Bokført driftsresultat mill. kroner i år, mot mill. kroner i fjor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor"

Transkript

1 Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjorde 2068 mill kroner, mot 4,646 mill kroner i fjor Noe svakere driftsresultat i Livsforsikringsvirksomheten, men fortsatt god salgsutvikling Høyere premier og lavere erstatninger i skadevirksomheten Økning i bokførte driftskostnader Stabile markedsandeler i Skadeforsikringsvirksomheten Økte markedsandeler i Livsforsikringsvirksomheten 1 halvår

2 Storebrand Konsern Driftsresultat 2 kvartal kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat halvår

3 Nytt prinsipp for føring av feriepenger I 1 halvår 1997 var det kun en mindre lønnskostnad for juni med i regnskapet, da feriepengeavsetningen ble tilbakeført i denne måneden I 1998 skjer dette i juli som er hovedferiemåneden Økningen i lønnskostnader i juni 1998 i henhold til juni 1997 er som følge av dette: Storebrand ASA Storebrand Liv Storebrand Skade Øvrige selskaper Sum konsernet 26 mill 20 mill 80 mill 7 mill 133 mill 1 halvår

4 Storebrand Konsernresultat 2 kvartal kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring -1 Storebrand SPAR 10 8 Storebrand Asset/Investment Management -4 2 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat halvår

5 Storebrand Konsern Driftsresultat 1 halvår NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat halvår

6 Storebrand Konsernresultat 1 halvår NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring -1-4 Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat halvår

7 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og nedskrivninger Netto gevinster NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA Storebrand Konsern * Eksklusiv utlån og eiendom 1 halvår

8 Storebrand Overskudd pr aksje 1 halvår halvår NOK mill Konsernresultat Skattekostnad Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 1,98 1,69 3,57 1 halvår

9 Storebrand Konsernbalanse 3006 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 9 % Obligasjoner % 50 % Sertifikater % 6 % Aksjer og andeler % 18 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 10 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 6 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner 1 halvår

10 Storebrand Kursreserver NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Totalt halvår

11 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 93,7 % Storebrand Livsforsikring ,6 % 10,5 % Storebrand Skadeforsikring ,9 % 22,4 % Storebrand Bank AS ,0 % 23,5 % Storebrand Konsern ,3 % 14,4 % 1 halvår

12 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og utbytte Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt halvår

13 Storebrand ASA Balanse 3006 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 22 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 55 % Tilgode innen konsernet 85 1 % 10 % Investeringsaktiva % 27 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 63 % Obligasjonslån % 21 % Gjeld innen konsernet % 8 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8545 mill kroner 1 halvår

14 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 89,9 17,5 57,3 Rentekostnader 68,7 12,3 43,0 Netto renteinntekter 21,2 5,2 14,3 Andre inntekter 79,6 25,4 64,3 Driftskostnader 93,7 60,6 141,4 Driftsresultat 7,1-30,0-62,8 Tapsavsetninger -1,7-0,6-1,0 Resultat av ordinær drift 5,4-30,6-63,8 1 halvår

15 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 63,0 181,0 147,1 Utlån 3653,5 1117,8 2039,8 Investeringsaktiva 927,8 59,7 401,0 Anleggsmidler 12,9 6,4 11,4 Aksjer i konsernselskap 95,9 95,8 95,8 Diverse fordringer 59,7 16,0 47,8 Sum eiendeler 4812,8 1476,7 2742,9 Gjeld til banker 965,2 320,1 675,1 Sertifikatlån / obligasjonslån 1824,5-850,0 Innskudd fra kunder 1549,8 779,5 896,0 Annen gjeld 96,2 197,1 50,0 Egenkapital 377,1 180,0 271,8 Sum gjeld og egenkapital 4812,8 1476,7 2742,9 1 halvår

16 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 19,2 16,8 34,4 Driftskostnader og rentekostnader 10,3 10,9 19,0 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 46,4 12,3 47,7 Resultat av ordinær drift 55,3 18,2 63,1 1 halvår

17 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 1 halvår 1998 Driftsresultatet utgjør 419 mill som er 35 mill høyere enn i fjor Bokførte finansinntekter utgjør 598 mill som er 57 mill høyere enn i fjor Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 309 mill siden i hovedsak pga premieøkninger i personbil og villa Skadeprosenten fer utgjør 76% Dette er 4%-poeng bedre enn i fjor Driftskostnadene er 203 mill høyere enn i fjor og skyldes omlegging av regnskapsprinsipp for periodisering av lønn samt planlagte investeringer i forbedringsprogrammer og it-satsninger Markedsandel i non-marine bransjer på 38,7% er uendret i 2 kvartal 1 halvår

18 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv Resultat av ordinær virksomhet halvår

19 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 60 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 21 % Pantelån og andre lån 42 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 8 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 1 % Sum finansielle eiendeler % 81 % Øvrige eiendeler % 18 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner 1 halvår

20 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 12 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 17 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 8 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner 1 halvår

21 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 16,6 % 14,8 % Combined ratio fer 100,2 % 101,3 % Skadeprosent fer 75,7 % 80,4 % Kostnadsprosent fer 24,5 % 20,8 % Kostnadsandel fer 29,4 % 24,6 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 74,4 % 74,3 % Kapitaldekning 25,0 % 28,3 % Skadereservegrad fer 102,6 % 111,4 % * Inkl eiendom 1 halvår

22 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 72,5 % 78,0 % 80,4 % 75,7 % Effekt av KT's minstekrav 2,7 % -2,0 % 5,6 % -3,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 75,2 % 76,0 % 86,0 % 72,1 % Effekt av avviklingsgevinst 3,5 % 1,2 % 2,8 % 6,5 % Normalisert skadeprosent fer 78,6 % 77,1 % 88,8 % 78,6 % 1 halvår

23 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1 halvår

24 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1 halvår

25 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-5,5 6,0 5,5 5,8 5,1 5,3 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9 7,9 17,9 18,0 19,0 18,8 18,9 18,9 27,0 27,1 28,1 29,0 29,4 29,2 41,4 41,2 40,0 38,9 38,7 38, Øvrige NFF Samvirke Vesta Gjensidige Storebrand 1 halvår

26 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 43,4 42,4 40,0 38,9 38,7 38,7 38,9 38,8 38,7 39,8 39,2 39,2 40,4 37,9 38,7 37,4 37,5 37,2 37,0 35,0 31,6 31,6 31,6 30,0 25,0 25,2 24,7 24,9 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar 1 halvår

27 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 1halvår 1998 Premieinntekten inkl tilflyttede premiereserver har økt med 26% fra samme tid ifjor Forfalte premier har økt med 21% Verdijustert kapitalavkastning hittil i år ble 4,36%, (annualisert 8,90%) mens annualisert bokført kapital-avkastning ble 7,47% Driftsresultatet er redusert pga høyere driftskostnader og lavere finansinntekter Kostnadsprosenten har økt og utgjør 0,93% av kundefond Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,64% Positiv salgsutvikling (indeksert) i privatmarkedet med en økning på 34% fra ifjor I bedriftsmarkedet er salget (indeksert) 83% over fjoråret 1 halvår

28 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % herav forfalt premie % 6437 Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % 116 Erstatninger for egen regning % herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % herav admkostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader % -614 Andre kostnader % -414 Driftsresultat % 4359 Midler tilført forsikringskundene % herav til tilleggsavsetning Resultat av ordinær virksomhet % halvår

29 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum halvår

30 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill 1998 * Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto * Prinsippendring ved overgang til dagskurs på valuta reduserer netto til fordeling med 126 mill kroner til 1194 mill kroner 1 halvår

31 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning hittil iår 3,67 % 4,03 % Kapitalavkastning - annualisert 7,47 % 8,22 % 9,96% Verdijustert avkastning - hittil iår 4,36 % 6,63 % 10,45% Verdijustert avkastning - hittil iår -inkl obligasjoner holdt til forfall 3,99 % 6,75 % 10,55% Solvensmargin 194,8% Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,64 % 10,01 % 10,51% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,93 % 0,78 % 0,86% 1 halvår

32 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 6 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 9 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 5 0 % 0 % Aksjer og andeler % 20 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 35 % Sertifikater % 5 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 2 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % 1 halvår

33 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 77 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder fer % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % 1 halvår

34 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 3,7 % 3,7 % 7,6 % Verdiutvikl 3,5 % 3,3 % 6,4 % Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 3,3 % 3,3 % 6,8 % Antall m Store byer 6% Norge forøvr 8% Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Utleiegrad 98,2 % 97,6 % 97,9 % Øvrig Oslo 13% Vika 26% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn 1 halvår

35 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 72% Portefølje: NOK mill Antall lån Verdiutvikl 2,8 % 2,6 % 5,3 % Misligholdte lån i % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn *) -0,03 % -0,04 % 0,01 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Utover 80% av takst: 3% Andre lån:5% Mellom 60-80% av takst: 20% 1 halvår

36 1 halvår

37 Gjennomsnittlig premieøkning i forhold til 12 mndr tidligere 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Villa Bil Landbruk Hjem Næring 1 halvår

38 Tingskadeutvikling - personbil Gjsnittskade Frekvens Frekvens Gjsnittskade jun 96 sep 96 des 96 mar 97 jun 97 sep 97 des 97 mar 98 jun 98 1 halvår

39 Gjsnittskade Skadeutvikling - Villa Frekvens 8, ,5 7 6,5 6 5,5 Frekvens Gjsnittskade des95 des96 des97 jun halvår

40 Tre kjerneprosesser Distribusjon Skadeoppgjør Tariffering/ underwriting Suksess = varig konkurransefortrinn 1 halvår

41 Evnen til å levere er allerede demonstrert 1994: 1997: Vårt mål er en årlig gevinstrealisering på millkr fra 1997 Fakta: Årseffekt millkr Inkl ikke effekt av Distribusjonsprosjektet 1 halvår

42 Effekt av ny distribusjonsmodell Resultater Sammenlignet med mål Kommentarer 1 Kostnadsreduksjon NOK mill Tilpasninger til lokale markedsforhold 2 Telefontilgjengelighet 90/95% 3 Markedsandel Uendret trend Internt fokus i forandringsprosessen Styrking av salgskorpset holdt tilbake 1 halvår

43 Høye ambisjoner om ytterligere forbedringer Antall inngående telefonsamtaler pr dagsverk Tradisjonelt kontor Storebrand idag Fase 1 Best practice Fase 2 1 halvår

44 Tariffering/underwriting Skadekostnad Driftskostnad Reassuransekostnad Avkastningskrav Modellskift i prising av risiko Bedre differensiering mellom produkter, kanaler og kundesegmenter Kapitalallokering pr produkt Finansinntekt Mark-up Modellskifte reflekterer: * Prissensitivitet * Konkurrentenes priser Fase 1: Prisstruktur på plass 1 halvår Fase 2: Ny struktur tilrettelegger for rask læring og oppdatering

45 Best practice versus tradisjonell underwriting Høy P r i s 80% av premieinntekt 28% gjennomsnittlig prisavvik Illustrativ Neste generasjon prisfastsettelse Tradisjonell konkurrent Lav Lav risiko Høy risiko 1 halvår

46 Identifisering av verstinger + Lønnsomme kunder 0 Prognostisert superprofitt - Verstinger 5% av kundene 1 halvår

47 Prinsipper og løsningselementer i neste generasjon skadebehandling Strategisk bruk av relasjon til tredjeparter Effektive kundetilpassende rutiner Organisatorisk oppgradering Økt servicetilbud til kunden Profilering av selskapet Bruk av størrelse Partnerskapsrelasjoner 1 halvår Sterk kundeorientering Professjonelt og kundevennlig kundemottak Direktebehandling av enkle skader på telefon; fokus på hurtighet og enkelhet for kunden IT/støttesystemer som forenkler arbeidsprosessene Sterkt fagmiljø Økt fokus på skadeoppgjør i selskapet Synlighet i aktiviteter og resultater Fokus på læring og kontinuerlig forbedring

48 Forandringsprosessen i perspektiv ulike generasjoner skadeoppgjør Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Gjennomfør tfokus for prosjektet Kontroll Få kontroll over skadeutbetalinger Endrede arbeidsprosesser Design av optimale arbeidsprosesser og strukturer Kontinuerlig nytenkning Kontinuerlig overgå kundenes forventninger Reduksjon i skadekostnader Transaksjonsorientering Økt kundetilfredshet Reduksjon i driftskostnader/økt produktivitet Reduksjon/fortsatt lave skadekostnader Skadeoppgjør et vesentlig konkurranseparameter Meget høy tilfredshet Lave driftskostnader Lave skadekostnader Kundeorientering 1 halvår

49 Nye forbedringer i kjerneprosessene vil gi ytterligere, årlige gevinstrealiseringer på millkr Ved utgangen av år 2000 Tempoet i gevinstrealiseringene vil øke gjennom perioden Måles mot interne benchmarks som reflekterer forbedringer ifht nåværende praksis De tre kjerneprosessene er målsatt å gi omtrent like store bidrag Effekten vil komme både på kostnads- og skadeprosent Første presentasjon av status vil komme ved årsskiftet 1998/99 1 halvår

50 Driftsresultatet vil også avhenge av andre faktorer Konkurrentenes tiltak Effekt fra kjerneprosessprosjektene Storebrands resultatutvikling 1 halvår Syklisk skadeutvikling

51 Salgsutvikling bedriftsmarkedet pr Bedrift Liv Sterkt salg hittil i år for kollektiv - Netto årlig premie på 86mill, 93% over i fjor - Engangpremier på 44 mill, 187% over i fjor - Netto tilflytting 308 mill, 87 mill i fjor Storkunde Liv Godt salg innen privatdelen, svakt innenfor offentlig sektor - Netto årlig premie og engangspremie bra i privatmarkedet, 335 mill en økning fra 192 mill ifjor ( 74%) - Netto tilflytting innen privatområdet på 316 mill mot en netto fraflytting pr på 291 mill - Netto tilflytting innen offentlig sektor 37 mill 1 halvår

52 Salgsutvikling privatmarkedet pr Privatmarkedet Godt salg av spareprodukter, spesielt engangsbetalte livkontoprodukter Indeksert*) netto salg er 34% høyere enn i fjor - Netto salg årlig premie på 94 mill er 16% bedre enn fjoråret - Netto salg engangspremie på 1522 mill som er 48% over 1halvår ifjor Registrert forsikringspremie er 26% bedre enn fjoråret Registrert antall avtaler er 18% høyere enn i fjor *) I indeksert salg teller engangspremie med 1/10 1 halvår

53 Storebrand Livsforsikring AS Markedsandelsutvikling pr 1 halvår 1998 Totalmarkedet fortsetter å stige, og premienivået er 7,4% høyere enn ved årsskiftet Storebrands markedsandel på forfalt premie i totalmarkedet fortsetter å øke, og er 1%-poeng høyere enn ved utgangen av 1 kvartal 98, og 2%-poeng høyere enn ved årsskiftet Veksten i premienivå er sterkest i privatmarkedet med en vekst på 11,4%, mens veksten i kollektiv pensjon er på 5,4% Storebrands markedsandel på forfalt premie i privatmarkedet har økt med 2%-poeng i forhold til 1 kvartal 98 og 1%-poeng hittil i år Tilsvarende er markedsandelen i kollektiv pensjon uendret i forhold til 1 kvartal 98, men har økt med 2%-poeng hittil i år 1 halvår

54 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade % 6 % 6 % 6 % Gjensidige 19 % 21 % 16 % 17 % Sparebank 1 KLP 1 % 19 % 1 % 19 % 2 % 2 % 17 % 16 % Norske Liv Vital Vår NOR 4 % 19 % 3 % 5 % 10 % 11 % 17 % 16 % 14 % 3 % 3 % 3 % 4 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 28 % * Inkl overførte reserver kv97-2kv98 Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår

55 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* individuell totalt NOK mill Vesta Liv Gjensidige Sparebank 1 Norske Liv % 1 % 1 % 0 % 24 % 22 % 18 % 19 % 4 % 4 % 4 % 4 % 10 % 12 % 24 % 26 % Vital Vår NOR 19 % 20 % 4 % 3 % 8 % 10 % 16 % 13 % 2 % 2 % 9 % 8 % Storebrand 29 % 29 % 27 % 28 % kv97-2kv98 * Ekskl overførte reserver Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår

56 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* kollektiv pensjon NOK mill Vesta Liv 5 % 8 % 8 % 10 % Gjensidige 14 % 19 % 14 % 14 % KLP 30 % 29 % 30 % 29 % Norske Liv Vital Vår 1 % 18 % 2 % 2 % 16 % 2 % 2 % 2 % 17 % 15 % 3 % 2 % Storebrand 29 % 25 % 26 % 28 % kv97-2kv98 * Inkl overførte reserver NOR sin markedsandel er 0% og er derfor ikke vist i figuren Kilde: 1 halvår Norges 1998 Forsikringsforbund 56

57 Markedsandelsutvikling - forfalt premie gruppeliv NOK mill Vesta Skade % 10 % 13 % 15 % Gjensidige 35 % 37 % 33 % 32 % Sparebank 1 Liv KLP Norske Liv Vital 3 1 % 4 % 13 % 2 1 % 3 1 % 3 1 % 4 % 3 % % 13 % 12 % 12 % Vår NOR Storebrand 12 % 10 % 11 % 12 % 7 % 5 % 4 % 3 % 16 % 18 % 18 % 19 % Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår kv97-2kv98

58 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,93% 0,6 0,4 0,2 0, kv 98 1 halvår

59 Storebrand Livsforsikring AS Verdijustert avkastning *) sammenlignet med konkurrenter 10,0 % 9,4 % 9,0 % 8,0 % 8,1 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,4 % 5,6 % 3,9 % 5,1 % 4,8 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Storebrand Vital Vår Norske Liv NOR Vesta Spbank 1 *) Annualisert avkastning for 1 halvår 1998 Inkludert verdiendring på anleggsobligasjoner 1 halvår

60 Storebrand Livsforsikring AS Bokført avkastning *) sammenlignet med konkurrenter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,5 % 8,4 % 8,0 % 8,4 % 8,0 % 6,8 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Storebrand Vital Vår Norske Liv NOR Vesta Spbank 1 *) Annualisert avkastning for 1 halvår halvår

61 Markedsutvikling - pr des96 Aksjeavkastning i Norge og utlandet feb97 apr97 jun97 aug97 okt97 Utlandet ( MSCI W) des97 feb98 apr98 jun98 Norge (Totx) aug98 Effektive renter i Norge og utlandet 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des96 mar97 jun97 sep97 des97 mar98 jun98 Norge ca 5 år Utlandet ca 5 år Norge 6 mnd Utlandet 6 mnd (konstruert) 1 halvår

62 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Forvaltningsvolum og vekst Avkastning og referanseindekser Mrd kr Tilført etter Kapitalavkastning etter Forvaltningskapital Liv des97 feb98 apr98 jun98 aug98 Aksjer Aksje bench Obligasjoner Obl bench 1 halvår

63 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 61% 22% 78% 110% 174% Aksjer totalt: 305 % Aktiva AKSJER 2930% 2491% 2136% -herav Norge 1121% 1151% 1024% 178% 263% 124% 21% Omløpsobligasjoner totalt: 387 % -herav allokering -248% 000% 000% OBLIGASJONER 5505% 5221% 5308% -herav allokering 523% 000% 000% PENGEMARKED 454% 598% 754% -herav allokering 019% 000% 000% EIENDOM 774% 830% 824% UTLÅN 640% 860% 978% Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjoner Norge Obligasjoner utland Anleggsobl Pengem Eiend Utlån 1 halvår

64 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning Indeks Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Allokering Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering 1 halvår

65 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning første halvår 1998 Annualisert verdijustert avkastning: 8,91% Periodeavkastning: 4,36% Faktisk 4,42 4,97 9,45 10,09 2,93 3,07 1,85 1,74 3,51 3,46 2,83 Indeks Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,8 25,6 33,9 35,0 4,4 6,4 15,9 16,0 7,7 8,3 8,6 6, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Note: Hensyntatt derivatposisjoner utgjør aksjemarkedseksponeringen 29,3% av totale investeringsaktiva 1 halvår

66 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer første halvår 1998 Avkastning Prosent SBL Indeks 9,45 10,09 1,63 1,91 34,03 31,36 24,38 25,97 15,45 16,45 0,98 0,86 2,00 1,91 Total Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Allokering Prosent av sum aksjer ,3 46,2 5,2 5,1 17,0 12,8 28,5 22,6 7,3 7,3 6,7 6, Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre 1 halvår

67 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende første halvår 1998 Avkastning Prosent 2,97 3,13 3,69 4,01 1,55 1,33 1,89 1,74 3,51 1,36 Faktisk Indeks Totalt Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Allokering Prosent av sum rentebærende (bokført) 21,77 33,34 40,81 27,56 10,48 7,29 29,4028,09 0,74 0, Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: 2422 millkroner (2223) Regnskapsmessig effekt: 1747 millkroner (1536) 1 halvår

68 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning første halvår 1998 Annualisert avkastning: 8,8% Periodeavkastning: 4,3% Faktisk 4,30 4,87 9,06 10,69 2,99 3,06 1,87 1,74 3,18 1,97 8,87 10,23 Indeks Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Andre renteb Eiendom Utlån Aktivaallokering 19,5 27,7 32,5 27,4 27,7 15,6 15,3 12,9 9,8 11,0 0,3 0, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 268 millkroner Regnskapsmessig effekt: 121 millkroner 1 halvår

69 Storebrand Skadeforsikring AS Performance første halvår 1998 Aksjer Faktisk Indeks 9,06 10,69 5,60 6,46 17,24 17,11 Total Norge/Norden Utland Rentebærende 2,63 2,59 3,83 4,01 1,60 1,33 1,87 1,74 3,18 Total Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl 1 halvår

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse.

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse. Året 1997 Januar: Februar: April: Omfattende evakueringer i Troms p.g.a. snøskred. Storebrand beslutter å ville dekke folks merutgifter. Storebrand offentliggjør samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer