Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon"

Transkript

1 Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra

2

3 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon 7 D. Premiefritak ved uførhet 8 E. Tilknyttede risikopensjoner 9 F. Generelle vilkår for foretakspensjonsordningen 14 3

4 A. Oversikt over foretakspensjonsordningen KLP Foretakspensjon er en ytelsesbasert pensjonsordning som finansieres av Foretaket (arbeidsgiver) gjennom årlig premieinnbetaling. Alderspensjon og Premiefritak under uførhet er obligatoriske dekninger under foretakspensjonsordningen. Alderspensjonen utbetales fra pensjonsalder som vanligvis er 67 år. Størrelsen på pensjonen er bestemt på forhånd og fastsettes vanligvis ved at beregnet folketrygd og pensjon fra arbeidsgiver til sammen utgjør en fast prosentsats av sluttlønn. Premiefritak under uførhet sikrer fortsatt pensjonsopptjening ved uførhet uten plikt til ytterligere premiebetaling. Foretaket kan velge å knytte ytterligere risikopensjoner, med eller uten fripoliserett, til en foretakspensjonsordning. Følgende risikopensjoner kan velges i tillegg: Uførepensjon med eller uten fripoliserett Ektefellepensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Samboerpensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Barnepensjon med premiefritak med eller uten fripoliserett Hvilke risikopensjoner som inngår i foretakspensjonsordningen fremgår av Avtalen og av Forsikringsbeviset. Definerte ord er skrevet med stor forbokstav i Vilkårene. Se pkt. F11 for definisjoner. 4

5 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening B1 Hvem som er omfattet av foretakspensjonsordningen Medlemskap Foretakspensjonsordningen omfatter alle arbeidstakere i Foretaket som: er pliktig medlem i Folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter. Arbeidstakere skal være Medlem i pensjonsordningen selv om det for tiden ikke opptjenes rett til pensjon i tillegg til ytelsene etter lov om folketrygd, har minst 20 prosent av full stilling i Foretaket har fylt 20 år. Nærmere bestemmelser om hvem som omfattes/eventuelt ikke omfattes av foretakspensjonsordningen følger av Avtalen. Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap for arbeidstakere som fyller vilkårene for medlemskap. B2 Opphør av medlemskap Fripolise/Fortsettelsesforsikring 1. Medlemskapet i foretakspensjonsordningen opphører når et Medlem uten rett til straks begynnende pensjon slutter i Foretaket (uttreden). Medlemmet beholder sin rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve med mindre tjenestetiden da er kortere enn 12 måneder. 2. Når et Medlem slutter i Foretaket med rett til opptjent pensjon utstedes en Fripolise som sikrer Medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende Premiereserve. Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, har Medlemmet bare rett til at premiereserven blir overført annen foretakspensjonsordning, fortsettelsesforsikring eller til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven. 5

6 3. Dersom Medlemmet ved uttreden av foretakspensjonsordningen ikke er Medlem av annen innskudds- eller foretakspensjonsordning har Medlemmet rett til å fortsette forsikringsforholdet (individuelt) i henhold til reglene i FAL 19-7 og LOF 4-9. B3 Opptjening av pensjon B3.1 Pensjonsalder. Pensjonsalderen er 67 år, med mindre Medlemmet har et yrke som gir rett til lavere pensjonsalder og slik alder er fastsatt i Avtalen. B3.2 Krav til tjenestetid For rett til full pensjon kreves en tjenestetid på 30 år, med mindre en lengre tjenestetid (inntill 40 år) er fastsatt i Avtalen. Dersom medlemmet har mer enn fastsatt tjenestetid igjen til pensjonsalder forlenges tjenestetiden tilsvarende for å oppnå rett til full pensjon. Ved kortere tjenestetid blir pensjonen forholdsmessig nedsatt. En pensjon som blir aktuell før nådd pensjonsalder, fastsettes på grunnlag av den tjenestetid arbeidstakeren ville ha fått om han var blitt stående i tjenesten til pensjonsalderen. Tjenestetiden regnes fra første arbeidsdag i Foretaket, når arbeidstaker samtidig oppfyller kravene til medlemskap. Det ses bort fra tjenestetid før opprettelsen av pensjonsordningen, med mindre noe annet fremgår av Avtalen. B3.3 Regulering av pensjonsytelser for aktive Medlemmer Regulering av pensjonsytelsene er behandlet nærmere i Avtalen. B3.4 Medregning av tjenestetid i annet foretak Medlemmenes pensjoner i foretakspensjonsordningen fastsettes på grunnlag av tjenestetiden i Foretaket (hos Forsikringstaker). Ved fastsettelsen av pensjonene tas ikke hensyn til opptjente rettigheter i tidligere pensjonsordninger, med mindre annet framgår av Avtalen. 6

7 B4 Grense for samlede pensjonsytelser Samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd for hvert Medlem kan ikke overstige: 100 prosent av Medlemmets lønn inntil 6 G, og 70 prosent av den del av Medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G, og 0 prosent av den del av Medlemmets lønn som overstiger 12 G For Medlemmer som ikke har full stilling i Foretaket, skal grensen for de samlede pensjonsytelser utgjøre en forholdsmessig del av den grense som ville gjelde dersom Medlemmet hadde hatt fulltidsstilling. I de siste to år før et Medlem vil nå pensjonsalderen og i det år dette skjer, kan grensen for Medlemmets samlede pensjonsytelser etter bestemmelsen her ikke beregnes på grunnlag av høyere lønn enn gjennomsnittet av Medlemmets årslønn i disse tre årene. B5 Nedsetting av pensjonens løpetid Pensjonens løpetid kan settes ned til det antall år som er nødvendig for at årlig pensjon kommer opp på et nivå tilsvarende om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen. C. Alderspensjon C1 Retten til alderspensjon Retten til alderspensjon inntrer når Medlemmet når pensjonsalderen og utbetales fra første dag i måneden etter at Medlemmet når pensjonsalderen. Alderspensjonen blir utbetalt til og med måneden etter dødsmåneden, med mindre noe annet fremgår av Avtalen. For stillinger med lavere pensjonsalder enn 67 år kan det i Avtalen være fastsatt at pensjonen bare skal løpe til fylte 67 år, eller at pensjonsytelsen skal settes ned ved fylte 67 år. 7

8 Arbeidstakeren har ikke rett til utbetaling fra pensjonsordningen så lenge og i samme forhold som arbeidstakeren mottar lønn fra Foretaket. Er en arbeidstaker etter å ha fratrådt sin stilling ved oppnådd pensjonsalder ansatt i annet foretak, kan arbeidstakeren kreve at pensjon ikke skal utbetales i den utstrekning det blir utbetalt lønn fra Foretaket. C2 Alderspensjonens størrelse Hva alderspensjonen er fastsatt til fremgår av Forsikringsbeviset. For nærmere bestemmelser om fastsettelse og beregning av alderspensjon vises det til Avtalen. D. Premiefritak ved uførhet Rett til Premiefritak inntrer når Medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært sammenhengende minst 20 prosent Arbeidsufør utover Karenstiden, mens pensjonsordningen har vært i kraft. Karenstiden er 12 måneder etter at arbeidsevnen ble redusert. Stanser utbetaling av sykepenger eller attføringspenger forut for dette, forkortes Karenstiden til samme tidspunkt, forutsatt at hensiktsmessig yrkesrettet attføring har vært prøvd. Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Dersom særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på en annen måte. Premiefritak gis for forfalt premie fra det tidspunkt ervervsuførheten inntrådte, med mindre noe annet følger av Avtalen. Hel ervervsuførhet gir rett til fullt premiefritak og delvis ervervsuførhet gir rett til delvis premiefritak i forhold til graden av ervervsuførheten. Begrensningene i vilkårene pkt. E1.5 gjelder tilsvarende. 8

9 E. Tilknyttede risikopensjoner E1 Uførepensjon Hvis pensjonsordningen omfatter uførepensjon gjelder vilkårene under. E1.1 Rett til uførepensjon Uførepensjon ytes til Medlemmer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har en varig uføregrad på 20 prosent eller mer. Uførepensjonen begynner å løpe 12 måneder etter at inntekstevnen ble redusert. I den grad medlemmet mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden gjøres det fradrag i uførepensjonen i samsvar med kapittel 5 i forskrift til foretakspensjonsloven. Uførepensjonen løper så lenge uføregraden er 20 prosent eller mer, men ikke lenger enn til Medlemmet får rett til alderspensjon fra pensjonsordningen. E1.2 Fastsettelse av uføregraden Uføregraden fastsettes i samsvar med folketrygdens regler. Når uføregraden er under 50 prosent, og særlige grunner tilsier det, kan uføregraden imidlertid fastsettes på annen måte. E1.3 Uførepensjonens størrelse Uførepensjonen fra foretakspensjonsordningen utgjør ved hel (100 prosent) ervervsuførhet samme beløp som alderspensjonen fra den avtalte pensjonsalder. Uførepensjon skal ytes i forhold til uføregraden til enhver tid. I Avtalen kan det være fastsatt at uførepensjon ved uføregrad som er lavere enn 50 prosent, skal gis et tillegg som tilsvarer manglende utbetaling av uførepensjon fra folketrygden. I Avtalen kan det være fastsatt nærmere regler om at det skal utbetales barnetillegg for barn som Medlemmet forsørger eller plikter å forsørge og som ikke har fylt 21 år. I så fall får bestemmelsene i pkt E.2 om hvilke barn det skal utbetales barnepensjon til tilsvarende anvendelse. Retten til tillegget må legitimeres. 9

10 E1.4 Utbetaling Uførepensjonene utbetales månedlig etterskuddsvis fra den dag rett til uførepensjon inntrer og så lenge Medlemmet er minst 20 prosent Arbeidsufør, men ikke lengre enn til Medlemmet får rett til alderspensjon fra foretakspensjonsordningen. Dør Medlemmet mens vedkommende mottar uførepensjon, utbetales uførepensjon til utgangen av måneden etter dødsmåneden. E1.5 Begrensninger Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt med forsett av Medlemmet selv, med mindre Medlemmet på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, jf. FAL Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelse i uførepensjonsordningen, som innen 2 år deretter medfører Arbeidsuførhet. For forhøyelse av uførepensjon som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Foretaket, gjelder tilsvarende bestemmelse. Toårsfristen regnes fra den dag pensjonen blir forhøyet. Retten til uførepensjon inntrer ikke når Arbeidsuførhet skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. Hvis Medlemmet før opptagelsen i foretakspensjonsordningen var med i annen tjenestepensjonsordning og det ikke har vært avbrudd i risikodekningen regnes 2 årsfristen fra opptagelsen i den tidligere tjenestepensjonsordningen. E1.6 Forholdsregler ved Arbeidsuførhet Den som vil sette frem krav om uførepensjon må underrette Selskapet så snart som mulig. Medlemmet plikter å gi opplysninger om alle forhold som står i forbindelse med arbeidsuførheten og skaffe legeerklæring. Opplysningene og legeerklæringen gis på skjemaer fastsatt av Selskapet. Så lenge uførepensjon utbetales, plikter Medlemmet å holde Selskapet underrettet om sin helsetilstand og ervervsevne og la seg undersøke av lege så ofte og i den utstrekning Selskapet finner det nødvendig. Utbetales barnepensjon som følge av barns Arbeidsuførhet, plikter Medlemmet å gi informasjon til 10

11 Selskapet når arbeidsuførheten for barnet opphører. Medlemmet og Selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av uføregraden. Dersom Selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Fra NAV har Selskapet rett til å innhente oversikt over sykmeldingsperioder med angivelse av diagnoser, uføregrad, samt sykmelding og/eller behandlende leges navn både før og etter at Medlemmet ble sykmeldt for det aktuelle, og vedtaksbrev knyttet til uførheten. Fra arbeidsgiver har Selskapet rett til å innhente oversikt over sykefravær. E2 Barnepensjon Hvis pensjonsordningen omfatter barnepensjon gjelder vilkårene under. E2.1 Rett til barnepensjon Rett til barnepensjon inntrer når Medlemmet dør og gjelder Medlemmets barn under alder fastsatt i Avtalen (maksimalt 21 år), som Medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller faktisk forsørget. E2.2 Barnepensjonens størrelse Hva barnepensjonen er fastsatt til fremgår av Forsikringsbeviset. E2.3 Utbetaling Barnepensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis fra den første i den måned Medlemmet dør til og med den måned barnet når fastsatt alder, eller til utgangen av måneden etter dødsmåneden ved barnets tidligere død. Er barnet blitt ufør før det når fastsatt alder, utbetales barnepensjon (i forhold til graden av uførhet) så lenge uførheten varer. Når det første gang skal utbetales barnepensjon kan Selskapet kreve dødsattest på skjema som fastsatt av Selskapet, attest som viser når barna er født, og hvem som er deres foreldre, adopsjonsbevis for adoptivbarn, bekreftelse på fosterbarnstatus, barnas adresse. Ved utbetaling av barnepensjon ved uførhet må det skaffes bevis for at barnet er Arbeidsufør. Barnepensjonen deles likt mellom alle barn med rett til pensjon. 11

12 E2.4 Begrensninger Retten til barnepensjon inntrer ikke når Medlemmets dødsfall skyldes sykdom, skader eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. E3 Ektefellepensjon (Registrert partner/samboer) Hvis pensjonsordningen omfatter ektefellepensjon gjelder vilkårene under. E3.1 Rett til ektefellepensjon Rett til ektefellepensjon inntrer når Medlemmet dør og opphører på tidspunkt som angitt i Avtalen. Dersom det også utbetales barnepensjon skal ektefellepensjonen uansett løpe frem til barnet når den alder som er fastsatt i Avtalen. Det ses i denne forbindelse bort fra eventuell barnepensjon til arbeidsuført barn som utbetales ut over avtalt opphørsalder. E3.2 Ektefellepensjonens størrelse Hva ektefellepensjonen er fastsatt til fremgår av Forsikringsbeviset. E3.3 Utbetaling Ektefellepensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis fra den første i den måned Medlemmet dør og til og med måneden etter gjenlevende ektefelles død. Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen skal settes ned eller opphøre når gjenlevende ektefelle når en bestemt alder skjer dette ved utgangen av den måned gjenlevende ektefelle når denne alderen. E3.4 Begrensninger Retten til ektefellepensjon inntrer ikke når Medlemmets dødsfall skyldes sykdom, skade eller lyte som Selskapet har reservert seg mot. Retten til ektefellepensjon inntrer ikke når ekteskapet er inngått etter at Medlemmet har fylt 65 år eller når Medlemmet dør innen ett år etter ekteskapets inngåelse, og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som Medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved ekteskapsinngåelsen. E3.5 Ekteskap En person regnes som ektefelle frem til det tidspunkt ekteskapet er endelig oppløst ved bevilling eller dom. 12

13 Fraskilt ektefelles rett til ektefellepensjon bestemmes av reglene i ekteskapslovgivningen. E3.6 Registrert partner/samboer Registrert partner etter lov om partnerskap av 30. april 1993 nr. 40 og Samboer likestilles med ektefelle etter vilkårene her. Se nærmere definisjon av Samboer under pkt. F11. Retten til samboerpensjon står tilbake for retten til ektefellepensjon/pensjon til Registrert partner. Hvis Medlemmet ved sin død etterlater seg både fraskilt ektefelle eller fraskilt Registrert partner og Samboer, ytes samboerpensjon med det beløp som Samboeren ville hatt rett til om ekteskapet eller registrert partnerskap var inngått med Medlemmet da samboerforholdet ble etablert. Dette gjelder også når ekteskap eller registrert partnerskap er inngått under samboerforholdet. E3.7 Opplysninger ved første gangs utbetaling Når det første gang skal utbetales ektefellepensjon, samboerpensjon eller pensjon til registrert partner kan Selskapet kreve: a. dødsattest på skjema fastsatt av Selskapet b. bevis for at Medlemmet på dødstidspunktet var gift, Registrert partner eller Samboer, oppgave over ekteskapets, samboerskapets, eller det registrerte partnerskapets varighet og opplysninger om gjenlevende ektefelles, samboers eller registrerte partners navn og adresse. Hvis Medlemmet hadde fraskilt ektefelle/registrert partner i live, må det også skaffes bevis for dette samt opplysninger om bedømmelsen av vedkommendes rett til ektefellepensjon/pensjon til registrert partner etter den lovgivningen som gjelder. 13

14 F Generelle vilkår for foretakspensjonsordningen F1 Foretakspensjonsordningen lover og regler I tillegg til disse vilkårene gjelder Avtale (om foretakspensjonsordning) inngått mellom Foretaket og Selskapet, samt Forsikringsbevis. Med mindre annet følger av sammenhengen står bestemmelsene i Vilkårene tilbake for bestemmelsene i Forsikringsbeviset og Avtalen. For foretakspensjonsordningen gjelder: Lov av 24. mars 2000 om foretakspensjon Lov av 21. desember 2005 om obligatorisk tjenestepensjon Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler Lov av 10. juni 2005 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. Lov av 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt Bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Forsikringsbeviset, Vilkårene og Avtalen gjelder foran fravikelige lovbestemmelser. F2 Ikrafttredelse 1. Foretakspensjonsordningen trer i kraft når både Avtale om foretakspensjonsordning er inngått, Selskapet har mottatt arbeidsdyktighetserklæringer og melding om at første avtalte premie rettidig er godskrevet Selskapets konto. 14 Foretakspensjonsordingen trer i kraft for alle arbeidstakere som da er helt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling. For arbeidstaker som ikke er helt arbeidsdyktig, trer foretakspensjonsordningen i kraft den dag melding om hel arbeidsdyktighet er sendt Selskapet. 2. For foretakspensjonsordninger med færre enn 10 Medlemmer kan Selskapet i tillegg til arbeidsdyktighetserklæring fra Foretaket kreve at hver enkelt

15 arbeidstaker avgir helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet. Dersom medlemskap er betinget av at det leveres helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet, trer foretakspensjonsordningen for den enkelte arbeidstaker, eventuelt arbeidsgiver, i kraft den dag melding er sendt fra Selskapet om at erklæringen er godkjent. Hvis Selskapet ikke finner helseerklæringen tilfredsstillende, kan medlemskapet skje på spesielle vilkår eller avslås. 3. Kravet om arbeidsdyktighet og helseerklæring faller bort hvis arbeidstakerene eller arbeidsgivere bare skal sikres alderspensjon. 4. Hvis foretakspensjonsordningen overtas fra annet selskap, faller kravet om arbeidsdyktighet bort. Av hensyn til fastsettelsen av premien, vil helseerklæring bli krevd for de arbeidstakere som er sykmeldt. De arbeidstakere som på grunn av ervervsuførhet ikke var tatt opp i pensjonsordningen i avgivende selskap blir ikke tatt opp i foretakspensjonsordningen før skriftlig melding om hel arbeidsdyktighet er sendt Selskapet. 5. For utvidelse av foretakspensjonsordningen, herunder forhøyelse av forsikringsytelser, nye tilknyttede forsikringsytelser eller opptak av nye Medlemmer gjelder, gjelder foranstående regler i pkt. 1 og 2. F3 Endringer Selskapet kan foreta endringer i forsikringsvilkår og premier. Endringer i premie finner sted etter at melding er sendt Finanstilsynet. Premieendringer kan også finne sted etter pålegg fra Finanstilsynet. F4 Opphør av foretakspensjonsordningen Foretakspensjonsordningen skal opphøre når Selskapet får melding om at: Foretaket bestemmer at pensjonsordningen skal opphøre Når det treffes vedtak om at virksomheten i Foretaket skal opphøre Det følger av bestemmelse i LOF at pensjonsordningen skal opphøre Foretaket slutter å betale premie til pensjonsordningen og det ikke foreligger midler i premiefondet til dekning av premien. Ved opphør av foretakspensjonsordningen gjelder vilkårenes pkt. B2 tilsvarende. 15

16 F5 Flytting av foretakspensjonsordningen Ved flytting av foretakspensjonsordningen til ny pensjonsinnretning gjelder reglene i forsikringsvirksomhetsloven av nr. 44 kapittel 11, med tilhørende forskrift. Flytting omfatter alle Medlemmer i foretakspensjonsordningen. Premiereserven for de Medlemmer som er omfattet av flyttingen, skal overføres til den nye pensjonsinnretningen. F6 Disposisjonsrett og kreditorvern Pensjonsrettigheter under foretakspensjonsordningen og eventuell senere fortsettelsesforsikring, kan ikke pantsettes eller overdras. Rettighetene etter Avtalen eller avtalen om fortsettelsesforsikring har kreditorvern etter forsikringsavtaleloven Kap. 16. F7 Informasjonsbehandling Selskapet kan innenfor gjeldende lovgivning innhente/avgi opplysninger om kundeforholdet fra/til andre selskaper i KLP-konsernet. F8 Lovvalg Foretakspensjonsordningen er underlagt norsk rett i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring. F9 Valuta Premiebeløp, pensjonsbeløp og andre ytelser som springer ut av Avtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av avtale eller Forsikringsbevis. F10 Behandling av tvister Behandling av tvister som knytter seg til pensjonsordningen, kan partene kreve brakt inn for Forsikringsskadenemnda i samsvar med forsikringsavtaleloven Nærmere opplysninger om dette fås hos Forsikringsklagekontoret. 16

17 F11 Definisjoner Nedenfor gis en forklaring av ord og uttrykk som er mye brukt i Vilkårene. I teksten i Vilkårene er det brukt stor forbokstav på disse ordene, slik at det er lett å finne frem til forklaringene. Administrasjonskostnader Alle kostnader tilknyttet administrasjon av foretakspensjonsordningen med tilhørende Risikopensjoner, med unntak av Forvaltningskostnader. Arbeidsufør Helt eller delvis tap av evne til inntektsgivende arbeid (tap av ervervsevnen). Avtalen Den avtale om foretakspensjonsordning som er inngått mellom Foretaket og Selskapet. FAL Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler. Foretaket Det Foretak som har inngått Avtalen om foretakspensjonsordningen med Selskapet. Forsikringsbevis Et skriftlig bevis til Medlemmet som inneholder opplysninger om avtalte pensjoner, hvilke vilkår som gjelder m.m. Forsikringstaker Foretaket som har inngått Avtale om foretakspensjonsordning med Selskapet. G Grunnbeløpet i folketrygden. Karens Tiden fra arbeidsuførhet inntrer til premiefritak tidligst kan utbetales. LOF Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon. 17

18 Medlem Foretakets arbeidstakere som oppfyller medlemsvilkårene i Vilkårene og Avtalen. Som Medlem regnes også alderspensjonist som har sluttet i Foretaket ved oppnådd pensjonsalder, og uførepensjonist som er blitt ufør mens han/ hun var i Foretakets tjeneste. Når det følger av Regelverket skal arbeidstaker som slutter i Foretaket før oppnådd pensjonsalder, og samtidig mottar Avtalefestet pensjon (AFP), regnes som Medlem. OTP Lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon Pensjonsalder Den alder da rett til løpende alderspensjon inntrer. Pensjonsalder er 67 år med mindre Medlemmet har et yrke hvor lavere pensjonsalder er fastsatt ved forskrift. Pensjonsplan Pensjonsplanen skal angi vilkårene for og omfanget av pensjonsytelsene. Premiefond Premiefondet er et fond tilknyttet foretakspensjonsordningen som består av innbetalinger fra Foretaket, overskudd fra foretakspensjonsordningen m.v. samt avkastning på midlene i Premiefondet. Foretaket kan bruke Premiefondet til dekning av premier eller andre formål i samsvar med regler om bruk av Premiefond i LOF. Premiereserve Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser overfor Medlemmene, inklusive administrasjonsreserve til dekning av fremtidige kostnader. Premiereserven for en pensjonsordning skal til enhver tid være så stor at den etter beregningsgrunnlaget for ordningen er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon som Medlemmene har opptjent, herunder rett til uførepensjon og etterlattepensjon. Regelverket Avtalen med tilhørende Vilkår og Pensjonsplan. 18

19 Registrert partner Registrert partner er partner som er registrert i henhold til lov av 30. april 1993 nr. 40 om partnerskap (partnerskapsloven). Når Regelverket bruker ordlyden ektefelle, omfatter det også Registrert partner. Samboer Samboer er en person som Medlemmet: har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått i de siste fem år før dødsfallet, og det ikke foreligger forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Selskapet KLP Bedriftspensjon AS Vilkårene Disse Vilkår. 19

20 Kommunal Landspensjonskasse Pb. 400 Sentrum, Oslo E-post: Hovedkontor Dronning Eufemias gate 10 Oslo Tlf.: Faks: Regionskontor Vågsallmenningen 16 Bergen Tlf.: Faks: Blankettnr.: F-079, opplag 500, Oktober Med forbehold om endringer og trykkfeil. 20

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Foretakspensjon. Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Forsikringsvilkår KLP Foretakspensjon Ytelsesbasert foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011 Innhold A Innledning 3 B Pensjonsopptjening 3 B-1 Hvem som er omfattet av

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20.

FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. FRIPOLISER UTGÅTT FRA KOLLEKTIVE PENSJONS- ORDNINGER YTELSESBASERT PENSJONSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 20. juni 2010 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Dette heftet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon

Veiledning og vilkår. Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Storebrand Innskuddspensjon Veiledning og vilkår Innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold Storebrand Innskuddspensjon - med individuelt investeringsvalg - uten avkastningsgaranti - innenfor lov om innskuddspensjon

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår av 1.1. 2011 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.5.2008 A. Innledning Foretakspensjon... 3 Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon

Forsikringsvilkår. KLP Innskuddspensjon Forsikringsvilkår KLP Innskuddspensjon Innskuddsbasert alderspensjon etter lov om innskuddspensjon Innskuddsfritak og tilknyttet etterlatte- og uførepensjon etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.06.2011

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring

Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Forsikringsvilkår for fripolise/ individuell fortsettelsesforsikring Utgått fra en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring Gjelder fra 1. november 2003. A. INNLEDNING Fortsettelsesforsikring utgått

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innhold: A Innledning 2 B Felles vilkår for alle forsikringsytelser 2 C Særskilte vilkår for alders-, ektefelle-, samboer-

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Innhold 1. Tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven... 4 2. Definisjoner... 4 3. Tilleggsdekning som må tilknyttes alderspensjon betalingsfritak...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra

Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning. Gjelder med virkning fra Forsikringsvilkår for ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning Gjelder med virkning fra 1.1.2017 Erstatter forsikringsvilkår av 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Side 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om vilkårene...

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon Forvaltning i garantiporteføljen Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2018 for etter lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene) gjelder

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Storebrand Tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon med øvrige forsikringsdekninger etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 1. januar 2015 Storebrand

Detaljer

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon

Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon Pensjons- og forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011 for Aker Pensjonskasse Konsernpensjonskasse etter lov om foretakspensjon 1. Innledning 1.1 Virkeområde Disse pensjons- og forsikringsvilkårene (vilkårene)

Detaljer

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes.

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring og uføreforsikring Dette forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Forsikringsvilkår for fripolise / individuell fortsettelsesforsikring / fripolise med investeringsvalg Utgått fra ytelsesbasert kollektiv tjenestepensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon Gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016 Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 1.1.2016 1 Forsikringsvilkår innholdsfortegnelse 1. Innledende bestemmelser 3 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra 07.05 2007 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 13 Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Oppdatert per 11. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2015 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med forvaltning i garantiporteføljen Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS. For bankkunder. Frende Innskuddspensjon

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS. For bankkunder. Frende Innskuddspensjon Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Innskuddspensjon - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om innskuddspensjon Og forsikringer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Innskuddspensjon med investeringsvalg Pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 9 Gjelder fra 01.01.2014 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 1 Innhold 1 Omfang 3 2 Pensjonsgrunnlag 4 3 Aldersgrense

Detaljer