Bokført driftsresultat mill. kroner i år, mot mill. kroner i fjor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor"

Transkript

1 Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjorde 2068 mill kroner, mot 4,646 mill kroner i fjor Noe svakere driftsresultat i Livsforsikringsvirksomheten, men fortsatt god salgsutvikling Høyere premier og lavere erstatninger i skadevirksomheten Økning i bokførte driftskostnader Stabile markedsandeler i Skadeforsikringsvirksomheten Økte markedsandeler i Livsforsikringsvirksomheten 1 halvår

2 Storebrand Konsern Driftsresultat 2 kvartal kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat halvår

3 Nytt prinsipp for føring av feriepenger I 1 halvår 1997 var det kun en mindre lønnskostnad for juni med i regnskapet, da feriepengeavsetningen ble tilbakeført i denne måneden I 1998 skjer dette i juli som er hovedferiemåneden Økningen i lønnskostnader i juni 1998 i henhold til juni 1997 er som følge av dette: Storebrand ASA Storebrand Liv Storebrand Skade Øvrige selskaper Sum konsernet 26 mill 20 mill 80 mill 7 mill 133 mill 1 halvår

4 Storebrand Konsernresultat 2 kvartal kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring -1 Storebrand SPAR 10 8 Storebrand Asset/Investment Management -4 2 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat halvår

5 Storebrand Konsern Driftsresultat 1 halvår NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat halvår

6 Storebrand Konsernresultat 1 halvår NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring -1-4 Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat halvår

7 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger 1 KVARTAL Realiserte gevinster Realiserte tap og nedskrivninger Netto gevinster NOK mill Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA Storebrand Konsern * Eksklusiv utlån og eiendom 1 halvår

8 Storebrand Overskudd pr aksje 1 halvår halvår NOK mill Konsernresultat Skattekostnad Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 1,98 1,69 3,57 1 halvår

9 Storebrand Konsernbalanse 3006 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 9 % Obligasjoner % 50 % Sertifikater % 6 % Aksjer og andeler % 18 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 10 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 6 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner 1 halvår

10 Storebrand Kursreserver NOK mill Endring i år Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS Totalt halvår

11 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 93,7 % Storebrand Livsforsikring ,6 % 10,5 % Storebrand Skadeforsikring ,9 % 22,4 % Storebrand Bank AS ,0 % 23,5 % Storebrand Konsern ,3 % 14,4 % 1 halvår

12 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og utbytte Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt halvår

13 Storebrand ASA Balanse 3006 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 22 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 55 % Tilgode innen konsernet 85 1 % 10 % Investeringsaktiva % 27 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 63 % Obligasjonslån % 21 % Gjeld innen konsernet % 8 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8545 mill kroner 1 halvår

14 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 89,9 17,5 57,3 Rentekostnader 68,7 12,3 43,0 Netto renteinntekter 21,2 5,2 14,3 Andre inntekter 79,6 25,4 64,3 Driftskostnader 93,7 60,6 141,4 Driftsresultat 7,1-30,0-62,8 Tapsavsetninger -1,7-0,6-1,0 Resultat av ordinær drift 5,4-30,6-63,8 1 halvår

15 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 63,0 181,0 147,1 Utlån 3653,5 1117,8 2039,8 Investeringsaktiva 927,8 59,7 401,0 Anleggsmidler 12,9 6,4 11,4 Aksjer i konsernselskap 95,9 95,8 95,8 Diverse fordringer 59,7 16,0 47,8 Sum eiendeler 4812,8 1476,7 2742,9 Gjeld til banker 965,2 320,1 675,1 Sertifikatlån / obligasjonslån 1824,5-850,0 Innskudd fra kunder 1549,8 779,5 896,0 Annen gjeld 96,2 197,1 50,0 Egenkapital 377,1 180,0 271,8 Sum gjeld og egenkapital 4812,8 1476,7 2742,9 1 halvår

16 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 19,2 16,8 34,4 Driftskostnader og rentekostnader 10,3 10,9 19,0 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 46,4 12,3 47,7 Resultat av ordinær drift 55,3 18,2 63,1 1 halvår

17 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 1 halvår 1998 Driftsresultatet utgjør 419 mill som er 35 mill høyere enn i fjor Bokførte finansinntekter utgjør 598 mill som er 57 mill høyere enn i fjor Bestandspremien i non-marine bransjer har økt med 309 mill siden i hovedsak pga premieøkninger i personbil og villa Skadeprosenten fer utgjør 76% Dette er 4%-poeng bedre enn i fjor Driftskostnadene er 203 mill høyere enn i fjor og skyldes omlegging av regnskapsprinsipp for periodisering av lønn samt planlagte investeringer i forbedringsprogrammer og it-satsninger Markedsandel i non-marine bransjer på 38,7% er uendret i 2 kvartal 1 halvår

18 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv Resultat av ordinær virksomhet halvår

19 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 60 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 21 % Pantelån og andre lån 42 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 8 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 1 % Sum finansielle eiendeler % 81 % Øvrige eiendeler % 18 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner 1 halvår

20 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 12 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 17 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 8 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner 1 halvår

21 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 16,6 % 14,8 % Combined ratio fer 100,2 % 101,3 % Skadeprosent fer 75,7 % 80,4 % Kostnadsprosent fer 24,5 % 20,8 % Kostnadsandel fer 29,4 % 24,6 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 74,4 % 74,3 % Kapitaldekning 25,0 % 28,3 % Skadereservegrad fer 102,6 % 111,4 % * Inkl eiendom 1 halvår

22 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 72,5 % 78,0 % 80,4 % 75,7 % Effekt av KT's minstekrav 2,7 % -2,0 % 5,6 % -3,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 75,2 % 76,0 % 86,0 % 72,1 % Effekt av avviklingsgevinst 3,5 % 1,2 % 2,8 % 6,5 % Normalisert skadeprosent fer 78,6 % 77,1 % 88,8 % 78,6 % 1 halvår

23 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1 halvår

24 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1 halvår

25 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-5,5 6,0 5,5 5,8 5,1 5,3 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9 7,9 17,9 18,0 19,0 18,8 18,9 18,9 27,0 27,1 28,1 29,0 29,4 29,2 41,4 41,2 40,0 38,9 38,7 38, Øvrige NFF Samvirke Vesta Gjensidige Storebrand 1 halvår

26 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % ,0 43,4 42,4 40,0 38,9 38,7 38,7 38,9 38,8 38,7 39,8 39,2 39,2 40,4 37,9 38,7 37,4 37,5 37,2 37,0 35,0 31,6 31,6 31,6 30,0 25,0 25,2 24,7 24,9 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar 1 halvår

27 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 1halvår 1998 Premieinntekten inkl tilflyttede premiereserver har økt med 26% fra samme tid ifjor Forfalte premier har økt med 21% Verdijustert kapitalavkastning hittil i år ble 4,36%, (annualisert 8,90%) mens annualisert bokført kapital-avkastning ble 7,47% Driftsresultatet er redusert pga høyere driftskostnader og lavere finansinntekter Kostnadsprosenten har økt og utgjør 0,93% av kundefond Selskapet er godt kapitalisert med en kapitaldekning på 12,64% Positiv salgsutvikling (indeksert) i privatmarkedet med en økning på 34% fra ifjor I bedriftsmarkedet er salget (indeksert) 83% over fjoråret 1 halvår

28 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % herav forfalt premie % 6437 Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % 116 Erstatninger for egen regning % herav erst ekskl fraflyttet premiereserve % Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler % herav admkostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader % -614 Andre kostnader % -414 Driftsresultat % 4359 Midler tilført forsikringskundene % herav til tilleggsavsetning Resultat av ordinær virksomhet % halvår

29 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum halvår

30 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill 1998 * Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto * Prinsippendring ved overgang til dagskurs på valuta reduserer netto til fordeling med 126 mill kroner til 1194 mill kroner 1 halvår

31 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning hittil iår 3,67 % 4,03 % Kapitalavkastning - annualisert 7,47 % 8,22 % 9,96% Verdijustert avkastning - hittil iår 4,36 % 6,63 % 10,45% Verdijustert avkastning - hittil iår -inkl obligasjoner holdt til forfall 3,99 % 6,75 % 10,55% Solvensmargin 194,8% Kapitaldekning (SBL Konsern) 12,64 % 10,01 % 10,51% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,93 % 0,78 % 0,86% 1 halvår

32 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 6 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 9 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 5 0 % 0 % Aksjer og andeler % 20 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 35 % Sertifikater % 5 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 2 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % 1 halvår

33 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 77 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder fer % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % 1 halvår

34 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 3,7 % 3,7 % 7,6 % Verdiutvikl 3,5 % 3,3 % 6,4 % Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 3,3 % 3,3 % 6,8 % Antall m Store byer 6% Norge forøvr 8% Areal etter geografi Kjøpesentere 47% Utleiegrad 98,2 % 97,6 % 97,9 % Øvrig Oslo 13% Vika 26% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn 1 halvår

35 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 72% Portefølje: NOK mill Antall lån Verdiutvikl 2,8 % 2,6 % 5,3 % Misligholdte lån i % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Endr tapsavsetn *) -0,03 % -0,04 % 0,01 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Utover 80% av takst: 3% Andre lån:5% Mellom 60-80% av takst: 20% 1 halvår

36 1 halvår

37 Gjennomsnittlig premieøkning i forhold til 12 mndr tidligere 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Villa Bil Landbruk Hjem Næring 1 halvår

38 Tingskadeutvikling - personbil Gjsnittskade Frekvens Frekvens Gjsnittskade jun 96 sep 96 des 96 mar 97 jun 97 sep 97 des 97 mar 98 jun 98 1 halvår

39 Gjsnittskade Skadeutvikling - Villa Frekvens 8, ,5 7 6,5 6 5,5 Frekvens Gjsnittskade des95 des96 des97 jun halvår

40 Tre kjerneprosesser Distribusjon Skadeoppgjør Tariffering/ underwriting Suksess = varig konkurransefortrinn 1 halvår

41 Evnen til å levere er allerede demonstrert 1994: 1997: Vårt mål er en årlig gevinstrealisering på millkr fra 1997 Fakta: Årseffekt millkr Inkl ikke effekt av Distribusjonsprosjektet 1 halvår

42 Effekt av ny distribusjonsmodell Resultater Sammenlignet med mål Kommentarer 1 Kostnadsreduksjon NOK mill Tilpasninger til lokale markedsforhold 2 Telefontilgjengelighet 90/95% 3 Markedsandel Uendret trend Internt fokus i forandringsprosessen Styrking av salgskorpset holdt tilbake 1 halvår

43 Høye ambisjoner om ytterligere forbedringer Antall inngående telefonsamtaler pr dagsverk Tradisjonelt kontor Storebrand idag Fase 1 Best practice Fase 2 1 halvår

44 Tariffering/underwriting Skadekostnad Driftskostnad Reassuransekostnad Avkastningskrav Modellskift i prising av risiko Bedre differensiering mellom produkter, kanaler og kundesegmenter Kapitalallokering pr produkt Finansinntekt Mark-up Modellskifte reflekterer: * Prissensitivitet * Konkurrentenes priser Fase 1: Prisstruktur på plass 1 halvår Fase 2: Ny struktur tilrettelegger for rask læring og oppdatering

45 Best practice versus tradisjonell underwriting Høy P r i s 80% av premieinntekt 28% gjennomsnittlig prisavvik Illustrativ Neste generasjon prisfastsettelse Tradisjonell konkurrent Lav Lav risiko Høy risiko 1 halvår

46 Identifisering av verstinger + Lønnsomme kunder 0 Prognostisert superprofitt - Verstinger 5% av kundene 1 halvår

47 Prinsipper og løsningselementer i neste generasjon skadebehandling Strategisk bruk av relasjon til tredjeparter Effektive kundetilpassende rutiner Organisatorisk oppgradering Økt servicetilbud til kunden Profilering av selskapet Bruk av størrelse Partnerskapsrelasjoner 1 halvår Sterk kundeorientering Professjonelt og kundevennlig kundemottak Direktebehandling av enkle skader på telefon; fokus på hurtighet og enkelhet for kunden IT/støttesystemer som forenkler arbeidsprosessene Sterkt fagmiljø Økt fokus på skadeoppgjør i selskapet Synlighet i aktiviteter og resultater Fokus på læring og kontinuerlig forbedring

48 Forandringsprosessen i perspektiv ulike generasjoner skadeoppgjør Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Gjennomfør tfokus for prosjektet Kontroll Få kontroll over skadeutbetalinger Endrede arbeidsprosesser Design av optimale arbeidsprosesser og strukturer Kontinuerlig nytenkning Kontinuerlig overgå kundenes forventninger Reduksjon i skadekostnader Transaksjonsorientering Økt kundetilfredshet Reduksjon i driftskostnader/økt produktivitet Reduksjon/fortsatt lave skadekostnader Skadeoppgjør et vesentlig konkurranseparameter Meget høy tilfredshet Lave driftskostnader Lave skadekostnader Kundeorientering 1 halvår

49 Nye forbedringer i kjerneprosessene vil gi ytterligere, årlige gevinstrealiseringer på millkr Ved utgangen av år 2000 Tempoet i gevinstrealiseringene vil øke gjennom perioden Måles mot interne benchmarks som reflekterer forbedringer ifht nåværende praksis De tre kjerneprosessene er målsatt å gi omtrent like store bidrag Effekten vil komme både på kostnads- og skadeprosent Første presentasjon av status vil komme ved årsskiftet 1998/99 1 halvår

50 Driftsresultatet vil også avhenge av andre faktorer Konkurrentenes tiltak Effekt fra kjerneprosessprosjektene Storebrands resultatutvikling 1 halvår Syklisk skadeutvikling

51 Salgsutvikling bedriftsmarkedet pr Bedrift Liv Sterkt salg hittil i år for kollektiv - Netto årlig premie på 86mill, 93% over i fjor - Engangpremier på 44 mill, 187% over i fjor - Netto tilflytting 308 mill, 87 mill i fjor Storkunde Liv Godt salg innen privatdelen, svakt innenfor offentlig sektor - Netto årlig premie og engangspremie bra i privatmarkedet, 335 mill en økning fra 192 mill ifjor ( 74%) - Netto tilflytting innen privatområdet på 316 mill mot en netto fraflytting pr på 291 mill - Netto tilflytting innen offentlig sektor 37 mill 1 halvår

52 Salgsutvikling privatmarkedet pr Privatmarkedet Godt salg av spareprodukter, spesielt engangsbetalte livkontoprodukter Indeksert*) netto salg er 34% høyere enn i fjor - Netto salg årlig premie på 94 mill er 16% bedre enn fjoråret - Netto salg engangspremie på 1522 mill som er 48% over 1halvår ifjor Registrert forsikringspremie er 26% bedre enn fjoråret Registrert antall avtaler er 18% høyere enn i fjor *) I indeksert salg teller engangspremie med 1/10 1 halvår

53 Storebrand Livsforsikring AS Markedsandelsutvikling pr 1 halvår 1998 Totalmarkedet fortsetter å stige, og premienivået er 7,4% høyere enn ved årsskiftet Storebrands markedsandel på forfalt premie i totalmarkedet fortsetter å øke, og er 1%-poeng høyere enn ved utgangen av 1 kvartal 98, og 2%-poeng høyere enn ved årsskiftet Veksten i premienivå er sterkest i privatmarkedet med en vekst på 11,4%, mens veksten i kollektiv pensjon er på 5,4% Storebrands markedsandel på forfalt premie i privatmarkedet har økt med 2%-poeng i forhold til 1 kvartal 98 og 1%-poeng hittil i år Tilsvarende er markedsandelen i kollektiv pensjon uendret i forhold til 1 kvartal 98, men har økt med 2%-poeng hittil i år 1 halvår

54 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* totalt NOK mill Vesta Liv/Skade % 6 % 6 % 6 % Gjensidige 19 % 21 % 16 % 17 % Sparebank 1 KLP 1 % 19 % 1 % 19 % 2 % 2 % 17 % 16 % Norske Liv Vital Vår NOR 4 % 19 % 3 % 5 % 10 % 11 % 17 % 16 % 14 % 3 % 3 % 3 % 4 % Storebrand 28 % 25 % 26 % 28 % * Inkl overførte reserver kv97-2kv98 Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår

55 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* individuell totalt NOK mill Vesta Liv Gjensidige Sparebank 1 Norske Liv % 1 % 1 % 0 % 24 % 22 % 18 % 19 % 4 % 4 % 4 % 4 % 10 % 12 % 24 % 26 % Vital Vår NOR 19 % 20 % 4 % 3 % 8 % 10 % 16 % 13 % 2 % 2 % 9 % 8 % Storebrand 29 % 29 % 27 % 28 % kv97-2kv98 * Ekskl overførte reserver Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår

56 Markedsandelsutvikling - forfalt premie* kollektiv pensjon NOK mill Vesta Liv 5 % 8 % 8 % 10 % Gjensidige 14 % 19 % 14 % 14 % KLP 30 % 29 % 30 % 29 % Norske Liv Vital Vår 1 % 18 % 2 % 2 % 16 % 2 % 2 % 2 % 17 % 15 % 3 % 2 % Storebrand 29 % 25 % 26 % 28 % kv97-2kv98 * Inkl overførte reserver NOR sin markedsandel er 0% og er derfor ikke vist i figuren Kilde: 1 halvår Norges 1998 Forsikringsforbund 56

57 Markedsandelsutvikling - forfalt premie gruppeliv NOK mill Vesta Skade % 10 % 13 % 15 % Gjensidige 35 % 37 % 33 % 32 % Sparebank 1 Liv KLP Norske Liv Vital 3 1 % 4 % 13 % 2 1 % 3 1 % 3 1 % 4 % 3 % % 13 % 12 % 12 % Vår NOR Storebrand 12 % 10 % 11 % 12 % 7 % 5 % 4 % 3 % 16 % 18 % 18 % 19 % Kilde: Norges Forsikringsforbund 1 halvår kv97-2kv98

58 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,93% 0,6 0,4 0,2 0, kv 98 1 halvår

59 Storebrand Livsforsikring AS Verdijustert avkastning *) sammenlignet med konkurrenter 10,0 % 9,4 % 9,0 % 8,0 % 8,1 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,4 % 5,6 % 3,9 % 5,1 % 4,8 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Storebrand Vital Vår Norske Liv NOR Vesta Spbank 1 *) Annualisert avkastning for 1 halvår 1998 Inkludert verdiendring på anleggsobligasjoner 1 halvår

60 Storebrand Livsforsikring AS Bokført avkastning *) sammenlignet med konkurrenter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,5 % 8,4 % 8,0 % 8,4 % 8,0 % 6,8 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Storebrand Vital Vår Norske Liv NOR Vesta Spbank 1 *) Annualisert avkastning for 1 halvår halvår

61 Markedsutvikling - pr des96 Aksjeavkastning i Norge og utlandet feb97 apr97 jun97 aug97 okt97 Utlandet ( MSCI W) des97 feb98 apr98 jun98 Norge (Totx) aug98 Effektive renter i Norge og utlandet 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % des96 mar97 jun97 sep97 des97 mar98 jun98 Norge ca 5 år Utlandet ca 5 år Norge 6 mnd Utlandet 6 mnd (konstruert) 1 halvår

62 Storebrand Livsforsikring AS Forvaltningsvolum og avkastning Forvaltningsvolum og vekst Avkastning og referanseindekser Mrd kr Tilført etter Kapitalavkastning etter Forvaltningskapital Liv des97 feb98 apr98 jun98 aug98 Aksjer Aksje bench Obligasjoner Obl bench 1 halvår

63 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering : 61% 22% 78% 110% 174% Aksjer totalt: 305 % Aktiva AKSJER 2930% 2491% 2136% -herav Norge 1121% 1151% 1024% 178% 263% 124% 21% Omløpsobligasjoner totalt: 387 % -herav allokering -248% 000% 000% OBLIGASJONER 5505% 5221% 5308% -herav allokering 523% 000% 000% PENGEMARKED 454% 598% 754% -herav allokering 019% 000% 000% EIENDOM 774% 830% 824% UTLÅN 640% 860% 978% Aksjer Norge Aksjer utland Andre aksjer Obligasjoner Norge Obligasjoner utland Anleggsobl Pengem Eiend Utlån 1 halvår

64 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i aksjeandel og avkastning Indeks Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Allokering Utlandet (MSCI W ) Norge (Totx) Allokering 1 halvår

65 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning første halvår 1998 Annualisert verdijustert avkastning: 8,91% Periodeavkastning: 4,36% Faktisk 4,42 4,97 9,45 10,09 2,93 3,07 1,85 1,74 3,51 3,46 2,83 Indeks Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering verdifordeling Andel av totale investeringsaktiva i prosent ,8 25,6 33,9 35,0 4,4 6,4 15,9 16,0 7,7 8,3 8,6 6, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Note: Hensyntatt derivatposisjoner utgjør aksjemarkedseksponeringen 29,3% av totale investeringsaktiva 1 halvår

66 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer første halvår 1998 Avkastning Prosent SBL Indeks 9,45 10,09 1,63 1,91 34,03 31,36 24,38 25,97 15,45 16,45 0,98 0,86 2,00 1,91 Total Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Allokering Prosent av sum aksjer ,3 46,2 5,2 5,1 17,0 12,8 28,5 22,6 7,3 7,3 6,7 6, Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre 1 halvår

67 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende første halvår 1998 Avkastning Prosent 2,97 3,13 3,69 4,01 1,55 1,33 1,89 1,74 3,51 1,36 Faktisk Indeks Totalt Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Allokering Prosent av sum rentebærende (bokført) 21,77 33,34 40,81 27,56 10,48 7,29 29,4028,09 0,74 0, Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Rentefølsomhet pr ( ) Totalt målt på markedsverdier: 2422 millkroner (2223) Regnskapsmessig effekt: 1747 millkroner (1536) 1 halvår

68 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning første halvår 1998 Annualisert avkastning: 8,8% Periodeavkastning: 4,3% Faktisk 4,30 4,87 9,06 10,69 2,99 3,06 1,87 1,74 3,18 1,97 8,87 10,23 Indeks Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Andre renteb Eiendom Utlån Aktivaallokering 19,5 27,7 32,5 27,4 27,7 15,6 15,3 12,9 9,8 11,0 0,3 0, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 268 millkroner Regnskapsmessig effekt: 121 millkroner 1 halvår

69 Storebrand Skadeforsikring AS Performance første halvår 1998 Aksjer Faktisk Indeks 9,06 10,69 5,60 6,46 17,24 17,11 Total Norge/Norden Utland Rentebærende 2,63 2,59 3,83 4,01 1,60 1,33 1,87 1,74 3,18 Total Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl 1 halvår

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999

Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 1999 Bokført driftsresultat 3.323 mill. kroner i år, mot 1.641 mill. kroner i fjor Bokført konsernresultat 452 mill. kroner i år, mot 604 mill. kroner i fjor Den positive

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv ... Storebrand ASA 1. kvartal 2000 Åge Korsvold Konsernsjef Analytikerpresentasjon 1kv 2000 1 ... Storebrand - 1. kvartal 2000 Storebrand befester sin posisjon som ledende spareselskap økning i markedsandeler

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer