Statistikk og nøkkeltall. (data pr ) for skadeforsikring 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr ) for skadeforsikring 214

2 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data. Tallene er avrundet. For utdypende informasjon henvises til Finans Norges statistikkbank på Redaksjon: Randi Mørk og Jan Fredrik Nordby, Finans Norge

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER 4 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE 5 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE 6 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL 7 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER 8 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING 9 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING 11 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Ytelsesordninger Innskuddsordninger Omdanning Tidliguttak av pensjon 22 KAPITTEL 9 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON 23 3

4 KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene har økt til 1 37 mrd kroner pr Produkter uten investeringsvalg utgjør 85 prosent av de totale forpliktelsene. Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Forpliktelsen kan splittes i fem kategorier, under vises utviklingen de siste tre år. Individuell kapital Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

5 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE Totalt forfalt premie har økt med omlag 13 prosent fra til Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

6 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE Samlet nytegnet premie var i 212 omtrent 6,7 mrd kroner, og økte til 8,6 mrd i 213. For 214 var nytegnet premie 9,2 mrd kroner. Uten investeringsvalg 212: : : Med investeringsvalg 212: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

7 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde pr mrd kroner. Pr lå tallet på 1 87 mrd kroner og pr mrd kroner. Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 94 mrd kroner i 214, en økning fra 863 mrd i 213. I 212 var kollektivporteføljens størrelse på 81 mrd kroner. Selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen har følgende prosentvise fordeling for Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer. 3 % 1 % Aksjer Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 12 % 11 % 13 % 15 % 24 % 28 % 23 % 39 % 13 % 46 % 43 % 13 % 15 % Investeringsvalgsporteføljen lå på 17 mrd i 212, 133 mrd i 213 og 161 mrd kroner i 214. Plasseringen av midler knyttet til investeringsporteføljen, har følgende prosentvise fordeling i perioden : Aksjer 2,2 % 1,6 % 1,3 % 1,7 % 2,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % Obligasjoner Eiendom Datterforetak m.m. Utlån Annet 35,4 % 32,9 % 3,8 % 58,2 % 62,8 % 65,6 %

8 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 213 til 214 med 3,5%, noe som tilsvarer 1,6 mrd kroner. Økningen er størst for de månedlige utbetalinger med 2,2 mrd kroner, mens det er en nedgang i engangserstatningene på,6 mrd kroner. Engangserstatninger 212: : : Månedlige utbetalinger 212: : : Individuell kapital Gruppeliv Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon

9 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan være en forsikring med ren risikodekning for død eller uførhet og i kombinasjon med sparing. En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp. Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er pr mrd kroner, en økning på 7 mrd kroner fra året før. Figuren under viser utviklingen i antall kapital- og gruppelivsforsikringer over tid. Individuelle kapitalforsikringer 212: : : Gruppelivsforsikrede 212: : : Figuren under viser antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet. Forsikringer 212: : : Herav rene risikodekninger død 212: : : Herav rene risikodekninger uførhet 212: : :

10 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING OG GRUPPELIVSFORSIKRING Figuren viser dekningene for gruppelivsforsikring. De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, mens mange får utbetaling både ved død og uførhet. Hovedforsikrede Dødsrisikodekninger Uførerisikodekninger Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 13 mrd kroner, mot 11,1 mrd året før. For gruppelivsforsikringene er brutto forfalt premie på 3,7 mrd kroner i 214 mot 3,8 mrd året før. For de senere år gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapital- og gruppelivsforsikringer. Dødsfallskapital Uførekapital Individuell kapital Gruppeliv

11 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Flere vil også ha behov for egen sparing utover tjenestepensjonsordningen gjennom arbeidsgiver som følge av at de kun har en ordning tilsvarende minimumskravene i obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og tegner derfor uføredekning på individuell basis. I 28 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel med virkning fra inntektsåret 28. Det maksimale sparebeløpet er 15 kroner årlig. Denne ordningen erstattet den tidligere individuelle pensjonsordningen etter skatteloven, IPA. De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er pr ,1 mrd kroner, mot 74,1 mrd året før. Forpliktelsene fordeler seg på livrenter, IPA og IPS på følgende måte: Livrenter IPA IPS Samlet forfalt premie beløper seg til omtrent 1,6 mrd kroner for de tre siste år, herunder 342 millioner kroner til IPS. For IPS produktet er nytegnet premie kun 33 millioner kroner i

12 KAPITTEL 7 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING Pr årskiftet var det 927 individuelle pensjonsforsikringer. Disse fordeler seg på livrenter, IPA og IPS. Fordelingen vises i figuren under. IPA IPS Livrenter Tabellen under viser antall utbetalinger for individuelle pensjonsforsikringer. Hovedtyngden av antall utbetalinger er naturlig nok knyttet opp mot alderspensjon. Uførepensjon Alderspensjon Etterlattepensjon Tabellen under viser samlet erstatningsbeløp for de ulike pensjonsartene. Det meste av utbetalingene er knyttet til alderspensjon. Alders- og etterlattepensjon Uførepensjon inkl premie/innskuddsfritak

13 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor er pr utløpet av mrd kroner. Fordelt på ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger i privat sektor får vi følgende oversikt. Privat kollektiv pensjon Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbasert Pensjonskapitalbevis Fripolisene utgjør om lag 59 prosent av forpliktelsen for de ytelsesbaserte ordningene (28 mrd kr). Dette er en økning fra 54 prosent i 213. Pensjonskapitalbevis utgjør om lag 3 prosent av forpliktelsen for de innskuddsbaserte ordningene (36 mrd kr). Dette er en økning fra 26 prosent i 213. Figuren under viser utviklingen for de ulike bransjene de siste 5 år. Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbaserte Pensjonskapitalbevis På premiesiden ble det innbetalt 33,4 mrd kroner til private kollektive tjenestepensjonsordninger i 214. Av dette er 16,5 mrd til ytelsesordninger og 16,9 mrd til innskuddsordninger. 13

14 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Figuren under viser utviklingen i premieinnbetaling i privat sektor. Premier til innskuddsordninger utgjør nå om lag 5,6 prosent av samlet premie i privat sektor. Dette er første gang premie for innskuddsordninger overstiger premie for ytelsesordninger i privat sektor hos Finans Norges medlemsselskaper. Ytelsesordninger 2 Innskuddsordninger Tabellen under viser antall forsikringer og forsikrede fordelt på ulike pensjonsløsninger. 211 Antall forsikringer Antall forsikrede Ytelsesbaserte forsikringer Ytelsesbaserte forsikrede Innskuddsbaserte forsikringer Innskuddsbaserte forsikrede Kollektive livrenteforsikringer Kollektive livrenter forsikrede

15 KAPITTEL 8 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Figurene under viser utviklingen i andelen med henholdsvis ytelsespensjon og innskuddspensjon fra 29 til 214. Innskuddsordninger Ytelsesordninger 14 % Forsikringer 8 % 86 % 92 % Forsikrede 28 % 15 % 72 % 85 % Andelen forsikringer med innskuddspensjon er høyere enn andel forsikrede, noe som tyder på at det fortsatt er en del arbeidsgivere med mange ansatte som har ytelsesordning, og at mange har valgt å lukke sin ytelsesordning for nyansatte. 15

16 KAPITTEL 8.1 YTELSESORDNINGER Av totalt antall aktive forsikrede i ytelsesbaserte ordninger på er det som har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. Tall fra selskapene viser at omtrent 35 prosent av forsikringene etter lov om foretakspensjon er lukkede ordninger, og at omtrent 51 prosent av de forsikrede i ytelsesordningene er i en lukket ordning. Det er videre slik at 5 prosent av de forsikrede med alderspensjonsrettighet har et fødselsår før Kompensasjonsgraden for ytelsesordninger er vist i figuren under. Som vi ser ligger i overkant av 38 prosent av de ytelsesbaserte ordningene i privat sektor med en kompensasjon på 66 prosent. Forsikringer 4 % Forsikrede 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Høyere enn 7 % dekning 7 % dekning % dekning 66 % dekning % dekning 6-62 % dekning Lavere enn 6 % dekning Ser vi på tilleggsdekningene knyttet til ytelsesordningen får vi følgende oppsett. Kolonnene helt til venstre viser at over 9 prosent av de ytelsesbaserte kontraktene har tilknyttet en uførepensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Antall med tilkoblet uførepensjon Antall med fripoliseopptjening for uførepensjon Antall med tilknyttet ektefellepensjon De fleste med ytelsesbasert alderspensjon har altså tilknyttet både uførepensjon og ektefellepensjon. 16

17 KAPITTEL 8.1 YTELSESORDNINGER For de med aktiv ytelsesordning var det omtrent 92 pensjoner under utbetaling pr For fripolisebestanden ble det utbetalt 31 pensjoner pr samme dato. Fordelingen av disse er som i figurene under. Pensjoner under utbetaling 214 Fripoliser 214 Uførepensjon Alderspensjon (etter LOF) Ektefellepensjon 14 % 16 % 29 % 15 % 57 % 69 % Det ble i 214 utbetalt 12, 6 mrd kroner til pensjonsmottakere med ytelsesordning. Av disse er 6,9 mrd kroner til fripoliseinnehavere. Omtrent 19 prosent av utbetalingene går til uførepensjonister, altså hver femte krone går til uførepensjon. FRIPOLISER Høsten 214 ble mulig å konvertere sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Det er kun alderspensjonsdelen av fripolisen som kan konverteres. Pr var det 795 fripoliser som hadde et alderspensjonselement med en samlet verdi på 12 mrd kroner. Det var i tillegg 92 mrd kroner relatert til aktive ytelsesordninger med alderspensjonsrettighet. Det var 2 74 fripoliser med investeringsvalg ved utløpet av 214 med en verdi på omtrent 1 mrd kroner. Under vises et oppsett med fordelingen av fripoliser og aktive kontrakters forpliktelser fordelt på alder. Etter LOF Fripoliser Til og med 29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-99 år 17

18 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER Ved årsskiftet var det i livsforsikringsselskapene 17 forsikringer etter lov om innskuddspensjon. I disse ordningene var det totalt 1,2 millioner forsikrede. For de innskuddsbaserte ordningene viser tallene at 98,8 prosent av forpliktelsene er lagt opp mot investeringsvalg. Tabellen under viser andeler av henholdsvis forpliktelser, forsikrede og forsikringer som har innskuddspensjon Andel forsikringer med innskuddspensjon 87,5 % 88,9 % 9,2 % 9,7 % 91,3 % Andel forsikrede med innskuddspensjon 74,1 % 76,5 % 79,1 % 81,4 % 84,4 % Andel av forpliktelser på innskuddspensjon 12,9 % 14,8 % 17,9 % 22,2 % 25,6 % Det var pr om lag 23 5 pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Kun 57 millioner kroner utbetales til alderspensjoner fra innskuddsordning, noe som skyldes at innskuddsordningene er unge, og at det dermed er lite kapital i disse ordningene. Utbetalingene har økt betydelig i prosent de siste årene, og med 36 prosent fra 213 til 214. INNSKUDDSGRENSER OG SATSER Fra ble det innført nye satser for innskuddspensjon. De nye satsene tilsier at det skal fastsettes en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7, prosent. Det gis samtidig anledning til å innbetale en ekstrapremie for lønn mellom 7,1G og 12 G. Denne tilleggssatsen har maksimalramme på 18,1 prosent. Det gis også anledning til å innbetale pensjonsinnskudd fra første krone. Det er gitt en overgangsperiode på 3 år før virksomhetene skal tilpasse seg nye innskuddsgrenser og knekkpunkt. 18

19 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER Figuren under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede siden 29(forsikringer i høyre akse). Antall forsikringer Antall forsikrede Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon medførte at mange tegnet forsikring etter minstekravet i henhold til loven. Pr var det 57 prosent av forsikringene som er tegnet på minstenivået, mens 42 prosent av de forsikrede har minste innskuddsnivå. Tallene viser at omtrent 5 personer fortsatt er omfattet av minstekravene til innskudd. Dette skulle tilsi at svært mange forsikringer er tegnet med et lavt antall forsikrede ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. Det vil ta inntil tre år før alle har konvertert til de nye grensene og knekkpunktene. Ut fra statistikk fra selskapene er det omtrent 35 kontrakter av 17 som har konvertert til nye innskuddsgrenser. Dette gjelder omlag 3 arbeidstakere. Tallene viser samtidig at omtrent 3 prosent av de forsikrede som har tilpasset seg nye innskuddssatser, samtidig har fått økt sine satser noe, ved at de har et tilleggsinnskudd mellom 7,1 og 12G eller overstiger 5 prosent innskudd mellom 1 og 12G. 19

20 KAPITTEL 8.2 INNSKUDDSORDNINGER I forhold til risikodekninger er det om lag18 prosent av forsikringene som har tilknyttet en uføredekning. Imidlertid favner dette 42 prosent av de forsikrede. En forklaring her er at de som omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som regel viderefører sin uføredekning. Videre er det omtrent 98 prosent som har valgt bort fripoliseopptjening for uføredekningen, og tilsvarende for øvrige dekninger, som ektefelle-, barne- og samboerpensjon. Forsikringer Forsikrede 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Prosent med uføreordning Uføreordning med fripoliseopptjening Med tilknyttet ektefelleordning 2

21 KAPITTEL 8.3 OMDANNING Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger. Tall fra Finans Norges statistikk viser at om lag 156 medlemmer har gått fra ytelsesordninger til innskuddsordninger siden 26. Tallene viser tilfeller der innskuddsordningen er opprettet i samme selskap som ytelsesordningen. Det vil derfor være flere som har gått over til innskuddspensjon enn oppgitt i disse tallene, blant annet ved å opprette innskuddsordning i et annet selskap, offentlige virksomheter som omdanner til innskuddsordning, eller dersom en pensjonskasse har overført sine medlemmer helt eller delvis til innskuddsordning i privat sektor. Det nevnes også at mange kontrakter er lukkede ordninger, der en betydelig andel av de ansatte opprettholder ytelsesordningen. Figuren viser en økende trend til omdanning i 214. Antall medlemmer ut av ytelse til innskudd Antall omdannede forsikringer Fra er det innført et nytt tjenestepensjonsprodukt. Det nye produktet har egenskaper fra både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger. Innskuddsgrensene følger samme struktur som for innskuddspensjon, men det er pliktig innskudd fra første krone. Finans Norge følger løpende utviklingen i tiden som kommer. Pr var det imidlertid ikke registrert noen tegning av slike ordninger. 21

22 KAPITTEL 8.4 TIDLIGUTTAK AV PENSJON Med pensjonsreformen fulgte muligheten til å ta ut sin alderspensjon fra 62 år, både i folketrygd og privat tjenestepensjon. AFP i privat sektor ble samtidig endret. I 214 ble det registrert 4 6 nye alderspensjonister i ordningene i privat sektor. Om lag 52 prosent av disse var fra fripoliser, og 35 prosent fra innskuddsordninger. 13 prosent kom fra aktive ytelsesordninger. Figuren viser at de fleste venter til 67 år med å ta ut sin pensjonsytelse. Ytelsesordninger Fripoliser Innskuddsordninger 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år+ 22

23 KAPITTEL 9 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON Ved årsskiftet 214/215, var samlet forpliktelse i kommunale ordninger på 442 mrd kroner, mens det i 213 var 413 mrd kroner og i mrd kroner. I kommunale ordninger var premien i mrd kroner, en økning fra 213 med omlag 6 mrd kroner. Antall forsikringer i de kommunale ordningene ligger ved utgangen av 214 på 2 85, med et antall hovedforsikrede på 463. Antallet med oppsatte rettigheter oppgis til 24 personer. Det er videre 281 pensjoner under utbetaling. Fordelt på ulike pensjonsarter, får vi følgende fordeling i forhold til antall utbetalte pensjoner: Uførepensjon Alderspensjon AFP- og tidligpensjon Ektefellepensjon Barnepensjon I kommunale ordninger vises en samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrent 17 mrd kroner pr Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste tre år. Alders- AFP og etterlattepensjon Uførepensjon inkl. premie/innskuddsfritak Som vi ser går hver tredje utbetalte krone til uførepensjonister. 23

24

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 31. mai 2016 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 1 ALDERSPENSJON OG UFØRETRYGD FRA FOLKETRYGDEN 6 1.1 Innledning 6

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Problembeskrivelse Hovedutfordringer med dagens pensjonssystem Nivå Utvikling hvor er vi på vei? 21. mai 2014 side 2 Tittel på foredrag

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR HVORDAN VIL INNSKUDDS- OG HYBRIDPENSJON FUNGERE I PENSJONSKASSEN? tor.sydnes@gabler.no Agenda Produkter og krav til fremtidens pensjonsløsninger Situasjonen våren 2015

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Andeler av arbeidstakere i privat sektor dekket av ulike kombinasjoner av AFP og tjenestepensjon Andeler av

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Inger Marie Hagen Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Fafo-notat 2014:11 Fafo 2014 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon... 5 2.

Detaljer

NOTAT. Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger

NOTAT. Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger Vedlegg til brevfra FNHtilFinansdepartementet av 27.02.09 om tilpasninger av tjenestepensjonsordninger NOTAT Til : Finansdepartementet Fra : FN}I Dato : 27.02.2009 Vurdering av regelverket for private

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Den Norske Forsikringsforening Øistein Medlien 23. april 2014 2 Avsatte pensjonsmidler, 2013 Tall i mrd NOK 2013 Individuell kapital 39.0 Individuell pensjon 74.1 Privat

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør Samarbeidsavtalen - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening Are Mikalsen, regiondirektør Gunnar Halvorsen, kundeansvarlig FHL Fagfolk gjør det beste, enten det handler

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner 1 Fremtidens private tjenestepensjoner Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Pellsjonsordrting for elin bedrift

Pellsjonsordrting for elin bedrift 2005 Pellsjonsordrting for elin bedrift - for medlemmer i Byggevareindustriens Forening BYGGEVARE INDUSTRIEN ~ storebrand Samarbeidsavtale om pensjon for våre medlemsbedrifter Byggevareindustriens Forening

Detaljer

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Pensjon har aldri vært så viktig som nå! 2 14. januar 2013 Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FRIPOLISER UTEN GARANTI

FRIPOLISER UTEN GARANTI FRIPOLISER UTEN GARANTI HVA ER VERDIEN PÅ EN GARANTI? Av Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren AS Mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR ER DETTE NOTATET NØDVENDIG?... 3 HVA ER EN FRIPOLISE?... 5 HVOR

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Innskuddspensjon Uføretrygd / Uførepensjon Avkastning

Detaljer

Geir Veland. Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012

Geir Veland. Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Fafo-notat 2013:21 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Introduksjon... 5 2 Tjenestepensjoner

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Hva bør gjøres med tjenestepensjonene? Jon M. Hippe Fafo

Hva bør gjøres med tjenestepensjonene? Jon M. Hippe Fafo Hva bør gjøres med tjenestepensjonene? Jon M. Hippe Fafo Oslo 17. September 2014 Disposisjon Utgangspunkt: Endrede betingelser for tjenestepensjonene Hva skjer i pensjonsmarkedet? Det samlede pensjonssystemet

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Kravspesifikasjon Innskuddspensjon

Kravspesifikasjon Innskuddspensjon Kravspesifikasjon Innskuddspensjon Folketrygdfondet 15.09.2015 FOR 00836 - Innskuddspensjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1 Beregningsdato 2 2 Omfang 2 3 Hovedelementer i ny innskuddsordning

Detaljer

Tjenestepensjon i privat sektor

Tjenestepensjon i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 2012 Stein Stugu Tjenestepensjon 1. Innskuddspensjon 2. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 3. Ytelsespensjon Innskuddspensjon - illustrasjon

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Presentasjon av pensjonsberegninger Tilleggsfoiler 10.09.2012. Norwegian Insurance Partner AS

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Presentasjon av pensjonsberegninger Tilleggsfoiler 10.09.2012. Norwegian Insurance Partner AS Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Presentasjon av pensjonsberegninger Tilleggsfoiler 10.09.2012 Norwegian Insurance Partner AS Forutsetningene for beregningene NHO har oppgitt lønn til de tre

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger 19.06.2015 Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 13.04.2011 Ikrafttredelse og overgangsregler 01.07.2011

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer