Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge"

Transkript

1 Rapport per 2011 Nordea Liv Norge

2 Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92 mill. kroner. Verdijustert og bokført avkastning for kollektiv porteføljen utgjør 1,7 prosent og 1,5 prosent per. Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 0,2 prosent. Kundene er midlertidig tildelt 237 mill. kroner i overskudd utover garantert rente som utgjør 305 mill. kroner. Forvaltningskapitalen har vokst 13 prosent i løpet av det siste året og er nå 55,8 mrd. kroner. Hovedtrekk regnskap per : Sterk vekst i premier Godt kvartalsresultat Positiv flyttebalanse Godt risiko- og administrasjonsresultat Endelig fordeling av resultat mellom kunder og selskapet blir fastlagt i forbindelse med årsregnskapet for Regnskapet er rapportert i henhold til årsoppgjørsforskriften for livsforsikringsselskaper. Sammenlignbare regnskapstall for tilsvarende periode i år 2010 er vist i parentes. Nordea Livs resultat til eier før skatt ble 92 millioner kroner (111) i 1 kvartal. Resultat Mill. kroner Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet Resultat før overskuddsdeling Midler tilført fors. kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger* -200 Resultat til eier før skatt Skattekostnad Resultat til eier etter skatt *Årsoppgjørsdisposisjon Kundene som har garantert avkastning er tilført 1,5 prosent avkastning per. Årlig garantert rente (snitt) utgjør 3,5 prosent for produkter med rentegaranti. Renteresultatet utgjorde 284 mill. kroner (148) etter avsetning til kursreguleringsfondet med 77 mill. kroner. Risikoresultatet utgjorde per 43 mill. kroner (43). Vederlag for risiko og rentegaranti utgjorde per 27 mill. kroner (37). Administrasjonsresultatet utgjorde per -6 mill. kroner (-12). Premieinntekter Premieinntektene per ble mill. kroner. Dette er en økning på hele på 53 prosent sammenlignet med Den sterke veksten skyldes blant annet at Møller Gruppen og A- pressen i perioden er blitt kunder i Nordea Liv. I privatkundemarkedet er det mange som flytter sine fripoliser til Nordea Liv og salget av individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS) er fortsatt godt. Premieinntektene for kollektiv pensjon ble mill. kroner (1.601) en økning på 62 prosent. Premieinntektene fra produkter i bedriftsmarkedet med investeringsvalg er per 908 mill. kroner (656) en vekst på 38 prosent sammenlignet med I privatmarkedet ble premieinntektene 355 mill. kroner (329). Salget av private risikoprodukter er forbedret med 11 prosent sammenlignet med Nordea Liv har per fått tilført mill. kroner (397) i reserver fra bedrifter og privatkunder som har vært kunder i andre selskaper. Selskapet har en positiv flyttebalanse per med mill. kroner (183). Kostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 134 mill. kroner (130) per. Året Tall i prosent Kollektivporteføljen: Bokført avkastning (kapital avkastning 1) 1,5 1,2 4,8 Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 1,7 1,6 5,7 Kapitaldekning 15,1 14,4 15,7 Selskapsporteføljen Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 0,2 0,9 3,3 Finansavkastning Inntekter fra investeringer i kollektiv porteføljen utgjorde 661 mill. kroner (575). Kapital avkastning Nordea Livs verdijusterte avkastning (vektet snitt av underporteføljene) på midler for kunder som selv ikke bærer investeringsrisikoen er per 31. mars 1,7 prosent (1,6). Selskapet oppnådde en realisert avkastning på kollektiv porteføljen

3 på 1,5 prosent (1,2). De korte norske rentene har steget med 7 basispunkter i 2011 mens de lange (10 år stat) har steget med 11 basispunkter. Oslo Børs er opp 1,3 prosent, mens verdensindeksen er opp 4,3 prosent. Investeringer i aksjer gav en avkastning på 1,8 prosent i (3,9). Avkastningen på norske aksjer i perioden var 0,1 prosent (6,9) og internasjonale aksjer 2,2 prosent (2,7). Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,8 prosent (3,5). Plasseringer i pengemarkedet gav en avkastning på 1,1 prosent (0,5). Kollektiv porteføljens obligasjoner til amortisert kostnad oppnådde en avkastning på 1,2 prosent (1,3). Avkastningen på eiendom i perioden var 1,8 prosent (1,5). Verdien av eiendomsporteføljen er netto oppskrevet med 33 millioner kroner siden årsskiftet. Selskapskapitalen oppnådde i en verdijustert avkastning på 0,2 prosent (0,9). Selskapskapitalen er i hovedsak investert i statspapirer med løpetid inntil 3 år. Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital (inkl. investerings valg) var per 55,8 mrd. kroner (49,2). I kollektiv porteføljen på totalt 40,8 mrd. kroner (37,7), utgjorde aksjeeksponeringen 17,4 prosent (10,2) per 1. kvartal. Eiendom utgjorde 17,3 prosent (19,2), omløpsobligasjoner utgjorde 4,7 prosent (4,6), obligasjoner til amortisert kostnad 45,3 prosent (42,4), mens plasseringer i pengemarkedet og annet utgjorde 15,3 prosent (20,7). Porteføljesplitt Kollektiv portefølje 73% Investeringsvalg 19 % Selskapskapital 8 % Soliditetskapital Mill. kroner 2011 %* Året 2010 %* Egenkapital , ,9 Ansvarlig lån 390 1, ,1 Tilleggsavsetninger 769 2, ,1 Udisponert resultat før skattekostnad 329 0,9 0 0,0 Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost -4 0, ,6 Merverdi omløpsmidler 868 2, ,2 Sum soliditetskapital totalt , ,9 Soliditetskapitalen er per mill. kroner eller 15,7 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekningen per var 15,1. Alle kapitalkrav tilfredsstilles med god margin. Bergen 28. april 2011 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Merverdien i obligasjoner til amortisert kostnad (blir ikke regnskapsført) er siden årsskiftet redusert med 220 mill. kroner og utgjorde -4 mill. kroner per

4 Mill. k roner Året RESULTATREGNSKAP Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-kontraktsfastsatte forpl Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-særskilt investeringsvalg Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontr. fastsatte forpl Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) Skattekostnad TOTALRESULTAT BALANSE Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og gjeld

5 Noter til regnskapet Delårsregnskapet inkluderer datterselskaper og tilknyttede selskaper ført etter egenkapitalmetoden. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsregnskap, med mindre annet følger av forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper (Årsregnskapsforskriften). Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap. Delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Årsregnskapet er gjort tilgjengelig på selskapets internettadresse: En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Selskapet har ikke foretatt endringer i anvendte prinsipper i Ved utarbeidelsen av regnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplynsinger og opplysninger om potensielle forpliktelser. Det vil være usikkerhet knyttet til estimater og forutsetninger og faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Selskapet foretar en løpende oppreservering i forbindelse med økt levealder i livsforsikring. Dette gjelder spesielt for økte krav knyttet til privatporteføljen hvor det i en periode frem til hvor oppreserveringen kan belastes den løpende avkastning. En eventuell manglende fremtidig avkastning kan redusere eiers resultat. Endring i egenkapital (Mill. kroner) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Total egenkapital Egenkapital per 31. desember Periodens resultat Kapitalnedsettelse Kapitalforhøyelse Avgitt konsernbidrag Egenkapital per 31. desember Periodens resultat Avgitt konsernbidrag 0 0 Egenkapital per 31. mars

6 Kontantstrømoppstilling Mill. kroner 1.kvartal 2011 Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser -610 Netto kontantstrøm gjenforsikring -25 Betalte driftskostnader 121 Innbetalinger ved flytting Utbetaling av skatter 0 Utbetalinger ved flytting -340 Innbetalte finansinntekter 697 Utbetalte finansutgifter -9 Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer 76 Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler, inkl. eiendom 2 Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltnings-virksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 Konsernbidrag 0 Opptak ansvarlig lån 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 Netto kontantstrøm for perioden -137 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 416 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer