Oslo, 27. februar Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 27. februar 2014. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet"

Transkript

1 Oslo, 27. februar 2014 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1

2 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning 8. Oppsummering 2

3 Hovedtrekk KLP oppreservert for langt liv God avkastning og soliditet Betydelig tilflytting av kunder 3

4 2013 Et historisk år for KLP 48 kommuner og 48 bedrifter valgte KLP i 2013 o Premiereserver ca 20 milliarder o Nærmere nye forsikrede Ny tariff for levealder: K2013, ferdig oppreservert : Reserver for langt liv styrket med 4,5 milliarder kroner i Livselskapets kollektivportefølje ga: - Bokført avkastning på 6,4 prosent - Verdijustert avkastning 6,7 prosent Selskapsporteføljen ga en avkastning på 5,7 prosent Kunderesultat på millioner kroner Selskapsresultat på 847 millioner kroner Konsernets forvaltningskapital 369,8 milliarder kroner 4

5 Status Personmarkedet Unike* Unike* Netto tilvekst på nye kunder i personmarkedet i Unike* Unike* Bank Skade Fond PM kunder PM medlem PM kunder PM medlem *Unike kunder avviker fra totalt antall kunder da en kunde kan ha flere kundeforhold 5

6 KLP avkastning i investeringsporteføljer Alle tall i prosent 4. kvartal kvartal 2012 Hele året Kollektivportefølje Bokført 2,9 1,8 6,4 5,0 Verdijustert 2,1 1,4 6,7 6,7 Verdijustert inkludert merverdier for investeringer bokført til amortisert kost 2,2 1,5 6,4 7,5 Investeringsvalgportefølje 3,1 1,2 8,8 7,2 Selskapsportefølje 1,4 0,6 5,7 4,5 6

7 KLP-konsern 7

8 KLP-konsern - resultat fra virksomhetsområder * Millioner kroner Hittil i år Livsforsikring Skadeforsikring Bank Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet 1 1 Konsernresultat *Etter skatt og andre resultatelementer 8

9 Totalresultat pr virksomhetsområde 2013 Mill. kroner , , ,3 27,2 1,0 Livsforsikring Skadeforsikring Bank Kapitalforvaltning Annet 9

10 KLP-konsern hovedtall fra resultatet Hittil i år Millioner kroner Premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring 1 0 Midler tilført kunder i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Andre resultatelementer Konsernresultat

11 KLP-konsern eiendeler Millioner kroner Endring Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter klassifisert som lån og fordring Utlån kommuner, bedrifter og personkunder Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultatet Aksjer til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater Investeringer i tilknyttede selskap Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler

12 KLP-konsern egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Gjeld til kredittinstitusjoner Utstedt obligasjonslån med fortrinsrett Gjeld til og innskudd fra kunder Forsikringsmessige avsetninger Andre forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Forsikringsmessige avsetninger KLP konsern Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavs. i skadeforsikring Avsetning i livsforsikring - Innskuddspensjon 2,6 2,6 0,6 0,3 Avsetning i livsforsikring - Ytelsespensjon Milliarder 313,2 244,

13 Liv og pensjon Kommunal Landspensjonskasse står for konsernets kjernevirksomhet og leverer offentlig tjenestepensjon og gruppelivsforsikring til kommune- og helsesektoren samt til bedriftssegmentet for offentlig tjenestepensjon. Kommunal Landspensjonskasse omtales som KLP i etterfølgende tallpresentasjon. KLP Bedriftspensjon leverer innskudds- og foretakspensjon til virksomheter som ikke er forpliktet til å ha offentlig tjenestepensjon. 13

14 Livsforsikring 48 kommuner og 48 bedrifter valgte KLP i kommuner og 5 bedrifter med til sammen 5,9 milliarder i premiereserve og nye medlemmer ble integrert i KLPs kundemasse gjennom 2013 KLP med konkurransedyktig løsning for administrasjon av pensjonskasser KLP Bedriftspensjon fortsetter veksten: 279 nye kunder på innskuddspensjon Sterk kundetilfredshet: KTI 77 14

15 48 nye kommuner til KLP fra 2014 KLP DNB Storebrand Egne Kasser Alta Eigersund Fjaler Granvin Kautokeino Kvam Lurøy Os Rælingen Ski Storfjord Sørreisa Trysil Vikna Berg Ibestad Austevoll Evenes Frogn Hordaland FK Kongsvinger Lenvik Målselv Osterøy Samnanger Skodje Strand Tana Træna Ørskog Bømlo Tønsberg Bø Farsund Gjerstad Hurum Kvalsund Lindås Nordkapp Risør Skedsmo Sola Søgne Tjeldsund Vadsø Øvre Eiker Gausdal Årdal 15

16 KLP - hovedtall fra resultatet Millioner kroner Hittil i år Premieinntekter og mottatte reserver Netto inntekt fra investeringer i kundeporteføljer Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontrakter Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader 26 4 Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før andre resultatkomponenter Utvidet resultat Totalresultat

17 KLP - resultatfordeling Millioner kroner Resultat til Resultat til kunder selskap Sum Avkastningsresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekter selskapsporteføljen Avkastning fra selskapet / disponert fra RUF tilført kunder Andre resultatelementer Resultat per Resultat per ,4 milliarder kroner til kundene 17

18 KLP eiendeler Millioner kroner Endring 2013 Eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler

19 KLP egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring i 2013 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Forsikringsforpliktelser Øvrige forpliktelser Sum egenkapital, avsetninger og gjeld Forsikringsforpliktelser Mrd Premiereserver Tillegsavs. Kursreg. fond Andre avst. Eksl. særskilt Investerings-portefølje på 1,8 mrd.kroner 19

20 Oppreservering K2013 OTP Milliarder kroner Brutto oppreserveringsbehov 9,0 Oppreservering ,5 Resultat til oppreservering ,5 Sum 9,0 Resterende oppreserveringsbehov 0,0 20

21 KLP forvaltningskapital og vekstrate Mrd kroner Prosent Forvaltningskapital Vekst i prosent 21

22 KLP Bedriftspensjon resultat og fordeling Millioner kroner Hittil i år Avkastningsresultat 7,6 15,0 Risikoresultat 2,3 2,6 Administrasjonsresultat -32,3-33,5 Rentegarantipremie og fortjenesteelement 4,4 2,5 Netto inntekter selskapsporteføljen 2,4 3,1 Sum -15,6-10,3 Herav resultat til kunder 7,2 15,2 Resultat til eier -22,9-25,5 22

23 KLP Bedriftspensjon avkastning og soliditet Alle tall i prosent Kollektivportefølje Hittil i år Bokført 4,0 5,2 Verdijustert 6,2 6,7 Investeringsvalg/Innskuddspensjon 13,5 12,0 Selskapsportefølje 3,1 6,4 Alle tall i prosent Kapitaldekning 14,7 9,6 Solvensmargindekning 198,0 157,0 Bufferkapitalutnyttelse (stresstest) 122,3 124,9 Millioner kroner Kursreguleringsfond 35,2 11,8 Tilleggsavsetninger 28,6 27,9 Soliditetskapital 189,5 131,1 23

24 KLP LIV soliditet og forvaltning 24

25 KLP kapitaldekning Alle tall i prosent Kapitaldekning 10,3 10,6 Kjernekapitaldekning 8,7 8,8 Minimumskrav kapitaldekning 8,0 8,0 Minimumskrav kjernekapitaldekning 4,0 4,0 % ,8 10, ,7 10, Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Minimumskrav kapitaldekning Minimumskrav kjernekapitaldekning 25

26 KLP bufferkapital Millioner kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Bufferkapital Mer-/mindreverdier investeringer bokført til amortisert kost

27 KLP soliditetskapital Mrd ,1 17,4% 46,5 16,2% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% Mrd.kroner % Soliditeteskapital (v.a.) I % av forpliktelser med rentegaranti (h.a.) 27

28 KLP kollektivportefølje allokering og avkastning Andel * Avkastning Avkastning Alle tall i prosent Aksjer 16,9 25,3 13,9 Omløpsobligasjoner 20,9 0,9 8,4 Obligasjoner som holdes til forfall 28,7 4,8 4,9 Utlån 10,9 3,5 3,9 Eiendom 12,5 7,1 6,2 Andre finansielle eiendeler 10,1 2,5 3,5 * Målt etter eksponering Balanse Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendom Obl. HTF Utlån Aksjer Sterk aksjeavkastning i 2013 Omløpsobl. Andre eiendeler NOK milliarder

29 Omløpsporteføljer aksjer KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer aksjer* Verdi aksjer (mill kroner) Avkastning omløpsaksjer 25,3 % 13,9 % Andel indeksforvaltning aksjer 80,8 % 79,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kroner Avkastning 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Mrd kroner Avkastning i prosent 29

30 Omløpsporteføljer renter KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer renter* Verdi renter (mill kroner) Avkastning omløpsrenter 1,4 % 8,4 % Andel indeksforvaltning renter 35,3 % 35,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Mrd kroner Omløpsportefølje - obligasjoner, siste 5 år Avkastning 12% 10% 8% 6% 4% 2% % Mrd kroner Avkastning i prosent 30

31 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning (i %) 4,8 4,9 Mrd kroner Obligasjoner Hold-til-forfall, siste 5 år Anleggsobligasjoner Avkastning Avkastning 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 31

32 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ eller dårligere Statspapirer uten rating Papirer etter kredittvurdering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 Eiendom for 40,1 milliarder kroner Ny organisasjon på plass i Sverige Utleiegrad 97 % Kjøpt eiendom i 2013 for NOK 5,5 mrd Stort kjøp i Stockholm Torsplan i Hagastaden, 1,5 mrd NOK Fornebu S investering NOK 1,5 mrd

34 Eiendomsinvesteringer Totalportefølje Hele året Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Utleiegrad (i %) 97,0 96,8 Vektet gjenværende leietid (i år) 7,7 7,4 Mrd kroner Avkastning 45 30% 40 25% % 25 15% % 10 5% 5 0 0% Eiendomsverdi Avkastning 34

35 KLPs eiendomsvirksomhet KLP Eiendom AS inngår i kollektivporteføljen, men selskapet forvalter alle eiendomsinvesteringene i konsernet I hovedsak stabile verdier. Eiendomsmassen er skrevet opp med 118 millioner kroner (+ 0,3 prosent) i 4. kvartal etter valutasikring 8% 17% Eiendomsverdi - fordeling per land 6% Norge Danmark Sverige 69% Europa Nyinvesteringer i 2013: - 50 % av Nordbyen Senter i Larvik - Hvaltorvet kjøpesenter i Sandefjord - Torsplan i Stockholm - Intercontinental Westminster Hotel i London - Gardermoen Airport Hotel - Klæbuveien/HiST i Trondheim Eiendomsinvesteringene i kollektivporteføljen utgjør 12,3 prosent av kollektivporteføljens finansaktiva 23% Eiendomsverdi - fordeling per eiendomskategori 3% 7% 10% 57% Kontor, undervisning o.l. Kjøpesenter Hotell Annet (boliger, festetomter, sameier, phus) Anlegg under utførelse 35

36 KLPs eiendomsvirksomhet Eiendomsverdier Virkelig verdi (mill kroner) Hele året Verdijustering i % 1,3 % 0,9 % Virkelig verdi kollektivporteføljen (mill kroner) Verdijustering i % kollektivporteføljen Avkastning Totalavkastning ,4 % 0,9 % Hele året ,9 % 6,5 % Totalavkastning kollektivporteføljen 7,1 % 6,2 % *Alle tall er inkludert valutasikring 36

37 KLP Skadeforsikring 37

38 KLP Skadeforsikring Driftsresultat før skatt: 190 millioner kroner Gode skaderesultater, og god finansavkastning Fortsatt god vekst i personmarked. 10,5 % vekst i samlet bestandspremie. 38

39 KLP Skadeforsikring pr Godt driftsresultat: 189,9 millioner kroner før skatt Godt forsikringsresultat og gode finansinntekter Godt nysalg, bestandspremien med 10,5 % i løpet av året Kun 7 skader over 5 millioner kroner, utgjør samlet 58 millioner kroner Lean-prosjekter viser gode gevinster, videreføres og utvides i

40 Markedsutviklingen Styrket posisjon innen kommune og bedrifter 301 kommuner og fylkeskommuner bedrifter - Stor anbudsaktivitet og skarp konkurranse - Mange nye kunder pr Godt salg innen personkundemarkedet kunder hvorav er medlemmer millioner kroner i premie - Høy fornyelsesrate - Lav avgangsrate 40

41 KLP Skadeforsikring resultater kroner Resultat 2013 Resultat 2012 Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte poster Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Resultat før avsetning til egenkapitalfond og skatt Beregnet skattekostnad Andre resultatkomponenter Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

42 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 77,5 % 81,3 % Kostnadsprosent for egen regning 26,2 % 26,4 % Totalkostnadsprosent for egen regning 103,7 % 107,8 % Finansavkastning 6,5 % 6,5 % Kapitaldekning 40,0 % 34,1 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og endring i egenkapitalfond Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

43 Bank og finansieringstjenester aktive kunder Innskudd fra bedriftskunder 700 millioner 43

44 Utlån KLP kollektivportefølje Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning (i prosent) 3,5 3,9 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) *Et mindre lån på 3,9 millioner i forbindelse med KLPs sosiale investeringer er nedskrevet 0,2 4,3* Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Mrd kroner Avkastning 40 7% 35 6% 30 5% 25 4% % 10 2% 5 1% 0 0% Samlet utlån Avkastning 44

45 KLP bankvirksomhet hovedtall per selskap NOK millioner KLP Kommunekreditt KLP Banken KLP BK Prosjekt Netto renteinntekter 92,3 70,1 30,3 13,9 0,0 - Netto gebyr- og provisjonsinntekter - - 7,8 4,5 - - Forvaltningshonorar ,1 79,1 - - Driftskostnader -22,4-28,1-122,1-106,9-0,0 - Verdiendringer finansielle instrumenter -8,0 50,3 49,5 40,8 - - Resultat før skatt 62,0 92,2 23,6 31,4-0,0 - Forvaltningskapital

46 KLP banken konsern hovedtall konsernet NOK millioner KLP Banken konsern Netto renteinntekter 122,0 86,3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 7,8 4,5 Forvaltningshonorar 58,1 79,1 Driftskostnader -144,7-137,7 Verdiendringer finansielle instrumenter 43,8 51,1 Resultat før skatt 87,0 83,4 Forvaltningskapital

47 KLP utlån og innskudd NOK milliarder Boliglån Offentlige lån Innskudd KLP Banken AS 4,5 1, ,4 2,9 KLP Kommunekreditt AS ,6 18,9 - - KLP (forvaltningsavtale) 7,0 9 26,7 20,9 - - Sum 11,4 10,5 43,3 40,9* 4,4 2,9 *Inkluderer KLP Kreditt AS 47

48 KLP Banken Q4 Veksten i utlån og innskudd på personmarked fortsetter Marginer på PM-lån forbedret Fortsatt god lønnsomhet på en stabil offentlig utlånsportefølje Innskudd fra bedriftskunder 695 mill KLP Kreditt, uten aktivitet, ble avviklet i oktober KLP Banken har søkt Finanstilsynet om konsesjon til etablering av boligkredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett 48

49 KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning Resultat på 33 millioner kroner pr 4. kvartal Forvalter 28 milliarder kroner for konserneksterne kunder Netto nytegning fra konserneksterne kunder på 2,4 milliarder kroner 49

50 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLP-konsernets verdipapirforvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 287 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet 28 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. I KLP fondene er det ca andelseiere Resultat før skatt; Pr : 33 millioner kroner 50

51 Oppsummering 51

52 2014 Nye horisonter KLP eneste leverandør av offentlig tjenestepensjon med forsikret løsning. Ferdig oppreservert for K2013 finansiell handlefrihet gjenvunnet Rekordstor tilflytting av midler og forsikrede Pensjonsreform og videre tilpasning av offentlig tjenestepensjon Tilbud om administrasjon av kommunale pensjonskasser Med sterkest solvens, god risikokontroll, godt inntjeningspotensiale og sterk markedsvekst står KLP godt rustet 52

53 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Storebrand Resultat 1. kvartal 2005 11. mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Back-up: Storebrand

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer