27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009"

Transkript

1 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap

2 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp av Kommunekreditt Norge AS, avtale med Eksportfinans undertegnet 7. mai Det vanskelige finansmarkedet fortsatte gjennom første kvartal Bokført og verdijustert avkastning i kollektivporteføljen 0,3 prosent Selskapsporteføljen ga 0,6 prosent Fortsatt sterk soliditet samlet soliditetskapital millioner kroner; 9,3 prosent av forsikringsfond med rentegaranti kapitaldekning 14,1 prosent, kjernekapitaldekning 10,4 prosent Strategisk viktige eiendomskjøp forhandlet gjennom kvartalet KLP rundet 60 år 15. februar 2

3 Nøkkeltall alle tall i prosent Avkastning kollektivporteføljen 1. kvartal kvartal 2009 Kapitalavkastning I resultatført 1,8 0,3 Kapitalavkastning II - verdijustert -2,3 0,3 Kapitalavkastning III verdijustert inkl. verdiendring i HTF-/Anleggsobligasjoner -2,0 0,3 Avkastning selskapsporteføljen 1,1 0,6 Kapitaldekning 12,2 14,1 Kjernekapitaldekning 8,9 10,4 Soliditetskapital i prosent av forsikringsforpliktelser med rentegaranti 12,1 9,3 3

4 Regnskapspresentasjon 1. kvartal 2009 Resultat mill kroner 1.kvartal kvartal 2009 Premieinntekter og mottatte flyttereserver Netto inntekt fra investeringer i kundeporteføljer Erstatninger og avgitte flyttereserver Endring i forsikringsforpliktelser inkl endring i kursreguleringsfond Midler tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader 0-6 Resultat av teknisk regnskap Netto inntekt fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter og kostnader Andre resultatkomponenter 2 0 Totalresultat

5 Resultatfordeling 1. kvartal 2009 Resultat mill kroner Kunder Selskap Sum 1.kvartal 09 Sum 1.kvartal 08 Renteresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Avkastning mv. selskapsmidler Avkastning selskapsmidler tilført kunder Resultat i delårsregnskap Resultat ved anvendelse av regelverk for årsregnskap * * Anvendelse av tilleggsavsetninger 5

6 Hovedtall fra balansen Eiendeler mill kroner Endring Immaterielle eiendeler Investeringer i selskapsporteføljen Andre eiendeler Sum eiendeler i selskapsporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler

7 Hovedtall fra balansen Egenkapital og gjeld mill kroner Endring Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Delårsresultat - inkl. kunderesultat foreløpig belastet selskap Fondsobligasjon og ansvarlige lån Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 0 0 Andre forsikringsforpliktelser Andre forpliktelser Egenkapital og gjeld

8 Finansielle eiendeler i kollektivporteføljen - eksponering Eiendeler - Andel Andel Avkastning alle tall i prosent hittil 2009 Aksjer omløp 5,6 4,4-6,7 Omløpsobligasjoner 22,3 22,5 1,0 Likviditet/pengemarked 14,0 13,2 1,1 Anleggs-/hold-til-forfallobligasjoner 35,7 37,1 1,3 Utlån 11,4 11,8 1,2 Eiendom 11,0 11,0 0,1 Sum

9 Bufferkapital/kapitaldekning mill kroner Kursreguleringsfond 0 0 Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kjernekapitalmargin Bufferkapital Mer-/mindreverdier anleggsobligasjoner tall i prosent Kapitaldekning 12,2 14,1 Kjernekapitaldekning 8,9 10,4 9

10 Soliditetskapital Ansv.kapital bundet til kapitaldekning Ansv. kapital utover krav Risikoutjevningsfondik i Tilleggsavsetninger i Kursreguleringsfond Merverdier HTF/Anl. Obligasjoner Delårsresultat 10

11 Administrasjonskostnader 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % Prosent av gj.snittlig f orvaltningskapital 11

12 Administrasjonskostnader Mill kr Q Q

13 Forvaltningskapital Mrd kroner Q

14 Netto flytting fra KLP 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 00 0,0 14

15 Utvikling aktivaallokering i KLP Prosent Q Eiendom Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer 1) Obligasjoner og sertifikater Annet 1) Bokført aksjeandel avviker fra eksponering 15

16 Omløpsporteføljer aksjer og renter Omløpsportefølje aksjer og renter * Verdi aksjer (mill kroner) Verdi renter (mill kroner) Omløpsportefølje - aksjer, siste 5 år Mrd kr 50 Aksjeandel inkludert derivater 44 4,4 % 0 (i prosent av finansielle eiendeler) Avkastning omløpsaksjer hittil i år -6,71 % Avkastning omløpsrenter hittil i år 1,00 % Mrd kroner Avkastning 25 % 15 % 5 % -5 % -15 % -25 % -35 % Avkastning i prosent * Beregnet etter forvaltningsmessige normer. Denne avviker noe fra regnskapsmessig verdi Indeksforvaltning Andel indeksforvaltning aksjer 79 % Mrd kr 60, ,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 Omløpsportefølje - renter, siste 5 år Avkastning 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel indeksforvaltning renter 39 % Mrd kr Avkastning i prosent 16

17 Omløpsporteføljer geografisk fordeling Omløpsportefølje aksjer geografisk fordeling inkl derivater Aksjer omløp totalt 100 % 100 % 100 % Norge 13,7 % 13,2 % 15,2 % Norden eks Norge 4,1 % 6,1 % 6,5 % Øvrig utland 79,8 % 76,6 % 74,0 % Øvrige porteføljer 2,3 % 4,1 % 4,3 % Omløpsportefølje renter geografisk fordeling inkl derivater Renter omløp totalt 100 % 100 % 100 % Norge kortsiktige plasseringer 21,4 % 26,8 % 26,8 % Norge obligasjoner 12,3 % 17,9 % 24,1 % Utland obligasjoner 64,7 % 55,3 % 49,1 % Øvrige porteføljer 1,6 % 0,0 % 0,0 % 17

18 Anleggsobligasjoner/hold-til-forfall Kollektivporteføljen Bokført verdi (mill kroner) Merverdi (mill kroner) Avkastning hittil i år (i %) 1,3 5,4 1,3 Mrd kroner kvartal 09 Anleggsobligasjoner Avkastning Avkastning i prosent 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 18

19 Strenge risikokriterier i renteporteføljen Anleggsobligasjoner Internasjonale obligasjoner som legges til anlegg skal være statsrisiko eller ratet AA- eller bedre, eller A hvis løpetiden er under 10 år. 1) Hvis ratingen endres negativt, vurderes investeringen for reklassifisering Internasjonale omløpsobligasjoner to porteføljer: Omløpsobligasjoner i den internasjonale omløpsporteføljen skal være ratet AA eller bedre Internasjonal kredittportefølje investment grade obligasjoner - en andel begrenset til 20 prosent av forvaltningskapitalen it l 2) Norske rentepapirer Innenfor spesifikke rammer gitt av kredittkomité Årlig vurdering og kvartalsvis oppfølging 1) Eller tilsvarende fra annet ratingselskap 2) Utgjorde 13,2 prosent pr

20 Eiendomsinvesteringer Bokført verdi (verdijustert mill kroner) Eiendomsmasse inkl tomteareal (1 000 m²) Utleiegrad (i %) 97,5 94,2 94,3 Vektet gjenværende leietid (i år) 6,2 5,8 6,0 Avkastning hittil i år (i %) 1,3 2,6-0,3 Eiendomsverdier fordelt på porteføljer; Kollektivporteføljen 91,3 % Selskapsporteføljen 8,0 % KLP Skadeforsikring 0,6 % KLP Bedriftspensjon 0,1 % Geografisk fordeling; 78 % Oslo 9 % Trondheim 8 % København 4 % Stavanger 1 % Sverige Sektorfordeling; 62 % kontor 13 % hoteller 10 % kjøpesentre 4 % boliger 6 % anlegg 5 % annet 20

21 Posisjonering i eiendom Gjennomført kjøp av tomt for kjøpesenter på Fornebu som vil være sentralt lokalisert innenfor et viktig næringssentrum og boligområde for fremtiden Forhandlet frem avtale om kjøp av SAS Royal Viking Hotell i Stockholm bekrefter eiendomssatsingen i Sverige og bidrar til bedre diversifisering av eiendomsporteføljen 21

22 Utlånsvirksomheten Bokført verdi (mill kroner) Herav lån med fastrente (mill kroner) Avkastning hittil i år (i prosent) 1,4 5,9 1,2 Spesifisert og uspesifisert tapsavsetning (mill kroner) 1,3 1,2 1,0 Mill kroner Utlånsportefølje og avkastning siste 5 år Avkastning i prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % kv % Samlet utlån Avkastning 22

23 Restrukturering av KLPs utlånsvirksomhet Utlån har gjennom 60 år vært en av KLPs kjernevirksomheter og er en del av selskapets kjernekompetanse. Restruktureringen tilrettelegger for vekst og lønnsomhet for KLP og økt strategisk fokus på stabile og konkurransedyktige lånetilbud for våre kunder KLP Banken som fikk konsesjon den 29. januar, profileres som en personmarkedsbank med gode låne- og innskuddsprodukter rettet mot våre kunders ansatte og pensjonister Ervervet av Kommunekreditt skal gjennomføres i andre kvartal, og foretaket blir et datterselskap av KLP Banken. Dette betyr fornyet satsing på å betjene norske kommuner med gode lånetilbud tilpasset deres ønsker Bankens ledergruppe vil være ansvarlig for den samlete utlånsvirksomheten Bankens hovedkontor legges til Trondheim 23

24 KLP Banken En bank for personmarkedet som henvender seg til våre kunders ansatte og pensjonister En nettbasert bank basert på gode og kundevennlige teknologiske løsninger Videreføre KLPs boliglånsvirksomhet på 8,4 milliarder kroner Først og fremst gode lån mot pant i bolig eller fritidseiendom, herunder Seniorlån Gode innskuddsprodukter spesielt tilpasset målgruppen av kunder Lønnskonto, kortløsninger og andre produkter som naturlig faller inn i bankkonseptet Ledelse og andre funksjoner for den totale utlånsvirksomheten. 24

25 KLP Kommunekreditt KLP har avtalt kjøp av Kommunekreditt Norge AS med planlagt overtagelse i andre kvartal Overtar Kommunekreditt med rundt 42 milliarder kroner i utlån Investeringen på 870 millioner kroner er betinget av forutsatt salg av KLPs 20 prosent eierandel i Kommunalbanken for 530 millioner kroner Sammen med KLPs egen utlånsportefølje lj på 13,2 milliarder kroner vil konsernets utlån til offentlig sektor utgjøre 55 milliarder kroner Kommunekreditts utlånsportefølje i alt vesentlig med flytende rente eller kort rentebinding Viderefører og vitaliserer den viktige utlånsvirksomheten i begge institusjoner og sikrer fortsatt sunn konkurranse i dette spesialiserte markedet 25

26 KLP Skadeforsikring AS Resultat før skatt i 1. kvartal på 16,9 millioner kroner (-12,0 millioner) Godt forsikringsresultat ga en totalkostnadsprosent på 97,9 prosent for kvartalet (98,2 prosent) Skadeprosent alle bransjer 67,2 prosent (75,6 prosent) Kostnadsprosent alle bransjer 30,7 prosent (22,6 prosent) Skyldes lavt premievolum knyttet til privatsatsingen Kostnadsprosent knyttet til ordinær forretning var 26,5 prosent Avkastning på finansielle eiendeler 0,7 prosent for kvartalet (-0,2 02 prosent) Selskapets sikkerhetsavsetninger utgjør en tilfredsstillende buffer mot eventuelt avviklingstap og ugunstig risikoforløp 26

27 Resultater 1. kvartal kr Resultat t Resultat t Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat fra forsikring Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Resultat før avsetning til egenkapitalfond Beregnet skattekostnad Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

28 KLP Skadeforsikring AS Nøkkeltall, prosent Skadeprosent for egen regning 75,6 % 70,6 % 67,2 % Kostnadsprosent for egen regning 22,6 % 26,7 % 30,7 % Totalkostnadsprosent for egen regning 98,2 % 97,3 % 97,9 % Finansavkastning -0,2 % 0,4 % 0,7 % Kapitaldekning 24,22 % 39,7 % 33,0 % Resultatposter, mill kroner Forfalt premie brutto Premieinntekter for egen regning Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat før skatt og endring i egenkapitalfond Balanseposter, mill kroner Finansielle eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Forsikringstekniske avsetninger for egen regning

29 Hovedpunkter Viktig strategisk tiltak: satsing på utlån God kontroll med risiko i utfordrende finansmarked Resultatene preget av uroen Tilfredsstillende ill d soliditet Lave kostnader og konkurransedyktig prising 29

30 Kontaktpersoner i KLP Stilling Navn Telefon E-post Konserndirektør Økonomi & Finans Aage E. Schaanning / Finansdirektør Per Victor Nordan / Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich /

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer