Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal

2 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet i kvartalet har gitt lave finansinntekter i morselskapet, livselskapet og i If Skadeförsäkring Storebrand har en sunn finansiell stilling. Konsernets kapitaldekning er i 3. kvartal økt fra 13,1% til 14,9% Resultatforbedrende tiltak innenfor de ulike forretningsområdene gjennomføres i henhold til plan Resultatført avkastning i livselskapet hittil i år er 0,93% Combined ratio i If utgjorde 103,6% i 3. kvartal Konsernresultat pr. kvartal Mill. Kr 2000 Konsernresultatet, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde minus 446 mill. kroner i 3. kvartal (etter tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus mill. kroner hittil i år. Driftsresultatet utgjorde i 3. kvartal minus mill. kroner (før tilbakeføring av tilleggsavsetninger) og minus mill. kroner hittil i år. I et vedvarende turbulent aksjemarked har Storebrand fortsatt å fokusere på risikostyring. Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en sunn finansiell stilling. Andel av livselskapets investeringsportefølje i aksjer var 6,9% per 30.9, ned fra 16,1% ved utgangen av 2. kvartal. Resultatført avkastning i 3. kvartal ble 0%, og så langt i år 0,93%. Livselskapets kapitaldekning økte fra 13,3% til 16,5% i 3. kvartal, mens konsernets kapitaldekning økte fra 13,1% til 14,9%. I Finansbanken er brutto utlånsvolum redusert med 1,0 mrd. kroner til 15,6 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon av shipping-porteføljen, som ved utgangen av kvartalet er på 1,9 mrd. kroner. Tapsavsetningene har en resultateffekt på 19,0 mill. kroner i 3. kvartal, og dette er i tråd med forventede normaliserte nivåer. Resultatet i Finansbanken er preget av svak utvikling i rentenettoen på grunn av økt volum av lån hvor det ikke inntektsføres renter. Resultatene i Storebrand Bank og Storebrand Kapitalforvaltning er preget av fallende aksjekurser og lavt salg av spareprodukter. Salg av risikoprodukter i Storebrand Bank har imidlertid økt med 20% hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Forsikringsresultatet i If viste en ytterligere forbedring i 3. kvartal, og combined ratio ble 103,6%, sammenlignet med 107,5% i (pro forma). Forbedringen er resultatet av omfattende tiltak på premie- og erstatningssiden over tid. Svake finansinntekter medfører imidlertid et negativt resultat for If. LIVVIRKSOMHETEN Storebrand Livsforsikring Storebrand Livsforsikring har et underskudd i tredje kvartal på 83 mill. kroner, mot et underskudd på 391 mill. kroner for samme periode i fjor. Hittil i år er underskuddet på 448 mill. kroner, mot et underskudd på 149 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet er hensyntatt bruk av tilleggsavsetninger, som regnskapsmessig kun kan gjøres med endelig virkning ved utgangen av året. Hovedforklaringen til det svake resultatet er at den resultatførte avkastningen hittil i år er lavere enn den garanterte avkastningen til kundene på 3,8% p.a. For å dekke opp differansen mellom faktisk og garantert avkastning, er det per september beregnet en bruk av tilleggsavsetninger på mill. kroner. Gjenværende tilleggsavsetninger utgjør mill. kroner. Den verdijusterte avkastningen hittil i år er 0,15%. Storebrand Livsforsikring har en modell for risikostyring som løpende tilpasser markedseksponeringen til utviklingen i finansmarkedene og selskapets risikokapitalsituasjon. Ved utgangen av 3. kvartal er aksjeeksponeringen 6,9%, som er en nedgang på 14,6 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor. Selskapets obligasjonsportefølje er økt, og for å bidra til en god, stabil inntjening fremover har selskapet økt andelen obligasjoner som holdes til forfall (anleggsobligasjoner). Dette gir handlingsrom til å øke risikoeksponeringen gjennom øvrige investeringsaktiva når forholdene ligger til rette for det. Resultatført kapitalavkastning 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Annualisert Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, er både administrasjonsresultatet og risikoresultatet styrket. Driftskostnader målt mot forsikringsfond har hatt en positiv utvikling i løpet av året og utgjør 0,90% hittil i år. Avsetning til uførereserve er i 3. kvartal lavere enn nivået fra 1. halvår, og dette skyldes justert oppbyggingstakt for deler av forsikringsbestanden. Risikoprodukter uten overskuddsdeling utgjør en stadig viktigere inntektskilde på privatsiden. Hittil i år har disse produktene gitt et overskudd på 53 mill. kroner, mot 30 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatet i 3. kvartal isolert er 19 mill. kroner. De ordinære premieinntektene viser god vekst både innenfor kollektiv og gruppeliv, men fortsatt er det en tilbakegang for de individuelle spareproduktene. Hittil i år er flyttebalansen inkl. unit link

3 positiv med 279 mill. kroner mot minus 311 mill. kroner i samme periode i (inkl. Fondsforsikring). Storebrand Fondsforsikring Storebrand Fondsforsikring tilbyr produktene unit linked til privatmarkedet og innskuddspensjon til bedriftsmarkedet. Disse produktene er ikke omfattet av overskuddsdelingsmodellen slik de tradisjonelle livproduktene i Storebrand Livsforsikring er. Selskapet rapporterte et driftsresultat i 3. kvartal på minus 10 mill. kroner og hittil i år på minus 31 mill. kroner, mot henholdsvis minus 6 og minus 21 mill. kroner til samme tid i fjor. Nedgangen i resultatet skyldes i hovedsak verdifall på kundemidlene. Storebrand har posisjonert seg som en sterk leverandør innen innskuddspensjon etter lanseringen i. Veksten har særlig kommet i markedet for små- og mellomstore bedrifter, som så langt i liten grad har tilbudt pensjonsløsninger til sine ansatte. 37 nye bedrifter etablerte innskuddspensjon i Storebrand i tredje kvartal. Premieinntekt innskuddspensjon og unit linked ninger). Som følge av den svake utviklingen på inntektssiden vil ytterlige kostnadsreduksjoner bli gjennomført. I et svakt marked for salg av kapitalforvaltningsprodukter har Storebrand, relativt til konkurrentene, oppnådd gode resultater. Storebrand hadde per utgangen av september netto nysalg i verdipapirfond på 1,5 mrd. kroner, noe som tilsvarer en markedsandel på hele 82%. Samlet nettosalg til eksterne kunder inklusiv diskresjonære porteføljer utgjorde 1,9 mrd. kroner per september, herav minus 0,5 mrd. i 3. kvartal. Per utgangen av 3. kvartal var totale midler til forvaltning 137 mrd. kroner, som er en reduksjon på 3,3 mrd. fra forrige kvartal. Hovedårsaken til nedgangen er fallet i aksjemarkedet. Markedsandelsutvikling målt i forvaltningskapital og i netto nytegning for Storebrand Fondene 14% 12% 10% 8% 6% 4% Markedsandel forvaltningskapital (venstre akse) Markedsandel netto nytegning (høyre akse) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Mill. Kr 2% 0% % 0% Øvrig livvirksomhet Storebrand Helseforsikring tilbyr produkter som garanterer rask operasjon og behandling. Produktene selges både i bedrifts- og privatmarkedet, og forfalt premie hittil i år er 66% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Regjeringen har fremlagt forslag om skattefritak for denne type forsikringer, som vil øke potensialet for produktene i bedriftsmarkedet. Storebrand eier 50% av selskapet som hittil i år har et driftsunderskudd på 15 mill. kroner. Resultatet for samme periode i fjor var minus 19 mill. kroner. Euroben tilbyr pensjonsprodukter på tvers av landegrenser etter gunstig regelverk i Irland, der selskapet er lokalisert. Det 50%- eide Storebrand-selskapet hadde hittil i år et driftsunderskudd på 18 mill. kroner, sammenlignet med et underskudd på 16 mill. kroner på samme tid i fjor. I denne perioden er premieinntektene tredoblet. Begge selskapene er fremdeles i en oppstartsfase, og de negative resultatene er som forventet. KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Storebrand Kapitalforvaltning har et resultat i årets tre første kvartaler på minus 2 mill. kroner, mot 12 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet for 3. kvartal var minus 9 mill. kroner, mot 9 mill. kroner i. BANKVIRKSOMHETEN Storebrand Bank Storebrand Bank oppnådde et resultat før skatt på minus 16,4 mill. kroner i 3. kvartal. Resultat hittil i år er på minus 19,1 mill. kroner. Tallene inkluderer nedskrivning av aksjer i Acta med henholdsvis 3,4 mill. kroner og 13,0 mill. kroner. Dette er en kraftig forbedring fra samme periode i fjor, hvor resultatene var henholdsvis minus 18,9 mill. kroner og minus 87 mill. kroner. Det resultatforbedrende programmet som ble påbegynt har gitt resultater, og blant annet er driftskostnadene redusert med 104 mill. kroner (hvorav 16,4 mill. kroner relaterer seg til tilbakeførte omstillingskostnader 1. kvartal) sammenlignet med de tre første kvartalene i. Banken viderefører arbeidet med kostnadsreduserende tiltak. Storebrand Bank er konsernets hoveddistribusjonskanal mot privatmarkedet. Bankens resultater er fortsatt sterkt preget av svakt marked for salg av spareprodukter. Salget av risikoprodukter utvikler seg positivt, med en vekst hittil i år på 20% sammenlignet med i fjor. Netto renteinntekter på 159,1 mill. kroner hittil i år viser en positiv utvikling fra fjorårets nivå på 132,1 mill. kroner. Årsaken Rentemargin - Storebrand Bank 2,5 2,0 Den vedvarende uroen og nedgangen i aksjemarkedet har medført et verdifall i porteføljene, en reduksjon i forvaltningshonorarene og et generelt svakere marked for salg av kapitalforvaltningsprodukter. Samlede forvaltningshonorarer er redusert med 33 mill. kroner i årets tre første kvartaler sammenlignet med. Kostnadsnivået er i samme periode redusert med 11 mill. kroner sammenlignet med fjoråret (justert for goodwill avskriv- 1,5 1,0 0,5 0,0 2000

4 til dette er gjennomførte pristilpasninger som har medført en økt rentemargin. Utlånsporteføljen i Storebrand Bank består hovedsakelig av boliglån med lav gjeldsgrad, og tapsavsetningene hittil i år beløper seg til 5,4 mill. kroner. Finansbanken Resultat før tap i 3. kvartal var 42,2 mill. kroner mot 50,0 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Resultat før tap i morbanken ble på 49,2 mill. kroner mot 69,5 mill. kroner i 3. kvartal. Tap og avsetninger for tap på utlån utgjorde 19,0 mill. kroner. I tillegg er det, på grunn av svake finansmarkeder, bokført et tap på verdipapirer på 14,4 mill. kroner knyttet til spesifikke aksjeposter klassifisert som anleggsmidler i Finansbankens balanse. Konsernet fikk dermed et resultat før skatt i 3. kvartal på 8,8 mill. kroner mot 18,5 mill. kroner i. Hittil i år er Finansbanken konsernets resultat før skatt minus 329,2 mill. kroner mot minus 84,2 mill. kroner i. Netto renteinntekter beløper seg til 88,6 mill. kroner, noe som gir en netto rentemargin i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 2,0%. Rentenettoen har utviklet seg negativt i tredje kvartal som følge av økt volum av nullstilte engasjementer. De iverksatte kostnadstiltakene gir effekt, og driftskostnader utgjorde i 3. kvartal 64,3 mill. kroner, mot 87,8 mill. kroner i 3. kvartal. Kostnader i prosent av inntekter utgjør 60,8% for konsern og 45,9% for morbanken. Tapsavsetningene er basert på en konkret gjennomgang av bankens låneportefølje gjennom 3. kvartal. Avsetningene utgjør 19 mill. kroner som annualisert tilsvarerer 0,46% av brutto utlån. Tapsutviklingen er i henhold til bankens langsiktige målsetning om en tapsprosent på mellom 0,4 og 0,6%. Rentemargin - Finansbanken 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 Tidligere har man ikke justert for denne differansen da utslagene ikke har vært vesentlige. Forsikringsresultatet i If er i en positiv utvikling i alle virksomhetsområder, som følge av i verksatte premie- og kostnadstiltak. Resultatført premievekst hittil i sammenlignet med samme periode i fjor er 12 prosent. Combined ratio hittil i år er 106,3 prosent (103,6 prosent i 3. kvartal), som er 1,5 prosentpoeng bedre enn 1. halvår og 2,4 prosentpoeng bedre enn i samme periode i fjor (proforma). Med normalisert finansavkastning ville If gått med overskudd både i 3. kvartal alene og hittil i år. If er tilført SEK 1 mrd. kroner i egenkapital fra eierne i 3. kvartal, hvorav Storebrands andel utgjorde SEK 224,7 mill. Oslo Reinsurance Companys driftsresultat i 3. kvartal utgjorde minus 5 mill. kroner. I samme periode i fjor utgjorde driftsresultatet 11 mill. kroner. Storebrands 50 prosent-andel av resultatet i Fair Forsikring ble på minus 29,5 mill. kroner i 3. kvartal, mot minus 40,5 mill. kroner i fjor. Den positive salgsutviklingen har fortsatt i 3. kvartal. Storebrand ASA Resultat før skatt for 3. kvartal ble minus 264 mill. kroner og minus 565 mill. kroner hittil i år. For var tilsvarende resultat minus 168 mill. kroner og minus 378 mill. kroner. Driftskostnadene i 3. kvartal ble 39,2 mill. kroner mot 36,2 mill. kroner i samme peride i. Resultatet i 3. kvartal preges av børsutviklingen som gav svake netto finansinntekter på investeringsporteføljen. Den tidligere omtalte sikringsforretningen (total return swap) gav et regnskapsmessig tap i 3. kvartal på 54 mill. kroner. Sikringsforretningen har ikke fungert som forutsatt og er nå endelig avviklet. Det vil ikke gjøres nye tildelinger under den omtalte kontantbonusordningen. Storebrand ASA hadde totale likvide eiendeler for 1,4 mrd. kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette inkluderer 450 mill. kroner i Orkla-aksjer. Storebrand ASA har i tillegg en langsiktig utrukket kredittfasilitet på 225 mill. Euro. 1, FREMTIDSUTSIKTER Brutto utlån til kunder viser en nedgang på 954 mill. kroner i løpet av 3. kvartal, hovedsakelig som følge av nedbygging av shippingporteføljen. Forvaltningskapitalen er redusert med 979 mill. kroner og utgjør 17,2 milliarder kroner. Finansbankens netto ansvarlige kapital utgjør 1,7 mrd. kroner, kapitaldekningen er på 11,4% og kjernekapitaldekningen er på 7,9%. ØVRIG VIRKSOMHET Storebrand Skadeforsikring Driftsresultatet i Storebrands skadevirksomhet i 3. kvartal og hittil i år utgjorde henholdsvis minus 61 mill. kroner og minus 308 mill. kroner. Dette er henholdsvis 257 mill. kroner og 182 mill. kroner bedre enn tilsvarende perioder i fjor. Storebrands andel av Ifs 3. kvartalsresultat er minus 56 mill. kroner. Dette er 263 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Under svensk regnskapsstandard føres obligasjoner til amortisert verdi, mens de under norsk standard skal føres til markedsverdi. Den akkumulerte resultateffekten i 3. kvartal er 97 mill. kroner. Storebrands resultater for 3. kvartal bærer sterkt preg av fallende aksjemarkeder. Som følge av aktiv risiko- og porteføljestyring er gruppens sårbarhet overfor fortsatt svake markeder redusert betydelig gjennom året. Det påregnes ingen rask bedring i salget av spareprodukter, men den positive utviklingen innen salg av risikoprodukter forventes å fortsette. Storebrand hovedfokus er på lønnsom drift, reduksjon av kostnader og aktiv risikostyring. Driftsoptimerende tiltak vil bli gjennomført innenfor distribusjons- og bankområdene. Iverksatte kostnadsprogrammer utvikler seg i henhold til plan. Den aktive risikostyringen tar sikte på å opprettholde konsernets likviditet og soliditet i turbulente finansmarkeder. Gruppen har styrket sin kapitaldekning og sine langsiktige likviditetsbuffere i løpet av året, og Storebrand står godt rustet til å tåle fortsatt uro i markedet. Oslo, 12. november Styret i Storebrand ASA

5 Storebrand Konsern: Resultatregnskap 1. januar september kvartal 3. kvartal Hele året Mill. kroner Premieinntekter for egen regning forsikring 8 044, , , , ,3 Renteinntekter og lignende inntekter bank 1 985, ,6 623,1 666, ,2 Finansinntekter forsikring , , , , ,2 Finansinntekter øvrig virksomhet 102,5 105,2 16,2 39,6 154,0 Resultatandel if -305,5-507,3-56,4-319,9-769,3 Andre inntekter 279,6 434,2 139,7 136,4 520,7 Sum driftsinntekter , , , , ,1 Erstatninger for egen regning forsikring , , , , ,2 Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , ,5-66,6 66, ,8 Rentekostnader og lignende kostnader bank , ,0-483,4-508, ,8 Tap på utlån bank -389,9-236,7-21,5-23,6-269,3 Finanskostnader forsikring , , , , ,8 Finanskostnader øvrig virksomhet -506,0-204,9-269,7-33,9-209,2 Driftskostnader , ,0-481,4-514, ,2 Andre kostnader -301,5-516,9-127,7-246,6-666,4 Sum kostnader , , , , ,7 Til (fra) kursreguleringsfond 843, ,1 0,0 0, ,2 Driftsresultat , , , , ,4 Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring 1 819, ,8 907, ,8 407,6 Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring 0,0 422,3 Konsernresultat , ,3-445,6-890, ,8 Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 60,0 134,1 18,2 26,8 278,8 Resultat før ekstraordinære poster , ,2-427,4-864, ,0 Skatt 418,8 171,7 153,2 168,7 199,4 Minoritetens andel av resultatet -2,4-0,8-0,8-0,3-0,4 Årsresultat ,8-929,3-275,0-695,7-952,0 Resultat pr. ordinære aksje -4,67-3,70-1,04-2,58-4,15 Det er ingen utvanning på aksjene. Storebrand Konsern: Balanse 30. september Mill. kroner Eiendeler Immaterielle eiendeler 1 055,8 722,0 726,2 Bygninger og faste eiendommer , , ,3 Eierandel tilknyttede selskaper 3 189, , ,8 Aksjer og andeler til varig eie 38,7 35,3 35,5 Obligasjoner holdt til forfall , , ,6 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,6 Andre langsiktige finansielle eiendeler 3 672, , ,5 Aksjer og andeler , , ,5 Obligasjoner , , ,0 Sertifikater , , ,1 Andre finansielle omløpsmidler 1 007,0 50,9 905,4 Sum finansielle eiendeler , , ,3 Fordringer 1 677, , ,3 Andre eiendeler 3 858, , ,0 Forskuddsbetalt pensjon 553,2 527,8 536,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1 942, , ,7 Sum eiendeler , , ,4 Egenkapital og gjeld Egenkapital 8 194, , ,4 Minoritetens andel av egenkapitalen 14,7 12,2 11,3 Ansvarlig lånekapital 3 519, , ,6 Kursreguleringsfond 843,9 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,0 Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 492,6 564,5 608,3 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 480,5 671,5 508,0 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,3 Avsetninger for andre risiki og kostnader 65,6 56,4 67,4 Pensjonsforpliktelser 494,5 542,0 478,6 Gjeld til kredittinstiusjoner 5 862, , ,7 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,2 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8 426, , ,7 Annen gjeld 4 808, , ,7 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 911, ,6 866,6 Sum egenkapital og gjeld , , ,4

6 C Returadresse: Storebrand ASA, Postboks 1380 Vika, 0114 Oslo Noter til resultatregnskap og balansen 1 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper i kvartalsregnskapet som i årsregnskapet for. 2 Resultat pr. virksomhetsområde Mill. kroner Hele året Livsforsikring Kapitalforvaltning *) Storebrand Bank Konsern Finansbanken Konsern Skadeforsikring Øvrig virksomhet Konsernresultat *) Inkl. 3 mill. kroner i minoritet pr Tidsrekke resultattall - kvartalstall Mill. kroner 2000 Sum driftsinntekter Sum kostnader Driftsresultat Konsernresultat Resultat før skattekostnad Årsresultat Resultat virksomhetsområder Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Konsern Finansbanken Konsern Skadeforsikring Øvrig virksomhet Konsernresultat Nøkkeltall virksomhetsområder - akkumulerte tall Mill. kroner 3. kv 2. kv 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv Konsern Overskudd pr. ordinær aksje -4,67-3,63-0,11-4,15-3,70-1,12-0,74 1,67 Egenkapital , Kapitaldekning 14,9 % 13,1 % 12,1 % 12,9 % 12,9 % 13,1 % 12,0 % 12,7 % Livsforsikring Storebrand Livsforsikring Premier for egen regning Forsikr.kundenes fond ink.opptj. resultat Kapitalavkastning I *) annualisert 1,2 % 1,9 % 5,5 % 3,6 % 1,4 % 5,5 % 5,9 % 8,7 % Kapitalavkastning II *) hittil i år 0,2 % 0,2 % 1,4 % 1,5 % -1,7 % -0,1 % -1,3 % 3,1 % Kapitaldekning (SBL konsern) 16,5 % 13,3 % 11,1 % 12,0 % 11,6 % 11,2 % 10,5 % 10,5 % Driftskostnader målt mot forsikringsfond 0,90 % 0,95 % 0,97 % 0,88 % 0,87 % 0,89 % 0,91 % 0,94 % Storebrand Fondsforsikring Premier for egen regning Forsikringskundenes fond Storebrand Bank Rentemargin % 1,63 % 1,66 % 1,39 % 1,49 % 1,53 % 1,62 % 1,71 % 2,00 % Kostnader/inntekter % 101 % 96 % 103 % 133 % 124 % 128 % 115 % 102 % Andre inntekter/totale inntekter % 49 % 50 % 53 % 59 % 61 % 60 % 62 % 67 % Netto utlån Kapitaldekning 10,1 % 10,4 % 10,3 % 10,6 % 10,2 % 10,5 % 11,5 % 12,4 % Finansbanken Rentemargin % 2,15 % 2,22 % 2,34 % 2,21 % 2,18 % 2,09 % 2,02 % 2,28 % Kostnader/inntekter % 71 % 77 % 60 % 61 % 59 % 57 % 58 % 44 % Andre inntekter/totale inntekter % 17 % 16 % 11 % 24 % 24 % 29 % 27 % 29 % Netto utlån Tapsavsetninger Kapitaldekning 11,4 % 9,1 % 11,3 % 10,7 % 10,3 % 10,1 % 10,6 % 9,7 % Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler under forvaltning Midler under forvalt. ekst. kunder (ink. If) Storebrand Skadeforsikring - nøkkeltall If Nøkkeltall fra If Skadeprosent f.e.r. 85 % 86 % 88 % 92 % 88 % 88 % 88 % 87 % Kostnadsprosent f.e.r. 21 % 22 % 23 % 23 % 22 % 22 % 23 % 24 % Combined ratio f.e.r. 106 % 108 % 111 % 115 % 110 % 110 % 111 % 111 % Resultatandel i If i.h.t. egenkap.metoden *) Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp-/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler 5 Egenkapitalendring konsern Mill. kroner Egenkapital , , ,2 Periodens resultat ,8-929,3-952,0 Ansatteemisjon 5,9 5,8 Andre endringer (valuta, m.v.) -162,7-27,6 18,4 Egenkapital UB 8 194, , ,4

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002 Kvartalsrapport 2. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal Hovedtrekk Storebrand konsernets resultat på minus 1.223 mill. kroner i 2. kvartal påvirkes i betydelig grad av utviklingen

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2002 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på 29 mill. kroner i 4. kvartal, mot minus 196 mill. kroner i samme periode

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2002

Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Konsernresultatet, som er eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde minus 62 mill. kroner i 1. kvartal mot minus

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer