-537,3 Sum kostnader , , , , ,5 Netto resultat skadeforsikringsvirksomhet *) 135,0 106,1 301,6 Til (fra) kursreguleringsfond 2.808, , ,9-540, ,4 Driftsresultat 4.209, , , , ,9 Betinget tilleggsavsetning livsforsikring Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring , , , , ,9 Konsernresultat 560,6 452,0 264,5 243, ,0 Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 106,6-170,6 113,0-95,1 154,3 Gevinst ved salg av skadevirksomheten 3.230,0 Resultat før ekstraordinære poster 667,2 281,4 377,5 148, ,3 Ekstraordinær oppskrivning eiendom livsforsikring 234,1 234,1 Ekstraordinær tildeling til kundene i livsforsikring -152,0-152,0 Resultat før skattekostnad 667,2 363,5 377,5 148, ,4 Skatt -206,6-44,8-147,7-21, ,8 Minoritetens andel av resultatet 0,4 1,8-1,6 Årsresultat 461,0 318,7 231,6 126, ,0 Resultat pr. aksje 1,28 1,77 12,07 Resultat pr. aksje ekskl. særskilte poster 3,38 *) Resultatet i skadevirksomheten inngår på de enkelte linjer i årets tall.

7 Storebrand Konsern Balanse Mill. kroner Eiendeler Immaterielle eiendeler 650,3 820,9 544,1 Bygninger og faste eiendommer , , ,6 Eierandel tilknyttede selskaper 3.647, ,0 Aksjer og andeler til varig eie 35,6 192,6 43,7 Obligasjoner holdt til forfall , , ,8 Kontanter og fordringer på sentralbanker 375,9 74,0 Netto utlån til og fordringer på kredittinstiutsjoner 645,9 25,6 96,7 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,7 Andre langsiktige finansielle eiendeler 2.905,5 537, ,9 Aksjer og andeler , , ,3 Obligasjoner , , ,8 Sertifikater 1.683, , ,8 Andre finansielle omløpsmidler 365, ,7 763,6 Sum finansielle eiendeler , , ,9 Fordringer 2.993, ,7 981,5 Andre eiendeler 3.582, , ,8 Forskuddsbetalt pensjon 179,6 586,8 180,0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.928, , ,8 Sum eiendeler , , ,2 Egenkapital og gjeld Egenkapital , , ,5 Minoritetens andel av egenkapitalen 16,9 1,6 13,2 Ansvarlig lånekapital 3.745, , ,2 Kursreguleringsfond 5.788, , ,3 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,2 Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 833, ,4 809,5 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 1.009, , ,5 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,2 Avsetninger for andre risiki og kostnader 126,6 206,5 230,5 Pensjonsforpliktelser 368,2 766,6 368,3 Utsatt skatt 344,8 29,8 175,6 Gjeld til kredittinstiusjoner 3.997,7 83, ,8 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5.176, , ,1 Annen gjeld 5.048, , ,4 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 774,1 620,5 702,8 Sum egenkapital og gjeld , , ,2

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer