Statistikk og nøkkeltall. (data pr ) for skadeforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr ) for skadeforsikring 214

2 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data. Tallene er avrundet. For utdypende informasjon henvises til Finans Norges statistikkbank på Redaksjon: Anne-Kathrine Johansen og Jan Fredrik Nordby, Finans Norge

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 forsikringsforpliktelser 4 KAPITTEL 2 brutto forfalt premie 5 kapittel 3 nytegnet premie 6 kapittel 4 forvaltningskapital 7 kapittel 5 erstatningsutbetalinger 8 kapittel 6 individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring 9 kapittel 7 individuell pensjonsforsikring 11 kapittel 8 privat kollektiv pensjon Ytelsesordninger Innskuddsordninger Omdanning Tidliguttak av pensjon 22 kapittel 9 kommunal kollektiv pensjon 23 3

4 KAPITTEL 1 Forsikringsforpliktelser De samlede pensjonsforpliktelsene for selskapene har økt til 957 mrd kroner pr Produkter uten investeringsvalg utgjør 86 prosent av de totale forpliktelsene. Uten investeringsvalg 211: : : Med investeringsvalg 211: : : Forpliktelsen kan splittes i fem kategorier, under vises utviklingen de siste tre år. Individuell kapital Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

5 KAPITTEL 2 Brutto forfalt premie Totalt forfalt premie har vist en nedgang på 1,3 prosent fra til Uten investeringsvalg 211: : : Med investeringsvalg 211: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

6 KAPITTEL 3 Nytegnet premie Samlet nytegnet premie var i 211 omtrent 6,4 mrd kroner, og økte til 6,7 mrd i 212. For 213 var nytegnet premie 8,6 mrd kroner. Økningen relateres stort sett til kapitalforsikringer. Med investeringsvalg 211: : : Uten investeringsvalg 211: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

7 KAPITTEL 4 Forvaltningskapital Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde pr mrd kroner. Pr lå tallet på 992 mrd kroner og pr mrd kroner. Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 864 mrd kroner i 213, en økning fra 81 mrd i 212. I 211 var kollektivporteføljens størrelse på 739 mrd kroner Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer. 3 % Aksjer Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 23 % 11 % 15 % 13 % 23 % 38 % 39 % 11 % 12 % 13 % 15 % 24 % 13 % 46 % Investeringsvalgsporteføljen lå på 86,6 mrd i 211, 17 mrd i 212 og 133 mrd kroner i 213. Selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen, har følgende prosentvise fordeling i perioden Aksjer 2,9 % 3,1 % 2,2 % 1,6 % 2,3 % 1,7 % 2,5 % 1,4 % 1,3 % Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 34,3 % 57,7 % 32,9 % 35,4 % 58,2 % 62,8 %

8 KAPITTEL 5 Erstatningsutbetalinger De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 212 til 213. Økningen er,7 mrd kroner, og den prosentvise økningen er størst for de årlige utbetalingene, med 5,2 prosent. Engangserstatninger 211: : : Årlig utbetaling 211: : : Individuell kapital Gruppeliv Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon

9 KAPITTEL 6 Individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan være en forsikring med ren risikodekning for død eller uførhet og i kombinasjon med sparing. En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp. Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er pr milliarder kroner, en økning på 4 mrd kroner fra året før. Figuren under viser utviklingen i antall kapital- og gruppelivsforsikringer over tid. Individuelle kapitalforsikringer 211: : : Gruppelivsforsikrede 211: : : Figuren under viser antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet. Forsikringer 211: : : Herav rene risikodekninger død 211: : : Herav rene risikodekninger uførhet 211: : :

10 KAPITTEL 6 Individuell kapitalforsikring og gruppelivsforsikring Figuren viser dekningene for gruppelivsforsikring. De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, mens mange får utbetaling både ved død og uførhet. Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 11,1 mrd kroner, mot 9,2 mrd året før. For gruppelivsforsikringene er brutto forfalt premie på 3,8 mrd kroner i 213 mot 3,7 mrd året før. For de senere år gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapital- og gruppelivsforsikringer. Dødsfallskapital Uførekapital Individuell kapital Gruppeliv

11 KAPITTEL 7 Individuell pensjonsforsikring I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Flere vil også ha behov for egen sparing utover tjenestepensjonsordningen gjennom arbeidsgiver som følge av at de kun har en ordning tilsvarende minimumskravene i obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og tegner derfor uføredekning på individuell basis. I 28 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel med virkning fra inntektsåret 28. Det maksimale sparebeløpet er 15 kroner år. Denne ordningen erstattet den tidligere individuelle pensjonsordningen etter skatteloven, IPA. De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er pr ,1 mrd kroner, mot 74,6 mrd året før. Forpliktelsene fordeler seg på Livrenter, IPA og IPS på følgende måte: Livrenter IPA IPS Samlet forfalt premie beløper seg til 1,6 mrd kroner for de to siste år. For IPS produktet er nytegnet premie kun 56,2 millioner kroner. 11

12 KAPITTEL 7 Individuell pensjonsforsikring Pr årskiftet var det 94 individuelle pensjonsforsikringer. Disse fordeler seg på livrenter, IPA og IPS. Fordelingen vises i figuren under. IPA IPS Livrenter Tabellen under viser antall utbetalinger for individuelle pensjonsforsikringer. Hovedtyngden av antall utbetalinger er naturlig nok knyttet opp mot alderspensjon Forsikringer Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Nytegnede forsikringer Tilflyttet selskapet i året (antall forsikringer) Fraflyttet selskapet i året (antall forsikringer) Tabellen under viser samlet erstatningsbeløp for de ulike pensjonsartene. Det meste av utbetalingene er knyttet til alderspensjon Alders- og etterlattepensjon Uførepensjon inkl premie/innskuddsfritak

13 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor er pr utløpet av milliarder kroner. Fordelt på ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger i privat sektor får vi følgende oversikt Privat kollektiv pensjon Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbasert Pensjonskapitalbevis Fripolisene utgjør om lag 54 prosent av forpliktelsen for de ytelsesbaserte ordningene. (18 mrd kr). Pensjonskapitalbevis utgjør om lag 27 prosent av forpliktelsen for de innskuddsbaserte ordningene. (25 mrd kr). 7 Figuren under viser utviklingen for de ulike bransjene de siste 4 år. 6 5 Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbaserte Pensjonskapitalbevis På premiesiden ble det innbetalt 3,6 mrd kroner til private kollektive tjenestepensjonsordninger i 213. Av dette er 15,9 mrd til ytelsesordninger, og 14,7 mrd til innskuddsordninger. 13

14 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Figuren under viser utviklingen i premieinnbetaling i privat sektor. Premier til innskuddsordninger utgjør nå om lag 48 prosent av samlet premie i privat sektor. Trolig vil 214 bli det første året der premie til innskuddsordninger overstiger premien til ytelsesordninger. 18 Ytelsesordninger Innskuddsordninger Tabellen under viser antall forsikringer og forsikrede fordelt på ulike pensjonsløsninger Antall forsikringer Antall forsikrede Ytelsesbaserte forsikringer Ytelsesbaserte forsikrede Innskuddsbaserte forsikringer Innskuddsbaserte forsikrede Kollektive livrenteforsikringer Kollektive livrenter forsikrede

15 KAPITTEL 8 Privat kollektiv pensjon Figurene under viser utviklingen i andelen med henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon fra 29 til 213 samme bilde i et lengre perspektiv. Innskuddsordninger Ytelsesordninger 14 % Forsikringer 9 % 86 % 91 % Forsikrede 28 % 18 % 72 % 82 % Andelen forsikringer med innskuddspensjon er høyere enn andel forsikrede, noe som tyder på at det fortsatt er en del arbeidsgivere med mange ansatte som har ytelsesordning, og at mange har valgt å lukke sin ytelsesordning for nyansatte. 15

16 KAPITTEL 8.1 Ytelsesordninger Av totalt antall aktive forsikrede i ytelsesbaserte ordninger på er det som har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. Tall fra selskapene viser at omtrent 39 prosent av forsikringene etter Lov om foretakspensjon er lukkede ordninger, og at omtrent 5 prosent av de forsikrede i ytelsesordningene er i en lukket ordning. Det er videre slik at 47 prosent av de forsikrede med alderspensjonsrettighet har et fødselsår før Kompensasjonsgraden for ytelsesordninger er vist i figuren under. Som vi ser ligger i overkant av 3 prosent av ordningene med en kompensasjon på 66 prosent. Forsikringer Forsikrede 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Høyere enn 7 % dekning 7 % dekning % dekning 66 % dekning % dekning 6-62 % dekning Lavere enn 6 % dekning Ser vi på tilleggsdekningene knyttet til ytelsesordningen får vi følgende oppsett. De første kolonner til venstre viser at 92 prosent av forsikringene med ytelsesordning har tilknyttet en uførepensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Antall med tilkoblet uførepensjon Antall med fripoliseopptjening for uførepensjon Antall med tilknyttet ektefellepensjon De aller fleste med ytelsesbasert alderspensjon har også tilknyttet både uførepensjon og ektefellepensjon. 16

17 KAPITTEL 8.1 Ytelsesordninger For de med aktiv ytelsesordning var det omtrent 1 pensjoner under utbetaling pr For fripolisebestanden ble det utbetalt 272 pensjoner pr samme dato. Fordelingen av disse er som i figurene under. Pensjoner under utbetaling 213 Fripoliser 213 Uførepensjon Alderspensjon (etter LOF) Ektefellepensjon 15 % 17 % 28 % 17 % 57 % 66 % Det ble i 213 utbetalt 11, 8 mrd kroner til pensjonsmottakere med ytelsesordning. Av disse er 5,8 mrd kroner til fripoliseinnehavere. Omtrent 2 prosent av utbetalingene går til uførepensjonister, altså hver femte krone går til uførepensjon. FRIPOLISER I 214 blir det trolig mulig å konvertere sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Under vises et oppsett med fordelingen av fripoliser og aktive kontrakters forpliktelser fordelt på alder. Figuren er basert på et uttrekk med 75 prosent av forpliktelsene knyttet til fripoliser pr Aktive ytelseskontrakter etter LOF Fripoliser

18 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger Ved årsskiftet var det i livsforsikringsselskapene 17 forsikringer etter Lov om innskuddspensjon. I disse ordningene var det totalt 1,1 millioner forsikrede. For de innskuddsbaserte ordningene viser tallene at 98,3 prosent av forpliktelsene er lagt opp mot investeringsvalg. Tabellen under viser andeler av henholdsvis forpliktelser, forsikrede og forsikringer som har innskuddspensjon Andel forsikringer med innskuddspensjon 87,5 % 88,9 % 9,2 % 9,7 % Andel forsikrede med innskuddspensjon 74,1 % 76,5 % 79,1 % 81,4 % Andel av forpliktelser på innskuddspensjon 12,9 % 14,8 % 17,9 % 22,2 % Det var pr om lag 17 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Kun 413 millioner kroner utbetales til alderspensjoner fra innskuddsordning, noe som skyldes at innskuddsordningene er unge, og at det dermed er lite kapital i disse ordningene. Utbetalingene har økt betydelig i prosent de siste årene, og med 6 prosent fra 212 til 213. Innskuddsgrenser og satser Fra er det innført nye satser for innskuddspensjon. De nye satsene tilsier at det skal fastsettes en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7, prosent. Det gis samtidig anledning til å innbetale en ekstrapremie for lønn mellom 7,1G og 12 G. Denne tilleggssatsen har maksimalramme på 18,1 prosent. Det gis også anledning til å innbetale pensjonsinnskudd for den første G en. Det er gitt en overgangsperiode på 3 år før virksomhetene skal tilpasse seg nye innskuddsgrenser og knekkpunkt. 18

19 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger Figuren under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede siden 29.(forsikringer i høyre akse.) Antall forsikringer Antall forsikrede Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon medførte at mange tegnet forsikring etter minstekravet i henhold til loven. Pr er det 62 prosent av forsikringene som er tegnet på minstenivået, mens 46 prosent av de forsikrede har minste innskuddsnivå. Dette skulle tilsi at svært mange forsikringer er tegnet med et lavt antall forsikrede ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. De maksimale satser for innskuddet var i 213 på 5 prosent mellom 1G og 6G, samt 8 prosent mellom 6 G og 12 G. Målt med antall forsikrede er det 24 prosent som har maksimalsatser, mens det kun er 8,6 prosent av forsikringene som har maksimale innskudd. Figuren under viser fordeling i prosent av nivået på innskuddsgrenser for forsikringer og forsikrede. Antall forsikringer Antall forsikrede Innskuddsgrense [2] % Innskuddsgrense <2,5] % 3 % 9 % Innskuddsgrense <5,8> % 24 % Innskuddsgrense [8] % 26 % 62 % 12 % 46 % 18 % 19

20 KAPITTEL 8.2 Innskuddsordninger I forhold til risikodekninger er det om lag18 prosent av forsikringene som har tilknyttet en uføredekning. Imidlertid favner dette 43 prosent av de forsikrede. En forklaring her er at de som omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som regel viderefører sin uføredekning. Videre er det 97 prosent som har valgt bort fripoliseopptjening for uføredekningen, og tilsvarende for øvrige dekninger, som ektefelle-, barne- og samboerpensjon. 2

21 KAPITTEL 8.3 omdanning Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger. Tall fra Finans Norges statistikk viser at om lag 122 medlemmer har gått fra ytelsesordninger ordninger til innskuddsordninger siden 26. Tallene viser tilfeller der innskuddsordningen er opprettet i samme selskap som ytelsesordningen. Det vil derfor være flere som har gått over til innskuddspensjon enn oppgitt i disse tallene, blant annet ved å opprette innskuddsordning i et annet selskap, offentlige virksomheter som omdanner til innskuddsordning, eller dersom en pensjonskasse har overført sine medlemmer helt eller delvis til innskuddsordning i privat sektor. Det nevnes også at mange kontrakter er lukkede ordninger, der en betydelig andel av de ansatte opprettholder ytelsesordningen. Figuren viser en jevn trend av omdanning til innskuddspensjon. Antall medlemmer ut av ytelse til innskudd Antall omdannede forsikringer Fra er det innført et nytt tjenestepensjonsprodukt. Det nye produktet har egenskaper fra både ytelsesbasert og innskuddsbaserte ordninger. Innskuddsgrensene følger samme struktur som for innskuddspensjon, men det er pliktig innskudd for den første G en. Finans Norge vil følge denne utviklingen tett i tiden som kommer. 21

22 KAPITTEL 8.4 Tidliguttak av pensjon Med pensjonsreformen fulgte muligheten til å ta ut sin alderspensjon fra 62 år, både i folketrygd og privat tjenestepensjon. AFP i privat sektor ble samtidig endret. I 213 ble det registrert 38 5 nye alderspensjonister i ordningene i privat sektor. Om lag 56 prosent av disse var fra fripoliser, og 29 prosent fra innskuddsordninger. 15 prosent kom fra aktive ytelsesordninger. Prosentvis viser figuren under at de fleste venter til 67 år med å ta ut sin pensjonsytelse. Ytelsesordninger Fripoliser Innskuddsordninger 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år+ 22

23 KAPITTEL 9 Kommunal kollektiv pensjon Ved årsskiftet 213, var samlet forpliktelse i kommunale ordninger på 413 mrd kroner. I mrd og i mrd kroner. I kommunale ordninger var premien i mrd kroner, en reduksjon fra 212. Siden 211 har premien økt med om lag 2,8 mrd kroner. Antall forsikringer i de kommunale ordningene ligger pr 213 på 3, med et antall hovedforsikrede på Antallet med oppsatte rettigheter oppgis til 242 personer. Det er videre 273 pensjoner under utbetaling. Fordelt på ulike pensjonsarter, får vi følgende fordeling av utbetalinger, får vi følgende fordeling i forhold til antall utbetalte pensjoner Uførepensjon Alderspensjon AFP- og tidligpensjon Ektefellepensjon Barnepensjon I kommunale ordninger vises en samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrent 16,4 mrd kroner pr Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste tre år. 7 Alders- AFP og etterlattepensjon Uførepensjon inkl. premie/innskuddsfritak Som vi ser går hver tredje utbetalte krone til uførepensjonister. 23

24

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2011 30.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.04.2009 Endret 26.11.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Markedsføringsmateriell

Markedsføringsmateriell Markedsføringsmateriell HANDELSBANKEN TJENESTEPENSJON Gode pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon.

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. 14. januar 2016 Jan Fredrik Nordby 1 Agenda Hybridmodell vs innskuddsmodell vs påslagsmodell 2 Tilbake til start Pensjonskommisjonens mandat (mars 2001)

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/08 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 01.04.2008 Endret 07.04.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 31. mai 2016 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 1 ALDERSPENSJON OG UFØRETRYGD FRA FOLKETRYGDEN 6 1.1 Innledning 6

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Problembeskrivelse Hovedutfordringer med dagens pensjonssystem Nivå Utvikling hvor er vi på vei? 21. mai 2014 side 2 Tittel på foredrag

Detaljer

Valg av fremtidig pensjonsordning

Valg av fremtidig pensjonsordning Valg av fremtidig pensjonsordning For ansatte som i dag har pensjon i Statens Pensjonskasse Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018 Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet www.handelsbanken.no/tjenestepensjon Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr Informasjon om forsikringer for ansatte i Oppdatert pr. 01.01.17 Orientering Nobina Norge har følgende forsikringer for sine ansatte: - Innskuddsbasert pensjon avtale 26856 i DNB Livsforsikring - Sparing

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR HVORDAN VIL INNSKUDDS- OG HYBRIDPENSJON FUNGERE I PENSJONSKASSEN? tor.sydnes@gabler.no Agenda Produkter og krav til fremtidens pensjonsløsninger Situasjonen våren 2015

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør Samarbeidsavtalen - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening Are Mikalsen, regiondirektør Gunnar Halvorsen, kundeansvarlig FHL Fagfolk gjør det beste, enten det handler

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Det norske forsikringsmarkedet

Det norske forsikringsmarkedet Det norske forsikringsmarkedet Direktør Leif Osland, Finans Norge BI 19. september 2016 Økt lønnsomhet i skadeforsikring 120 Kombinert prosent 2002-2015 100 80 60 40 20 0 Kostnadsprosent Skadeprosent De

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak Sak:16/1505 19.08.2016 Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Typer av forsikringsavtaler pengekrav i boet... 3 3 Beregning

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Andeler av arbeidstakere i privat sektor dekket av ulike kombinasjoner av AFP og tjenestepensjon Andeler av

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Nøkkeltall Antall apotek i ordningen Antall Medlemmer Antall

Nøkkeltall Antall apotek i ordningen Antall Medlemmer Antall NØKKELTALL Nøkkeltall 216 216 215 214 Kunder og medlemmer: Antall apotek i ordningen Antall 868 834 8 Medlemmer Antall 2 288 19 711 18 789 Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 645 7 585 7 422 Pensjonister*

Detaljer

Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger

Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger Rapport 2017 04 29.09.2017 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 8 2 Overordnet om effekter for pensjon av et jobb-bytte... 9 2.1 Tre pensjonspilarer...

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon

Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon Forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon Finansminister Per-Kristian Foss 7. oktober 2005 1 Innføring av obligatorisk tjenestepensjon Regjeringen foreslår en ny lov om obligatorisk tjenestepensjon

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2006 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.04.2007 Endret 20.04.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE INFORMASJONSBROSJYRE INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE HC Norge AS Norcem AS Norbetong AS Norbetong Pumping AS NorStone AS Gabler AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sparing i innskuddspensjon...

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Pensjon har aldri vært så viktig som nå! 2 14. januar 2013 Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning

Detaljer

NOTAT. Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger

NOTAT. Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger NOTAT Til : Finansdepartementet Fra : FN}I Dato : 27.02.2009 Vurdering av regelverket for private

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer