Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

2

3 Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen gjelder 4 4 Forsikringens ikrafttredelse og premiebetaling 4 5 Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjøret 4 6 Utbetaling av forsikringssum 5 7 Begrensninger i selskapets ansvar 5 8 Renter 6 9 Foreldelse 6 10 Opphør av forsikringen 6 11 Endringer 6 12 Nemndbehandling 6 Tilleggsvilkår for ektefelle/samboerforsikring 13 Når slik forsikring kan tegnes 6 14 Hva forsikringen gjelder 6 15 Hvem som er omfattet 7 16 Uttredelse 7 17 Retten til forsikringssummen 7 18 Vilkårene for fortsettelsesforsikringen 7 Tilleggsvilkår for uførekapitalforsikring 19 Når slik forsikring kan tegnes 8 20 Hva forsikringen gjelder 8 21 Unntak 8 22 Forsikringssummens størrelse til enhver tid 9 23 Utbetaling av forsikringssum m.m Opphør av forsikringen 9 25 Vilkårene for fortsettelsesforsikringen 9 Skala for uførekapital 10 3

4 1 Definisjoner Forsikringstaker er den som inngår forsikringsavtalen med KLP. Forsikrede er den person hvis liv forsikringen knytter seg til. I denne forsikring er forsikringstaker og forsikrede samme person. Begunstigede er den person forsikringstaker har bestemt at forsikringssummen skal tilfalle. 2 Hva forsikringsavtalen består av Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset og disse vilkår. Dersom forsikringsbeviset gir bestemmelser om forsikringsforholdet som fraviker vilkårene, går forsikringsbeviset foran. Forsikringsavtaleloven gjelder i den grad den ikke lovlig er fraveket. 3 Hva forsikringen gjelder 1. Forsikringen er en dødsrisikoforsikring tegnet på forsikringstakers liv. 2. Det kan i tillegg avtales at rett til premiefritak ved ervervsmessig uførhet skal knyttes til forsikringen. Ved inngåelsen av forsikringsavtalen må det på skjema fastsatt av KLP godtgjøres at forsikredes helse er tilfredsstillende. Rett til premiefritak inntrer når det godtgjøres at forsikrede er blitt minst 50 % ervervsmessig ufør og denne uførheten har vart i 2 år sammenhengende. Forsikrede har retten i behold så lenge uførheten er minst 50 %. 4 Forsikringens ikrafttredelse og premiebetaling KLPs ansvar vil i samsvar med forsikringsavtaleloven 12-2 begynne å løpe når selskapet mottar skriftlig anmodning om forsikringen. Premien forfaller til betaling en måned etter at premievarsel er sendt. Dersom premien ikke betales til rett tid, vil KLP sende et nytt betalingsvarsel med 14 dagers frist. Betales ikke premien innen denne fristen, opphører KLPs ansvar i samsvar med forsikringsavtalelovens Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjøret Den som vil fremme krav mot KLP skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet i samsvar med forsikringsavtalelovens

5 6 Utbetaling av forsikringssum Utbetaling av forsikringssummen skjer i samsvar med forsikringsavtaleloven 15-1 dersom ikke forsikrede har oppnevnt noen som begunstiget etter livsforsikringen. Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot KLP uten ugrunnet opphold melde fra om dette. Kravet mot selskapet forfaller til betaling når selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdene og beregne sitt endelige ansvar, jf forsikringsavtalelovens Er forsikrede ved dødsfallet under 51 år utgjør forsikringssummen 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Ved stigende alder avkortes beløpet slik: 51 år: 9.5 G 52 år: 9 G 53 år: 8.5 G 54 år: 8 G 55 år: 7.5 G 56 år: 7 G 57 år: 6.5 G 58 år: 6 G 59 år: 5.5 G over 59 år: 5 G Det kan i forsikringsbeviset bestemmes at forsikringssummen skal fravike det ovennevnte. 7 Begrensninger i selskapets ansvar Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, kan KLPs ansvar falle bort i samsvar med forsikringsavtalelovens Det samme gjelder dersom forsikrede har tatt sitt eget liv innen 1 år etter at han ble medlem av den gruppelivsforsikring fortsettelsesforsikringen er tegnet på grunnlag av. Kommer Norge i krig, kan kongen bestemme at ytelser etter livsforsikringsavtaler bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i et livsforsikringsselskap som følge av krig. 5

6 8 Renter KLP har plikt til å betale renter av forsikringssummen i samsvar med forsikringsavtalelovens Foreldelse Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år. Fristen begynner å løpe ved utgangen av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. 10 Opphør av forsikringen Forsikringen opphører når den forsikrede fyller 67 år. Forsikrede kan til enhver tid si opp forsikringen. Forsikringen har ikke gjenkjøpsverdi. 11 Endringer KLP kan endre disse forsikringsvilkårene og risikopremien. 12 Nemndbehandling Dersom det oppstår tvist med KLP, kan tvisten forelegges nemnd opprettet i medhold av forsikringsavtalelovens Tilleggsvilkår for ektefelle/samboerforsikring 13 Når slik forsikring kan tegnes Dersom gruppelivsforsikringen har omfattet ektefelle/samboerforsikring, kan forsikringstakers fortsettelsesforsikring også omfatte dette. Ektefelle / samboerforsikringen må avtales samtidig som forsikringstaker tegner -fortsettelsesforsikringen. 14 Hva forsikringen gjelder Forsikringen er en dødsrisikoforsikring tegnet på ektefelle/samboers liv. 6

7 15 Hvem som er omfattet Forsikringen omfatter forsikringstakers ektefelle eller samboer. Registrert partner er likestilt med ektefelle. Som samboer regnes person av motsatt eller samme kjønn, som forsikringstaker lever med i ekteskapslignende forhold, dersom det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikringstaker de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. 16 Uttredelse Ved separasjon eller skilsmisse trer ektefellen ut av forsikringen, selv om separasjonen eller skilsmissen ikke er endelig eller rettskraftig. Samboer trer ut av forsikringen når samboerforholdet opphører. Flytter samboer eller forsikringstaker fra felles bolig, anses i alle tilfelle samboerforholdet for opphørt. Ektefelle / samboerforsikringen faller bort når ektefelle / samboer fyller 70 år, eller forsikringsselskapets ansvar etter hovedforsikringen opphører. Dersom forsikringstaker og ektefelle / samboer dør innenfor en periode på 30 dager, utbetales forsikringssummen selv om ektefelle / samboer dør sist. 17 Retten til forsikringssummen Ved ektefelle / samboers død utbetales forsikringssummen til forsikringstaker. Er forsikringstaker død, jf 16, tilfaller forsikringssummen forsikringstakers arvinger etter lov eller testament. 18 Vilkårene for fortsettelsesforsikringen Vilkårene for fortsettelsesforsikringen gjelder også for ektefelle / samboerforsikringen, så langt de passer. Tilleggsvilkår for uførekapitalforsikring 19 Når slik forsikring kan tegnes Dersom gruppelivsforsikringen har omfattet rett til uførekapital, kan forsikringstakers fortsettelsesforsikring også omfatte dette. Uførekapitalforsikringen må avtales samtidig som forsikringstaker tegner fortsettelsesforsikringen. 7

8 20 Hva forsikringen gjelder Retten til uførekapital inntrer når forsikrede i forsikringstiden er blitt minst 50 %arbeidsufør og denne arbeidsuførheten har vart i 2 år sammenhengende. Det er en forutsetning at arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 % varig,og at arbeidsuførheten (minst 50 %) er inntruffet før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Uførekapitalen utbetales når uførheten er bedømt å være varig Ved bedømmelse av om og i hvilken grad arbeidsevnen skal anses varig nedsatt, tas det hensyn til den forsikredes reelle muligheter for arbeidsinntekt eller innsats i et arbeid som passer for vedkommende, sammenlignet med tilsvarende muligheter før arbeidsuførheten inntrådte. 21 Unntak Retten til uførekapital inntrer ikke når arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt med forsett av den forsikrede selv. Dersom den forsikrede blir ufør senest ved fylte 60 år, men uførekapitalen blir utbetalt senere på grunn av kravet til varig uførhet, reduseres forsikringssummen fortsatt med 3,75 % for hvert kalenderår. For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken. For arbeidstakere med 32 timers uke eller mer, utbetales fullt beløp. Dersom krav om uførekapital blir fremsatt senere enn 2 år etter at arbeidsuførheten inntrådte, regnes uførekapitalen å forfalle tidligst på det tidspunkt kravet blir fremsatt. 23 Utbetaling av forsikringssum m.m. Uførekapitalen utbetales til den forsikrede så snart vedkommende har fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for utbetaling er tilstede. Ved utbetaling senere enn 2 måneder etter at uførekapitalen er forfalt, betaler KLP renter for overskytende tidsrom. Dersom forsikrede dør etter at uførekapitalen er forfalt, men før utbetaling har funnet sted, utbetales uførekapitalen til forsikredes dødsbo. 8

9 24 Opphør av forsikringen Ved opphør opprettholdes denne forsikringen uten premiebetaling med uforandret forsikringssum for forsikrede som er minst 50 % arbeidsuføre så lenge arbeidsuførheten varer inntil eventuell uførekapital forfaller. Opphører uførheten, eller reduseres uføregraden uten at forsikrede har fått rett til nevnte ytelse, opphører også forsikringen. 25 Vilkårene for fortsettelsesforsikringen Vilkårene for fortsettelsesforsikringen gjelder også for uførekapitalforsikringen, så langt de passer. 9

10 Skala for uførekapital Alder pr i det år uførekapitalen forfaller Uførekapital i % av forsikringssum til betaling Under 41 år % 41 år % 42 år % 43 år % 44 år % 45 år % 46 år % 47 år % 48 år % 49 år % 50 år % 51 år % 52 år % 53 år % 54 år % 55 år % 56 år % 57 år % 58 år % 59 år % 60 år % 61 år % 62 år % 63 år % 64 år % 65 år 6.25 % 66 år 2.50 % 67 år 0 10

11 11

12 Kommunal Landspensjonskasse Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: Hovedkontor Dronning Eufemiasgt Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmenningen 16 Bergen Tlf: Faks: Blankettnr.: F-064, Opplag 2000, april 2010 Med forbehold om trykkfeil og endringer.

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer