Status aktuar og kapitalforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status aktuar og kapitalforvaltning"

Transkript

1 Status aktuar og kapitalforvaltning

2 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember Pensjonskasser som har over to mrd. kroner i forvaltningskapital skal rapportere første gang pr Første gangs rapportering skal skje innen utgangen av mars 2012, deretter innen 30 dager etter hvert halvårsskifte. Mindre pensjonskasser skal rapportere første gang pr innen utgangen av mars 2013, og deretter innen 45 dager etter hvert halvårsskifte. Stresstesten har input om egenskaper ved plasseringene (aksje-, rente-, kreditt-, eiendoms-, valutaog konsentrasjonsrisiko), om forsikringsmessige forhold (bestand, pensjonsplan, forsikringsfond, gjenforsikring) og om bufferkapitalen (egenkapital, risikoutjevningsfond, kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, resultat). Output viser resultater både ved fortsatt drift ( stresstest I ) og opphør ( stresstest II ). Gabler Wassum anbefaler at pensjonskassen tar i bruk Finanstilsynets nye stresstestparametre i sin løpende risikostyring. Som følge av pålegget vil Gabler Wassum etablere rapporteringsopplegg med input fra plasseringer, forsikringsteknisk og regnskap. Gabler Wassum anbefaler at pensjonskassestyret ber om en gjennomgang av stresstestrapporten i et styremøte ila Dette kan danne utgangspunkt for diskusjon om stresstest II er egnet for løpende månedlig rapportering, samt som underlag for en diskusjon om mulige tilpasninger. Fritaksmodellen Modellen var et ledd i skattereformen av Personlige skatteytere fikk da skatteplikt for aksjeutbytte ( aksjonærmodellen ). Fritaksmodellen innebærer at aksjonærer med selskapsbeskatning som hovedregel fritas fra beskatning av gevinst og utbytte på aksjer, men får heller ikke fradragsrett ved tilsvarende tap. Fritaket gjelder i utgangspunktet for inntekter fra EØS-aksjer (og EØS-registrerte fond). I 2009 ble det besluttet at 3 prosent av de skattefrie inntektene likevel skal beskattes fullt ut. Pensjonskasser har selskapsbeskatning. Fritaksmodellen ble ansett å være fordelaktig for pensjonskasser, i hvert fall for kasser med tilstrekkelig fremførbart underskudd. For nye kasser og kasser med lite fremførbart underskudd medfører modellen risiko for skatt. Avsetninger fra overskudd i pensjonskasser gir skattemessig fradrag. Fritaksmodellen gir således en slags dobbelt skattemessig effekt: avkastning på aksjer er skattefri, og i tillegg gis det fradrag for disponeringen av overskuddet. Finanskonsern der det inngår forsikringsselskap kan inntil nå benytte skattemessig underskudd i forsikringsselskapet mot overskudd i andre konsernselskap. Frittstående forsikringsselskap og pensjonskasser kan ikke på samme måte utnytte denne skattefordelen. Finansdepartementet har foreslått at fra og med 2012 skal pensjonsinnretningenes kollektivportefølje og

3 investeringsvalgportefølje unntas fra fritaksmodellen. Forslaget medfører at dobbelteffekten beskrevet over forsvinner. For kasser med lite fremførbart underskudd medfører endringen redusert risiko for skatt: under fritaksmodellen var det risiko for å komme i skatteposisjon i et år med store tap på aksjer, slik at man både kunne få et svakt renteresultat og i tillegg måtte betale skatt. Fremdeles vil det være slik at avsetninger fra overskudd på rente- og risikoresultatene, samt overføring til kursreguleringsfond, gir skattemessig fradrag. Selskapspremier og avkastning på selskapsporteføljen kan imidlertid føre til netto skattemessig inntekt. Forskrift 20.desember 2011 om årsregnskap for pensjonsforetak Den 20. desember 2011 ble det fastsatt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 10-1 tredje ledd av Finansdepartementet. Forskriften erstatter tidligere årsregnskapsforskrift for pensjonskasser, og er en mer omfattende og helhetlig forskrift enn den tidligere årsregnskapsforskriften. Kort oppsummert er kravene til regnskapsoppsettet endret og det følger nye notekrav til regnskapet. I tillegg er det verdt å merke seg at da det tidligere ble benyttet samme forskrift for livselskap og pensjonskasser, har pensjonskassene fått egen regnskapsforskrift. Forskriften omfatter også innskuddspensjonsforetak. Regelendringene får virkning fra og med årsregnskapet påbegynt 1. januar 2011 eller senere. For ytterligere detaljer referes det til Finansdepartementets hjemmeside. NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav Banklovkommisjonen (BLK) har levert sin utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav til Finansdepartementet. Utredningen beskriver pensjonsinnretningenes utfordringer med forvaltning av fripoliser, særlig i lys av nye kapitalkrav som er varslet i forbindelse med gjennomføring av det nye forsikringsdirektivet i EU (Solvency II), og inneholder forslag til endringer av enkelte bestemmelser i foretakspensjonsloven. Hovedtyngden av fripoliser utstedes i dag ved arbeidstakers fratreden fra arbeidsforholdet og ved omdanning av ytelses- til innskuddspensjonsordninger. Hensikten med BLKs forslag er å gi et bidrag til å bremse veksten i den tradisjonelle fripolisebestanden. Det foreslås å åpne for at det etter fripoliseinnehaverens ønske kan utstedes fripoliser med investeringsvalg. Kapitalkrav etter Solvency II vil være vesentlig lavere for fripoliser med investeringsvalg enn for de tradisjonelle fripoliser med avkastningsgaranti. Videre foreslås at minstegrensen for når fripoliser skal utstedes heves fra en premiereserve knyttet til alderspensjon på 50 prosent av grunnbeløpet til 150 prosent av G, det vil si fra pt. ca kr til Er premiereserven lavere enn 150 prosent av G, vil midler tilknyttet forsikringsforholdet bli

4 overført til en individuell pensjonsavtale eller en annen foretakspensjonsordning. Medlem som har minst 8 års tjenestetid i pensjonsordningen, kan likevel alltid kreve fripolise utstedt. For opphørende alderspensjonsytelser foreslås at løpetiden for utbetaling av alderspensjon kan reduseres dersom årlig utbetaling viser seg å bli mindre enn 40 prosent av G. En livsvarig alderspensjonsytelse vil etter forslaget kunne endres til opphørende ytelse om årlig utbetaling er lavere enn 30 prosent av G. For begge disse tilfeller er grensen i dag 20 prosent av G. Regjeringen regner med å fremme lovforslag høsten 2012 med virkning fra Høring - Forslag om nye reguleringsbestemmelser for G Til grunn for reguleringen av G skal legges forventet lønnsutvikling i reguleringsåret, justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste år. Dette siste foreslås nå endret til de siste to år. Bakgrunnen for forslaget er at det har vist seg at anslaget for faktisk lønnsutvikling siste år kan endres etter at trygdeoppgjøret er ferdig og nytt grunnbeløp er fastsatt. Gjeldende regler der man kun ser på eventuelt avvik siste år sikrer etter regjeringens vurdering ikke i tilstrekkelig grad den reguleringen som er forutsatt og vedtatt. Det bør derfor legges opp til å fastsette lønnsveksten basert på en lengre periode enn det foregående året. Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft med virkning for reguleringen av G og pensjoner pr. 1. mai Behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonforsikring som følge av synkende dødelighet Den 20. februar 2012 ble det sendt ut et brev fra Finanstilsynet til alle pensjonskasser, der den enkelte pensjonskasse oppfordres til så snart som mulig å påbegynne oppreserveringen i kollektiv pensjonforsikring for å styrke avsetningene for langt liv. Nevnte brev følger opp tilsvarende brev fra Finanstilsynet til FNO av 16. desember Finanstilsynet har gitt signaler om at de ønsker at pensjonsinnretningene innen melder nye dødelighetsgrunnlag som minst er på nivå med FNOs nye netto dødelihetsgrunnlag K2013. Foreløpig er ikke K2013 offentlig tilgjengelig. Gabler Wassum la ned mye ressurser på å utvikle et nytt beregningsgrunnlag i 2007 som ble kalt GAP07, og har hittil (inklusive 2011) ikke erfaringer som tilsier at parametrene som er benyttet i GAP07 samlet sett må forkastes. I lys av dette ble det sendt et svarbrev til Finanstilsynet den 28. februar 2012, der det også påpekes at Gabler Wassum allerede har igangsatt nye analyser av resultatene i dødelighetsgrunnlaget GAP07 for å vurdere om dette fortsatt vil gi et godt statistisk

5 uttrykk for dødeligheten i pensjonskasser. For kasser som benytter GAP07 anbefaler Gabler Wassum ikke styrene at det søkes om å få foreta oppreservering, men så mye som mulig av et positivt risikoresultat avsettes til riskoutjevningsfond. For kasser som fortsatt benytter K2005 eller andre beregningsgrunnlag som er svake anbefaler Gabler Wassum overfor styrene at det søkes om å benytte inntil hele overskuddet for 2011 til oppreservering.

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer