Oslo Pensjonsforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Pensjonsforsikring"

Transkript

1 Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var 9,0 prosent for året og 2,4 prosent i fjerde kvartal. Soliditeten er vesentlig styrket og OPF har fullført tilpasningen til økt levealder ett år før planen. Bredt sammensatt portefølje ga høye finansinntekter - Det har vært et meget godt år for selskapet og kundene, hvorav de største er Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde. En viktig årsak er at vi valgte ikke å la andelen plassert i aksjer og hedgefond falle vesentlig lavere enn 15 prosent under finanskrisen. Oslo kommunes tilførsel av 1,2 milliarder kroner i ansvarlig lån høsten 2008 og kommunens vilje til å la egenkapitalen være buffer for kundene, gjorde det mulig. Seks aktivaklasser hadde avkastning over ti prosent. Avkastningen på norske og utenlandske aksjer var henholdsvis 61,6 og 22,2 prosent. Disse aktivaklassene utgjorde henholdsvis 5,5 og 8,5 prosent av plasseringene ved utløpet av året. Avkastningen på hedgefond 3,9 prosent av plasseringene var 18,4 prosent. Konvertible obligasjoner, som det ble investert i som en erstatning for aksjer høsten 2008, hadde en avkastning på hele 39,9 prosent. Andelen her utgjør 2,9 prosent. Det var høy meravkastning på forvaltningen av både norske rentepapirer, nordiske og internasjonale aksjer, samt for hedgefond. - Aksjeandelen i seg selv er ikke så høy. Det er inntektene fra en rekke ulike kilder, i kombinasjon med god forvaltning, som skaper avkastningen på 9,0 prosent, sier Lunde. Urealiserte gevinster på kundens midler var 787 millioner kroner hittil i år. Dette går inn i kursreguleringsfondet, som var millioner kroner ved årets utløp. Bokført avkastning, som ikke tar med seg denne endringen, var 6,8 prosent. Godt resultat og styrket soliditet Selskapsresultatet var 371 millioner kroner. Av dette stammer 108 millioner fra rentegarantipremier. Inntektene på plasseringer i selskapsporteføljen, som er de midlene som tilhører selskapet og ikke kundene, var 256 millioner kroner. Resultatfordeling for 2008 og Millioner kroner Kunder Selskap Sum Kunder Selskap Sum Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Andre inntekter Resultat til fordeling før bruk av TA Til (-)/fra (+) tilleggsavsetninger Kunderesultat Selskapsresultat Samlet bufferkapital utover myndighetenes minstekrav var 3,6 milliarder kroner. Kapitaldekning og solvenskrav var henholdsvis 16,3 prosent, mot et krav på 8,0 prosent, og 211 prosent av kravet. Målt mot det nye og langt strengere regelverket solvens II - som kommer fra 2013, var bufferkapitalen 95 prosent av det som per i dag forventes å være kravet, sier Lunde. Godt kunderesultat Selskapet setter av 361 millioner kroner til kundenes premiefond. 287 millioner blir satt av til tilleggsavsetninger, som kan benyttes til å dekke sviktende finansinntekter i fremtiden. I tillegg har de urealiserte gevinstene økt

2 med 787 millioner kroner. På toppen av dette er det satt av 851 millioner kroner til å møte økt levetid. OPF har dermed fullført denne opptrappingen ett år tidligere enn planlagt. Presentasjonen av resultatet finner du på Kontaktpersoner: Administrerende direktør Åmund T. Lunde Tlf. direkte: Tlf. mobil: Finansdirektør Kjetil Houg Tlf. direkte: Tlf. mobil: AS er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene for kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i Totalt omfatter pensjonsordningene i overkant av yrkesaktive medlemmer, nær pensjonister og i underkant av fratrådte medlemmer. OPFs forvaltningskapital er 44 milliarder kroner og selskapet har en egenkapital på 2,9 milliarder kroner.

3 Mor TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier brutto Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt på eiendom ( ) Verdiendringer på investeringer ( ) ( ) Realisert gevinst og tap på investeringer ( ) ( ) Sum netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen ( ) Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger ( ) ( ) Utbetalte erstatninger brutto ( ) ( ) - (21 548) Overføring av premiereserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser (21 548) - ( ) ( ) Sum erstatninger ( ) ( ) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser ( ) ( ) Endring i premiereserve ( ) ( ) ( ) Endring i tilleggsavsetninger ( ) ( ) Endring i kursreguleringsfond ( ) (44 544) (28 424) Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond (28 424) (44 544) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte ( ) forpliktelser ( ) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser - ( ) Overskudd på avkastningsresultat ( ) - - ( ) Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser ( ) - Forsikringsrelaterte driftskostnader (30 331) (33 564) Forvaltningskostnader (33 564) (30 331) (59 455) (61 420) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (61 420) (59 455) (89 786) (94 984) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (94 984) (89 786) ( ) Resultat av teknisk regnskap ( ) IKKE-TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekter og utbytte mv på finansielle eiendeler Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Netto driftsinntekt fra eiendom ( ) Verdiendringer på investeringer ( ) ( ) Realisert gevinst og tap på investeringer ( ) ( ) Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen ( ) Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen (2 566) (3 401) Forvaltningskostnader (3 401) (2 566) (3 484) (79 424) Andre kostnader (79 424) (3 484) (6 050) (82 825) Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen (82 825) (6 050) ( ) Resultat av ikke teknisk regnskap ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) - - Skattekostnader - - ( ) Totalresultat ( )

4 BALANSE Morselskap Eiendeler EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringer Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.f.tak Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning (43 456) Finansielle derivater (43 456) Sum investeringer Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknytede foretak og fellesk.f.tak Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning ( ) Finansielle derivater ( ) Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

5 Morselskap EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpl Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap pr. 31. desember 2013 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap Morselskap Konsern 2012 2013 TEKNISK REGNSKAP 2013 2012 1. Premieinntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer