Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16"

Transkript

1 Storebrand Resultat 2. kvartal august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer Back-up: Storebrand Konsern Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Bank Storebrand Skadeforsikring kv

2 Storebrand Resultat 2. kvartal august 2005 Idar Kreutzer Adm.direktør Hovedtrekk 2. kvartal 2005 Konsernresultat på 392 mill. kroner sammenlignet med 113 mill. kroner i 2. kvartal 2004 (ekskl. If) God avkastning og fortsatt høy premievekst innen livsforsikringsvirksomheten Positiv resultatutvikling i Storebrand Bank drives av reduserte kostnader og tilbakeføring av tapsavsetninger Markedet preges av stor dynamikk. Nytt regelverk og hard konkurranse driver endringstakten, med høy aktivitet i organisasjonen 2. kv

3 Storebrand Konsern Konsernresultat 2. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet *) Konsernresultat *) Resultatbidrag (inkl. salgsgevinst) fra If Skadeförsäkring i 2004 er ført i linjen øvrig virksomhet. I 2. kvartal 2004 var denne resultateffekten millioner kroner, og for hele millioner kroner. 2. kv Storebrand Livsforsikring Resultat 2. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS Bokført og verdijustert avkastning ble henholdsvis 3,1% og 3,3% hittil i år Verdijustert inklusiv hold-til forfall 3,5% hittil i år 2. kv

4 Storebrand Livsforsikring - fortsatt god premievekst 53% premievekst (ekskl. flytting) i tradisjonell livsforsikring sammenlignet med 1. halvår i fjor Positiv flyttebalanse for kollektiv pensjon på 584 mill. kr pr. 1. halvår Flyttebalanse (mill kr.) H nye avtaler på innskuddspensjon etablert hittil i år Forfalte premier innskuddspensjon (mill. kr) 300 Premieinntekter for innskuddspensjon økte med 50% sammenlignet med 1. halvår i fjor H kv Ny lov om obligatorisk tjenestepensjon Ny lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for private bedrifter forventes vedtatt i Stortinget medio oktober Lovforslaget som nå er på høring medfører: - Minstekrav om innskuddspensjon med spareinnbetaling på 2% av lønn utover 1G, eller tilsvarende ytelsesbasert pensjonsordning - Alle bedrifter med ansatte som oppfyller krav til medlemskap må tegne pensjonsavtalen innen , med innbetaling av sparedelen alt fra Ordningene utformes innenfor Lov om foretakspensjon (LOF) eller Lov om innskuddspensjon (LOI) 2. kv

5 Viktig marked for Storebrand ansatte i privat sektor uten supplerende pensjonsordning (ca bedrifter) Markedet for nytegning* (millioner kroner) Minimum ca. 3 mrd. kr i økt årlig premie knyttet til innføring av OTP Storebrand forventer høy aktivitet knyttet til dette markedet 0 < >100 Totalt Antall ansatte per bedrift *) Estimert totalmarked målt i årlige premieinntekter fra bedrifter som i dag ikke har pensjonsordning Kilde: St.meld.nr , Storebrand Livsforsikring AS 2. kv Storebrand den erfarne leverandør av pensjon Storebrand har etablert bransjeavtaler som omfatter ca bedrifter og omlag ansatte Storebrand vil tilby standardiserte produkter, effektiv distribusjon og et attraktivt servicekonsept Storebrand vil bygge på et utviklet og prøvet servicekonsept spesielt tilrettelagt for å betjene bedrifter med under 20 ansatte 2. kv

6 Storebrand Bank Resultat 2. kvartal Hele året NOK mill Netto renteinntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst / tap på verdipapirer Resultat før skatt Reduserte kostnader og tilbakeføring av tidligere nedskrivninger ga et godt resultat i 2. kvartal Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv Storebrand Kapitalforvaltning Resultat 2. Kvartal Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/andre inntekter Resultat før skatt Nedgangen i inntekter i stor grad knyttet til If, som overførte sine midler til intern forvaltning 4. kvartal i fjor Kostnadsreduksjon følger av reduksjon i personalkostnader 2. kv

7 Øvrig virksomhet Resultat 2. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA *) Fair Forsikring Storebrand Skadeforsikring Annet Sum øvrig virksomhet *) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre Positiv utvikling i Fair Forsikring 99,6% av exchangeable bond konvertert i 2. kvartal medfører reduserte rentekostnader i Storebrand ASA 2. kv Storebrand fortsetter arbeidet med å tilpasse selskapets kapitalstruktur Styret planlegger å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å få nytt vedtak for sletting av egne aksjer Moody s oppgraderte 8. august Storebrand Livsforsikring til A2 (fra A3) og Storebrand ASA til Baa2 (fra Baa3) Storebrand ASA har gitt tilretteleggere mandat for å utstede et obligasjonslån på inntil 1,5 milliarder kroner 2. kv

8 Oppsummering Godt resultat og solid finansiell stilling Endringer i rammebetingelser og stor dynamikk i markedet Storebrand satser offensivt og har høy aktivitet i et voksende sparemarked 2. kv Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og livsforsikring 2. kv

9 Storebrand Konsern IFRS Regnskapsprinsipper Storebrand ASAs konsernregnskap er avlagt i henhold til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper - IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekter ved overgangen til IFRS er beskrevet i noter til kvartalsrapporten samt i egen note i Storebrands årsrapport for 2004 (side 83). Implementeringseffektene av IFRS er utarbeidet på bakgrunn av de IFRS-standarder som forventes å være tilgjengelige pr og den gjeldende fortolkning av disse. 2. kv

10 IFRS Regnskapsprinsipper (forts.) Omarbeidelse av inngående balanse pr etter IFRS-standardene har redusert konsernets egenkapital med 323 millioner kroner. Hovedforklaringen er nye pensjonsberegninger (pensjoner for ansatte). Pr medfører omarbeidelsen til IFRS en økning av konsernets egenkapital på millioner kroner, hvorav en betydelig del skyldes tilbakeføring av avsatt utbytte. Det omarbeidede resultat etter skatt for 2004 er forbedret med 12 millioner kroner. Regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IAS 39) har gitt begrensede netto effekter på konsernets egenkapital. 2. kv Storebrand Konsern Konsernresultat 2. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet *) Konsernresultat *) Resultatbidrag (inkl. salgsgevinst) fra If Skadeförsäkring i 2004 er ført i linjen øvrig virksomhet. I 2. kvartal 2004 var denne resultateffekten millioner kroner, og for hele millioner kroner. 2. kv

11 Storebrand Konsern Driftsresultat 2. kvartal Hele året NOK mill Netto premieinntekter Renteinntekter Netto inntekter fra finansielle eiendeler Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Resultat tilknyttede selskaper Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader Tap på utlån bank Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat kv Storebrand Konsern Resultat pr. aksje 2. kvartal Hele året NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger etter skatt Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje 1,46 4,39 2,55 5,54 8,53 2. kv

12 Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 74 0 % 70 0 % Utlån % % Obligasjoner holdt til forfall % % Eiendommer vurdert til virkelig verdi % % Finansielle eiendeler til virkelig verdi % % Bankinnskudd % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner og ved utsted.av verdipapirer % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 2. kv Storebrand Konsern Resultat pr. kvartal NOK mill. 2. kv 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat kv

13 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovekt. Balanse Ansvarlig kapital Kapitaldekning Storebrand ASA ,5 % 89,1 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 14,4 % Storebrand Skadeforsikring ,0 % 97,1 % Storebrand Bank ,2 % 13,8 % Storebrand Fondsforsikring ,3 % 15,3 % Storebrand Konsern ,6 % 15,3 % 2. kv Storebrand Konsern Øvrig virksomhet 2. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA *) Fair Forsikring Storebrand Skadeforsikring Annet Sum øvrig virksomhet *) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre 2. kv

14 Aksjonærstruktur pr største aksjonærer Folketrygdfondet 10,02 Orkla ASA 8,50 Storebrand ASA 7,07 State Street Bank & Co. (NOM) 5,17 Fidelity Funds-Europe 3,89 Euroclear Bank s.a. (NOM) 3,54 JPMorgan Chase Bank (NOM 2,82 State Street Bank & Co. (NOM) 2,76 JPMorgan Chase Bank (NOM) 2,53 Skandinaviska Enskilda Banken 2,47 Deutsche Bank AG (NOM) 1,96 Øvrige 10 aksjonærer 9,76 Totalt 60,49 Regions-fordeling Luxembourg 7,7 % USA 17,7 % Other Countries 14,7 % Storbritannia 16,5 % Norway 43,4 % 2. kv Rating for Storebrand pr Storebrand ASA Moody s: Baa2 (S) S&P: BBB+ (S) Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Bank ASA Moody s: A2 (S) Moody s: Baa2 (S) S&P: A (S) S&P: n.a. P=positive outlook, S=stable outlook, N=negative outlook 2. kv

15 Storebrand Konsern Nøkkeltall 2. kvartal NOK mill Konsern Overskudd pr. ordinær aksje 1,46 4,39 2,55 5,54 8,53 Kapitaldekning 13,1 % 19,4 % 13,1 % 19,4 % 15,3 % Livsforsikring Forsikringskundenes fond Resultatført kapitalavkastning annualisert 7,1 % 6,0 % 6,4 % 5,7 % 6,4 % Verdijustert avkastning annualisert (ekskl. merverdi HTF) 7,9 % 4,6 % 6,8 % 6,5 % 7,2 % Risikokapital utover minstekrav (ekskl. merverdi i HTF) Storebrand Bank Rentemargin 1,65 % 1,59 % 1,69 % 1,63 % 1,63 % Kostnader/inntekter 64 % 85 % 63 % 84 % 84 % Netto utlån Misligholds- og tapsutsatte volum Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler til forvaltning Herav midler under forvaltning eksternt Kosntader/inntekter 87 % 83 % 89 % 82 % 88 % 2. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 2. kv

16 Storebrand ASA Storebrand ASA Resultat 2. kvartal Hele året NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Rentekostnader Real./ureal. gevinst/tap verdipapirer Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt kv

17 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill Aksjer i konsernselskaper % % Investeringer i handelsporteføljen % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Obligasjonslån % % Annen gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 2. kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 2. kv

18 Storebrand Livsforsikring Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr Økning i driftsresultat i 2. kvartal som ble på millioner kroner mot 574 millioner for samme periode i fjor. Pr ble driftsresultatet millioner kroner mot millioner for samme periode i fjor. Høy premievekst og god tilflytting av nye kunder Resultatført kapitalavkastning pr ble 3,1 prosent, annualisert 6,4 prosent. Verdijustert avkastning ble 3,3 prosent, annualisert 6,8 prosent Hensyntas endringer i kursreserver på anleggsmidler ble verdijustert avkastning 3,5 prosent, annualisert 7,2prosent Risikokapitalen er økt med 1,0 milliarder kroner i 2. kvartal til 10,6 milliarder kroner som følge av økte kursreserver og opptjent resultat. Merverdier i anleggsporteføljen på 4,6 milliarder kroner er ikke medtatt i risikokapitalen 2. kv

19 Storebrand Liv Konsern hovedtrekk pr forts. Samlede premieinntekter (ekskl. overførte reserver) pr økte med 53 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor - Premieinntekter for kollektiv pensjonsforsikring noe lavere enn tilsvarende periode i fjor - Salget av private spareavtaler var mer enn fordoblet fra samme periode i fjor Premieinntekten i helseforsikring var 28 prosent høyere enn samme periode i fjor Positiv flyttebalanse for livvirksomheten i 2. kvartal med 281 millioner kroner og hittil i år med 598 millioner kroner 2. kv Storebrand - livsforsikringsvirksomheten 2. kvartal Hele året NOK mill Storebrand Liv Konsern Storebrand Fondsforsikring Øvrig livvirksomhet Konsernresultat Livvirksomheten kv

20 Storebrand Livsforsikringsvirksomhet - resultatsammendrag NOK mill. 2. kvartal Hele året Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv Storebrand Livsforsikring AS tilfredsstillende soliditet Kapitaldekning 12,5% Risikokapital på 10,6 mrd. kroner, tilsvarende 8,3% av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 10,0 % NOK 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Opptjent r esultat Korrigert kjer nekapitalmar gin Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger 0,0 % -2,0 % Q05 Tabellen over viser risikokapital i prosent av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger. Oververdi på anleggsobligasjoner med 4,6 milliarder kroner er ikke inkludert i risikokapitalen. 2. kv

21 Storebrand Livsforsikring AS Aktivaallokering og kundefond Aktivaallokering 2.kv 05 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 1.kv 04 4.kv 03 3.kv 03 Aksjer 22 % 22 % 22 % 22 % 20 % 19 % 17 % 16 % Eiendom 9 % 9 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 9 % Pengemarked 11 % 11 % 13 % 13 % 11 % 15 % 20 % 18 % Anleggsobligasjoner 30 % 31 % 30 % 30 % 32 % 35 % 37 % 40 % Obligasjoner 27 % 26 % 24 % 24 % 28 % 23 % 17 % 16 % Utlån 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % Andre finansielle eiendeler 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aksjeeksponering 21 % 20 % 21 % 18 % 17 % 15 % 13 % 12 % Kundefond (mrd. kroner) Reell eksponering i omløpsobligasjoner er ca. 16% og differansen er i pengemarked Ca 74 prosent av aksjeeeksponeringen er i utenlandske papirer I tillegg til de finansielle eiendelene ovenfor kommer 3,5 milliarder i andre eiendeler pr. 2. kvartal kv Storebrand Livsforsikring AS utvikling i avkastning 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % H 05 Resultatført Verdijustert ekskl. anlegg Verdijustert inkl. anlegg *) annualisert Resultatført kapitalavkastning pr ble 3,13 % og verdijustert kapitalavkastning ekskl. anlegg ble 3,34 % 2. kv

22 Storebrand Livsforsikring AS - urealiserte gevinster 2. kvartal Hele året Endring NOK mill Aksjer Rentebærende Kursreserver/nedskriving omløpsmidler Kursreserver anleggsobligasjoner Sum kvartal-kolonnene vises endring gjennom kvartalet 2. kv Storebrand Livsforsikring AS - premie pr. 2. kvartal 2005 ekskl. tilflytting Total forfalt premie millioner 1 % 2 % 60 % 34 % 3 % Kollektiv Gruppeliv Ind.kapital Ind. Pensjon Skadebransjer 2. kv

23 Storebrand Livsforsikring AS - premie ekskl. tilflytting 2. kvartal Hele året NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Skadebransjer Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -forfalte premier produkter utenfor overskuddsdeling pr NOK million Skadebransjer Individuell kapital Gruppeliv Kollektiv * *) Kollektiv omfatter ettårig risikodekning knyttet til innskuddspensjon 2. kv

24 Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse 2. kvartal Hele året NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten kv Storebrand Livvirksomheten - flyttebalanse i millioner kroner halvår kv

25 Storebrand Livsforsikring AS totalkostnader i prosent av gjennomsnittlig forsikringsfond 0,94 0,96 0,94 0,88 0,92 0,96 0,90 1, pr. 2. kv. 05 *) Salget av spareavtaler i privatmarkedet er nå stabilisert på et lavere nivå slik at det forventes lavere salgskostnader i annet halvår. *) annualisert 2. kv Storebrand Livsforsikring - resultatanalyse 2. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten IFRS effekter Totalt for livvirksomheten IFRS kv

26 Storebrand Livsforsikring AS - resultat til eier Mill. kroner 2. kvartal kvartal OVERSKUDDSMODELLEN 2005 MAKSIMUMSREGELEN 2005 Avkastning EK, ansv. Lån, sikkerhetsfond og gjeld Ek-betjening kundefond Ek-betjening risiko % av overskudd for produkter Produkter m/overskuddsdeling med overskuddsdeling justert for tilleggsavs Overskudd på produkter Overskudd på produkter uten overskuddsdeling uten overskuddsdeling Øvrig -4-5 Er tilført eier Sum kv Storebrand Livsforsikring AS -Resultatanalyse produkter uten overskuddsdeling 2. kvartal Hele året NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat kv

27 Storebrand Liv Konsern - balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 33 0 % 42 0 % Bygninger og fast eiendom % % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap 99 0 % 99 0 % Obligasjoner som holdes til forfall % % Pantelån og andre lån % % Aksjer og andeler % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Andre finansielle eiendeler % % Egne eiendommer % % Øvrige eiendeler % % Sum eiendeler % % 2. kv Storebrand Liv Konsern - balanse (forts.) Andel Andel NOK mill Egenkapital % % Minoritetens andel av egenkapital 14 0 % 13 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Premiereserve for egen regning % % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % % Erstatningsavsetning for egen regning % % Andre forsikringstekniske avsetninger 98 0 % 81 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder f.e.r % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % % Sikkerhetsfondsavsetninger % % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % % Øvrig gjeld % % Sum egenkapital og gjeld % % 2. kv

28 Storebrand Livsforsikring AS - nøkkeltall 2. kvartal Hele året NOK mill Kapitalavkastning I*) hittil i år 1,72 % 1,47 % 3,13 % 2,79 % Kapitalavkastning I*) annualisert 7,06 % 6,01 % 6,37 % 5,65 % 6,39 % Kapitalavkastning II*) hittil i år 1,91 % 1,12 % 3,34 % 3,19 % Kapitalavkastning II*) annualisert 7,86 % 4,56 % 6,79 % 6,48 % 7,17 % Kapitalavkastning III*) hittil i år 2,39 % 0,16 % 3,54 % 2,95 % Solvensmargin 167,3 % 171,1 % 169,4 % Kapitaldekning (Storebrand Livsforsikring Konsern) 12,49 % 18,36 % 14,38 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 1,00 % 0,91 % 0,90 % * Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier totalt 2. kv Storebrand Livsforsikring AS - eiendomsfondet Nøkkeltall for Hele året Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Verdijustert avkastning 3,7 % 3,6 % 9,1 % Bokført avkastning *) 3,6 % 3,6 % 8,9 % Direkte avkastning 3,6 % 3,6 % 7,5 % Verdiendr.eiendommer 0,0 % 0,0 % 1,4 % Antall m Utleiegrad 96,3 % 95,7 % 95,6 % *) I bokført avkastning er verdiendring for utenlandske eiendomsfond ikke medtatt. Porteføljesammensetning (Markedsverdi) Kjøpesentere 39 % P-anlegg 3 % Kontor 58 % 2. kv

29 Storebrand Fondsforsikring AS Resultatsammendrag 2. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter for egen regning Inntekter Finansielle eiendeler Finansinntekter fra Unit Linked-eiendeler Erstatninger for egen regning Endringer i forsikringsmessige avsetninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader Finansielle eiendeler Finanskostnader fra Unit Linked-eiendeler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad kv Storebrand Fondsforsikring AS Balanse Andel Andel NOK mill Utsatt skattefordel - 0 % 35 1 % Sum finansielle eiendeler 90 2 % % Eiendeler knyttet til investeringsavtaler % % Kasse, bank 66 1 % 29 1 % Fordringer med konsernselskaper 3 0 % 2 0 % Andre fordringer 3 0 % 11 0 % Sum eiendeler % % Aksjekapital 54 1 % 54 1 % Annen egenkapital 43 1 % 92 2 % Egenkapital 97 2 % % Forsikringstekniske avsetninger 20 0 % 14 0 % Avsetninger knyttet til investeringsavtaler % % Pensjonsforpliktelser 1 0 % Gjeld til konsernselskap 23 0 % 13 0 % Annen gjeld 21 0 % 11 0 % Påløpte kostnader 1 0 % 2 0 % Sum egenkapital og gjeld % % 2. kv

30 Storebrand Kapitalforvaltning Storebrand Kapitalforvaltning Hovedtrekk 2. kvartal Noe nedgang i inntektene i forhold til i fjor. Driftskostnader utvikler seg i henhold til plan. 172 mrd. kroner til forvaltning ved utgangen av 1. kvartal, en økning på 7 mrd. Kroner fra årsskiftet. Netto salg ble -1,7 mrd. kroner i kvartalet. Meravkastning i tre av ti porteføljer for Storebrand Livsforsikring pr 1. halvår. 52 prosent av verdipapirfondene (og 45 prosent av aksjefondene) har avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon). Opprettholder god fondsrangering fra Standard & Poor s. 2. kv

31 Resultat før skatt for 2. kvartal 2005 Storebrand Kapitalforvaltning 2. kvartal Hittil i år Hele året NOK mill Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/storebrand Alternative Investments (SAI) Resultat før skatt Nedgangen i inntekter forklares av bortfall av inntekter fra If som overførte midler til intern forvaltning i 4. kvartal i fjor Driftskostnadene lavere enn tilsvarende periode i fjor som i hovedsak skyldes lavere personalkostnader 2. kv Resultatutvikling NOK mill ,9 15,4 14,4 13, ,9 7,7 7,0 7,7 7,5 4,2 Cost/income ratio er 88 prosent ved utgangen av 2. kvartal, på nivå med fjoråret - Nedgang i forvaltningshonorarer - Nedgang i driftskostnader 2002 Q1-03 Q2-03 Q3-03 2) Q4-03 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Rullerende 12 mnd. inntekter 1), venstre akse 2) Rullerende 12 mnd kostnader SBK konsern, venstre akse Kvartalsvis resultat før skatt kapitalforvaltningsvirksomheten 1) Inkl. netto finansinntekter og resultat før skatt fra Storebrand Alternative Investeringer (SAI) 2) Totale kostnader / resultat er justert for engangskostnader på 8.8 mill i kv

32 Bidrag til livselskapets avkastning hittil i år Avkastning i prosent Differanseavkastning Aksjer Norge Aksjer Europa 6,2 7,4 19,7 22,3 2,6% -1,2% Meravkastning i 3 av 10 porteføljer Aksjer Nord-Amerika 6,4 7,6-1,2% Aksjer Asia Obligasjoner Norge Pengemarked Norge Pengemarked Utland 2,3 4,7 3,43 3,71 1,06 0,96 0,95 0,98-2,4% -0,28% 0,10% -0,03% Taktisk Aktivaallokering -1,1 1,0-2,1% AGFIX 0,5-0,4% 1,0 Active Credit 1,0 4,2 3,1% Portefølje Indeks * Avkastning i de internasjonale aksjeporteføljene er målt mot indeks i NOK uten valutasikring 2. kv Storebrand Fondene Avkastning / Rating 52 prosent (22 av 42 1 ) av Storebrands verdipapirfond hadde en avkastning bedre enn indeks (målt før forvaltningsprovisjon) I følge Standard & Poors rangering 2 av Storebrands fond er 55 prosent blant de 30 prosent beste og 84 prosent blant de 50 prosent beste Standard & Poor's rating - alle fond Storebrand DnB NOR Nordea Odin Skagen Stjerner S &P # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent # Fond Prosent 5 10% 6 16% 6 9% 2 8% 3 23% 3 23% 4 20% 15 39% 14 20% 2 8% 0 0% 0 0% 3 20% 11 29% 15 22% 5 20% 2 15% 1 8% 2 25% 4 11% 18 26% 12 48% 5 38% 1 8% 1 25% 2 5% 16 23% 4 16% 3 23% 0 0% Sum antall fond Gjennomsnitt Justert for fond i fond og fond som er indeksforvaltning. Totalt forvalter Storebrand Kapitalforvaltning 57 verdipapirfond. 2 Norskregistrerte verdipapirfond pr. 1. juli kv

33 Markedsandel norskregistrerte verdipapirfond Alle fond (markedsandel i prosent) 8,7 8,8 8,4 8,0 7,9 Nordea 8,6 9,1 9,8 10,8 11,5 Odin 9,6 10,0 10,9 11,9 12,6 Skagen 11,6 11,2 10,9 10,7 Storebrand 10,8 39,5 39,1 36,6 35,6 34,0 DnB NOR Markedsandel Storebrand: Pr 2. kvartal (endring siden forrige kvartal i parentes) Totalt: 10,8 % (+0,1 prosentpoeng) Aksjefond: 11,5 % (-0,4 prosentpoeng) Kombifond: 6,7% (-0,1 prosentpoeng) Obl.fond: 10,4 % (+1,0 prosentpoeng) Pengem.: 10,1 % (+0,7 prosentpoeng) 2. Kv kv kv Kv kv 05 Aksje-/kombifond (markedsandel i prosent) 5,6 5,4 4,8 4,4 4,4 Nordea 14,4 15,5 16,1 17,5 Odin 18,3 15,6 16,5 14,0 13,2 17,3 18,3 12,4 11,6 Skagen 19,0 Storebrand 11,2 30,9 30,2 27,5 26,8 25,2 DnB NOR 2. Kv kv kv kv 05 2.kv kv Salgsutvikling Netto salg -1,7 milliarder kroner i kvartalet mot 0,5 milliarder kroner for tilsvarende periode i fjor Verdipapirfondsmarkedet Netto tegning hittil i år var på 8,1 mrd kroner mot 9,7 mrd kroner på samme tid i fjor for hele verdipapirfondsmarkedet Storebrands markedsandel av netto nytegning hittil i år er 6,9 prosent Storebrand (fond og diskresjonært) 8 nye institusjonelle kunder hittil i år Positiv utvikling i marginer Nok mrd. 20 Netto tegning i norskregistrerte aksjefond Nok mrd Q2-00 Q4-00 Q2-01 Q4-01 Q2-02 Q4-02 Q2-03 Q4-03 Q2-04 Q4-04 Q2-05 Kvartalsvis netto tegning (høyre akse) 12 mnd. rullerende (venstre akse) 2. kv

34 Storebrand Kapitalforvaltning Midler til forvaltning Totale midler til forvaltning* Fordeling midler til forvaltning NOK mrd , , ,2 25, ,8 9,7 12, ,3 6,7 13,5 Hold t il forfa ll 30 % Eiendom 8 % Anne t 2 % Aksje r Norge 6 % 22,9 21,6 10,1 11,4 10,6 97,8 96,9 110,2 126,6 134,5 Aksje r Ut la nd 15 % Pengemarked Alpha Q Konsernkunder Eiendom (konsernkunder) Eksterne diskresjonære Verdipapirfond 20 % Kre dit t 3 % Obl. Ut la nd 6 % 2 % Obl. Norge 8 % *Midler fra If trukket ut i 4. kvartal kv (Denne blanke siden er lagt inn med hensikt) 2. kv

35 Storebrand Bank Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2005 Storebrand Bank Hovedtrekk 2. kvartal 2005 Storebrand Bank fikk et resultat på 69 mill. kroner i 2. kvartal (15 mill. kroner for samme periode i 2004) Innføring av gebyrfri hverdagsbank Bedret konkurranseevne på boliglån Netto inntektsføring av tapsavsetninger på 23 mill. kroner Gjennomført kapitalnedsettelse på 399 mill. kroner Vekst i brutto utlån på 947 mill. kroner i kvartalet Nøkkeltall 2. kv Brutto utlån (NOK mill.) Innskudd (NOK mill.) Netto renteinnt. i % av gj. forv.kap. 1,63 % 1,70 % 1,63 % Kostnader / Inntekter 63,9 % 62,5 % 83,5 % Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv

36 Resultat 2. kvartal Hele året NOK mill Netto renteinntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst / tap på verdipapirer Resultat før skatt Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv Utvikling i netto renteinntekter Netto renteinntekter / gj. forvaltningskap. Bedret konkurranseevne på boliglån Betydelig lavere risiko i næringsporteføljen 2,00 % 1,50 % 1,0 0 % 0,50 % 0,00 % 1. kv kv kv kv kv kv Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv

37 Balanse Andel Andel NOK mill. Kontanter, utlån til og innskudd i kredittinst % % Netto utlån til kunder % % Overtatte eiendeler 0 0 % 0 0 % Verdipapir, obligasjoner og sertifikater % % Anleggsmidler % % Andre eiendeler og opptjente inntekter % % Total eiendeler % % Gjeld til kredittinstitusjoner % % Innskudd fra kunder % % Utstedte verdipapir % % Annen gjeld % % Ansvarlig lån % % Egenkapital % % Total gjeld og egenkapital % % Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv Utvikling i låneporteføljen Utvikling i brutto utlån NOK mrd. 25,9 Brutto utlån fordelt på sektor 6 % 24,8 24,1 23,3 22,7 22,6 23,0 23,8 24,1 23,6 24,5 Boliglån Andre privatlån 25 % Eiendom 54 % Annen næring 15 % 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Finansbanken AS, Danmark (solgt i 1. kv. 2005) hadde en portefølje på NOK 886 mill. per Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv

38 Utvikling i misligholdte lån og avsetningsgrad Ytterligere reduksjon i tapsutsatte lån (58 mill. kroner) Spesifiserte avsetninger på 433 mill. kroner gir en avsetningsgrad på 56% etter nytt regelverk (*) Gruppeavsetninger (tidl. uspesifiserte) på 93 mill. kroner NOK mill Amortisert kost Nedskrivning Avsetningsgrad (eks. gruppe) 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Note: Storebrand Bank Konsern *): Avsetningsgrad beregnes som spesifiserte avsetninger / brutto misligholdte og tapsavsatte lån Amortisert kost er nåverdien av kontantstrømmen til misligholdte engasjement. Nedskrivning er den andelen av engasjementet banken forventer å tape. 2. kv Utvikling i kundeinnskudd NOK mill Kundeinnskudd øker i 2. kvartal med 1,4 mrd. kroner - Finansbanken AS, Danmark (solgt 1. kv. 2005) utgjorde 774 mill. kroner per Lavt rentenivå favoriserer andre plasseringsformer kv kv kv Kundeinnskudd 1. kv kv kv kv kv kv Innskuddsdekning (høyre akse) 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv

39 Kapitaldekning Endring siden NOK mill. og % Kjernekapital Ansvarlig lån Total ansvarlig kapital Risikojustert balanse Kapitaldekning 12,2 % 13,8 % -1,6 % Tilleggskapital (*) Kjernekapitaldekning 9,8 % 11,6 % -1,8 % *): Kapital utover lovens minimumskrav på 8% av risikojustert balanse Gjennomført en kapitalnedsettelse på 399 mill. i 2. kvartal Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv Misligholdte lån og tapsavsetninger (NOK 1.000) Misligholdte lån uten identifisert verdifall Misligholdte lån med identifisert verdifall = Totale misligholdte lån Spesifisert tapsavsetning = Netto misligholdte lån = Totale tapsutsatte lån med identifisert verdifall Spesifisert tapsavsetning = Netto tapsutsatte lån = Totale netto misligholdte/tapsutsatte lån Note: Storebrand Bank Konsern 2. kv

40 Storebrand Skadeforsikring Hovedtrekk skadevirksomheten 2 kvartal 2005 Driftsresultatet i 2. kvartal utgjorde 14 mill. kroner (minus 32 mill.) og 9 mill. kroner ( 166 mill.) hittil i år. Resultatet justert for inntektsføring av lovpålagte sikkerhetsavsetninger mv. for 2. kvartal utgjorde 12 mill. kroner ( minus 13 mill.) og hittil i år 16 mill. kroner (196 mill.). I fjor utgjorde resultatandelen fra If 189 mill. kroner Driftsresultat fra Fair i 2. kvartal var på 8 mill. kroner (0 mill.) og hittil i år 9 mill. kroner (4 mill.). Resultatet i Fair er preget av lav skadefrekvens og et godt finansresultat Driftsresultatet i 2. kvartal i Oslo Re ble på 6 mill. kroner (7 mill.) og 1 mill. kroner (16 mill.) hittil i år. Resultatet er preget av et godt finansresultat og et positivt forsikringsteknisk resultat Driftsresultat i SB Skade AS i 2. kvartal utgjorde 0 mill. kroner (minus 34 mill.) og hittil i år minus 1 mill. kroner (minus (43 mill.) Sammenlignbare tall fra 2004 i parentes 2. kv

41 Resultat skadevirksomheten 2. kvartal NOK mill Resultatandel If Skadeforsäkring (22,47%) *) Resultatandel Fair Forsikring Driftsresultat direkte skadeforsikring Oslo Reinsurance Company ASA Storebrand Skadeforsikring AS Eliminering Driftsresultat Skadeforsikring konsern (run-off) Samlet driftsresultat skadevirksomheten Endring reassuranse avsetninger mv Resultat før skatt skadevirksomheten *) Resultatandel fra If er inkludert til og med april 2004 i kolonnen for hele året 2. kv Resultat Oslo Re 2. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter f.e.r Erstatningskostnader f.e.r Forsikringsrelaterte driftskostn Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endring sikkerhetsavsetning m.v Resultat før skattekostnad kv

42 Balanse Oslo Re Andel Andel NOK mill Utsatt skattefordel 14 2 % 13 2 % Finansielle eiendeler % % Fordringer 60 9 % 58 8 % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Premie- og erstatn. avsetning fer % % Sikkerhetsavsetn. mv 45 7 % 44 6 % Gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 2. kv

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Storebrand Resultat 1. kvartal 2005 11. mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Back-up: Storebrand

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Storebrand. Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004. Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004

Storebrand. Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004. Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004 Storebrand Resultat 1. kvartal 2004 12. mai 2004 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2004 Side nr. Bilde nr. Storebrand Konsern adm. direktør Idar Kreutzer 2-9 3-17 Storebrand Bank adm. direktør Per Kumle

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer Storebrand Resultat 2. kvartal 2006 10. august 2006 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2006 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer 2-9 3-18 Back-up: Storebrand

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003 Storebrand Resultat 2. kvartal 2003 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2003 Side nr. Bilde nr. Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer side 2-13 3-25 Backup Storebrand Konsern side 14-17 27-34 Storebrand

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Storebrand Ordinær generalforsamling 25. april 2007 Idar Kreutzer Konsernsjef Utvikling i Storebrand-aksjen 500 400 + 387% + 310% 300 200 + 130% 100 0 31.12.02

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer Storebrand Resultat 3. kvartal 2006 1. november 2006 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2006 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer 2-9 3-18 Back-up: Storebrand

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer

Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer Storebrand Resultat 1. kvartal 2007 2. mai 2007 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2007 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Konsernsjef Idar Kreutzer 2-9 3-18 Back-up: Storebrand

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer