PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:"

Transkript

1 PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr : Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med millioner kroner etter gode finansresultater. Konsernresultatet økte med 437 millioner kroner til 594 millioner kroner. Godt livsforsikringssalg i bedriftsmarkedet. Bokført avkastning annualisert 10,0% - verdijustert avkastning annualisert 10,3%. Resultat i skadeforsikring sterkt påvirket av skadeøkning. Markedsandelen økte fra 13% til 26% i Unit Linked. Uendret markedsandel på 38,9% i skadeforsikring. Storebrandkonsernet spisser sin virksomhet i det utvidede sparemarkedet. Storebrand-konsernet hadde etter 9 måneder i 1999 et driftsresultat på millioner kroner før fordeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Driftsresultatet er millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor da driftsresultatet var 783 millioner kroner. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring ble konsernresultatet 594 millioner kroner mot 157 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av gode finansinntekter og økte skadeutbetalinger. Regnskapet pr er utarbeidet etter ny regnskapslov, og alle sammenligningstall er omarbeidet. Hovedvirksomhetene Driftsresultatet for Storebrand Livsforsikring ble millioner kroner etter årets ni første måneder. Dette er millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Bokført avkastning for perioden ble 7,5% mot 4,4% i samme periode i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning 10,0% mot 5,9% i fjor. Verdijustert kapitalavkastning - eksklusive anleggsobligasjoner - ble 7,7% mot 0,1% i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 10,3% mot 0,1% i fjor. Storebrand Skadeforsikring fikk et bokført driftsresultat etter 9 måneder på 114 millioner kroner mot 62 millioner kroner i fjor. Det svake resultatet skyldes i hovedsak økning i bokførte erstatninger for egen regning på millioner kroner. Storebrand-konsernets samlede driftsinntekter utgjorde etter 9 måneder millioner kroner som er millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Samlede netto premieinntekter for egen regning i livs- og skadeforsikring utgjorde millioner kroner som er millioner kroner høyere enn i fjor. Netto finansinntekter av investeringsporteføljen i konsernet utgjorde etter 9 1

2 måneder millioner kroner, som er millioner kroner høyere enn i fjor. Inkludert i netto finansinntekter er urealiserte kursgevinster med 769 millioner kroner, hvorav 475 millioner kroner i Storebrand Livsforsikring. De urealiserte kursgevinstene i Storebrand Livsforsikring avsettes i sin helhet til et kursreguleringsfond. Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde millioner kroner mot 221 millioner kroner i fjor. Konsernets forvaltningskapital utgjorde millioner kroner pr Dette er en økning på 18,2% fra årsskiftet. Soliditeten i konsernet er fremdeles svært god, og kapitaldekningen pr var 10,8% mot 13,2 pr Reduksjonen på 2,4 prosentpoeng i siste kvartal skyldes i hovedesak vekst i risikovektet balanse og økt goodwill på grunn av konsolidering av Finansbanken. if...transaksjonen forventes å ha en tilsvarende positiv effekt på kapitaldekningen når konsesjon mottas. Overskudd pr. aksje utgjorde kr. 2,27 etter ni måneder mot kr. 0,74 i samme periode i fjor. Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar at de store forandringsprosessene i Storebrand er i rute, og at planleggingsarbeidet i tilknytning til etableringen av det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet if... nå på det nærmeste er avsluttet. -Det er gjennomført en imponerende prosess over landegrensene i Norden. Samtidig som vi planlegger å skille ut skadevirksomheten fra Storebrand-konsernet, spisser vi vår strategi for å befeste Storebrands posisjon som en ledende aktør i det utvidede sparemarkedet innenfor livsforsikring, sparing og kapitalforvaltning. Arbeidet med å utvikle Finansbanken som en frittstående bankenhet i Storebrandkonsernet er i full gang. Vi fokuserer nå ytterligere på vår virksomhet i «private banking» gjennom Finansbanken ved å inngå avtale om å kjøpe 89% av aksjene i Delphi Forvaltning AS. Oppkjøpet skjer som et ledd i Finansbankens og Storebrands ønske om videre vekst innen markedet for «private banking» og kapitalforvaltning. I tillegg utvider Storebrand Kapitalforvaltning sin virksomhet med blant annet markert økning av eksterne midler under forvaltning samtidig som aksjefondet Storebrand Global Miljø tilbys i det svenske markedet, sier Korsvold. Livsforsikring Driftsresultatet til fordeling mellom forsikringskunder og eiere ble i perioden millioner kroner mot 964 millioner kroner i fjor. Som en følge av ny regnskapslov ble det i 1. kvartal foretatt oppskrivning av fast eiendom med 234 millioner kroner. Oppskrivningen er ikke endret etter dette. Kundenes andel av resultatet pr. 3. kvartal er millioner kroner og eiernes andel 655 millioner kroner. I livsforsikring hadde Storebrand i årets ni første måneder millioner kroner i bokført premie (inklusive mottatte premiereserver) mot millioner kroner i samme periode i fjor. Eksklusive mottatte premiereserver var bokført premie millioner kroner etter 9 måneder mot i fjor. I bedriftsmarkedet har Storebrand hatt en god utvikling i kollektiv pensjon der premieinntektene ligger 21% over nivået i fjor (inklusive mottatte premiereserver). I privatmarkedet er bokført forfalt premieinntekt redusert med 29% p.g.a. mindre tegning av kapitalforsikring med engangspremie idet kundene i større utstrekning enn tidligere velger fondsbasert sparing. 2

3 Storebrand Livsforsikring hadde pr en positiv netto overført premiereserve ved flytting av forsikringer fra andre selskap til Storebrand på 913 millioner kroner mot 473 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto realiserte gevinster i livsforsikring ved salg av verdipapirer utgjorde i perioden millioner kroner mot 197 millioner kroner i fjor. Urealiserte kursgevinster, som er overført kursreguleringsfondet, utgjorde millioner kroner pr mot millioner kroner ved årsskiftet - en økning på 475 millioner kroner i årets ni første måneder. Kursreservene på obligasjoner holdt til forfall i Storebrand Livsforsikring var minus 113 millioner kroner pr mot 553 millioner kroner ved årsskiftet. Driftskostnadene i prosent av kundefond utgjorde 0,94% mot 0,92% i samme periode i fjor og 0,94% ved siste årsskifte. Økningen fra i fjor har som tidligere nevnt sammenheng med økt satsing på IT, produktutvikling, samt styrking av salgskraften. Fondsforsikring/Unit Linked Storebrand Fondsforsikring AS har en positiv utvikling og har inngått avtaler om forsikring med investeringsvalg for 646 millioner kroner mot 108 millioner kroner i samme periode i fjor. Markedsandelen for Storebrand Fondsforsikring basert på forfalt premie har økt fra 13% ved årsskiftet til 26% pr Kapitalforvaltning Netto nytegning i Storebrand Fondene AS var millioner kroner og markedsandelen målt av forvaltningskapital er økt med 0,8 prosentpoeng til 7,1%. Når det gjelder nytegning av aksjefond, har Storebrand Fondene i årets ni første måneder en markedsandel på 26%. I forvaltningsselskapet Storebrand Kapitalforvaltning ASA økte eksterne midler til forvaltning med millioner kroner i årets ni første måneder, og utgjorde millioner kroner pr Storebrand Bank Storebrand Bank Konsern, som i tillegg til Storebrand Bank AS omfatter Storebrand Finans AS, hadde pr et resultat på 8 millioner kroner mot 7 millioner kroner til samme tid i fjor. Eksklusive Storebrand Finans AS, ble driftsresultatet i Storebrand Bank AS minus 33 millioner kroner, som er en forbedring fra minus 73 millioner kroner i samme periode i fjor. Driften av banken går som planlagt. Resultatet i Storebrand Finans AS ble 41 millioner kroner mot 80 millioner kroner i fjor. Forvaltningskapitalen i Storebrand Bank konsern utgjorde millioner kroner pr Dette er en økning på millioner kroner. Innskuddene i banken - som for det meste er personinnskudd - har i løpet av det siste året økt med 85% til millioner kroner i forhold til i fjor. Utlånene er økt med millioner kroner til millioner kroner. Banken har ikke hatt tap av betydning på utlånsporteføljen. Finansbanken ASA Regnskapsmessig virkning av oppkjøpet av Finansbanken er fra 1. januar 1999, men er først blitt tatt med i Storebrands konsernregnskap fra og med august Driftsresultatet før tap i Finansbanken ved utgangen av 3. kvartal utgjorde 173 3

4 millioner kroner mot 155 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet av ordinær drift utgjorde 114 millioner kroner mot 131 millioner kroner i fjor. Av det ordinære resultatet er 42 millioner kroner tatt med i Storebrands resultatregnskap, og 72 millioner kroner er ført direkte mot egenkapitalen i konsernregnskapet. Skadeforsikring Opptjent premie for egen regning i skadeforsikring var i årets ni første måneder millioner kroner mot millioner kroner til samme tid i fjor. Bokført driftsresultat ble 114 millioner kroner, mot 62 millioner kroner i samme periode i fjor. I de private forsikringsbransjene er lønnsomheten svakere i år enn i samme periode i fjor. I bilforsikring preges resultatet i 3. kvartal fortsatt av høy skadehyppighet og økt gjennomsnittsskade. Resultatet er også påvirket av store skader etter oversvømmelser på Østlandet i sommer og høst. I industri- og næringskombinerte bransjer gav innslag av store skader -særlig i 1. halvår - svakere lønnsomhet enn i fjor. Innen Yrkesskadeforsikring er lønnsomheten fortsatt svak. Bokført skadeprosent for egen regning ble etter årets ni første måneder 89,3% mot 75,8% til samme tid i fjor. Normalisert skadeprosent pr viste en svak nedgang til 89,2% mot 91,6% ved utgangen av første halvår Kostnadsprosenten for egen regning forbedret seg til 23,7% mot 25,1% i fjor. Det forsikringstekniske resultatet for egen regning i skadeforsikring ble -468 millioner kroner, som er 741 millioner kroner svakere enn i fjor. Samlede bokførte finansinntekter i skadeforsikring var i årets ni første måneder millioner kroner som er 789 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer ble 267 millioner kroner mot 43 millioner kroner i fjor. Storebrands markedsandel innen landbasert skadeforsikring er 38,9% pr , som er uendret fra årsskiftet og i siste kvartal. Det nye skadeselskapet if Storebrand Skadeforsikrings andel av det beregnede resultatet i det planlagte nye nordiske skadeselskapet if fra mars til september 1999 utgjorde 211 millioner kroner på proformabasis. Øvrige selskap Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresultat i årets ni første måneder på minus 156 millioner kroner mot minus 253 millioner kroner i fjor. Storebrand Helseforsikring AS og Fair Forsikring AS i Danmark, som begge startet sin virksomhet i fjor høst, hadde henholdsvis 4 millioner kroner og 5,3 millioner danske kroner i premieinntekter pr Oslo 10. november 1999 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad, , mobil Ass. informasjonsdirektør Egil Thompson, , mobil Finansdirektør Christian Storm, , mobil

5 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP STOREBRAND Mill. kroner *) *) 1998 DRIFTSINNTEKTER Premier for egen regning livsforsikring 8.071, , , , ,9 Premier for egen regning skadeforsikring 6.041, , , , ,1 Inntekter fra finansielle eiendeler forsikring , , , , ,4 Inntekter fra fin. eiendeler øvrig virksomhet 747,7 375,2 328,2 132,8 581,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter 182,8 169,7 60,1 37,5 241,8 Andre inntekter 150,7 171,5 51,4 54,6 248,4 Driftsinntekter , , , , ,1 KOSTNADER Erstatninger for egen regning livsforsikring 5.082, , , , ,4 Endring forsikr.messige avsetn. livsforsikring 5.330, , , , ,2 Erstatninger for egen regning skadeforsikring 5.375, , , , ,8 Kostn. i tilknytn. til fin. eiendeler forsikring 6.143, ,2 763, , ,2 Kostn. i tilknytn. til eiendeler øvrig virksomhet 764,2 560,1 308,4 228,4 847,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader 2.126, ,2 629,8 638, ,8 Andre kostnader forsikring 206,3 160,3 82,8 49,7 265,8 Andre kostnader 372,4 350,0 115,1 127,8 503,4 Kostnader , , , , ,6 Til (fra) kursreguleringsfond 475, , , , ,9 Driftsresultat 4.002,8 782,7 680,1 858, ,4 Betinget tilleggsavsetning livsforsikring Ufordelt overskudd til livkundene **) 3.408,8 626,0 538,3 411, ,5 Konsernresultat 594,0 156,8 141,8 446,8 602,9 Endring sikkerhetsavsetn. m.v. i skadeforsikring 240,2 158,9 69,6 60,1 161,8 Resultat ordinær virksomhet 353,8 2,2 72,2 506,9 441,0 Ekstraordinære inntekter 234,0 Ufordelt overskudd til livkundene (ekstraord.) **) 151,9 Resultat før skatt 435,9 2,2 72,2 506,9 441,0 Skatt 45,7 59,3 0,9 116,8 0,6 Resultat etter skatt 390,2 57,1 71,3 390,1 441,6 Resultat pr aksje 2,27 0,74 2,14 5

6 KONSERNETS BALANSE STOREBRAND Faktisk Proforma Proforma Mill.kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler 605,5 68,8 55,5 Utsatt skattefordel 769,5 918,1 820,3 Bygninger og fast eiendom , , ,1 Aksjer og andeler til varig eie 61,8 101,2 61,0 Obligasjoner holdt til forfall , , ,3 Pantelån og andre lån , , ,4 Andre langsiktige finansielle eiendeler 1.155,1 186,8 505,1 Aksjer og andeler , , ,8 Obligasjoner , , ,0 Sertifikater 7.728, , ,4 Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v. 977, , ,5 Sum finansielle eiendeler , , ,6 Fordringer 2.988, , ,9 Andre eiendeler 2.593, , ,6 Forskuddsbetalt pensjon 586,8 599,7 586,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 2.330, , ,9 Sum eiendeler , , ,6 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6.806, , ,7 Minoritetens andel av egenkapitalen 1,7 1,5 1,5 Ansvarlig lånekapital 3.375, , ,3 Kursreguleringsfond 3.203,1 718, ,9 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,8 Premieavsetning for egen regning skadeforsikring 3.984, , ,4 Erstatningsavsetning for egen regning skadeforsikring 7.283, , ,3 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 3.438, , ,6 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,2 Avsetning for andre risiki og kostnader 205,4 149,2 199,4 Påløpt pensjonsforpliktelse 766,6 790,7 766,6 Utsatt skatt 8,6 92,6 41,1 Gjeld , , ,1 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 915,2 512,9 606,8 Sum egenkapital og gjeld , , ,6 6

7 Året Tall i mill. kroner NØKKELTALL Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Finansbanken *) 42 Storebrand Fondsforsikring AS Storebrand Fondene Storebrand Kapitalforvaltning ASA *) Storebrand Helseforsikring AS (50%) 5 5 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Ufordelt overskudd til livkundene **) Konsernresultat Kapitaldekning (prosent) 10,8% 12,9% 13,4% Overskudd pr. ordinær aksje 2,27 0,74 2,14 *) Resultatet for perioden er inkludert i konsernresultatet. Resultat for Finansbanken er på 114 mill. kr. **) Totalt ufordelt overskudd til livkundene utgjør mill. kroner inklusiv ekstraodinær post. STOREBRAND LIV KONSERN Premieinntekt for egen regning Inntekter/kostnader fin. eiendeler Herav driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Driftsresultat Ekstraordinære poster 234 Resultat etter ekstraordinære poser Ufordelt overskudd til kunder Resultat av før skatt Forvaltningskapital Kapitaldekning 12,9% 12,6% 12,1% Storebrand Liv AS Kostnadsprosent *) Målt mot gjennomsn. kundefond 0,94 % 0,92 % 0,94 % Kapitalavkastning annualisert eksklusive endringer i kursreguleringsfond 10,0% 5,9% 5,9% Periodeavkastning Kapitalavk. ekskl. endr. kursreg.fond 7,5% 4,4% 5,9% Verdijustert avkastning totalt 7,0% 0,5% 2,9% Verdijustert avkastn. ekskl. endring kursreserve anleggsmidler 7,7% 0,1% 3,5% *) Beregnet av de samlede driftskostnader. NØKKELTALL SKADE Forfalt premie fer Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader fer Finansinntekter Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Solvenskapital Skadeprosent fer 89,3 % 75,8 % 73,5 % Kostnadsprosent fer 23,7 % 25,1 % 26,9 % Kostnadsandel fer 25,7 % 27,5 % 27,9 % Combined Ratio fer 113,0 % 100,9 % 100,4 % Skadereserveprosent 89,6 % 100,0 % 90,0 % Solvensmargin 70,0 % 71,9 % 71,5 % 7

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002 Kvartalsrapport 2. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal Hovedtrekk Storebrand konsernets resultat på minus 1.223 mill. kroner i 2. kvartal påvirkes i betydelig grad av utviklingen

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer