Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal

2 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet i kvartalet har gitt lave finansinntekter i morselskapet, livselskapet og i If Skadeförsäkring Storebrand har en sunn finansiell stilling. Konsernets kapitaldekning er i 3. kvartal økt fra 13,1% til 14,9% Resultatforbedrende tiltak innenfor de ulike forretningsområdene gjennomføres i henhold til plan Resultatført avkastning i livselskapet hittil i år er 0,93% Combined ratio i If utgjorde 103,6% i 3. kvartal Konsernresultat pr. kvartal Mill. Kr 2000 Konsernresultatet, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde minus 446 mill. kroner i 3. kvartal (etter tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus mill. kroner hittil i år. Driftsresultatet utgjorde i 3. kvartal minus mill. kroner (før tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus mill. kroner hittil i år. I et vedvarende turbulent aksjemarked har Storebrand fortsatt å fokusere på risikostyring. Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en sunn finansiell stilling. Andel av livselskapets investeringsportefølje i aksjer var 6,9% per 30.9, ned fra 16,1% ved utgangen av 2. kvartal. Resultatført avkastning i 3. kvartal ble 0%, og så langt i år 0,93%. Livselskapets kapitaldekning økte fra 13,3% til 16,5% i 3. kvartal, mens konsernets kapitaldekning økte fra 13,1% til 14,9%. I Finansbanken er brutto utlånsvolum redusert med 1,0 mrd. kroner til 15,6 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon av shipping-porteføljen, som ved utgangen av kvartalet er på 1,9 mrd. kroner. Tapsavsetningene har en resultateffekt på 19,0 mill. kroner i 3. kvartal, og dette er i tråd med forventede normaliserte nivåer. Resultatet i Finansbanken er preget av svak utvikling i rentenettoen på grunn av økt volum av lån hvor det ikke inntektsføres renter. Resultatene i Storebrand Bank og Storebrand Kapitalforvaltning er preget av fallende aksjekurser og lavt salg av spareprodukter. Salg av risikoprodukter i Storebrand Bank har imidlertid økt med 20% hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Forsikringsresultatet i If viste en ytterligere forbedring i 3. kvartal, og combined ratio ble 103,6%, sammenlignet med 107,5% i (pro forma). Forbedringen er resultatet av omfattende tiltak på premie- og erstatningssiden over tid. Svake finansinntekter medfører imidlertid et negativt resultat for If. LIVVIRKSOMHETEN Storebrand Livsforsikring Storebrand Livsforsikring har et underskudd i tredje kvartal på 83 mill. kroner, mot et underskudd på 391 mill. kroner for samme periode i fjor. Hittil i år er underskuddet på 448 mill. kroner, mot et underskudd på 149 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet er hensyntatt bruk av tilleggsavsetninger, som regnskapsmessig kun kan gjøres med endelig virkning ved utgangen av året. Hovedforklaringen til det svake resultatet er at den resultatførte avkastningen hittil i år er lavere enn den garanterte avkastningen til kundene på 3,8% p.a. For å dekke opp differansen mellom faktisk og garantert avkastning, er det per september beregnet en bruk av tilleggsavsetninger på mill. kroner. Gjenværende tilleggsavsetninger utgjør mill. kroner. Den verdijusterte avkastningen hittil i år er 0,15%. Storebrand Livsforsikring har en modell for risikostyring som løpende tilpasser markedseksponeringen til utviklingen i finansmarkedene og selskapets risikokapitalsituasjon. Ved utgangen av 3. kvartal er aksjeeksponeringen 6,9%, som er en nedgang på 14,6 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor. Selskapets obligasjonsportefølje er økt, og for å bidra til en god, stabil inntjening fremover har selskapet økt andelen obligasjoner som holdes til forfall (anleggsobligasjoner). Dette gir handlingsrom til å øke risikoeksponeringen gjennom øvrige investeringsaktiva når forholdene ligger til rette for det. Resultatført kapitalavkastning 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Annualisert Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, er både administrasjonsresultatet og risikoresultatet styrket. Driftskostnader målt mot forsikringsfond har hatt en positiv utvikling i løpet av året og utgjør 0,90% hittil i år. Avsetning til uførereserve er i 3. kvartal lavere enn nivået fra 1. halvår, og dette skyldes justert oppbyggingstakt for deler av forsikringsbestanden. Risikoprodukter uten overskuddsdeling utgjør en stadig viktigere inntektskilde på privatsiden. Hittil i år har disse produktene gitt et overskudd på 53 mill. kroner, mot 30 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatet i 3. kvartal isolert er 19 mill. kroner. De ordinære premieinntektene viser god vekst både innenfor kollektiv og gruppeliv, men fortsatt er det en tilbakegang for de individuelle spareproduktene. Hittil i år er flyttebalansen inkl. unit link

3 positiv med 279 mill. kroner mot minus 311 mill. kroner i samme periode i (inkl. Fondsforsikring). Storebrand Fondsforsikring Storebrand Fondsforsikring tilbyr produktene unit linked til privatmarkedet og innskuddspensjon til bedriftsmarkedet. Disse produktene er ikke omfattet av overskuddsdelingsmodellen slik de tradisjonelle livproduktene i Storebrand Livsforsikring er. Selskapet rapporterte et driftsresultat i 3. kvartal på minus 10 mill. kroner og hittil i år på minus 31 mill. kroner, mot henholdsvis minus 6 og minus 21 mill. kroner til samme tid i fjor. Nedgangen i resultatet skyldes i hovedsak verdifall på kundemidlene. Storebrand har posisjonert seg som en sterk leverandør innen innskuddspensjon etter lanseringen i. Veksten har særlig kommet i markedet for små- og mellomstore bedrifter, som så langt i liten grad har tilbudt pensjonsløsninger til sine ansatte. 37 nye bedrifter etablerte innskuddspensjon i Storebrand i tredje kvartal. Premieinntekt innskuddspensjon og unit linked ninger). Som følge av den svake utviklingen på inntektssiden vil ytterlige kostnadsreduksjoner bli gjennomført. I et svakt marked for salg av kapitalforvaltningsprodukter har Storebrand, relativt til konkurrentene, oppnådd gode resultater. Storebrand hadde per utgangen av september netto nysalg i verdipapirfond på 1,5 mrd. kroner, noe som tilsvarer en markedsandel på hele 82%. Samlet nettosalg til eksterne kunder inklusiv diskresjonære porteføljer utgjorde 1,9 mrd. kroner per september, herav minus 0,5 mrd. i 3. kvartal. Per utgangen av 3. kvartal var totale midler til forvaltning 137 mrd. kroner, som er en reduksjon på 3,3 mrd. fra forrige kvartal. Hovedårsaken til nedgangen er fallet i aksjemarkedet. Markedsandelsutvikling målt i forvaltningskapital og i netto nytegning for Storebrand Fondene 14% 12% 10% 8% 6% 4% Markedsandel forvaltningskapital (venstre akse) Markedsandel netto nytegning (høyre akse) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Mill. Kr 2% 0% % 0% Øvrig livvirksomhet Storebrand Helseforsikring tilbyr produkter som garanterer rask operasjon og behandling. Produktene selges både i bedrifts- og privatmarkedet, og forfalt premie hittil i år er 66% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Regjeringen har fremlagt forslag om skattefritak for denne type forsikringer, som vil øke potensialet for produktene i bedriftsmarkedet. Storebrand eier 50% av selskapet som hittil i år har et driftsunderskudd på 15 mill. kroner. Resultatet for samme periode i fjor var minus 19 mill. kroner. Euroben tilbyr pensjonsprodukter på tvers av landegrenser etter gunstig regelverk i Irland, der selskapet er lokalisert. Det 50%- eide Storebrand-selskapet hadde hittil i år et driftsunderskudd på 18 mill. kroner, sammenlignet med et underskudd på 16 mill. kroner på samme tid i fjor. I denne perioden er premieinntektene tredoblet. Begge selskapene er fremdeles i en oppstartsfase, og de negative resultatene er som forventet. KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Storebrand Kapitalforvaltning har et resultat i årets tre første kvartaler på minus 2 mill. kroner, mot 12 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet for 3. kvartal var minus 9 mill. kroner, mot 9 mill. kroner i. BANKVIRKSOMHETEN Storebrand Bank Storebrand Bank oppnådde et resultat før skatt på minus 16,4 mill. kroner i 3. kvartal. Resultat hittil i år er på minus 19,1 mill. kroner. Tallene inkluderer nedskrivning av aksjer i Acta med henholdsvis 3,4 mill. kroner og 13,0 mill. kroner. Dette er en kraftig forbedring fra samme periode i fjor, hvor resultatene var henholdsvis minus 18,9 mill. kroner og minus 87 mill. kroner. Det resultatforbedrende programmet som ble påbegynt har gitt resultater, og blant annet er driftskostnadene redusert med 104 mill. kroner (hvorav 16,4 mill. kroner relaterer seg til tilbakeførte omstillingskostnader 1. kvartal) sammenlignet med de tre første kvartalene i. Banken viderefører arbeidet med kostnadsreduserende tiltak. Storebrand Bank er konsernets hoveddistribusjonskanal mot privatmarkedet. Bankens resultater er fortsatt sterkt preget av svakt marked for salg av spareprodukter. Salget av risikoprodukter utvikler seg positivt, med en vekst hittil i år på 20% sammenlignet med i fjor. Netto renteinntekter på 159,1 mill. kroner hittil i år viser en positiv utvikling fra fjorårets nivå på 132,1 mill. kroner. Årsaken Rentemargin - Storebrand Bank 2,5 2,0 Den vedvarende uroen og nedgangen i aksjemarkedet har medført et verdifall i porteføljene, en reduksjon i forvaltningshonorarene og et generelt svakere marked for salg av kapitalforvaltningsprodukter. Samlede forvaltningshonorarer er redusert med 33 mill. kroner i årets tre første kvartaler sammenlignet med. Kostnadsnivået er i samme periode redusert med 11 mill. kroner sammenlignet med fjoråret (justert for goodwill avskriv- 1,5 1,0 0,5 0,0 2000

4 til dette er gjennomførte pristilpasninger som har medført en økt rentemargin. Utlånsporteføljen i Storebrand Bank består hovedsakelig av boliglån med lav gjeldsgrad, og tapsavsetningene hittil i år beløper seg til 5,4 mill. kroner. Finansbanken Resultat før tap i 3. kvartal var 42,2 mill. kroner mot 50,0 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Resultat før tap i morbanken ble på 49,2 mill. kroner mot 69,5 mill. kroner i 3. kvartal. Tap og avsetninger for tap på utlån utgjorde 19,0 mill. kroner. I tillegg er det, på grunn av svake finansmarkeder, bokført et tap på verdipapirer på 14,4 mill. kroner knyttet til spesifikke aksjeposter klassifisert som anleggsmidler i Finansbankens balanse. Konsernet fikk dermed et resultat før skatt i 3. kvartal på 8,8 mill. kroner mot 18,5 mill. kroner i. Hittil i år er Finansbanken konsernets resultat før skatt minus 329,2 mill. kroner mot minus 84,2 mill. kroner i. Netto renteinntekter beløper seg til 88,6 mill. kroner, noe som gir en netto rentemargin i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 2,0%. Rentenettoen har utviklet seg negativt i tredje kvartal som følge av økt volum av nullstilte engasjementer. De iverksatte kostnadstiltakene gir effekt, og driftskostnader utgjorde i 3. kvartal 64,3 mill. kroner, mot 87,8 mill. kroner i 3. kvartal. Kostnader i prosent av inntekter utgjør 60,8% for konsern og 45,9% for morbanken. Tapsavsetningene er basert på en konkret gjennomgang av bankens låneportefølje gjennom 3. kvartal. Avsetningene utgjør 19 mill. kroner som annualisert tilsvarerer 0,46% av brutto utlån. Tapsutviklingen er i henhold til bankens langsiktige målsetning om en tapsprosent på mellom 0,4 og 0,6%. Rentemargin - Finansbanken 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 Tidligere har man ikke justert for denne differansen da utslagene ikke har vært vesentlige. Forsikringsresultatet i If er i en positiv utvikling i alle virksomhetsområder, som følge av i verksatte premie- og kostnadstiltak. Resultatført premievekst hittil i sammenlignet med samme periode i fjor er 12 prosent. Combined ratio hittil i år er 106,3 prosent (103,6 prosent i 3. kvartal), som er 1,5 prosentpoeng bedre enn 1. halvår og 2,4 prosentpoeng bedre enn i samme periode i fjor (proforma). Med normalisert finansavkastning ville If gått med overskudd både i 3. kvartal alene og hittil i år. If er tilført SEK 1 mrd. kroner i egenkapital fra eierne i 3. kvartal, hvorav Storebrands andel utgjorde SEK 224,7 mill. Oslo Reinsurance Companys driftsresultat i 3. kvartal utgjorde minus 5 mill. kroner. I samme periode i fjor utgjorde driftsresultatet 11 mill. kroner. Storebrands 50 prosent-andel av resultatet i Fair Forsikring ble på minus 29,5 mill. kroner i 3. kvartal, mot minus 40,5 mill. kroner i fjor. Den positive salgsutviklingen har fortsatt i 3. kvartal. Storebrand ASA Resultat før skatt for 3. kvartal ble minus 264 mill. kroner og minus 565 mill. kroner hittil i år. For var tilsvarende resultat minus 168 mill. kroner og minus 378 mill. kroner. Driftskostnadene i 3. kvartal ble 39,2 mill. kroner mot 36,2 mill. kroner i samme peride i. Resultatet i 3. kvartal preges av børsutviklingen som gav svake netto finansinntekter på investeringsporteføljen. Den tidligere omtalte sikringsforretningen (total return swap) gav et regnskapsmessig tap i 3. kvartal på 54 mill. kroner. Sikringsforretningen har ikke fungert som forutsatt og er nå endelig avviklet. Det vil ikke gjøres nye tildelinger under den omtalte kontantbonusordningen. Storebrand ASA hadde totale likvide eiendeler for 1,4 mrd. kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette inkluderer 450 mill. kroner i Orkla-aksjer. Storebrand ASA har i tillegg en langsiktig utrukket kredittfasilitet på 225 mill. Euro. 1, FREMTIDSUTSIKTER Brutto utlån til kunder viser en nedgang på 954 mill. kroner i løpet av 3. kvartal, hovedsakelig som følge av nedbygging av shippingporteføljen. Forvaltningskapitalen er redusert med 979 mill. kroner og utgjør 17,2 milliarder kroner. Finansbankens netto ansvarlige kapital utgjør 1,7 mrd. kroner, kapitaldekningen er på 11,4% og kjernekapitaldekningen er på 7,9%. ØVRIG VIRKSOMHET Storebrand Skadeforsikring Driftsresultatet i Storebrands skadevirksomhet i 3. kvartal og hittil i år utgjorde henholdsvis minus 61 mill. kroner og minus 308 mill. kroner. Dette er henholdsvis 257 mill. kroner og 182 mill. kroner bedre enn tilsvarende perioder i fjor. Storebrands andel av Ifs 3. kvartalsresultat er minus 56 mill. kroner. Dette er 263 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Under svensk regnskapsstandard føres obligasjoner til amortisert verdi, mens de under norsk standard skal føres til markedsverdi. Den akkumulerte resultateffekten i 3. kvartal er 97 mill. kroner. Storebrands resultater for 3. kvartal bærer sterkt preg av fallende aksjemarkeder. Som følge av aktiv risiko- og porteføljestyring er gruppens sårbarhet overfor fortsatt svake markeder redusert betydelig gjennom året. Det påregnes ingen rask bedring i salget av spareprodukter, men den positive utviklingen innen salg av risikoprodukter forventes å fortsette. Storebrand hovedfokus er på lønnsom drift, reduksjon av kostnader og aktiv risikostyring. Driftsoptimerende tiltak vil bli gjennomført innenfor distribusjons- og bankområdene. Iverksatte kostnadsprogrammer utvikler seg i henhold til plan. Den aktive risikostyringen tar sikte på å opprettholde konsernets likviditet og soliditet i turbulente finansmarkeder. Gruppen har styrket sin kapitaldekning og sine langsiktige likviditetsbuffere i løpet av året, og Storebrand står godt rustet til å tåle fortsatt uro i markedet. Oslo, 12. november Styret i Storebrand ASA

5 Storebrand Konsern: Resultatregnskap 1. januar september kvartal 3. kvartal Hele året Mill. kroner Premieinntekter for egen regning forsikring 8 044, , , , ,3 Renteinntekter og lignende inntekter bank 1 985, ,6 623,1 666, ,2 Finansinntekter forsikring , , , , ,2 Finansinntekter øvrig virksomhet 102,5 105,2 16,2 39,6 154,0 Resultatandel if -305,5-507,3-56,4-319,9-769,3 Andre inntekter 279,6 434,2 139,7 136,4 520,7 Sum driftsinntekter , , , , ,1 Erstatninger for egen regning forsikring , , , , ,2 Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , ,5-66,6 66, ,8 Rentekostnader og lignende kostnader bank , ,0-483,4-508, ,8 Tap på utlån bank -389,9-236,7-21,5-23,6-269,3 Finanskostnader forsikring , , , , ,8 Finanskostnader øvrig virksomhet -506,0-204,9-269,7-33,9-209,2 Driftskostnader , ,0-481,4-514, ,2 Andre kostnader -301,5-516,9-127,7-246,6-666,4 Sum kostnader , , , , ,7 Til (fra) kursreguleringsfond 843, ,1 0,0 0, ,2 Driftsresultat , , , , ,4 Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring 1 819, ,8 907, ,8 407,6 Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring 0,0 422,3 Konsernresultat , ,3-445,6-890, ,8 Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 60,0 134,1 18,2 26,8 278,8 Resultat før ekstraordinære poster , ,2-427,4-864, ,0 Skatt 418,8 171,7 153,2 168,7 199,4 Minoritetens andel av resultatet -2,4-0,8-0,8-0,3-0,4 Årsresultat ,8-929,3-275,0-695,7-952,0 Resultat pr. ordinære aksje -4,67-3,70-1,04-2,58-4,15 Det er ingen utvanning på aksjene. Storebrand Konsern: Balanse 30. september Mill. kroner Eiendeler Immaterielle eiendeler 1 055,8 722,0 726,2 Bygninger og faste eiendommer , , ,3 Eierandel tilknyttede selskaper 3 189, , ,8 Aksjer og andeler til varig eie 38,7 35,3 35,5 Obligasjoner holdt til forfall , , ,6 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,6 Andre langsiktige finansielle eiendeler 3 672, , ,5 Aksjer og andeler , , ,5 Obligasjoner , , ,0 Sertifikater , , ,1 Andre finansielle omløpsmidler 1 007,0 50,9 905,4 Sum finansielle eiendeler , , ,3 Fordringer 1 677, , ,3 Andre eiendeler 3 858, , ,0 Forskuddsbetalt pensjon 553,2 527,8 536,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1 942, , ,7 Sum eiendeler , , ,4 Egenkapital og gjeld Egenkapital 8 194, , ,4 Minoritetens andel av egenkapitalen 14,7 12,2 11,3 Ansvarlig lånekapital 3 519, , ,6 Kursreguleringsfond 843,9 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,0 Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 492,6 564,5 608,3 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 480,5 671,5 508,0 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,3 Avsetninger for andre risiki og kostnader 65,6 56,4 67,4 Pensjonsforpliktelser 494,5 542,0 478,6 Gjeld til kredittinstiusjoner 5 862, , ,7 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,2 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8 426, , ,7 Annen gjeld 4 808, , ,7 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 911, ,6 866,6 Sum egenkapital og gjeld , , ,4

6 C Returadresse: Storebrand ASA, Postboks 1380 Vika, 0114 Oslo Noter til resultatregnskap og balansen 1 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper i kvartalsregnskapet som i årsregnskapet for. 2 Resultat pr. virksomhetsområde Mill. kroner Hele året Livsforsikring Kapitalforvaltning *) Storebrand Bank Konsern Finansbanken Konsern Skadeforsikring Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Inkl. 3 mill. kroner i minoritet pr Tidsrekke resultattall - kvartalstall Mill. kroner 2000 Sum driftsinntekter Sum kostnader Driftsresultat Konsernresultat Resultat før skattekostnad Årsresultat Resultat virksomhetsområder Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Konsern Finansbanken Konsern Skadeforsikring Øvrig virksomhet Konsernresultat Nøkkeltall virksomhetsområder - akkumulerte tall Mill. kroner 3. kv 2. kv 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv Konsern Overskudd pr. ordinær aksje -4,67-3,63-0,11-4,15-3,70-1,12-0,74 1,67 Egenkapital , Kapitaldekning 14,9 % 13,1 % 12,1 % 12,9 % 12,9 % 13,1 % 12,0 % 12,7 % Livsforsikring Storebrand Livsforsikring Premier for egen regning Forsikr.kundenes fond ink.opptj. resultat Kapitalavkastning I *) annualisert 1,2 % 1,9 % 5,5 % 3,6 % 1,4 % 5,5 % 5,9 % 8,7 % Kapitalavkastning II *) hittil i år 0,2 % 0,2 % 1,4 % 1,5 % -1,7 % -0,1 % -1,3 % 3,1 % Kapitaldekning (SBL konsern) 16,5 % 13,3 % 11,1 % 12,0 % 11,6 % 11,2 % 10,5 % 10,5 % Driftskostnader målt mot forsikringsfond 0,90 % 0,95 % 0,97 % 0,88 % 0,87 % 0,89 % 0,91 % 0,94 % Storebrand Fondsforsikring Premier for egen regning Forsikringskundenes fond Storebrand Bank Rentemargin % 1,63 % 1,66 % 1,39 % 1,49 % 1,53 % 1,62 % 1,71 % 2,00 % Kostnader/inntekter % 101 % 96 % 103 % 133 % 124 % 128 % 115 % 102 % Andre inntekter/totale inntekter % 49 % 50 % 53 % 59 % 61 % 60 % 62 % 67 % Netto utlån Kapitaldekning 10,1 % 10,4 % 10,3 % 10,6 % 10,2 % 10,5 % 11,5 % 12,4 % Finansbanken Rentemargin % 2,15 % 2,22 % 2,34 % 2,21 % 2,18 % 2,09 % 2,02 % 2,28 % Kostnader/inntekter % 71 % 77 % 60 % 61 % 59 % 57 % 58 % 44 % Andre inntekter/totale inntekter % 17 % 16 % 11 % 24 % 24 % 29 % 27 % 29 % Netto utlån Tapsavsetninger Kapitaldekning 11,4 % 9,1 % 11,3 % 10,7 % 10,3 % 10,1 % 10,6 % 9,7 % Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler under forvaltning Midler under forvalt. ekst. kunder (ink. If) Storebrand Skadeforsikring - nøkkeltall If Nøkkeltall fra If Skadeprosent f.e.r. 85 % 86 % 88 % 92 % 88 % 88 % 88 % 87 % Kostnadsprosent f.e.r. 21 % 22 % 23 % 23 % 22 % 22 % 23 % 24 % Combined ratio f.e.r. 106 % 108 % 111 % 115 % 110 % 110 % 111 % 111 % Resultatandel i If i.h.t. egenkap.metoden *) Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp-/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler 5 Egenkapitalendring konsern Mill. kroner Egenkapital , , ,2 Periodens resultat ,8-929,3-952,0 Ansatteemisjon 5,9 5,8 Andre endringer (valuta, m.v.) -162,7-27,6 18,4 Egenkapital UB 8 194, , ,4

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2010 27. AUGUST 2010 OFFENTLIG VERSJON Innhold 1 Hovedinntrykk 3 2 Makroøkonomisk bakgrunn 5 3 Banker 7 4 Finansieringsforetak 15 5 Livsforsikringsselskaper

Detaljer