Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 5 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 6 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg 3. TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1a Hovedtall - produkter uten og med investeringsvalg Tabell 1b Hovedtall - fordelt på bransjer Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten investeringsvalg Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med investeringsvalg og sum alle produkter Tabell 3a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter u. investeringsvalg Tabell 3b Forsikringsforpliktelser og overførte reserver fra/til - produkter m. investeringsvalg og sum alle produkter REGNSKAPSDEL Tabell 4 Resultatregnskap - alle produkter Tabell 5.1 Resultatanalyse - og individuell pensjon - alle produkter Tabell 5.2 Resultatanalyse - Kollektiv pensjon - alle produkter Tabell 5.3 Resultatanalyse -, ulykke o.a. og total - alle produkter Tabell 6 Balanse - alle produkter Tabell 7a Spesifikasjon av post 12 - forsikringsforpliktelser - produkter uten investeringsvalg Tabell 7b Spesifikasjon post 13 forsikringsforpliktelser - produkter med investeringsvalg Tabell 8 Diverse nøkkeltall - produkter uten investeringsvalg 4. NOTER OG KOMMENTARER

3 1. HOVEDTREKK Svekkede resultater i livsforsikringsselskapene Svakere resultater og nedbygging av bufferkapitalen i livsforsikringsselskapene preget Dette som en følge av den økonomiske situasjonen med lave renter og uro i aksjemarkedene. I 2011 ble resultatene i livsforsikrings-selskapene svekket. Resultat før tildeling til kunder og skatt var på 6 milliarder kroner. Dette er ifølge Finanstilsynet mer enn en halvering av resultatet i forhold til Nedgangen forklares med lavere lange renter gjennom året og et fall i aksjemarkedene, som har gitt lav avkastning på selskapenes verdipapirporteføljer. Utviklingen i fjerde kvartal 2011 var likevel betydelig bedre enn i tredje kvartal samme år. Verdijustert kapitalavkastning, som ikke tar hensyn til bruk av kursreguleringsfondet, falt fra 6,8 prosent i 2010 til 2,8 prosent i En betydelig andel av kundemidlene i livsforsikringsselskapene har garantert avkastningen. For å oppfylle avkastningsgarantien, har bufferkapitalen gjennom året blitt betydelig redusert. Bufferkapitalen falt med 6 milliarder kroner til 43 milliarder kroner i Ved utgangen av 2011 utgjorde bufferkapitalen 5 prosent av forvaltnings-kapitalen. Bufferkapitalsituasjonen varierer betydelig mellom de ulike selskapene. Selskapene har redusert aksjeandelen i kollektivporteføljen, fra 17 prosent ved utgangen av 2010 til 13 prosent ved utgangen av Denne nedgangen skyldes både nedsalg og kursfall. «Dette begrenser selskapenes risiko ved eventuelt fornyet kursfall på aksjer», skriver Finanstilsynet. Om aktuelle regelverksendringer Fra 2011 ble det innført endringer i de private pensjonslovene som blant annet muliggjør fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år, i kombinasjon med alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor og/eller videre arbeid. En ny AFP-ordning i privat sektor ble innført fra 2011, utformet som en påslagsmodell til alderspensjonsmodellen i folketrygden og uten avkortning mot arbeidsinntekt. Finansdepartementet har for tiden spørsmålet om regnskapsføring av den nye ordningen på høring. Høringsfristen var 16. februar Regelverket for tjenestepensjonsordningene (for årskullene født før 1954) og AFP i offentlig sektor ble tilpasset til pensjons-reformen og innført i Maksimal beregningsrente i livsforsikring som fastsettes av Finanstilsynet ble satt ned til 2,5 prosent for alle livsforsikringskontrakter som etableres etter 1. januar Endringer i kapitalforvaltningsforskriften for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser ble innført fra 1. januar 2011, og ytterligere endringer ble gjennomført fra 1. juli Disse endringene omhandler i særlig grad bestemmelsene som begrenser adgangen til å investere i eiendom gjennom i endoms-selskaper mv. Finanstilsynet kom 8. mars 2011 med en rekke forslag til endringer i forsikringsvirksomhetsloven, herunder forslag om et nytt bufferfond. FNO sendte 13. april 2011 brev til Finansdepartementet med diverse endringsforslag i virksomhetsloven. Finansdepartementet har hatt på høring NOU 2011:8 om ny finanslovgivning. Høringsfristen var 30. september FNO har avgitt høringsuttalelse i saken. I desember 2011 vedtok Finansdepartementet en forskriftsendring som gir selskapene adgang til å øke grensen for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger fra 2 prosent til 3,5 prosent. Stortinget vedtok i desember 2011 regler for ny uføretrygd mv. i folketrygden fra Videre vil det nye europeisk solvensregelverk, Solvens II, tre i kraft fra Rapportering skal imidlertid etter planen ikke starte opp før fra Etter en overgangsperiode antas det nye regelverket å gi skjerpede kapitalkrav for norske livsforsikringsselskaper. FNO avga høringsuttalelse i saken 6. januar 2012.

4 Forslag om nye regler for fripoliser, NOU 2012:3 om «Fripoliser og kapitalkrav» (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen), er for tiden på høring. Høringsfristen er 25. april Det tas sikte på å innføre nye regler fra Banklovkommisjonen utreder videre nye regler for privat tjenestepensjon, herunder for nye forsikringsbaserte produkter. Banklovkommisjonen ventes også å vurdere tilpasninger i private ordninger som følge av ny uføreordning i folketrygden. Arbeidsdepartementet ventes å sende forslag til tilpasninger i uføreordningen i offentlige ordninger på høring i løpet av våren Videre ventes departementet å legge frem en lovproposisjon med nye regler for offentlige tjenestepensjons-ordninger innen utgangen av 2012 for de som er født i 1954 og senere. Resultat innen forskjellige bransjer forsikring Produktet er følsomt overfor renteendringer, og investeringene varierer som oftest en del fra år til år. Risikodekninger knyttet til død utgjør størstedelen av dette produktet og var tilnærmet uendret fra året før. Tallene indikerer imidlertid en økt interesse for risikodekninger knyttet til uførhet i Antall investeringer (nytegnede forsikringer) økte med 15 prosent i fjor. Flere aktører konkurrerer kun om markedet for risikodekninger knyttet til død og uførhet, og i overkant av 30 prosent av brutto forfalt premie i bransjen er knyttet til slike dekninger. sforsikring Muligheten til å ta ut individuell pensjons-sparing tidligst fra 62 år, mot at utbetalings-perioden økes, ble innført i Utbetalingene kan for eksempel kombineres med tidliguttak av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP. Det var en økning på 40 prosent av forvaltningskapitalen i individuell pensjonsforsikring i 2011 i forhold til Det ble tegnet om lag nye ordninger for individuell pensjonssparing i livsforsikrings-selskapene i Dette innebar en nedgang i antall nytegninger på 44 prosent i forhold til Brutto forfalt premie var 223 millioner kroner i 2011, en nedgang på syv prosent siden Det forholdsvis beskjedne omfanget av individuell pensjonssparing, kan ses i sammenheng med asymmetriske skatteregler, lavt innskuddstak og negativ omtale i media over flere år. I tillegg har nye regler for pensjonistbeskatning i 2011 bidratt til at produktet markedsføres i begrenset grad. Selvstendig næringsdrivende kan som alternativt til individuell pensjonssparing velge å spare til pensjon innenfor lov om innskuddspensjon, som gir mulighet for høyere innskuddstak. Denne sparingen kommer til uttrykk gjennom tallene for kollektiv pensjonsforsikring. Forvaltningskapital for IPA og IPS 1) Beløp i millioner NOK IPA Livselskaper IPS Livselskaper Banker Verdipapirfond 2) ) ssparing IPS ble innført fra 2008, mens muligheten for nytegning av IPA opphørte i IPS og IPA er slått sammen for banker og verdipapirfond fra og med ) Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; FNOs Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå fra og med 2006, Kredittilsynet for tidligere år. Forvaltningsselskaper for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening. Tallene er avrundet. Kollektiv pensjonsforsikring Antall personer som har innskuddspensjon har nå passert en million. Antallet har vært økende hvert år siden innføringen av lov om obligatorisk tjenestepensjon i Det ble tegnet nye innskuddsordninger i prosent av nytegningen innen privat tjenestepensjon i 2011 var innskuddspensjon. Det er fortsatt en tendens i det private tjenestepensjonsmarkedet at flere ytelsesordninger går over til å bli innskuddsordninger. Rundt personer har fortsatt private ytelsesordninger etter foretakspensjonsloven. Tall fra FNO viser at 460 ytelsesbaserte ordninger ble omdannet, og at om lag personer har fått omdannet sin ordning, til innskuddsbaserte ordninger i 2011.

5 Fra 2002 er dermed ca ytelsesbaserte ordninger omdannet til innskuddsbaserte ordninger. I tillegg kommer omdanninger av ordninger som ikke er omfattet av FNOs statistikk. Samtidig medfører en slik omdanning ofte at medarbeidere som allerede er i en ytelsesordning blir stående i en såkalt «lukket» ytelsesordning, og dermed er det først og fremst nyansatte som går inn i innskuddsordningen. Sluttkommentar Det gjøres oppmerksom på at denne statistikken kun omfatter FNOs medlemsselskaper. Se punktet "Noter og kommentarer" for nærmere opplysninger knyttet til dataene i statistikken. De fleste innskuddsordninger leveres av livselskapene, men noen ordninger forvaltes og administreres også av forvaltnings-selskapene til verdipapirfond og i banker. En stor andel av salget foregår imidlertid via banker, der livselskapene står som ansvarlige pensjonsleverandører. Statistikk fra FNO over innskuddsordninger i livselskaper, banker og verdipapirfond viser at andelen ordninger som har innskudd på minstekravet er synkende. Ved utgangen av 2011 har 68 prosent av ordningene minste tillatte innskuddssats, mot 76 prosent i 2008 (oppstart av statistikken). Dette kan skyldes at flere bedrifter som omdanner sine ordninger innfører satser som ligger over minstekravet. Statistikken viser at over syv prosent av ordningene har maksimal tillatt innskuddssats. Til sammenligning var andelen ordninger med maksimal innskudds-sats i 2008 på seks prosent. Andelen av forsikrede som har tilknyttet uførepensjon til sin innskuddsordning er 37 prosent. Av disse har kun seks prosent fripoliseoppbygging. Forvaltningskapital for innskuddsbaserte ordninger innenfor skattereglene Beløp i millioner NOK Livselskaper Banker Verdipapirfond* * Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå. Forvaltningsselskaper for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening (tall fra før 2004 har vært overrapportert og er derfor ikke med i statistikken). Tallene er avrundet.

6 Altraplan Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv If Skadefors KLP KLP Bedriftsp Landbruksfors. NEMI Nordea Liv OPF Silver SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Terra Fors Tryg Fors i 1000 kr 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

7 Altraplan Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv If Skadefors KLP KLP Bedriftsp Landbruksfors. NEMI Nordea Liv OPF Silver SpareBank 1 Storebrand Telenor Fors Terra Fors Tryg Fors i 1000 kr. Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

8 Altraplan Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv OPF Silver SpareBank 1 Storebrand Terra Fors i 1000 kr. Figur 5 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter uten investeringsvalg pr Figur 6 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter med investeringsvalg pr

9 Altraplan Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Fors Gjensidige Pensj Handelsb Liv KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv OPF Silver SpareBank 1 Storebrand Terra Fors i 1000 kr. Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg pr

10 Tabell 1.a Hovedtall Produkter med og uten investeringsvalg Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsforpliktelser 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten investeringsvalg ACE European Group , , ,0 Danica Pensjonsforsikring , , ,1 DNB Livsforsikring , , ,1 Frende Livsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,4 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,9 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Landbruksforsikring AS , , ,0 NEMI Forsikring , , ,0 Nordea Liv , , ,5 Oslo Pensjonsforsikring , , ,1 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,0 SpareBank , , ,0 Storebrand Livsforsikring , , ,6 Telenor Forsikring , , ,0 Terra Forsikring , , ,0 Tryg Fors , , ,0 Totalt uten investeringsvalg , , ,0 Produkter med investeringsvalg Altraplan Luxembourg , , ,8 Danica Pensjonsforsikring , , ,5 DNB Livsforsikring , , ,3 Frende Livsforsikring , , ,0 Gjensidige Pensjon , , ,4 KLP , , ,6 KLP Bedriftspensjon AS , , ,2 Nordea Liv , , ,5 SHB Liv , , ,3 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,4 SpareBank , , ,0 Storebrand Livsforsikring , , ,9 Totalt med investeringsvalg , , ,0 Alle produkter ACE European Group , , ,0 Altraplan Luxembourg , , ,1 Danica Pensjonsforsikring , , ,8 DNB Livsforsikring , , ,9 Frende Livsforsikring , , ,1 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,0 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,5 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Landbruksforsikring AS , , ,0 NEMI Forsikring , , ,0 Nordea Liv , , ,4 Oslo Pensjonsforsikring , , ,4 SHB Liv , , ,1 Silver Pensjonsforsikring AS , , ,9 SpareBank , , ,6 Storebrand Livsforsikring , , ,7 Telenor Forsikring , , ,0 Terra Forsikring , , ,0 Tryg Fors , , ,0 Totalt , , ,0 Noter : Se "Noter og kommentarer"

11 Tabell 1.b Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten investeringsvalg % % % Beløp i 1000 kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsforpliktelser 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsforpliktelser Forvaltningskapital Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) Aktiva ** Aksjer Obligasjoner Eiendom Utlån *: "" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon" **: Aktivapostenes prosentvise andel av kollektivporteføljen Noter : Se "Noter og kommentarer" Produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter

12 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg ACE European Group Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , ,8 -herav brutto risikopremie død 2) , ,9 -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,3 Livrenter 19) ,4 IPA 19) ,4 IPS 19) ,9 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS ,0 Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) , , , ,7 Bedrift 3) , , , ,7 Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv , ,5 Andre grupper , , , ,6 Innenfor LOF/LOI 7) , , , ,0 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , ,3 Nytegnet premie 8) , ,3 -herav brutto risikopremie død 2) , ,5 -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,7 Livrenter 19) ,6 IPS 19) ,0 - herav kapitaliseringsprodukt IPS ,0 Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) , , , ,7 Bedrift 3) , , , ,0 Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv , ,0 Andre grupper , , , ,4 Innenfor LOF/LOI 7) , , , ,7 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , ,7

13 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Frende Livsforsikring Gjensidige Forsikring Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

14 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Handelsbanken Liv If Skadeforsikring NUF KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

15 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) KLP Bedriftspensjon AS Landbruksforsikring AS %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , ,6 0, , ,6 0, , , ,6 0, , , , , , , , ,0 NEMI Forsikring , ,5 1, , ,5 3, , , ,5 0,1

16 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Nordea Liv Oslo Pensjonsforsikring Silver Pensjonsforsikring AS %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 11, , ,7 6, , , , , , , , , , , , , , , , ,7

17 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) SpareBank 1 %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Storebrand Livsforsikring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Telenor Forsikring

18 Tabell 2.a Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Terra Forsikring Tryg Forsikring Totalt produkter uten investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- % endring andel endring andel endring , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Altraplan Luxembourg Avdeling Norge Danica Pensjonsforsikring DNB Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , , ,7 -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , , ,5 Livrenter 19) , , ,3 IPA 19) , , ,5 IPS 19) , ,4 - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , ,1 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , , , ,1 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,6 Nytegnet premie 8) , , ,2 -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) , ,6 Livrenter 19) , ,1 IPS 19) , ,7 - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , , , , , , , ,4 Innenfor LOF/LOI 7) , , , , , , , ,5 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , ,8

20 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Frende Livsforsikring Gjensidige Pensjon KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

21 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg KLP Bedriftspensjon AS Nordea Liv SHB Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

22 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Silver Pensjonsforsikring AS SpareBank 1 Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

23 Tabell 2.b Brutto forfalt premie og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPA 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPA+IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Nytegnet premie 8) -herav brutto risikopremie død 2) -herav brutto risikopremie uførekapital 2) Livrenter 19) IPS 19) - herav kapitaliseringsprodukt IPS Brutto risikopremie for individuell uførepensjon 29) Bedrift 3) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter 7) Totalt produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter %- % endring endring

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.04.2009 Endret 26.11.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/08 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 01.04.2008 Endret 07.04.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 3/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 1. kvartal 2010 01.06.2010 Endret 02.11.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2006 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.04.2007 Endret 20.04.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Inger Marie Hagen Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Fafo-notat 2014:11 Fafo 2014 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon... 5 2.

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon.

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. 14. januar 2016 Jan Fredrik Nordby 1 Agenda Hybridmodell vs innskuddsmodell vs påslagsmodell 2 Tilbake til start Pensjonskommisjonens mandat (mars 2001)

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Geir Veland. Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012

Geir Veland. Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2012 Fafo-notat 2013:21 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Introduksjon... 5 2 Tjenestepensjoner

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover?

Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover? Silver Pensjonsforsikring AS Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover? Mikkel A. Berg, administrerende direktør SET Konferansen 29. oktober 2013 Silver

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer Livsforsikringsselskapenes utfordringer Pensjonskassekonferansen Sandefjord, 13. mai 2014 Åmund T. Lunde, Direktør, Oslo Pensjonsforsikring AS Leder, bransjestyre for livsforsikring og pensjon i Finans

Detaljer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer Oslo, 29. januar 2013 Et 10-år med pensjonsreform Folketrygdreformen (NOU 2004:1) Pensjonsreform pga økt levealder

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Pensjon har aldri vært så viktig som nå! 2 14. januar 2013 Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning

Detaljer

En vesentlig del av selskapenes forpliktelser er

En vesentlig del av selskapenes forpliktelser er Utfordringer i norsk livsforsikring Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen NFF seminar "Forvaltning av pensjonsmidler" Utfordringer i livsforsikring En vesentlig del av selskapenes forpliktelser er Langvarige

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 19.8.2011 Finanstilsynets lovforslag for gjennomføring av Solvens II Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, skal etter planen

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Resultater og finansiell stilling 3. Tilsynsmessig oppfølging

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer