Oslo, 14. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet"

Transkript

1 Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

2 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning 8. Oppsummering 2

3 Hovedtrekk

4 Godt første halvår for KLP Livselskapets kollektivportefølje oppnådde: Bokført avkastning på 2,2 prosent Verdijustert avkastning 2,8 prosent Selskapsporteføljen ga en avkastning på 3,0 prosent Konsernets driftsresultat 2,7 milliarder kroner Konsernets forvaltningskapital 376 milliarder kroner Foreløpig oppreservering for langt liv i 2013: millioner kroner. Medregnet tidligere oppreservering utgjør dette rundt 2/3 av oppreserveringen som kan dekkes av kundemidler frem til Samlet soliditetskapital 47 milliarder kroner 17,2 prosent av forsikringsfond med rentegaranti

5 KLP avkastning i investeringsporteføljer Alle tall i prosent 2. kvartal kvartal 2012 Hele året 2012 Kollektivportefølje Bokført 1,1 0,7 5,0 Verdijustert 0,6 0,4 6,7 Verdijustert inkludert merverdier for investeringer bokført til amortisert kost 0,3 0,7 7,5 Investeringsvalgportefølje 0,6 0,0 7,2 Selskapsportefølje 1,5 1,1 4,5 5

6 Status for personmarkedssatsingen Unike* Unike* Nesten nye kunder i personmarkedet andre kvartal Unike* Unike* Bank Skade Fond PM kunder PM medlem PM kunder PM medlem Q *Unike kunder avviker fra totalt antall kunder da en kunde kan ha flere kundeforhold

7 KLP-konsern

8 KLP-konsern resultat fra virksomhetsområder Hittil i år Året Millioner kroner Livsforsikring Skadeforsikring Bank Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Konsernresultat

9 KLP-konsern hovedtall fra resultatet Hittil i år Året Millioner kroner Premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Til/fra kursreguleringsfond i livsforsikring Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført kunder i livsforsikring Konsernresultat før skatt Skattekostnad Andre resultatelementer Konsernresultat

10 KLP-konsern eiendeler Millioner kroner Endring Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter klassifisert som lån og fordring Utlån kommuner, bedrifter og personkunder Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultatet Aksjer til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater Eierandeler i tilknyttede selskaper Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler

11 KLP-konsern egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring Egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Gjeld til kredittinstitusjoner Utstedt obligasjonslån med fortrinsrett Gjeld til og innskudd fra kunder Forsikringsmessige avsetninger Andre forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Forsikringsmessige avsetninger KLP konsern Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavs. i skadeforsikring Avsetning i livsforsikring - Innskuddspensjon 2,8 2,6 0,4 0,3 Avsetning i livsforsikring - Ytelsespensjon 299,3 244,1 Mrd. kroner

12 Liv og pensjon

13 Liv og pensjon Kommunal Landspensjonskasse står for konsernets kjernevirksomhet og leverer offentlig tjenestepensjon og gruppelivsforsikring til kommune- og helsesektoren samt til bedriftssegmentet for offentlig tjenestepensjon. Kommunal Landspensjonskasse omtales som KLP i etterfølgende tallpresentasjon. KLP Bedriftspensjon leverer innskudds- og foretakspensjon til virksomheter som ikke er forpliktet til å ha offentlig tjenestepensjon. 13

14 Liv og pensjon Foreløpig resultat gir 2,3 milliarder kroner til kundene KLP er nå eneste tilbyder av forsikrede ordninger for offentlig tjenestepensjon i markedet.

15 Livdivisjonen KLP fremstår nå som eneste tilbyder av forsikrede ordninger for offentlig tjenestepensjon i markedet. Ved halvårsskiftet har 9 kommuner lagt ut sin ordning på anbud, og langt flere har det under vurdering. Ny tariff K2013 som hensyntar utvikling i levealder trer i kraft i 2014 med fem års overgangstid. KLP vil basere sine tilbud på full levealdersreservering i ordninger som flytter til selskapet Fortsatt høy markedsaktivitet i KLP Bedriftspensjon.

16 Oppreservering ny tariff K2013 Brutto oppreserveringsbehov i henhold til tariff 17,7 Tall i mrd kroner Oppreserveringsbehov hensyntatt levealdersjustering i pensjonsforpliktelsene 10,7 -Reservert per ,5 -Foreløpig reservering ,3 Gjenstående reserveringsbehov frem til ,9* * Av dette kan opp til 2,8 milliarder kroner dekkes av kunderesultat frem til 2018, mens minimum 2,1 milliarder kroner skal dekkes av selskapet innenfor perioden , dette utgjør 428 millioner kroner per år (tall avrundet). To større profesjonsordninger i KLP er tilstrekkelig reservert. 16

17 KLP - hovedtall fra resultatet Millioner kroner Premieinntekter og mottatte reserver Hittil i år Året Netto inntekt fra investeringer i kundeporteføljer Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontrakter Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Totalresultat

18 KLP resultatfordeling Millioner kroner Resultat til Resultat til Hittil i år kunder selskap Avkastningsresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekter selskapsporteføljen Avkastning fra egenkapitaltilskudd tilført kunder Resultat hittil i år Godt avkastningsresultat på kollektivporteføljen 526 MNOK Godt bidrag fra selskapsporteføljen Foreløpig 2,3 milliarder kroner til kundene Kundens andel Eiers andel MNOK

19 KLP eiendeler Millioner kroner Endring hittil i 2013 Eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler

20 KLP egenkapital og forpliktelser Millioner kroner Endring hittil i 2013 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjon og ansvarlige lån Forsikringsforpliktelser Øvrige forpliktelser Sum egenkapital, avsetninger og gjeld Forsikringsforpliktelser Mrd. kroner Premiereserver Tillegsavs. Kursreg. fond Andre avst. Eksl. særskilt Investeringsportefølje på 1,6 mrd.kroner 20

21 KLP forvaltningskapital og vekstrate Mrd kroner Prosent Forvaltningskapital Vekst i prosent 21

22 KLP Bedriftspensjon resultat og fordeling Millioner kroner Hittil i år Året Avkastningsresultat 5,9 4,7 15,0 Risikoresultat 1,4 2,9 2,6 Administrasjonsresultat -15,2-14,0-33,5 Rentegarantipremie og fortjenesteelement 2,0 1,7 2,5 Netto inntekter selskapsporteføljen 0,8 1,3 3,1 Sum -5,0-3,4-10,3 Herav resultat til kunder 5,3 4,7 15,2 Resultat til eier -10,4-8,1-25,5 22

23 KLP Bedriftspensjon avkastning og soliditet Alle tall i prosent Kollektivportefølje Hittil i år Hele året Bokført 1,8 2,3 5,2 Verdijustert 2,6 3,1 6,7 Investeringsvalgportefølje 4,7 4,9 12,0 Selskapsportefølje 1,4 3,0 6,4 Alle tall i prosent Kapitaldekning 17,6 9,6 Solvensmargindekning Bufferkapitalutnyttelse (stresstest) Millioner kroner Kursreguleringsfond 16,1 11,8 Tilleggsavsetninger 28,1 27,9 Soliditetskapital 183,9 131,1 23

24 KLP Liv soliditet og forvaltning

25 KLP Liv soliditet og forvaltning Nesten 10 prosent avkastning på aksjer Første halvår Verdiregulert eiendomsmassen med 386 millioner i Andre kvartal

26 KLP kapitaldekning Alle tall i prosent Kapitaldekning 10,1 10,6 Kjernekapitaldekning 8,2 8,8 Minimumskrav kapitaldekning 8,0 8,0 Minimumskrav kjernekapitaldekning 4,0 4,0 % ,8 10, ,2 10, Kapitaldekning Kjernekapitaldekning Minimumskrav kapitaldekning Minimumskrav kjernekapitaldekning 26

27 KLP bufferkapital Millioner kroner Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Delårsresultat* Bufferkapital Mer-/mindreverdier investeringer bokført til amortisert kost *Eksklusivt delårsresultat foreløpig satt av til oppreservering 27

28 KLP soliditetskapital Mrd. kroner ,1 17,4 % 47,0 17,2 % 20 % 19 % 18 % 17 % 16 % Mrd.kroner Q % % % 12 % % % Soliditeteskapital (v.a.) I % av forpliktelser med rentegaranti (h.a.) 28

29 KLP kollektivportefølje allokering og avkastning Andel 1) Avkastning Avkastning Alle tall i prosent Aksjer 1 15,2 9,8 13,9 Omløpsobligasjoner 21,8-0,8 8,4 Obligasjoner som holdes til forfall 29,5 2,4 4,8 Utlån 10,5 1,8 3,9 Eiendom 11,1 3,8 6,2 Andre finansielle eiendeler 11,9 1,3 3,5 1) Målt etter eksponering Eiendom Obl. HTF Utlån Aksjer Omløpsobl. Andre eiendeler NOK milliarder

30 Omløpsporteføljer aksjer KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer aksjer * Verdi aksjer (mill kroner) Avkastning omløpsaksjer 9,8 % 5,4 % 13,9 % Andel indeksforvaltning aksjer 76,3 % 78,1 % 79,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kroner Avkastning % % % % % % % 10 0 % 5-5 % 0-10 % Q Mrd kroner Avkastning i prosent 30

31 Omløpsporteføljer renter KLP kollektivportefølje Omløpsporteføljer renter* Verdi renter (mill kroner) Avkastning omløpsrenter -0,12 % 3,5 % 8,4 % Andel indeksforvaltning renter 35,5 % 35,2 % 35,3 % * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Mrd kroner Omløpsportefølje - obligasjoner, siste 5 år Avkastning 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Q % Mrd kroner Avkastning i prosent 31

32 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning (i %) 2,4 2,3 4,9 Mrd kroner Obligasjoner Hold-til-forfall, siste 5 år Q Anleggsobligasjoner Avkastning Avkastning 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 32

33 Obligasjoner bokført til amortisert kost KLP kollektivportefølje AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ eller dårligere Statspapirer uten rating Papirer etter kredittvurdering 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 33

34 Eiendomsinvesteringer Totalportefølje Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Utleiegrad (i %) 96,9 % 96,3 % 96,8 % Vektet gjenværende leietid (i år) 6,9 7,1 7,4 Mrd kroner Avkastning 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Q Eiendomsverdi Avkastning 0 % 34

35 KLPs eiendomsvirksomhet KLP Eiendom AS inngår i kollektivporteføljen, men selskapet forvalter alle eiendomsinvesteringene i konsernet Fordeling på eiendomskategori Kontor 8% 3% Kjøpesenter Fortsatt stabile verdier, eiendomsmassen er skrevet opp med 386 millioner kroner (1,1 prosent) i Q millioner etter valutasikring 19% 9% 61% Hotell Annet (festetomter, sameier, p-hus) Anlegg under utførelse inkl. tomter. Nyinvesteringer hittil i år: - 50 % av Nordbyen Senter i Larvik - Hvaltorvet kjøpesenter i Sandefjord (overtagelse 1/7-2013) 15% Fordeling på land Eiendomsinvesteringene i kollektivporteføljen utgjør 11,2 prosent av kollektivporteføljens finansaktiva 10% 76% Norge Danmark Sverige

36 KLPs eiendomsvirksomhet Eiendomsverdier* Hittil i år Hele året Virkelig verdi (mill kroner) Verdijustering i % 1,0 % 1,1 % 0,9 % Virkelig verdi kollektivporteføljen (mill kroner) Verdijustering i % kollektivporteføljen 1,0 % 1,2 % 0,9 % Avkastning Hittil i år Hele året Totalavkastning 3,7 % 3,9 % 6,5 % Totalavkastning kollektivporteføljen 3,8 % 4,0 % 6,5 % *Alle tall er inkludert valutasikring og eks eiendomsfond

37 Skadeforsikring

38 KLP Skadeforsikring Driftsresultat før skatt: 78 millioner kroner Generelt gode skaderesultater. Tilfredsstillende finansavkastning pr. 1. halvår Fortsatt god vekst i personmarked. Også innen Offentlig/Bedriftsmarkedet har salget vært godt 38

39 KLP Skadeforsikring pr Godt driftsresultat : 78,2 millioner kroner før skatt Godt forsikringsresultat, skadeprosent på 79,6 Største skade meldt i år er på 13,2 millioner kroner Svakere finansavkastning i 2. kvartal, akkumulert avkastning likevel 2,9 % Godt salg og lav avgangsrate innen personmarkedet Mange anbud innen det offentlige markedet positiv nysalgsbalanse

40 Markedsutviklingen Fortsatt sterk posisjon innen kommune og bedrifter Stor anbudsaktivitet og skarp konkurranse innen Offentlig/Bedrift kommuner og fylkeskommuner - 44 helseforetak bedrifter Godt salg innen personkundemarkedet kunder hvorav er medlemmer (76,5 %) - 198,9 millioner kroner i bestandspremie - Lav avgangsrate

41 KLP Skadeforsikring resultater pr 1. halvår kroner Resultat Q Resultat Q Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte poster Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Andre inntekter Resultat før avsetning til egenkapitalfond og skatt Beregnet skattekostnad Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

42 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 79,6 % 78,9 % Kostnadsprosent for egen regning 24,3 % 24,5 % Totalkostnadsprosent for egen regning 103,9 % 103,3 % Finansavkastning 2,9 % 3,0 % Kapitaldekning 32,0 % 29,0 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og endring i egenkapitalfond Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

43 Bank og finansieringstjenester

44 Bank og finansieringstjenester aktive kunder Innskudd fra bedriftskunder over 500 millioner

45 Utlån KLP kollektivportefølje Bokført verdi (millioner kroner) Herav lån med fastrente (millioner kroner) Avkastning (i prosent) 1,8 1,9 3,9 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (millioner kroner) 0,1 0,8 4,3* *Et mindre lån på 3,9 millioner i forbindelse med KLPs sosiale investeringer ble nedskrevet Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Mrd kroner 35 Avkastning 7,0 % Q Samlet utlån Avkastning 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 45

46 KLP bankvirksomhet hovedtall per selskap NOK millioner KLP Kreditt KLP Kommunekreditt KLP Banken Hittil i år 2013, helår 2012 Q Q Q Netto renteinntekter -1,5 2,4 48,4 70,1 7,8 13,9 Netto gebyr- og provisjonsinntekter ,2 4,5 Forvaltningshonorar ,5 79,1 Driftskostnader -0,4-1,9-10,0-28,1-53,6-106,9 Verdiendringer finansielle instrumenter 0,1 0,7-3,6 50,3 50,0 40,8 Resultat før skatt -1,7 1,1 34,8 92,2 35,9 31,4 Forvaltningskapital

47 KLP banken konsern hovedtall konsernet NOK millioner KLP Banken konsern Hittil i år 2013, hele året 2012 Q Q Netto renteinntekter 54,7 35,2 86,3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 2,2 2,3 4,5 Forvaltningshonorar 29,5 49,2 79,1 Driftskostnader -64,0-60,3-137,7 Verdiendringer finansielle instrumenter 46,5 7,6 51,1 Resultat før skatt 68,9 34,1 83,4 Forvaltningskapital

48 KLP utlån og innskudd NOK milliarder Boliglån Offentlige lån Innskudd KLP Banken AS 3,6 1, ,9 2,9 KLP Kreditt AS ,1 - - KLP Kommunekreditt AS ,4 18,9 - - KLP (forvaltningsavtale) 7,6 9,0 22,5 20,9 - - Sum 11,1 10,5 40,9 40,9 3,9 2,9 48

49 KLP Banken Q2 Forliksbeløp etter rettssaker på 50 mill. er inntektsført i KLP Banken AS Boliglån for 966 mill kjøpt av KLP Banken AS fra KLP, men nettoveksten fortsetter Fortsatt god lønnsomhet på stabil offentlig utlånsportefølje Innskudd fra bedriftskunder 514 mill 49

50 Kapitalforvaltning

51 Kapitalforvaltning Resultat før skatt 9 millioner kroner for første halvår 2013 Forvalter 25 milliarder kroner for konserneksterne kunder Netto nytegning fra konserneksterne kunder på 2 milliarder kroner

52 KLP Kapitalforvaltning & KLP Fondsforvaltning KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLPkonsernets verdipapirforvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 271 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet 25 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. I KLP fondene er det ca andelseiere Resultat før skatt; Pr : 9,3 millioner kroner

53 Oppsummering

54 2013 gode utsikter Med normale resultater gjennom 2013 og videre står KLP sterkt i forhold til det gjenværende behov for oppreservering for lengre levealder. Et betydelig antall kommuner vil vurdere sin pensjonsleverandør, alternativene er KLP eller egen kasse. KLP vil i økende grad bruke kommunale pensjonskasser som benchmark når det gjelder effektivitet og forvaltning. KLP er, og vil være, en stabil og forutsigbar leverandør av offentlig tjenestepensjon.

55 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer