Statistikk og nøkkeltall. (data pr ) for skadeforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr ) for skadeforsikring 214

2 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data. Tallene er avrundet. For utdypende informasjon henvises til Finans Norges statistikkbank på Redaksjon: Randi Mørk og Jan Fredrik Nordby, Finans Norge

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER 4 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE 5 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE 6 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL 7 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER 8 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING 9 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING 11 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Ytelsesordninger Innskuddsordninger Omdanning Tidliguttak av pensjon 22 KAPITTEL 9 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON 23 3

4 KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene har økt til 1 37 mrd kroner pr Produkter uten investeringsvalg utgjør 85 prosent av de totale forpliktelsene. Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Forpliktelsen kan splittes i fem kategorier, under vises utviklingen de siste tre år. Individuell kapital Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

5 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE Totalt forfalt premie har økt med omlag 13 prosent fra til Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

6 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE Samlet nytegnet premie var i 212 omtrent 6,7 mrd kroner, og økte til 8,6 mrd i 213. For 214 var nytegnet premie 9,2 mrd kroner. Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

7 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde pr mrd kroner. Pr lå tallet på 1 87 mrd kroner og pr mrd kroner. Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 94 mrd kroner i 214, en økning fra 863 mrd i 213. I 212 var kollektivporteføljens størrelse på 81 mrd kroner. Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer. 3 % 1 % Aksjer Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 12 % 11 % 13 % 15 % 24 % 28 % 23 % 39 % 13 % 46 % 43 % 13 % 15 % Investeringsvalgsporteføljen lå på 17 mrd i 212, 133 mrd i 213 og 161 mrd kroner i 214. Plasseringen av midler knyttet til investeringsporteføljen, har følgende prosentvise fordeling i perioden : Aksjer 2,2 % 1,6 % 1,3 % 1,7 % 2,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 35,4 % 32,9 % 3,8 % 58,2 % 62,8 % 65,6 %

8 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 213 til 214 med 3,5%, noe som tilsvarer 1,6 mrd kroner. Økningen er størst for de månedlige utbetalinger med 2,2 mrd kroner, mens det er en nedgang i engangserstatningene på,6 mrd kroner. Engangserstatninger 212: : : Månedlige utbetalinger 212: : : Individuell kapital Gruppeliv Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon

9 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan være en forsikring med ren risikodekning for død eller uførhet og i kombinasjon med sparing. En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp. Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er pr mrd kroner, en økning på 7 mrd kroner fra året før. Figuren under viser utviklingen i antall kapital- og gruppelivsforsikringer over tid. Individuelle kapitalforsikringer 212: : : Gruppelivsforsikrede 212: : : Figuren under viser antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet. Forsikringer 212: : : Herav rene risikodekninger død 212: : : Herav rene risikodekninger uførhet 212: : :

10 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING Figuren viser dekningene for gruppelivsforsikring. De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, mens mange får utbetaling både ved død og uførhet. Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 13 mrd kroner, mot 11,1 mrd året før. For gruppelivsforsikringene er brutto forfalt premie på 3,7 mrd kroner i 214 mot 3,8 mrd året før. For de senere år gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapital- og gruppelivsforsikringer. Dødsfallskapital Uførekapital Individuell kapital Gruppeliv

11 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Flere vil også ha behov for egen sparing utover tjenestepensjonsordningen gjennom arbeidsgiver som følge av at de kun har en ordning tilsvarende minimumskravene i obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og tegner derfor uføredekning på individuell basis. I 28 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel med virkning fra inntektsåret 28. Det maksimale sparebeløpet er 15 kroner årlig. Denne ordningen erstattet den tidligere individuelle pensjonsordningen etter skatteloven, IPA. De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er pr ,1 mrd kroner, mot 74,1 mrd året før. Forpliktelsene fordeler seg på livrenter, IPA og IPS på følgende måte: Livrenter IPA IPS Samlet forfalt premie beløper seg til omtrent 1,6 mrd kroner for de tre siste år, herunder 342 millioner kroner til IPS. For IPS produktet er nytegnet premie kun 33 millioner kroner i

12 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING Pr årskiftet var det 927 individuelle pensjonsforsikringer. Disse fordeler seg på livrenter, IPA og IPS. Fordelingen vises i figuren under. IPA IPS Livrenter Tabellen under viser antall utbetalinger for individuelle pensjonsforsikringer. Hovedtyngden av antall utbetalinger er naturlig nok knyttet opp mot alderspensjon. Uførepensjon Alderspensjon Etterlattepensjon Tabellen under viser samlet erstatningsbeløp for de ulike pensjonsartene. Det meste av utbetalingene er knyttet til alderspensjon. Alders- og etterlattepensjon Uførepensjon inkl premie/innskuddsfritak

13 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor er pr utløpet av mrd kroner. Fordelt på ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger i privat sektor får vi følgende oversikt. Privat kollektiv pensjon Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbasert Pensjonskapitalbevis Fripolisene utgjør om lag 59 prosent av forpliktelsen for de ytelsesbaserte ordningene (28 mrd kr). Dette er en økning fra 54 prosent i 213. Pensjonskapitalbevis utgjør om lag 3 prosent av forpliktelsen for de innskuddsbaserte ordningene (36 mrd kr). Dette er en økning fra 26 prosent i 213. Figuren under viser utviklingen for de ulike bransjene de siste 5 år. Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbaserte Pensjonskapitalbevis På premiesiden ble det innbetalt 33,4 mrd kroner til private kollektive tjenestepensjonsordninger i 214. Av dette er 16,5 mrd til ytelsesordninger og 16,9 mrd til innskuddsordninger. 13

14 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Figuren under viser utviklingen i premieinnbetaling i privat sektor. Premier til innskuddsordninger utgjør nå om lag 5,6 prosent av samlet premie i privat sektor. Dette er første gang premie for innskuddsordninger overstiger premie for ytelsesordninger i privat sektor hos Finans Norges medlemsselskaper. Ytelsesordninger 2 Innskuddsordninger Tabellen under viser antall forsikringer og forsikrede fordelt på ulike pensjonsløsninger. 211 Antall forsikringer Antall forsikrede Ytelsesbaserte forsikringer Ytelsesbaserte forsikrede Innskuddsbaserte forsikringer Innskuddsbaserte forsikrede Kollektive livrenteforsikringer Kollektive livrenter forsikrede

15 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Figurene under viser utviklingen i andelen med henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon fra 29 til 214. Innskuddsordninger Ytelsesordninger 14 % Forsikringer 8 % 86 % 92 % Forsikrede 28 % 15 % 72 % 85 % Andelen forsikringer med innskuddspensjon er høyere enn andel forsikrede, noe som tyder på at det fortsatt er en del arbeidsgivere med mange ansatte som har ytelsesordning, og at mange har valgt å lukke sin ytelsesordning for nyansatte. 15

16 KAPITTEL 8.1 YTELSESORDNINGER Av totalt antall aktive forsikrede i ytelsesbaserte ordninger på er det som har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. Tall fra selskapene viser at omtrent 35 prosent av forsikringene etter lov om foretakspensjon er lukkede ordninger, og at omtrent 51 prosent av de forsikrede i ytelsesordningene er i en lukket ordning. Det er videre slik at 5 prosent av de forsikrede med alderspensjonsrettighet har et fødselsår før Kompensasjonsgraden for ytelsesordninger er vist i figuren under. Som vi ser ligger i overkant av 38 prosent av de ytelsesbaserte ordningene i privat sektor med en kompensasjon på 66 prosent. Forsikringer 4 % Forsikrede 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Høyere enn 7 % dekning 7 % dekning % dekning 66 % dekning % dekning 6-62 % dekning Lavere enn 6 % dekning Ser vi på tilleggsdekningene knyttet til ytelsesordningen får vi følgende oppsett. Kolonnene helt til venstre viser at over 9 prosent av de ytelsesbaserte kontraktene har tilknyttet en uførepensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Antall med tilkoblet uførepensjon Antall med fripoliseopptjening for uførepensjon Antall med tilknyttet ektefellepensjon De fleste med ytelsesbasert alderspensjon har altså tilknyttet både uførepensjon og ektefellepensjon. 16

17 KAPITTEL 8.1 YTELSESORDNINGER For de med aktiv ytelsesordning var det omtrent 92 pensjoner under utbetaling pr For fripolisebestanden ble det utbetalt 31 pensjoner pr samme dato. Fordelingen av disse er som i figurene under. Pensjoner under utbetaling 214 Fripoliser 214 Uførepensjon Alderspensjon (etter LOF) Ektefellepensjon 14 % 16 % 29 % 15 % 57 % 69 % Det ble i 214 utbetalt 12, 6 mrd kroner til pensjonsmottakere med ytelsesordning. Av disse er 6,9 mrd kroner til fripoliseinnehavere. Omtrent 19 prosent av utbetalingene går til uførepensjonister, altså hver femte krone går til uførepensjon. FRIPOLISER Høsten 214 ble mulig å konvertere sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Det er kun alderspensjonsdelen av fripolisen som kan konverteres. Pr var det 795 fripoliser som hadde et alderspensjonselement med en samlet verdi på 12 mrd kroner. Det var i tillegg 92 mrd kroner relatert til aktive ytelsesordninger med alderspensjonsrettighet. Det var 2 74 fripoliser med investeringsvalg ved utløpet av 214 med en verdi på omtrent 1 mrd kroner. Under vises et oppsett med fordelingen av fripoliser og aktive kontrakters forpliktelser fordelt på alder. Etter LOF Fripoliser Til og med 29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-99 år 17

18 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER Ved årsskiftet var det i livsforsikringsselskapene 17 forsikringer etter lov om innskuddspensjon. I disse ordningene var det totalt 1,2 millioner forsikrede. For de innskuddsbaserte ordningene viser tallene at 98,8 prosent av forpliktelsene er lagt opp mot investeringsvalg. Tabellen under viser andeler av henholdsvis forpliktelser, forsikrede og forsikringer som har innskuddspensjon Andel forsikringer med innskuddspensjon 87,5 % 88,9 % 9,2 % 9,7 % 91,3 % Andel forsikrede med innskuddspensjon 74,1 % 76,5 % 79,1 % 81,4 % 84,4 % Andel av forpliktelser på innskuddspensjon 12,9 % 14,8 % 17,9 % 22,2 % 25,6 % Det var pr om lag 23 5 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Kun 57 millioner kroner utbetales til alderspensjoner fra innskuddsordning, noe som skyldes at innskuddsordningene er unge, og at det dermed er lite kapital i disse ordningene. Utbetalingene har økt betydelig i prosent de siste årene, og med 36 prosent fra 213 til 214. INNSKUDDSGRENSER OG SATSER Fra ble det innført nye satser for innskuddspensjon. De nye satsene tilsier at det skal fastsettes en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7, prosent. Det gis samtidig anledning til å innbetale en ekstrapremie for lønn mellom 7,1G og 12 G. Denne tilleggssatsen har maksimalramme på 18,1 prosent. Det gis også anledning til å innbetale pensjonsinnskudd fra første krone. Det er gitt en overgangsperiode på 3 år før virksomhetene skal tilpasse seg nye innskuddsgrenser og knekkpunkt. 18

19 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER Figuren under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede siden 29(forsikringer i høyre akse). Antall forsikringer Antall forsikrede Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon medførte at mange tegnet forsikring etter minstekravet i henhold til loven. Pr var det 57 prosent av forsikringene som er tegnet på minstenivået, mens 42 prosent av de forsikrede har minste innskuddsnivå. Tallene viser at omtrent 5 personer fortsatt er omfattet av minstekravene til innskudd. Dette skulle tilsi at svært mange forsikringer er tegnet med et lavt antall forsikrede ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. Det vil ta inntil tre år før alle har konvertert til de nye grensene og knekkpunktene. Ut fra statistikk fra selskapene er det omtrent 35 kontrakter av 17 som har konvertert til nye innskuddsgrenser. Dette gjelder omlag 3 arbeidstakere. Tallene viser samtidig at omtrent 3 prosent av de forsikrede som har tilpasset seg nye innskuddssatser, samtidig har fått økt sine satser noe, ved at de har et tilleggsinnskudd mellom 7,1 og 12G eller overstiger 5 prosent innskudd mellom 1 og 12G. 19

20 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER I forhold til risikodekninger er det om lag18 prosent av forsikringene som har tilknyttet en uføredekning. Imidlertid favner dette 42 prosent av de forsikrede. En forklaring her er at de som omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som regel viderefører sin uføredekning. Videre er det omtrent 98 prosent som har valgt bort fripoliseopptjening for uføredekningen, og tilsvarende for øvrige dekninger, som ektefelle-, barne- og samboerpensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Prosent med uføreordning Uføreordning med fripoliseopptjening Med tilknyttet ektefelleordning 2

21 KAPITTEL 8.3 OMDANNING Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger. Tall fra Finans Norges statistikk viser at om lag 156 medlemmer har gått fra ytelsesordninger til innskuddsordninger siden 26. Tallene viser tilfeller der innskuddsordningen er opprettet i samme selskap som ytelsesordningen. Det vil derfor være flere som har gått over til innskuddspensjon enn oppgitt i disse tallene, blant annet ved å opprette innskuddsordning i et annet selskap, offentlige virksomheter som omdanner til innskuddsordning, eller dersom en pensjonskasse har overført sine medlemmer helt eller delvis til innskuddsordning i privat sektor. Det nevnes også at mange kontrakter er lukkede ordninger, der en betydelig andel av de ansatte opprettholder ytelsesordningen. Figuren viser en økende trend til omdanning i 214. Antall medlemmer ut av ytelse til innskudd Antall omdannede forsikringer Fra er det innført et nytt tjenestepensjonsprodukt. Det nye produktet har egenskaper fra både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger. Innskuddsgrensene følger samme struktur som for innskuddspensjon, men det er pliktig innskudd fra første krone. Finans Norge følger løpende utviklingen i tiden som kommer. Pr var det imidlertid ikke registrert noen tegning av slike ordninger. 21

22 KAPITTEL 8.4 TIDLIGUTTAK AV PENSJON Med pensjonsreformen fulgte muligheten til å ta ut sin alderspensjon fra 62 år, både i folketrygd og privat tjenestepensjon. AFP i privat sektor ble samtidig endret. I 214 ble det registrert 4 6 nye alderspensjonister i ordningene i privat sektor. Om lag 52 prosent av disse var fra fripoliser, og 35 prosent fra innskuddsordninger. 13 prosent kom fra aktive ytelsesordninger. Figuren viser at de fleste venter til 67 år med å ta ut sin pensjonsytelse. Ytelsesordninger Fripoliser Innskuddsordninger 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år+ 22

23 KAPITTEL 9 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON Ved årsskiftet 214/215, var samlet forpliktelse i kommunale ordninger på 442 mrd kroner, mens det i 213 var 413 mrd kroner og i mrd kroner. I kommunale ordninger var premien i mrd kroner, en økning fra 213 med omlag 6 mrd kroner. Antall forsikringer i de kommunale ordningene ligger ved utgangen av 214 på 2 85, med et antall hovedforsikrede på 463. Antallet med oppsatte rettigheter oppgis til 24 personer. Det er videre 281 pensjoner under utbetaling. Fordelt på ulike pensjonsarter, får vi følgende fordeling i forhold til antall utbetalte pensjoner: Uførepensjon Alderspensjon AFP- og tidligpensjon Ektefellepensjon Barnepensjon I kommunale ordninger vises en samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrent 17 mrd kroner pr Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste tre år. Alders- AFP og etterlattepensjon Uførepensjon inkl. premie/innskuddsfritak Som vi ser går hver tredje utbetalte krone til uførepensjonister. 23

24

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer