Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal Endret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 5 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 6 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg 3. TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1a Hovedtall - produkter med og uten investeringsvalg Tabell 1b Hovedtall - fordelt på bransjer Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten investeringsvalg Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med investeringsvalg og sum alle produkter Tabell 3a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter u. investeringsvalg Tabell 3b Forsikringsforpliktelser og overførte reserver fra/til - produkter m. investeringsvalg og sum alle produkter REGNSKAPSDEL Tabell 4 Resultatregnskap - alle produkter Tabell 5.1 Resultatanalyse - og individuell pensjon - alle produkter Tabell 5.2 Resultatanalyse - Kollektiv pensjon - alle produkter Tabell 5.3 Resultatanalyse -, ulykke o.a. og total - alle produkter Tabell 6 Balanse - alle produkter Tabell 7a Spesifikasjon av post 12 - forsikringsforpliktelser - produkter uten investeringsvalg Tabell 7b Spesifikasjon post 13 forsikringsforpliktelser - produkter med investeringsvalg Tabell 8 Diverse nøkkeltall - produkter uten investeringsvalg 4. NOTER OG KOMMENTARER

3 1. HOVEDTREKK Livsforsikring bedring i resultatene i 2009 Positiv utvikling i verdipapirmarkedene ga bedre resultater, høyere kapitalavkastning og styrket bufferkapital for livsforsikringsselskapene i Etter at selskapene gikk inn i 2009 uten kursreguleringsfond, har nå samtlige selskaper igjen midler i kursreguleringsfondet. En positiv verdiendring på aksjebeholdningen, gevinster på derivater og økte renteinntekter bidro til økningen i resultatet. Dette viser Finanstilsynets rapport for finansinstitusjoner (2009). De største selskapene har skrevet ned verdien på eiendom i Aksjeandelen i kollektivporteføljen, som var tilnærmet lik reell aksjeeksponering, utgjorde 12,8 prosent ved utgangen av 2009, mot 9 prosent ett år tidligere. Sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi utgjorde ved utgangen av året 31 prosent, mens obligasjoner «holdt til forfall» utgjorde 21 prosent. Rapporten viser at livsforsikringsselskapenes bokførte kapitalavkastning i kollektivporteføljen var 5,3 prosent, mens verdijustert avkastning var 6,2 prosent i Tilsvarende tall var henholdsvis 1,2 prosent og -1,6 prosent for Selskapenes bufferkapital var 36,9 mrd. kr, og utgjorde 4,8 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av I 2008 måtte selskapene benytte tilleggsavsetninger for å oppfylle rentegarantien, mens gode resultater i 2009 ga grunnlag for at selskapene igjen kunne styrke soliditeten. Behov for endring i regelverket I lys av finanskrisen sendte FNO et brev til Finansdepartementet der næringen tok opp behovet for endringer i regelverket for livsforsikring. Formålet var å legge til rette for at næringen kan stå bedre rustet mot tilsvarende negative hendelser i finans-markedene i fremtiden. I brevet foreslo næringen blant annet: Grensen for differensiert oppbygging av tilleggsavsetninger heves til 12 prosent av premiereserven og minimum til et beløp tilsvarende ett års rentegaranti for den enkelte kontrakt. Innføring av en solidarisk tilleggsavsetning i tillegg til dagens tilleggsavsetning, som kun skal kunne benyttes til å dekke opp manglende negativ rentegaranti. Endring i lov om foretakspensjon slik at fripoliser får med seg tilleggsavsetninger når de utstedes. I tillegg ble det diskutert mulige nye produktløsninger, problemene knyttet til rentegarantien, regelverket for bufferkapital, og ikke minst forbedringer i forskrift om livsforsikringsselskapenes kapitalforvaltning. I forbindelse med kapitalforvaltningsforskriften er det blant annet ønskelig at det åpnes for sikker investering i infrastruktur. Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring kom på høring høsten 2009, men endringene er ennå ikke fastsatt. Brevet om behov for endringer i regelverket ble også oversendt Finanstilsynet og Finanskriseutvalget. Dette utvalget har fått i mandat å se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet. Utvalget har frist for sitt arbeid til Behovet for de ovennevnte endringene blir enda tydeligere i lys av det kommende europeiske solvensregleverket Solvens II. Foreløpige konsekvensanalyser av det nye regelverket har allerede vist at livsforsikringsselskapene har behov for å styrke soliditeten før dette trer i kraft 2013, og i tillegg er det på EU-nivå foreslått ytterligere innskjerpelser som følge av finanskrisen. I 2009 sendte Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) på høring forslag til å senke grunnlagsrenten i livsforsikring. I lys av finanskrisen kunne dette virke som et fornuftig soliditetstiltak, men FNO mente at forslaget ikke var hensiktsmessig i den gitte situasjonen. Dette blant annet som følge av at effekten av tiltaket ville bli svært liten og ikke særlig synlig før etter mange år. På bakgrunn av dette ga FNO uttrykk for at andre soliditetsmessige tiltak burde iverksettes før en slik renteendring. Resultatet av høringen var at grunnlagsrenten ikke ble endret.

4 Resultatene innen forskjellige bransjer forsikring Med et forholdsvis stabilt finansår i 2009 har kundenes investeringer innenfor bransjen individuell kapitalforsikring også holdt seg rimelig stabile i forhold til FNOs "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk" viser videre at av de som rapporterer hva som er rene risikoprodukter ved død og ved uførhet, så er det en stor andel som har tilknyttet dekning mot uførhet. sforsikring Lov om individuell pensjonssparing (IPS) med skattefordel kom i Loven åpnet for at det skulle være mulig å spare inntil kroner i året med skattefordel. Denne beløpsgrensen forble uendret i Det ble tegnet om lag nye ordninger for individuell pensjonssparing i livsforsikringsselskapene i Det svake salget har flere årsaker. Skattereglene for fradrag og ved utbetaling er asymmetriske, innskuddstaket er lavt, og ordninger har fått en god del negativ kritikk i media. Samtidig kan selvstendig næringsdrivende nå velge å spare til pensjon innenfor lov om innskuddspensjon med mye høyere innskuddstak enn i lov om individuell pensjonssparing. Salget av individuelle pensjonsforsikringer foregår i det alt vesentlige via livselskaper. Forbrukerombudet arbeider med retningslinjer for markedsføring av individuell pensjonssparing i samarbeid med næringen. Arbeidet ble ikke ferdigstilt høsten 2009, men fortsetter i Hovedmålet er å sikre at markedsføringen skal gi et så riktig bilde av produktet som mulig til forbrukerne. Forvaltningskapital for IPA og IPS 1) Beløp i millioner NOK IPA Livselskaper Banker Verdipapirfond 2) IPS Livselskaper ) IPS og IPA er slått sammen for banker og verdipapirfond fra og med ) Forvaltningsselskap for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; FNHs Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå fra og med 2006, Kredittilsynet for tidligere år. Forvaltningsselskap for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening. Tallene er Kollektiv pensjonsforsikring Ny alderspensjon i folketrygden innføres fra Tilpasning av tjenestepensjonsordningene til den nye folketrygden og eventuelle nye produkter vil kunne påvirke markedet for kollektiv pensjonsforsikring i fremtiden, men fremdeles vil det være krav om obligatorisk tjenestepensjon med et visst minimumsnivå. Etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, har nesten all nytegning skjedd innenfor innskuddspensjon. I 2009 var det innskuddsordninger som ble tegnet, mens det i innføringsåret 2006 var For tiden selges det mest innskuddspensjon i livselskaper, men det selges også i forvaltningsselskap for verdipapirfond og i noen banker. En stor andel av salget foregår imidlertid via banker, men med livselskapene som ansvarlig pensjonsinnretning. Det foretas også en rekke omdanninger fra ytelsesordninger til innskuddsordninger. FNOs statistikk "Omdanning eller opphør av ytelsesbaserte pensjonsordninger tegnet etter lov om foretakspensjon" viser at i 2009 ble 479 ytelsesbaserte ordninger omdannet til innskuddsbaserte ordninger. Fra 2002 er dermed ca ytelsesbaserte ordninger omdannet til innskuddsbaserte ordninger. FNOs statistikk " privat kollektiv pensjon (LOI)" viser at 72 prosent av innskuddsordningene har innskudd på minstekravet, mens nesten 7 prosent har innskudd på maksimal tillatt innskuddssats. I forhold til antall forsikrede er prosentandelen imidlertid i underkant av 56 prosent på laveste innskuddssats, og nesten 21 prosent på maksimal innskuddsats. 35 prosent av de forsikrede har tilknyttet uførepensjon til sin innskuddsordning. Forvaltningskapital for innskuddsbaserte ordninger innenfor skattereglene Beløp i millioner NOK Livselskaper Banker Verdipapirfond* * Forvaltningsselskap for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå. Forvaltningsselskap for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening (tall fra før 2004 har vært overrapportert og er derfor ikke med i statistikken). Tallene er avrundet.

5 Sluttkommentar Det gjøres oppmerksom på at denne statistikken kun omfatter FNOs medlemsselskaper. Se punktet "Noter og kommentarer" for nærmere opplysninger knyttet til dataene i statistikken.

6 i 1000 kr. i 1000 kr 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

7 i 1000 kr. i 1000 kr. Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

8 i 1000 kr. i 1000 kr. Figur 5 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter uten investeringsvalg pr Figur 6 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter med investeringsvalg pr

9 i 1000 kr. i 1000 kr. Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

10 Tabell 1.a Hovedtall Produkter med og uten investeringsvalg Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsforpliktelser 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring , , ,1 Frende Livsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,2 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,9 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Landbruksforsikring AS , , ,0 Nordea Liv * , , ,9 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,3 Storebrand Livsforsikring , , ,5 Telenor Forsikring , , ,0 Terra Forsikring , , ,0 TrygVesta Forsikring , , ,0 Vital Forsikring , , ,7 Totalt uten investeringsvalg , , ,0 Produkter med investeringsvalg CUIL , , ,3 Danica Pensjonsforsikring , , ,3 Frende Livsforsikring , , ,7 Gjensidige Pensjon , , ,5 KLP , , ,4 KLP Bedriftspensjon AS , , ,0 Nordea Liv , , ,0 SHB Liv , , ,2 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,9 Storebrand Livsforsikring , , ,0 Vital Forsikring , , ,7 Totalt med investeringsvalg , , ,0 Alle produkter CUIL , , ,1 Danica Pensjonsforsikring , , ,6 Frende Livsforsikring , , ,1 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,7 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , ,6 0,0 KLP , , ,7 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Landbruksforsikring AS , ,0 0,0 Nordea Liv , , ,5 SHB Liv , , ,3 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,9 Storebrand Livsforsikring , , ,2 Telenor Forsikring ,1 0,0 0,0 Terra Forsikring , , ,0 TrygVesta Forsikring , ,1 0,0 Vital Forsikring , , ,7 Totalt , , ,0 *Nytegning - omfatter produkter som ikke regnskapsføres i Norge; 195 mill. kr i Noter : Se "Noter og kommentarer"

11 Tabell 1.b Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten investeringsvalg Produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter % % % Beløp i kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsforpliktelser 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsforpliktelser Forvaltningskapital Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) Aktiva ** Aksjer Obligasjoner Eiendom Utlån Annet *: "" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon". **: Aktivapostenes prosentvise andel av kollektivporteføljen siste år. Noter : Se "Noter og kommentarer"

12 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring Frende Livsforsikring Gjensidige Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , , ,9 -herav rene risikoprodukt død 2) , , ,5 -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) , , , ,0 -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter ,1 Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) ,0 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS , , ,7 Bedrift 3) , , ,8 Privat 4) ,1 Gjeldsgruppeliv ,8 Foreningsgruppeliv ,6 Andre grupper , , , , , , ,7 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , ,7 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,0 Nytegnet premie 8) , , ,2 -herav rene risikoprodukt død 2) , , ,5 -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) , , , ,1 -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) ,1 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS , , ,2 Bedrift 3) , , ,2 Privat 4) ,8 Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv ,8 Andre grupper , , , , , ,6 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , ,0 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,8

13 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Gjensidige Pensjon Handelsbanken Liv If Skadeforsikring NUF Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4

14 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 KLP Bedriftspensjon AS , , , ,7 Landbruksforsikring AS , , ,1

15 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nordea Liv* SpareBank 1 Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Storebrand Livsforsikring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 *Nytegning - omfatter produkter som ikke regnskapsføres i Norge; 195 mill. kr i 2008.

16 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Telenor Forsikring Terra Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , ,1 TrygVesta Forsikring , , , , ,3

17 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Vital Forsikring Totalt produkter uten investeringsvalg %- Markeds- % endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Commercial Union International Life (CUIL) Danica Pensjonsforsikring Frende Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , ,1 -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) , , ,1 -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter , , ,1 Livrenter 20) , ,1 IPA 20) ,7 IPS 20) , ,4 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , ,7 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , , , ,7 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,1 Nytegnet premie 8) , ,9 -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) , , ,1 -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) , ,5 IPA 20) ,0 IPS 20) , ,9 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , ,6 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , , ,6 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,7

19 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 KLP KLP Bedriftspensjon AS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

20 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) SpareBank 1 Nordea Liv SHB Liv Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

21 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Storebrand Livsforsikring Vital Forsikring Totalt produkter med investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- % endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Tradisjonelle produkter Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav rene risikoprodukt død 2) -herav rene risikoprodukt uførekapital 2) -herav rene risikoprodukt uførepensjon Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Totalt alle produkter % endring

23 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Forsikringsforpliktelser 9) , , , ,0 Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) , , , , , , ,1 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , ,1 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) , , ,2 Overførte reserver fra andre 10) , ,9 Fra pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) ,1 Flytting fra andre 11) , ,7 Bedrift 3) , ,4 Privat 4) ,0 Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Flytting til andre 11) Danica Pensjonsforsikring Frende Livsforsikring Gjensidige Forsikring ,3 Bedrift 3) ,3 Privat 4) ,0

24 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , Handelsbanken Liv If Skadeforsikring NUF Flytting fra andre 11) Bedrift 3) Privat 4) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Flytting til andre 11) Bedrift 3) Privat 4) , , , , , , , ,0

25 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Flytting fra andre 11) Bedrift 3) Privat 4) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Herav pensjonskapitalbevis, fripoliser mv. 16) Flytting til andre 11) Bedrift 3) Privat 4) KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , ,7 KLP Bedriftspensjon AS , , , ,1 Landbruksforsikring AS

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.04.2009 Endret 26.11.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2011 30.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/08 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 01.04.2008 Endret 07.04.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2006 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.04.2007 Endret 20.04.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 3/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 1. kvartal 2010 01.06.2010 Endret 02.11.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Det norske forsikringsmarkedet

Det norske forsikringsmarkedet Det norske forsikringsmarkedet Direktør Leif Osland, Finans Norge BI 19. september 2016 Økt lønnsomhet i skadeforsikring 120 Kombinert prosent 2002-2015 100 80 60 40 20 0 Kostnadsprosent Skadeprosent De

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Inger Marie Hagen Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Fafo-notat 2014:11 Fafo 2014 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon... 5 2.

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer