Statistikk og nøkkeltall. (data pr ) for skadeforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr ) for skadeforsikring 214

2 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data. Tallene er avrundet. For utdypende informasjon henvises til Finans Norges statistikkbank på Redaksjon: Anne-Kathrine Johansen og Jan Fredrik Nordby, Finans Norge

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 forsikringsforpliktelser 4 KAPITTEL 2 brutto forfalt premie 5 kapittel 3 nytegnet premie 6 kapittel 4 forvaltningskapital 7 kapittel 5 erstatningsutbetalinger 8 kapittel 6 individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring 9 kapittel 7 individuell pensjonsforsikring 11 kapittel 8 privat kollektiv pensjon Ytelsesordninger Innskuddsordninger Omdanning Tidliguttak av pensjon 22 kapittel 9 kommunal kollektiv pensjon 23 3

4 KAPITTEL 1 Forsikringsforpliktelser De samlede pensjonsforpliktelsene for selskapene har økt til 957 mrd kroner pr Produkter uten investeringsvalg utgjør 86 prosent av de totale forpliktelsene. Uten investeringsvalg 211: : : Med investeringsvalg 211: : : Forpliktelsen kan splittes i fem kategorier, under vises utviklingen de siste tre år. Individuell kapital Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

5 KAPITTEL 2 Brutto forfalt premie Totalt forfalt premie har vist en nedgang på 1,3 prosent fra til Uten investeringsvalg 211: : : Med investeringsvalg 211: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

6 KAPITTEL 3 Nytegnet premie Samlet nytegnet premie var i 211 omtrent 6,4 mrd kroner, og økte til 6,7 mrd i 212. For 213 var nytegnet premie 8,6 mrd kroner. Økningen relateres stort sett til kapitalforsikringer. Med investeringsvalg 211: : : Uten investeringsvalg 211: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

7 KAPITTEL 4 Forvaltningskapital Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde pr mrd kroner. Pr lå tallet på 992 mrd kroner og pr mrd kroner. Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 864 mrd kroner i 213, en økning fra 81 mrd i 212. I 211 var kollektivporteføljens størrelse på 739 mrd kroner Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer. 3 % Aksjer Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 23 % 11 % 15 % 13 % 23 % 38 % 39 % 11 % 12 % 13 % 15 % 24 % 13 % 46 % Investeringsvalgsporteføljen lå på 86,6 mrd i 211, 17 mrd i 212 og 133 mrd kroner i 213. Selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen, har følgende prosentvise fordeling i perioden Aksjer 2,9 % 3,1 % 2,2 % 1,6 % 2,3 % 1,7 % 2,5 % 1,4 % 1,3 % Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 34,3 % 57,7 % 32,9 % 35,4 % 58,2 % 62,8 %

8 KAPITTEL 5 Erstatningsutbetalinger De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 212 til 213. Økningen er,7 mrd kroner, og den prosentvise økningen er størst for de årlige utbetalingene, med 5,2 prosent. Engangserstatninger 211: : : Årlig utbetaling 211: : : Individuell kapital Gruppeliv Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon

9 KAPITTEL 6 Individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan være en forsikring med ren risikodekning for død eller uførhet og i kombinasjon med sparing. En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp. Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er pr milliarder kroner, en økning på 4 mrd kroner fra året før. Figuren under viser utviklingen i antall kapital- og gruppelivsforsikringer over tid. Individuelle kapitalforsikringer 211: : : Gruppelivsforsikrede 211: : : Figuren under viser antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet. Forsikringer 211: : : Herav rene risikodekninger død 211: : : Herav rene risikodekninger uførhet 211: : :

10 KAPITTEL 6 Individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring Figuren viser dekningene for gruppelivsforsikring. De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, mens mange får utbetaling både ved død og uførhet. Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 11,1 mrd kroner, mot 9,2 mrd året før. For gruppelivsforsikringene er brutto forfalt premie på 3,8 mrd kroner i 213 mot 3,7 mrd året før. For de senere år gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapital- og gruppelivsforsikringer. Dødsfallskapital Uførekapital Individuell kapital Gruppeliv

11 KAPITTEL 7 Individuell pensjonsforsikring I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Flere vil også ha behov for egen sparing utover tjenestepensjonsordningen gjennom arbeidsgiver som følge av at de kun har en ordning tilsvarende minimumskravene i obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og tegner derfor uføredekning på individuell basis. I 28 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel med virkning fra inntektsåret 28. Det maksimale sparebeløpet er 15 kroner år. Denne ordningen erstattet den tidligere individuelle pensjonsordningen etter skatteloven, IPA. De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er pr ,1 mrd kroner, mot 74,6 mrd året før. Forpliktelsene fordeler seg på Livrenter, IPA og IPS på følgende måte: Livrenter IPA IPS Samlet forfalt premie beløper seg til 1,6 mrd kroner for de to siste år. For IPS produktet er nytegnet premie kun 56,2 millioner kroner. 11

12 KAPITTEL 7 Individuell pensjonsforsikring Pr årskiftet var det 94 individuelle pensjonsforsikringer. Disse fordeler seg på livrenter, IPA og IPS. Fordelingen vises i figuren under. IPA IPS Livrenter Tabellen under viser antall utbetalinger for individuelle pensjonsforsikringer. Hovedtyngden av antall utbetalinger er naturlig nok knyttet opp mot alderspensjon Forsikringer Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Nytegnede forsikringer Tilflyttet selskapet i året (antall forsikringer) Fraflyttet selskapet i året (antall forsikringer) Tabellen under viser samlet erstatningsbeløp for de ulike pensjonsartene. Det meste av utbetalingene er knyttet til alderspensjon Alders- og etterlattepensjon Uførepensjon inkl premie/innskuddsfritak

13 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor er pr utløpet av milliarder kroner. Fordelt på ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger i privat sektor får vi følgende oversikt Privat kollektiv pensjon Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbasert Pensjonskapitalbevis Fripolisene utgjør om lag 54 prosent av forpliktelsen for de ytelsesbaserte ordningene. (18 mrd kr). Pensjonskapitalbevis utgjør om lag 27 prosent av forpliktelsen for de innskuddsbaserte ordningene. (25 mrd kr). 7 Figuren under viser utviklingen for de ulike bransjene de siste 4 år. 6 5 Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbaserte Pensjonskapitalbevis På premiesiden ble det innbetalt 3,6 mrd kroner til private kollektive tjenestepensjonsordninger i 213. Av dette er 15,9 mrd til ytelsesordninger, og 14,7 mrd til innskuddsordninger. 13

14 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Figuren under viser utviklingen i premieinnbetaling i privat sektor. Premier til innskuddsordninger utgjør nå om lag 48 prosent av samlet premie i privat sektor. Trolig vil 214 bli det første året der premie til innskuddsordninger overstiger premien til ytelsesordninger. 18 Ytelsesordninger Innskuddsordninger Tabellen under viser antall forsikringer og forsikrede fordelt på ulike pensjonsløsninger Antall forsikringer Antall forsikrede Ytelsesbaserte forsikringer Ytelsesbaserte forsikrede Innskuddsbaserte forsikringer Innskuddsbaserte forsikrede Kollektive livrenteforsikringer Kollektive livrenter forsikrede

15 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Figurene under viser utviklingen i andelen med henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon fra 29 til 213 samme bilde i et lengre perspektiv. Innskuddsordninger Ytelsesordninger 14 % Forsikringer 9 % 86 % 91 % Forsikrede 28 % 18 % 72 % 82 % Andelen forsikringer med innskuddspensjon er høyere enn andel forsikrede, noe som tyder på at det fortsatt er en del arbeidsgivere med mange ansatte som har ytelsesordning, og at mange har valgt å lukke sin ytelsesordning for nyansatte. 15

16 KAPITTEL 8.1 Ytelsesordninger Av totalt antall aktive forsikrede i ytelsesbaserte ordninger på er det som har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. Tall fra selskapene viser at omtrent 39 prosent av forsikringene etter Lov om foretakspensjon er lukkede ordninger, og at omtrent 5 prosent av de forsikrede i ytelsesordningene er i en lukket ordning. Det er videre slik at 47 prosent av de forsikrede med alderspensjonsrettighet har et fødselsår før Kompensasjonsgraden for ytelsesordninger er vist i figuren under. Som vi ser ligger i overkant av 3 prosent av ordningene med en kompensasjon på 66 prosent. Forsikringer Forsikrede 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Høyere enn 7 % dekning 7 % dekning % dekning 66 % dekning % dekning 6-62 % dekning Lavere enn 6 % dekning Ser vi på tilleggsdekningene knyttet til ytelsesordningen får vi følgende oppsett. De første kolonner til venstre viser at 92 prosent av forsikringene med ytelsesordning har tilknyttet en uførepensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Antall med tilkoblet uførepensjon Antall med fripoliseopptjening for uførepensjon Antall med tilknyttet ektefellepensjon De aller fleste med ytelsesbasert alderspensjon har også tilknyttet både uførepensjon og ektefellepensjon. 16

17 KAPITTEL 8.1 Ytelsesordninger For de med aktiv ytelsesordning var det omtrent 1 pensjoner under utbetaling pr For fripolisebestanden ble det utbetalt 272 pensjoner pr samme dato. Fordelingen av disse er som i figurene under. Pensjoner under utbetaling 213 Fripoliser 213 Uførepensjon Alderspensjon (etter LOF) Ektefellepensjon 15 % 17 % 28 % 17 % 57 % 66 % Det ble i 213 utbetalt 11, 8 mrd kroner til pensjonsmottakere med ytelsesordning. Av disse er 5,8 mrd kroner til fripoliseinnehavere. Omtrent 2 prosent av utbetalingene går til uførepensjonister, altså hver femte krone går til uførepensjon. FRIPOLISER I 214 blir det trolig mulig å konvertere sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Under vises et oppsett med fordelingen av fripoliser og aktive kontrakters forpliktelser fordelt på alder. Figuren er basert på et uttrekk med 75 prosent av forpliktelsene knyttet til fripoliser pr Aktive ytelseskontrakter etter LOF Fripoliser

18 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger Ved årsskiftet var det i livsforsikringsselskapene 17 forsikringer etter Lov om innskuddspensjon. I disse ordningene var det totalt 1,1 millioner forsikrede. For de innskuddsbaserte ordningene viser tallene at 98,3 prosent av forpliktelsene er lagt opp mot investeringsvalg. Tabellen under viser andeler av henholdsvis forpliktelser, forsikrede og forsikringer som har innskuddspensjon Andel forsikringer med innskuddspensjon 87,5 % 88,9 % 9,2 % 9,7 % Andel forsikrede med innskuddspensjon 74,1 % 76,5 % 79,1 % 81,4 % Andel av forpliktelser på innskuddspensjon 12,9 % 14,8 % 17,9 % 22,2 % Det var pr om lag 17 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Kun 413 millioner kroner utbetales til alderspensjoner fra innskuddsordning, noe som skyldes at innskuddsordningene er unge, og at det dermed er lite kapital i disse ordningene. Utbetalingene har økt betydelig i prosent de siste årene, og med 6 prosent fra 212 til 213. Innskuddsgrenser og satser Fra er det innført nye satser for innskuddspensjon. De nye satsene tilsier at det skal fastsettes en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7, prosent. Det gis samtidig anledning til å innbetale en ekstrapremie for lønn mellom 7,1G og 12 G. Denne tilleggssatsen har maksimalramme på 18,1 prosent. Det gis også anledning til å innbetale pensjonsinnskudd for den første G en. Det er gitt en overgangsperiode på 3 år før virksomhetene skal tilpasse seg nye innskuddsgrenser og knekkpunkt. 18

19 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger Figuren under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede siden 29.(forsikringer i høyre akse.) Antall forsikringer Antall forsikrede Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon medførte at mange tegnet forsikring etter minstekravet i henhold til loven. Pr er det 62 prosent av forsikringene som er tegnet på minstenivået, mens 46 prosent av de forsikrede har minste innskuddsnivå. Dette skulle tilsi at svært mange forsikringer er tegnet med et lavt antall forsikrede ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. De maksimale satser for innskuddet var i 213 på 5 prosent mellom 1G og 6G, samt 8 prosent mellom 6 G og 12 G. Målt med antall forsikrede er det 24 prosent som har maksimalsatser, mens det kun er 8,6 prosent av forsikringene som har maksimale innskudd. Figuren under viser fordeling i prosent av nivået på innskuddsgrenser for forsikringer og forsikrede. Antall forsikringer Antall forsikrede Innskuddsgrense [2] % Innskuddsgrense <2,5] % 3 % 9 % Innskuddsgrense <5,8> % 24 % Innskuddsgrense [8] % 26 % 62 % 12 % 46 % 18 % 19

20 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger I forhold til risikodekninger er det om lag18 prosent av forsikringene som har tilknyttet en uføredekning. Imidlertid favner dette 43 prosent av de forsikrede. En forklaring her er at de som omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som regel viderefører sin uføredekning. Videre er det 97 prosent som har valgt bort fripoliseopptjening for uføredekningen, og tilsvarende for øvrige dekninger, som ektefelle-, barne- og samboerpensjon. 2

21 KAPITTEL 8.3 omdanning Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger. Tall fra Finans Norges statistikk viser at om lag 122 medlemmer har gått fra ytelsesordninger ordninger til innskuddsordninger siden 26. Tallene viser tilfeller der innskuddsordningen er opprettet i samme selskap som ytelsesordningen. Det vil derfor være flere som har gått over til innskuddspensjon enn oppgitt i disse tallene, blant annet ved å opprette innskuddsordning i et annet selskap, offentlige virksomheter som omdanner til innskuddsordning, eller dersom en pensjonskasse har overført sine medlemmer helt eller delvis til innskuddsordning i privat sektor. Det nevnes også at mange kontrakter er lukkede ordninger, der en betydelig andel av de ansatte opprettholder ytelsesordningen. Figuren viser en jevn trend av omdanning til innskuddspensjon. Antall medlemmer ut av ytelse til innskudd Antall omdannede forsikringer Fra er det innført et nytt tjenestepensjonsprodukt. Det nye produktet har egenskaper fra både ytelsesbasert og innskuddsbaserte ordninger. Innskuddsgrensene følger samme struktur som for innskuddspensjon, men det er pliktig innskudd for den første G en. Finans Norge vil følge denne utviklingen tett i tiden som kommer. 21

22 KAPITTEL 8.4 Tidliguttak av pensjon Med pensjonsreformen fulgte muligheten til å ta ut sin alderspensjon fra 62 år, både i folketrygd og privat tjenestepensjon. AFP i privat sektor ble samtidig endret. I 213 ble det registrert 38 5 nye alderspensjonister i ordningene i privat sektor. Om lag 56 prosent av disse var fra fripoliser, og 29 prosent fra innskuddsordninger. 15 prosent kom fra aktive ytelsesordninger. Prosentvis viser figuren under at de fleste venter til 67 år med å ta ut sin pensjonsytelse. Ytelsesordninger Fripoliser Innskuddsordninger 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år+ 22

23 KAPITTEL 9 Kommunal kollektiv pensjon Ved årsskiftet 213, var samlet forpliktelse i kommunale ordninger på 413 mrd kroner. I mrd og i mrd kroner. I kommunale ordninger var premien i mrd kroner, en reduksjon fra 212. Siden 211 har premien økt med om lag 2,8 mrd kroner. Antall forsikringer i de kommunale ordningene ligger pr 213 på 3, med et antall hovedforsikrede på Antallet med oppsatte rettigheter oppgis til 242 personer. Det er videre 273 pensjoner under utbetaling. Fordelt på ulike pensjonsarter, får vi følgende fordeling av utbetalinger, får vi følgende fordeling i forhold til antall utbetalte pensjoner Uførepensjon Alderspensjon AFP- og tidligpensjon Ektefellepensjon Barnepensjon I kommunale ordninger vises en samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrent 16,4 mrd kroner pr Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste tre år. 7 Alders- AFP og etterlattepensjon Uførepensjon inkl. premie/innskuddsfritak Som vi ser går hver tredje utbetalte krone til uførepensjonister. 23

24

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2013 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2013 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41 Finansnæringen 2013 Portrettfoto CF-Wesenberg/kolonihaven.no Layout Plein Trykk 07 Opplag 1.600 Mars 2013 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2013 4 Statusoversikt 5 Fortsatt god vekst i norsk økonomi

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer