Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over forsikringssummer Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår.

2 1. DØDSFALLSFORSIKRING (GRUPPELIV) 1. HVEM ER MED I FORSIKRINGEN? Forsikringen omfatter alle ansatte som kommunen har erstatningsansvar overfor etter 10 i Hovedtariffavtalen. 2. FORSIKRINGSSUM VED DØD Forsikringssummen fastsettes etter grunnbeløpet i folketrygden og reguleres etter det til enhver tid gjeldende grunnbeløp (G) som endres årlig. For G- verdi se siste side. Forsikringssummen utgjør for ansatte: 10 G til 50 år. Deretter reduseres summen med 0,5 G pr år ned til 5 G, som holdes fast fra 60 år og fram til fratredelsesdato. For lærlinger utbetales det 50 % av forsikringssummen. 3. ERSTATNING VED DØD UTBETALES TIL: 1. Avdødes ektefelle 2. Samboer 3. Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer, jf 1 og Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. 5. Finnes ingen etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales dog minst 2 G til dødsboet. * Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra Folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste 2 år. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det dødsfallstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap / registrert partnerskap kunne inngås. 4. FRATREDELSE Hvis du slutter i kommunen meldes du ut av gruppelivsforsikringen samme dag, eller senest ved nådd pensjonsalder. Ved utmeldelse før fylte 67 år har du rett til, uten helseerklæring, å tegne en individuell dødsfallsforsikring på samme forsikringssum som i gruppelivsforsikringen. Opphørsalder ved fortsettelsesforsikringen er 67 år. Melding om at du ønsker å benytte deg av denne retten, må du sende Gjensidige innen 6 måneder etter at du trådte ut av gruppelivsforsikringen. Ved henvendelse til kommunen kan du få tilsendt et informasjonsbrev. Forsikringssummen utbetales, som endelig begunstiget, i den rekkefølge som nevnt. Begunstigelse av ektefelle faller bort når ekteskapet endelig oppløst ved skilsmisse.

3 2. YRKESSKADEFORSIKRING 1. HVEM ER MED I FORSIKRINGEN? Alle ansatte som omfattes av Lov om sskadeforsikring og 11 i Hovedtariffavtalen. 2. YRKESSKADEFORSIKRING I HENHOLD TIL LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING Hva erstattes? 2.1 Tap i fremtidig erverv Hvis du blir helt ervervsmessig ufør (mister evnen til å arbeide) gis en engangserstatning på G. Beløpet er avhengig av alder og inntekt. 2.2 Ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på / i kroppen. Blir du minst 15 % varig medisinsk invalid får du en erstatning på inntil 4,5 G, avhengig av invalidtetsgrad og alder. 2.3 Erstatning ved død 1. Erstatning ved død utbetales til ektefelle, subsidiært samboer totalt 15 G. For personer eldre enn 46 år, reduseres erstatningen. I tillegg utbetales inntil 6,5 G til barn under 20 år, avhengig av alder. 2.4 Andre erstatninger Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunket, samt påførte og fremtidige merutgifter erstattes individuelt etter spesielle regler. 3. YRKESSKADEFORSIKRING I HENHOLD TIL 11 I HOVEDTARIFFAVTALEN Forsikringen dekker sskadeforsikring inkludert ulykkesskade på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise i henhold til 11 i Hovedtariffavtalen. 3.1 Tap i fremtidig erverv Ved 100 % ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning tilsvarende 15 G. 3.2 Ménerstatning Erstatningens størrelse utgjør ved % medisinsk invaliditet: 1 G % medisinsk invaliditet: 2 G - over 70 % medisinsk invaliditet: 3 G 3.3 Erstatning ved død Erstatningssummen utgjør 15 G. Den samlede erstatning etter 10 og 11 kan ikke overstige 18 G. Utbetaling av erstatning ved død følger samme regler (arverekkefølge) som gruppelivsforsikring 10 Behandlingsutgifter inntil kr , innen 3 år fra skadedagen. Samordning Erstatning fra lovbestemt sskadeforsikring og 11 samordnes slik at erstatning utbetales etter den dekning som gir høyest sum.

4 3. SKADEMELDING Skader meldes kommunen så snart som mulig. Oppstår det et krav som følge av skaden skal disse meldes til Gjensidige Forsikring. Krav på erstatning foreldes i henhold til reglene i lov om sskadeforsikring og forsikringsavtaleloven. På reise meldes i tillegg overfall, ran, tyveri og innbrudd til politi eller reiseleder / SOS. (Informasjon finnes på reiseforsikringskort.) Skademeldinger finnes på: 4. DINE PRIVATE FORSIKRINGER I en del tilfeller er det behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Likevel er det noen spørsmål de fleste bør stille seg: Hvilke forsikringer og hva slags pensjon har din ektefelle / samboer? Har du forsikringer gjennom din fagforening eller andre forsikringer? Er familie i etableringsfasen og har gjeld, bør en form av dødsrisiko /gjeldsforsikring vurderes Hvis jeg ikke allerede har uføredekning for sykdom som ikke dekkes under sskadeloven, bør jeg da tegne en slik privat? Hvis du har spørsmål i forbindelse med dine forsikringer, eller du ønsker opplysninger om hvor du kan henvende deg for å få økonomisk rådgiving, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Dette dokumentet kan da være lurt å ta med slik at en rådgiver enkelt kan få en oversikt over hvilke dekninger som foreligger gjennom arbeidsgiver. Oppdatert

5 5. ORD OG UTTRYKK I FORSIKRING - definisjoner Yrkesskade/ssykdom Skader/sykdommer som påføres den forsikrede under utførelsen av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. sskade Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forvoldt av en plutselig ytre fysisk begivenhet. Ervervsuførhet Helt eller delvis, varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid generelt. Medisinsk invaliditet En varig skade/lyte av medisinsk art som fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april Mènerstatning Engangsutbetaling som utbetales ved medisinsk invaliditet. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevnen. Forsørger Som forsørger regnes gifte ansatte, ansatte med samboer og øvrige ansatte med forsørgerbyrde som betinger at den ansatte lignes i skatteklasse II eller gis rett til særfradrag ved ligningsansettelsen. Samboer Som samboer regnes personer som har felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de sist 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovelig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås. 6. OVERSIKT OVER YTELSER OG ERSTATNINGER ved invaliditet, uførhet og død. Alle erstatninger er basert på folketrygdens grunnbeløp, G. Grunnbeløpet reguleres av Stortinget hvert år. Pr utgjør 1 G kr (Forenklet oversikt ved alder 45/46 år med ektefelle/samboer og basert på 100% invaliditet og!00% ervervsuførhet) MÉDISINSK INV. ERVERVSUFØRHET DØD Sykdom Sykdom Sykdom Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid 15, ,5 3,0 4,5 22,0 22,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 GRUPPELIV YRKESSKADE Fritid

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer