Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge"

Transkript

1 Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge

2 Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat før skatt på 98 mill. kroner og 83 mill. kroner etter skatt. Verdijustert og bokført avkastning for kollektiv porteføljen utgjør henholdsvis 1,2 prosent og 0,8 prosent per 1. kvartal. Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 0,5 prosent. Nordea Livs resultat til kunder ble per 1. kvartal 383 mill. kroner. Av dette utgjør rentegaranti 340 mill. kroner, overskudd 10 mill. kroner og avsetninger som følge av at levealderen i befolkningen øker 33 mill. kroner. Forvaltningskapitalen har økt 16,2 prosent siden tilsvarende periode året før og er nå 77,1 mrd. kroner. Hovedtrekk regnskap per : (tall i parentes referer seg til endringer i forhold til tilsvarende periode i fjor) Sterk premievekst + 35 % Vekst i forvaltningskapital investeringsvalgprodukter (+ 39,4 %) Godt risikoresultat på 57 mill. kroner Godt administrasjonsresultat 37 mill. kroner Styrket soliditet. Kursreserve på mill. kroner (+ 785 mill. kroner) Endelig fordeling av resultat mellom kunder og selskapet blir fastlagt i forbindelse med årsregnskapet for Regnskapet er rapportert i henhold til årsoppgjørsforskriften for livsforsikringsselskaper. Nordea Livs resultat til eier før skatt ble 98 mill. kroner (127) per 1. kvartal. Resultat Mill. kroner Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet Resultat før overskuddsdeling Midler tilført fors. kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger* Resultat til eier før skatt Skattekostnad Andre resultatkomponenter Resultat til eier etter skatt *Årsoppgjørsdisposisjon Kundene som har garantert avkastning er tilført 0,8 prosent avkastning per 1. kvartal. Årlig garantert rente (snitt) utgjør 3,4 prosent for produkter med rentegaranti. Renteresultatet er positivt med 216 mill. kroner (396). Det er avsatt 205 mill. kroner til kursreguleringsfondet som utgjør mill. kroner per utgangen av 1. kvartal. Risikoresultatet utgjorde per 1. kvartal 57 mill. kroner (59). Fortjeneste for risiko og rentegaranti utgjorde 39 mill. kroner (33). Administrasjonsresultatet var positivt og utgjorde 37 mill. kroner (17). Premieinntekter Premieinntektene per 1. kvartal ble mill. kroner (2 627). Dette er en økning på 35 prosent sammenlignet med 1. kvartal i foregående år. Økningen skyldes i all hovedsak økt volum innen produkter med investeringsvalg. Forfalte premier viser en økning på 34,7 prosent fra 1. kvartal i 2013 og utgjør mill. kroner (2 378). Den største veksten er innen innskuddsbasert tjenestepensjon og i personkundemarkedet innenfor investeringsvalg. Premieinntektene for bedriftsmarkedet ble mill. kroner (1 792). Premieinntektene fra produkter i bedriftsmarkedet med investeringsvalg er mill. kroner (967), en økning på 31,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal I privatmarkedet ble premieinntektene mill. kroner (835). Salget av individuell sparing i link produkter er forbedret med 93 prosent sammenlignet med 1. kvartal Av de totale premieinntektene utgjorde innbetalinger til IPS (individuell pensjonssparing), Fondskonto og Pensjonskonto millioner kroner. Nordea Liv har per 1. kvartal fått tilflyttet 382 mill. kroner (297) i reserver fra bedrifter og privatkunder som har vært kunder i andre selskaper. Selskapet har en positiv flyttebalanse per 1. kvartal med 142 mill. kroner (negativ 946). Kostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 148 mill. kroner (143) per 1. kvartal. Finansavkastning Inntekter fra investeringer i kollektiv porteføljen utgjorde 539 mill. kroner (701). 2

3 Nøkkeltall Tall i prosent Kollektivporteføljen: Bokført avkastning (kapital avkastning 1) 0,8 % 1,4 % 4,3 % Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 1,2 % 1,6 % 5,9 % Selskapsporteføljen Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 0,5 % 0,4 % 2,2 % Kapitaldekning 15,2 15,2 15,4 Kapitalavkastning Nordea Livs verdijusterte avkastning (vektet snitt av underporteføljene) på midler for kunder som selv ikke bærer investeringsrisikoen er per 1. kvartal 1,2 prosent (1,6). Selskapet oppnådde en realisert avkastning på kollektiv porteføljen på 0,8 prosent (1,4). De korte norske rentene (NIBOR 3M) er økt med 5 basispunkter i 2014, mens de lange (10 år stat) er redusert med 13 basispunkter. Oslo Børs er opp 2,4 prosent, mens verdensindeksen er opp 1,4 prosent. Investeringer i aksjer gav en avkastning på 1,2 prosent per 1. kvartal (7,4). Avkastningen på norske aksjer i perioden var 0,9 prosent (6,3) og internasjonale aksjer 1,3 prosent (7,8). Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,7 prosent (1,2). Plasseringer i pengemarkedet gav en avkastning på 1,1 prosent (1,0). Kollektiv porteføljens obligasjoner til amortisert kostnad oppnådde en avkastning på 1,1 prosent (1,2). Avkastningen på alternative investeringer i årets tre første måneder ble 3,1 prosent (4,4). Avkastningen på eiendom i perioden var 1,4 prosent (1,0). Selskapskapitalen oppnådde per 1. kvartal en verdijustert avkastning på 0,5 prosent. Selskapskapitalen er i hovedsak investert i statspapirer og med løpetid inntil 3 år. Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital (inkl. investerings valg) var per 1. kvartal 77,1 mrd. kroner (66,3). I kollektiv porteføljen på totalt 46,9 mrd. kroner (43,4), utgjorde aksjeeksponeringen 10,1 prosent 1. kvartal. Eiendom utgjorde 14,9 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet utgjorde 34,1 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 37,4 prosent, mens plasseringer i kontanter og annet utgjorde 3,5 prosent. Nordea Liv har i første kvartal fortsatt med restruktureringen av eiendomsporteføljen i henhold til gjeldende strategi. Selskapet har i perioden solgt tre eiendommer; Teisenveien 5 samt Hoffsveien 70 B og C. Eiendomssalgene er gjort ihht verdivurderinger som selskapet har foretatt og har følgelig ingen vesentlig effekt på det avlagte regnskapet. Merverdien i obligasjoner til amortisert kostnad (blir ikke regnskapsført) er siden årsskiftet økt med 295 mill. kroner og utgjorde mill. kroner per 1. kvartal. Kursreserven for omløpsporteføljen har fra årsskiftet økt med 205 mill. kroner til mill. kroner (+ 785 mill. kroner fra samme periode i foregående år.) Langt liv Finanstilsynet kom 2. april med retningslinjer for oppreservering for at levealderen i befolkingen øker. Retningslinjer innebærer 7 års oppreserveringstid fra samt at oppreserveringen skal foretas usolidarisk. Det totale oppreserveringsbehovet er det samme som tidligere antatt. Selskapets bidrag skal være minimum 20 prosent på kontraktsnivå. Porteføljesplitt Investeringsvalg 33% Selskapskapital 6% Kollektiv portefølje 61% Soliditetskapital og kapitaldekning Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, delårsresultat, kursreguleringsfond samt merverdier i obligasjoner som holdes til forfall. Kapitalen er et mål for selskapets evne til å beskytte premiereserven. Soliditetskapital Mill. kroner 2014 %* 2013 %* Egenkapital* % % Ansvarlig lån % % Tilleggsavsetninger % % Udisponert resultat før skattekostnad % % Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost % % Merverdi omløpsmidler % % Sum soliditetskapital totalt % % *) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti Per 1. kvartal var soliditetskapitalen mill. kroner eller 20,4 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekningen per 1. kvartal var 15,2 prosent. Alle kapitalkrav tilfredsstilles med god margin. Bergen 29. april 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 3

4 Regnskap Nordea Liv Mill. kroner RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-kontraktsfastsatte forpl Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-særskilt investeringsvalg Midler tilordnet forsikringskontraktene-kontr.fastsatte forpl Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsp RESULTAT AV IKKE TEKNISK RENGKSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) Skattekostnad Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT BALANSE Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og gjeld

5 Noter til regnskapet Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsregnskap, med mindre annet følger av forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper. Delårsregnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap. Delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for En oversikt og beskrivelse av de regnskapsprinsipper som selskapet benytter i Års- og delårsregnskapet finnes i Note 1 Regnskapsprinsipper i årsrapporten for Selskapet har implementert IAS 19R med virkning fra 1. kvartal 2013, utover dette har ikke selskapet foretatt andre endringer i anvendte regnskapsprinsipper i Delårsrapporten. Det henvises til Note 1 og Note 21 i Årsrapporten for nærmere omtale av de ulike konsekvenser av prinsippendringen. Utarbeidelse av regnskapet innebærer at ledelsen foretar vurderinger, utarbeider estimater og tar forutsetninger, som påvirker regnskapsførte beløp av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og andre skjønnsmessige vurderinger blir evaluert regelmessig med basis i historisk erfaring og forventninger om fremtidige hendelser og således vil være representativt for ledelsens beste skjønn på tidspunkt for avleggelse av Delårsregnskapet. Finanstilsynet la i 1. kvartal 2013 frem nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer. Selskapet foretar en løpende oppreservering av de forsikringsmessige avsetninger som et ledd i tilpasning til økt forventet levealder i fremtiden. Årsregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: Endring i egenkapital (Mill. kroner) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Total egenkapital Egenkapital per 31. desember Periodens resultat Prinsippendring 0 0 Avgitt konsernbidrag 0 0 Egenkapital per 31. mars

6 Kontantstrømoppstilling Mill. kroner 1.kvartal kvartal 2013 Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 0 Konsernbidrag 0 0 Opptak ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt