Nordea Liv Norge. Et selskap i Nordea konsernet. Rapport per 3. kvartal 2018 (Urevidert)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea Liv Norge. Et selskap i Nordea konsernet. Rapport per 3. kvartal 2018 (Urevidert)"

Transkript

1 Nordea Liv Norge Et selskap i Nordea konsernet Rapport per 2018 (Urevidert)

2 Nordea Liv 2018 Styrets beretning 2018 Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv tilbyr tjenestepensjon, livsforsikring og spareprodukter og forvalter i overkant av 123 Mrd kroner for ca bedrifter og vel privatpersoner. Resultatet per var på 398 mill. kroner før skatt, og viser stabil inntjening på selskapets produkter. Selskapet har hatt en sterk vekst i porteføljen av pensjonsavtaler med investeringsvalg. Forvaltningskapitalen for denne porteføljen har vokst med 13,7 prosent siste 12 måneder. Porteføljen utgjør 62,1 mrd kroner ved utgangen av tredje kvartal. Verdijustert og realisert avkastning for kollektiv porteføljen utgjør henholdsvis 3,3 prosent og 2,9 prosent per Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 0,5 prosent. Resultat til kunder er per på mill. kroner. Av dette utgjør rentegaranti mill. kroner, avsetninger som følge av at levealderen i befolkningen øker 159 mill. kroner og 263 mill. kroner som overskudd. Forvaltningskapitalen har økt med 7,3 prosent siden tilsvarende periode året før og er nå 123,4 mrd. kroner. Hovedtrekk regnskapet per (tall i parentes referer seg til tilsvarende tall for samme periode i fjor) Resultat før skatt på 398 mill. kroner. Finansavkastning på garanterte produkter godt over rentegaranti. Svakere risikoresultat enn forventet for produkter med investeringsvalg. Sterkt administrasjonsresultat. Forvaltningskapital investeringsvalg 62,1 mrd kroner. Vekst siste 12 mnd på 13,7 prosent. Solvensgrad på 176 prosent (160). Endelig fordeling av resultat mellom kunder og selskapet blir fastlagt i forbindelse med årsregnskapet for Regnskapet er rapportert i henhold til årsoppgjørsforskriften for livsforsikringsselskaper. Resultat Nordea Livs resultat til eier før skatt ble 398 mill. kroner (485) per. Resultat Mill. kroner Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet Resultat før overskuddsdeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger* Resultat til eier før skatt Kundene som har garantert avkastning er i gjennomsnitt tilført 2,4 prosent garanterte rente per. Årlig garantert rente (snitt) utgjør 3,2 prosent for produkter med rentegaranti. Avkastningsresultatet utgjorde 324 mill. kroner (601). Det er avsatt 208 mill. kroner til kursreguleringsfondet som utgjør mill. kroner per utgangen av. Risikoresultatet utgjorde per 116 mill. kroner (199). Fortjeneste for risiko og rentegaranti utgjorde 75 mill. kroner (82) og administrasjonsresultatet utgjorde 264 mill. kroner (223) per. Premieinntekter Premieinntektene ble mill. kroner (8 923). Dette er en økning på 6,4 prosent sammenlignet med i foregående år. Premieinntektene for bedriftsmarkedet ble mill. kroner (4 377) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde mill. kroner (3 707) per. I privatmarkedet ble premieinntektene mill. kroner (4 545) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde mill. kroner

3 (4 029) per. Premieinntekter for garanterte produkter er 538 mill kroner (731) per. Reduksjonen skyldes en betydelig omlegging fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i Nordea Liv har per fått tilført mill. kroner (895) i reserver fra bedrifter og privatkunder som har vært kunder i andre selskaper. Selskapet har en negativ flyttebalanse per med mill. kroner (-1 058). Kostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 444 mill. kroner (466) per. Finansavkastning Kollektiv porteføljen Inntekter fra investeringer i kollektiv porteføljen utgjorde mill. kroner (1 877). Nøkkeltall Tall i prosent Kollektivporteføljen Kapitalavkastning I 2,9 3,5 4,3 C-portefølje 2,9 3,3 4,2 L-portefølje 3,0 3,5 4,0 Kapitalavkastning II 3,3 3,8 4,8 C-portefølje 3,1 3,6 4,6 L-portefølje 3,4 3,8 4,8 Selskapsporteføljen Verdijustert avkastning 0,5 0,9 1,2 Nordea Livs verdijusterte avkastning (vektet snitt av underporteføljene) på midler for kunder som selv ikke bærer investeringsrisikoen er per 3,3 prosent (3,8). Selskapet oppnådde en realisert (bokført) avkastning på kollektiv porteføljen på 2,9 prosent (3,5). Investeringer i aksjer gav positiv avkastning på 6,3 prosent per (12,8). Avkastningen på norske aksjer i perioden var 9,7 prosent (17,6) og internasjonale aksjer 5,5 prosent (11,5). Avkastningen på omløpsobligasjoner var 1,4 prosent (2,0). Plasseringer i pengemarkedet gav en avkastning på 1,4 prosent (1,9). Kollektiv porteføljens obligasjoner til amortisert kost oppnådde en bokført avkastning på 3,6 prosent (3,2). Avkastningen på alternative investeringer i ble 10,5 prosent (8,1) og eiendom oppnådde en avkastning på 7,4 prosent (8,5). verdensindeksen (MSCI) er opp 3,8 prosent hittil i år. Investeringsvalgs portefølje Avkastningen på selskapets mest populære innskuddsfond, Aktiva Bedrift 50, ble 2,3 prosent i og avkastningen hittil i år er 2,2 prosent. Det er nå etablert 10 års statistikk på fondsavkastning. Statistikken viser at Nordea har levert best avkastning blant de valutasikrede fondene i siste 10 års periode. Aktiva Bedrift 30 (30 prosent aksjer) har hatt en årlig snitt avkastning på 6,7 prosent de siste 10 årene. Aktiva Bedrift 50 og 80 har hatt en årlig snitt avkastning på henholdsvis 8,1 og 9,2 prosent. Ytterligere informasjon om avkastning på innskuddsfond finnes på nordealiv.no. Nordea Liv satser på bærekraftige fond og har lansert en egen portefølje med fem bærekraftige fond i porteføljen Globale Aksjer Bærekraft. Selskapskapitalen Selskapskapitalen oppnådde per en verdijustert avkastning på 0,5 prosent (0,9). Selskapskapitalen er i hovedsak investert i statspapirer med løpetid inntil 3 år. Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var per 123,4 mrd. kroner (115,0). I kollektiv porteføljen på totalt 50,8 mrd. kroner (50,8), utgjorde aksjeeksponeringen inkl. alternative investeringer, 10,0 prosent. Eiendom utgjorde 12,2 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet utgjorde 15,9 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 61,0 prosent, mens andre plasseringer utgjorde 0,8 prosent. Merverdien i obligasjoner til amortisert kost (blir ikke regnskapsført) er siden årsskiftet redusert med 874 mill. kroner og utgjorde 890 mill. kroner. Kursreserven for omløpsporteføljen er fra årsskiftet økt med 208 mill. kroner til mill. kroner. Til sammenligning er de korte norske rentene (NIBOR 3M) økt med 29 basispunkter i 2018 og de lange (10 år norsk swap) økt med 37 basispunkter. Oslo Børs er opp 15,2 prosent og 3

4 Porteføljesplitt Soliditetskapital og Solvens II Soliditetskapitalen består av, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, delårsresultat, kursreguleringsfond samt merverdier i obligasjoner til amortisert kostnad. Kapitalen er et mål for selskapets evne til å beskytte premiereserven. Soliditetskapital Mill. kroner 2018 %* 2017 %* Egenkapital ,3 % ,5 % Ansvarlig lån ,1 % ,2 % Tilleggsavsetninger ,4 % ,6 % Udisponert resultat før skatt 398 0,9 % 0 0,0 % næringer enn Finansnæringen er den generelle skattesatsen foreslått redusert til 22 % fra og med 2019, uten at det er foreslått en tilsvarende reduksjon for Finansnæringen. Forslaget inneholder noen overgangsbestemmelser og effekter av disse vil blir klart i løpet av 4. kvartal. Egen Pensjonskonto Finansdepartementet sendte i 2017 ut høring med forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstakere kan samle sin pensjonskapital på en egen pensjonskonto. Høringsfristen gikk ut i 21. februar 2018, og status per er at saken er fortsatt under behandling. Nordea Liv erfarer at folk flest har liten kunnskap om sin egen pensjonsdekning og tar for lite ansvar for egen pensjon. Nordea Liv er positiv til forslaget om innføring av egen pensjonskonto og en forenkling av pensjonssystemet. Dette kan bidra til at flere personer får bedre kunnskap om pensjonssystemet og derigjennom tar mer ansvar for egen pensjonssparing. Siden saken fortsatt er under arbeid er det usikkert hvordan det endelige regelverket blir og når det kan tre i kraft. Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 890 1,9 % ,8 % Merverdi omløpsmidler ,4 % ,0 % Sum soliditetskapital totalt ,9 % ,1 % *) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti Per var soliditetskapitalen mill. kroner eller 30,9 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Nordea Liv måler selskapets soliditet i forhold til Solvens II-kravene som ble innført 1. januar Solvensgraden per august var 176 prosent. Overgangsbestemmelsen knyttet til forsikringstekniske avsetninger hadde ingen effekt på solvensposisjonen per august. Endringer i Rammebetingelser Regelverket for beskatning av livsforsikringsselskapet I Statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober, foreslo Finansdepartementet endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Dersom reglene blir vedtatt vil dette medføre at selskapet får en effektiv skattesats på 25 % fra og med 2018 og videre fremover. For andre Garanterte pensjonsprodukter En arbeidsgruppe som har utredet mulig endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, overleverte sin rapport til Finansdepartementet den Arbeidsgruppens mandat har vært å vurdere om det er mulig å gjøre endringer i virksomhetsregelverket som klart er til kundenes fordel. Finansdepartementet varsler at de vil vurdere de ulike forslagene og deretter utarbeidet eventuelle forslag til regelendringer. Nordea Liv stiller seg i utgangspunktet positiv til alle endringer som kan medføre en mer effektiv forvaltning av kundenes fripoliser og derigjennom komme kundene til fordel. Siden det foreløpig ikke er kommet noe høringsutkast er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette evt vil få for Nordea Liv og våre kunder. Bergen 24. oktober 2018 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 4

5 Regnskap Nordea Liv Nordea Liv konsern Nordea Liv AS Mill. kroner RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forplikt Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsvalg Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) BALANSE Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler Innskutt Opptjent Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Avsetning for forpliktelser Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum og gjeld

6 Noter til regnskapet Delårsregnskapet for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv AS inkluderer datterselskaper og tilknyttede selskaper ført etter metoden. Delårsregnskapet per er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsregnskap, med mindre annet følger av forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper (Årsregnskapsforskriften). En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for Delårsregnskapet er ikke revidert. Årsregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: nordealiv.no Nordea Liv AS Endring i (Mill. kroner) Innskutt Opptjent Total Balanse pr Periodens resultat Balanse pr Balanse pr Periodens resultat Balanse pr Nordea Liv konsern Endring i (Mill. kroner) Innskutt Opptjent Total Balanse pr Periodens resultat Balanse pr Balanse pr Periodens resultat Balanse pr

7 Nordea Liv konsern Kontantstrømoppstilling Nordea Liv AS Mill. kroner Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetaling av skatter Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av eiendom Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetalt Mottatt konsernbidrag Opptak ansvarlig lån Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bergen 24. oktober 2018 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 7