PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:"

Transkript

1 PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr : Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med millioner kroner etter gode finansresultater. Konsernresultatet økte med 437 millioner kroner til 594 millioner kroner. Godt livsforsikringssalg i bedriftsmarkedet. Bokført avkastning annualisert 10,0% - verdijustert avkastning annualisert 10,3%. Resultat i skadeforsikring sterkt påvirket av skadeøkning. Markedsandelen økte fra 13% til 26% i Unit Linked. Uendret markedsandel på 38,9% i skadeforsikring. Storebrandkonsernet spisser sin virksomhet i det utvidede sparemarkedet. Storebrand-konsernet hadde etter 9 måneder i 1999 et driftsresultat på millioner kroner før fordeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Driftsresultatet er millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor da driftsresultatet var 783 millioner kroner. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring ble konsernresultatet 594 millioner kroner mot 157 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av gode finansinntekter og økte skadeutbetalinger. Regnskapet pr er utarbeidet etter ny regnskapslov, og alle sammenligningstall er omarbeidet. Hovedvirksomhetene Driftsresultatet for Storebrand Livsforsikring ble millioner kroner etter årets ni første måneder. Dette er millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Bokført avkastning for perioden ble 7,5% mot 4,4% i samme periode i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning 10,0% mot 5,9% i fjor. Verdijustert kapitalavkastning - eksklusive anleggsobligasjoner - ble 7,7% mot 0,1% i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 10,3% mot 0,1% i fjor. Storebrand Skadeforsikring fikk et bokført driftsresultat etter 9 måneder på 114 millioner kroner mot 62 millioner kroner i fjor. Det svake resultatet skyldes i hovedsak økning i bokførte erstatninger for egen regning på millioner kroner. Storebrand-konsernets samlede driftsinntekter utgjorde etter 9 måneder millioner kroner som er millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Samlede netto premieinntekter for egen regning i livs- og skadeforsikring utgjorde millioner kroner som er millioner kroner høyere enn i fjor. Netto finansinntekter av investeringsporteføljen i konsernet utgjorde etter 9 1

2 måneder millioner kroner, som er millioner kroner høyere enn i fjor. Inkludert i netto finansinntekter er urealiserte kursgevinster med 769 millioner kroner, hvorav 475 millioner kroner i Storebrand Livsforsikring. De urealiserte kursgevinstene i Storebrand Livsforsikring avsettes i sin helhet til et kursreguleringsfond. Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde millioner kroner mot 221 millioner kroner i fjor. Konsernets forvaltningskapital utgjorde millioner kroner pr Dette er en økning på 18,2% fra årsskiftet. Soliditeten i konsernet er fremdeles svært god, og kapitaldekningen pr var 10,8% mot 13,2 pr Reduksjonen på 2,4 prosentpoeng i siste kvartal skyldes i hovedesak vekst i risikovektet balanse og økt goodwill på grunn av konsolidering av Finansbanken. if...transaksjonen forventes å ha en tilsvarende positiv effekt på kapitaldekningen når konsesjon mottas. Overskudd pr. aksje utgjorde kr. 2,27 etter ni måneder mot kr. 0,74 i samme periode i fjor. Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar at de store forandringsprosessene i Storebrand er i rute, og at planleggingsarbeidet i tilknytning til etableringen av det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet if... nå på det nærmeste er avsluttet. -Det er gjennomført en imponerende prosess over landegrensene i Norden. Samtidig som vi planlegger å skille ut skadevirksomheten fra Storebrand-konsernet, spisser vi vår strategi for å befeste Storebrands posisjon som en ledende aktør i det utvidede sparemarkedet innenfor livsforsikring, sparing og kapitalforvaltning. Arbeidet med å utvikle Finansbanken som en frittstående bankenhet i Storebrandkonsernet er i full gang. Vi fokuserer nå ytterligere på vår virksomhet i «private banking» gjennom Finansbanken ved å inngå avtale om å kjøpe 89% av aksjene i Delphi Forvaltning AS. Oppkjøpet skjer som et ledd i Finansbankens og Storebrands ønske om videre vekst innen markedet for «private banking» og kapitalforvaltning. I tillegg utvider Storebrand Kapitalforvaltning sin virksomhet med blant annet markert økning av eksterne midler under forvaltning samtidig som aksjefondet Storebrand Global Miljø tilbys i det svenske markedet, sier Korsvold. Livsforsikring Driftsresultatet til fordeling mellom forsikringskunder og eiere ble i perioden millioner kroner mot 964 millioner kroner i fjor. Som en følge av ny regnskapslov ble det i 1. kvartal foretatt oppskrivning av fast eiendom med 234 millioner kroner. Oppskrivningen er ikke endret etter dette. Kundenes andel av resultatet pr. 3. kvartal er millioner kroner og eiernes andel 655 millioner kroner. I livsforsikring hadde Storebrand i årets ni første måneder millioner kroner i bokført premie (inklusive mottatte premiereserver) mot millioner kroner i samme periode i fjor. Eksklusive mottatte premiereserver var bokført premie millioner kroner etter 9 måneder mot i fjor. I bedriftsmarkedet har Storebrand hatt en god utvikling i kollektiv pensjon der premieinntektene ligger 21% over nivået i fjor (inklusive mottatte premiereserver). I privatmarkedet er bokført forfalt premieinntekt redusert med 29% p.g.a. mindre tegning av kapitalforsikring med engangspremie idet kundene i større utstrekning enn tidligere velger fondsbasert sparing. 2

3 Storebrand Livsforsikring hadde pr en positiv netto overført premiereserve ved flytting av forsikringer fra andre selskap til Storebrand på 913 millioner kroner mot 473 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto realiserte gevinster i livsforsikring ved salg av verdipapirer utgjorde i perioden millioner kroner mot 197 millioner kroner i fjor. Urealiserte kursgevinster, som er overført kursreguleringsfondet, utgjorde millioner kroner pr mot millioner kroner ved årsskiftet - en økning på 475 millioner kroner i årets ni første måneder. Kursreservene på obligasjoner holdt til forfall i Storebrand Livsforsikring var minus 113 millioner kroner pr mot 553 millioner kroner ved årsskiftet. Driftskostnadene i prosent av kundefond utgjorde 0,94% mot 0,92% i samme periode i fjor og 0,94% ved siste årsskifte. Økningen fra i fjor har som tidligere nevnt sammenheng med økt satsing på IT, produktutvikling, samt styrking av salgskraften. Fondsforsikring/Unit Linked Storebrand Fondsforsikring AS har en positiv utvikling og har inngått avtaler om forsikring med investeringsvalg for 646 millioner kroner mot 108 millioner kroner i samme periode i fjor. Markedsandelen for Storebrand Fondsforsikring basert på forfalt premie har økt fra 13% ved årsskiftet til 26% pr Kapitalforvaltning Netto nytegning i Storebrand Fondene AS var millioner kroner og markedsandelen målt av forvaltningskapital er økt med 0,8 prosentpoeng til 7,1%. Når det gjelder nytegning av aksjefond, har Storebrand Fondene i årets ni første måneder en markedsandel på 26%. I forvaltningsselskapet Storebrand Kapitalforvaltning ASA økte eksterne midler til forvaltning med millioner kroner i årets ni første måneder, og utgjorde millioner kroner pr Storebrand Bank Storebrand Bank Konsern, som i tillegg til Storebrand Bank AS omfatter Storebrand Finans AS, hadde pr et resultat på 8 millioner kroner mot 7 millioner kroner til samme tid i fjor. Eksklusive Storebrand Finans AS, ble driftsresultatet i Storebrand Bank AS minus 33 millioner kroner, som er en forbedring fra minus 73 millioner kroner i samme periode i fjor. Driften av banken går som planlagt. Resultatet i Storebrand Finans AS ble 41 millioner kroner mot 80 millioner kroner i fjor. Forvaltningskapitalen i Storebrand Bank konsern utgjorde millioner kroner pr Dette er en økning på millioner kroner. Innskuddene i banken - som for det meste er personinnskudd - har i løpet av det siste året økt med 85% til millioner kroner i forhold til i fjor. Utlånene er økt med millioner kroner til millioner kroner. Banken har ikke hatt tap av betydning på utlånsporteføljen. Finansbanken ASA Regnskapsmessig virkning av oppkjøpet av Finansbanken er fra 1. januar 1999, men er først blitt tatt med i Storebrands konsernregnskap fra og med august Driftsresultatet før tap i Finansbanken ved utgangen av 3. kvartal utgjorde 173 3

4 millioner kroner mot 155 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet av ordinær drift utgjorde 114 millioner kroner mot 131 millioner kroner i fjor. Av det ordinære resultatet er 42 millioner kroner tatt med i Storebrands resultatregnskap, og 72 millioner kroner er ført direkte mot egenkapitalen i konsernregnskapet. Skadeforsikring Opptjent premie for egen regning i skadeforsikring var i årets ni første måneder millioner kroner mot millioner kroner til samme tid i fjor. Bokført driftsresultat ble 114 millioner kroner, mot 62 millioner kroner i samme periode i fjor. I de private forsikringsbransjene er lønnsomheten svakere i år enn i samme periode i fjor. I bilforsikring preges resultatet i 3. kvartal fortsatt av høy skadehyppighet og økt gjennomsnittsskade. Resultatet er også påvirket av store skader etter oversvømmelser på Østlandet i sommer og høst. I industri- og næringskombinerte bransjer gav innslag av store skader -særlig i 1. halvår - svakere lønnsomhet enn i fjor. Innen Yrkesskadeforsikring er lønnsomheten fortsatt svak. Bokført skadeprosent for egen regning ble etter årets ni første måneder 89,3% mot 75,8% til samme tid i fjor. Normalisert skadeprosent pr viste en svak nedgang til 89,2% mot 91,6% ved utgangen av første halvår Kostnadsprosenten for egen regning forbedret seg til 23,7% mot 25,1% i fjor. Det forsikringstekniske resultatet for egen regning i skadeforsikring ble -468 millioner kroner, som er 741 millioner kroner svakere enn i fjor. Samlede bokførte finansinntekter i skadeforsikring var i årets ni første måneder millioner kroner som er 789 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer ble 267 millioner kroner mot 43 millioner kroner i fjor. Storebrands markedsandel innen landbasert skadeforsikring er 38,9% pr , som er uendret fra årsskiftet og i siste kvartal. Det nye skadeselskapet if Storebrand Skadeforsikrings andel av det beregnede resultatet i det planlagte nye nordiske skadeselskapet if fra mars til september 1999 utgjorde 211 millioner kroner på proformabasis. Øvrige selskap Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresultat i årets ni første måneder på minus 156 millioner kroner mot minus 253 millioner kroner i fjor. Storebrand Helseforsikring AS og Fair Forsikring AS i Danmark, som begge startet sin virksomhet i fjor høst, hadde henholdsvis 4 millioner kroner og 5,3 millioner danske kroner i premieinntekter pr Oslo 10. november 1999 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad, , mobil Ass. informasjonsdirektør Egil Thompson, , mobil Finansdirektør Christian Storm, , mobil

5 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP STOREBRAND Mill. kroner *) *) 1998 DRIFTSINNTEKTER Premier for egen regning livsforsikring 8.071, , , , ,9 Premier for egen regning skadeforsikring 6.041, , , , ,1 Inntekter fra finansielle eiendeler forsikring , , , , ,4 Inntekter fra fin. eiendeler øvrig virksomhet 747,7 375,2 328,2 132,8 581,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter 182,8 169,7 60,1 37,5 241,8 Andre inntekter 150,7 171,5 51,4 54,6 248,4 Driftsinntekter , , , , ,1 KOSTNADER Erstatninger for egen regning livsforsikring 5.082, , , , ,4 Endring forsikr.messige avsetn. livsforsikring 5.330, , , , ,2 Erstatninger for egen regning skadeforsikring 5.375, , , , ,8 Kostn. i tilknytn. til fin. eiendeler forsikring 6.143, ,2 763, , ,2 Kostn. i tilknytn. til eiendeler øvrig virksomhet 764,2 560,1 308,4 228,4 847,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader 2.126, ,2 629,8 638, ,8 Andre kostnader forsikring 206,3 160,3 82,8 49,7 265,8 Andre kostnader 372,4 350,0 115,1 127,8 503,4 Kostnader , , , , ,6 Til (fra) kursreguleringsfond 475, , , , ,9 Driftsresultat 4.002,8 782,7 680,1 858, ,4 Betinget tilleggsavsetning livsforsikring Ufordelt overskudd til livkundene **) 3.408,8 626,0 538,3 411, ,5 Konsernresultat 594,0 156,8 141,8 446,8 602,9 Endring sikkerhetsavsetn. m.v. i skadeforsikring 240,2 158,9 69,6 60,1 161,8 Resultat ordinær virksomhet 353,8 2,2 72,2 506,9 441,0 Ekstraordinære inntekter 234,0 Ufordelt overskudd til livkundene (ekstraord.) **) 151,9 Resultat før skatt 435,9 2,2 72,2 506,9 441,0 Skatt 45,7 59,3 0,9 116,8 0,6 Resultat etter skatt 390,2 57,1 71,3 390,1 441,6 Resultat pr aksje 2,27 0,74 2,14 5

6 KONSERNETS BALANSE STOREBRAND Faktisk Proforma Proforma Mill.kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler 605,5 68,8 55,5 Utsatt skattefordel 769,5 918,1 820,3 Bygninger og fast eiendom , , ,1 Aksjer og andeler til varig eie 61,8 101,2 61,0 Obligasjoner holdt til forfall , , ,3 Pantelån og andre lån , , ,4 Andre langsiktige finansielle eiendeler 1.155,1 186,8 505,1 Aksjer og andeler , , ,8 Obligasjoner , , ,0 Sertifikater 7.728, , ,4 Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v. 977, , ,5 Sum finansielle eiendeler , , ,6 Fordringer 2.988, , ,9 Andre eiendeler 2.593, , ,6 Forskuddsbetalt pensjon 586,8 599,7 586,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 2.330, , ,9 Sum eiendeler , , ,6 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6.806, , ,7 Minoritetens andel av egenkapitalen 1,7 1,5 1,5 Ansvarlig lånekapital 3.375, , ,3 Kursreguleringsfond 3.203,1 718, ,9 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,8 Premieavsetning for egen regning skadeforsikring 3.984, , ,4 Erstatningsavsetning for egen regning skadeforsikring 7.283, , ,3 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 3.438, , ,6 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,2 Avsetning for andre risiki og kostnader 205,4 149,2 199,4 Påløpt pensjonsforpliktelse 766,6 790,7 766,6 Utsatt skatt 8,6 92,6 41,1 Gjeld , , ,1 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 915,2 512,9 606,8 Sum egenkapital og gjeld , , ,6 6

7 Året Tall i mill. kroner NØKKELTALL Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Finansbanken *) 42 Storebrand Fondsforsikring AS Storebrand Fondene Storebrand Kapitalforvaltning ASA *) Storebrand Helseforsikring AS (50%) 5 5 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Ufordelt overskudd til livkundene **) Konsernresultat Kapitaldekning (prosent) 10,8% 12,9% 13,4% Overskudd pr. ordinær aksje 2,27 0,74 2,14 *) Resultatet for perioden er inkludert i konsernresultatet. Resultat for Finansbanken er på 114 mill. kr. **) Totalt ufordelt overskudd til livkundene utgjør mill. kroner inklusiv ekstraodinær post. STOREBRAND LIV KONSERN Premieinntekt for egen regning Inntekter/kostnader fin. eiendeler Herav driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Driftsresultat Ekstraordinære poster 234 Resultat etter ekstraordinære poser Ufordelt overskudd til kunder Resultat av før skatt Forvaltningskapital Kapitaldekning 12,9% 12,6% 12,1% Storebrand Liv AS Kostnadsprosent *) Målt mot gjennomsn. kundefond 0,94 % 0,92 % 0,94 % Kapitalavkastning annualisert eksklusive endringer i kursreguleringsfond 10,0% 5,9% 5,9% Periodeavkastning Kapitalavk. ekskl. endr. kursreg.fond 7,5% 4,4% 5,9% Verdijustert avkastning totalt 7,0% 0,5% 2,9% Verdijustert avkastn. ekskl. endring kursreserve anleggsmidler 7,7% 0,1% 3,5% *) Beregnet av de samlede driftskostnader. NØKKELTALL SKADE Forfalt premie fer Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader fer Finansinntekter Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Solvenskapital Skadeprosent fer 89,3 % 75,8 % 73,5 % Kostnadsprosent fer 23,7 % 25,1 % 26,9 % Kostnadsandel fer 25,7 % 27,5 % 27,9 % Combined Ratio fer 113,0 % 100,9 % 100,4 % Skadereserveprosent 89,6 % 100,0 % 90,0 % Solvensmargin 70,0 % 71,9 % 71,5 % 7

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer