Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer."

Transkript

1 Forsikringer

2 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet på nytt, og resultatet ble som sist: Rimeligere og bedre avtaler. Fra 1. januar 2008 er det forsikringsselskapet Bluewater Insurance ASA som er Forskerforbundets hovedsamarbeidspartner. De var best på pris og mest fleksibel under forhandlingene om de siste praktiske detaljer i anbudsrunden. For deg som medlem har det ingen praktisk betydning hvem som dekker risikoen. Du henvender deg som vanlig til vårt forsikringskontor. Der får du nøytral rådgivning om hva som er den beste forsikringsløsningen for deg. Med vennlig hilsen Bjarne Hodne leder Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Side 3 Frivillige livsforsikringer Side 4 Barneforsikring Side 4 Innboforsikring Side 5 Reiseforsikring Side 6 Ansvarsforsikring Side 6 Skadeforsikringer Side 7 Studentforsikringer Side 7 Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Forsikringskontoret På Forskerforbundets forsikringskontor får du råd om hva slags forsikringsløsning som passer best for deg. Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap eller partnerskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å sjekke forsikringene. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringstilbudet til Forskerforbundet dekker det meste. Du kan forsikre deg selv, livsledsager og barn, og du kan få innboog reiseforsikring som er blant de beste og rimeligste på markedet. På Forskerforbundets forsikringskontor får du dessuten gode råd helt gratis! Forskerforbundets forsikringskontor Tlf , Faks E-post: 2

3 Obligatoriske forsikringer: Livsforsikring uførhet ulykke lavere pris Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter skade, f eks til tannlege eller fysioterapeut med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr 500. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet: Enslig medlem Medlem Ektefelle, samboer, reg. partner 45 G 22,5 G 22,5 G Den obligatoriske forsikringen blir du med på når du melder deg inn i Forskerforbundet. Forsikringen er livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkes- av uføreerstatningen. Resten blir utbetalt hvis du senere blir varig ufør. Forsikringssummen er 80 % av livsforsikringen på 6 G. Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Medlem Ektefelle, samboer, reg. partner Hvert barn* Medlem Hvert barn* 15 G 15 G 15 G 22,5 G 22,5 G * forsikringen dekker hjemmeboende barn ut det året de fyller 20. forsikringen. Du kan reservere deg mot forsikringen når du melder deg inn i Forskerforbundet, men da må du levere helseerklæring hvis du senere ønsker å bli med. Livsforsikringen er på 6 G (kr ) og utbetales dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut året du fyller Eksempel på erstatningsbeløp Alder Utbetaling 30 år kr år kr år kr Karenstid: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år, og som skyldes Pris Kr 117 per måned. Premien trekkes sammen med kontingenten. Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 67. Uføreforsikringen gir rett til en sykdom, lyte eller ulykkesskade som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. 1. Ektefelle/partner/samboer jf.definisjon av samboer 2. Livsarvinger engangsutbetaling dersom du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra Ulykkesforsikringen dekker deg og folketrygden før utgangen av det året du familien etter ulykke som gir varig med- Begunstigelse fyller 60. Får du innvilget tidsbegrenset uførepensjon for minst tre år sammenhengende, kan du få utbetalt 20 % isinsk invaliditet. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, ut det året du fyller 67. Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter deg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra forsikringskontoret. 3

4 Frivillige forsikringer: lavere pris Uførhet og død Du kan velge dødsfallforsikring, uføreforsikring, eller begge dekningene. I tillegg kan du velge om du vil ha 11 G eller 22 G i forsikringssum. Medforsikret har samme valgmuligheter. Som medforsikret regnes: ektefelle/registrert partner/samboer. Alternativ gjeldsforsikring Disse forsikringene kan være gode alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. Forskerforbundets tilbud er rimeligere og gir større handlefrihet fordi forsikringene ikke er knyttet opp mot lånet. Erstatningen kan disponeres fritt, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du må være med på den obligatoriske forsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene. Nedtrapping Dekningene ved død og uførhet trappes ned med 0,4/0,8 G etter fylte 50 år. I tabellen fremgår erstatningene etter nedtrapping for 11 og 22 G. Forsikredes alder Forsikringssum død/uførhet Forsikringssum død/uførhet t.o.m. 50 år 11,0 G 22,0 G 51 år 10,6 G 21,2 G 55 år 9,0 G 18,0 G 60 år* 7,0 G 14,0 G 65 år* 6,0 G 12,0 G 70 år* 5,0 G 10,0 G Barneforsikring uendret pris Forskerforbundets barneforsikring gjelder for barn fra 3 mnd til 20 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta Barnets alder ved start: Dekker ulykke: Dekker sykdom: Medisinsk invaliditet ved ulykke: Medisinsk invaliditet ved sykdom: Behandlingsutgifter ved ulykke: Erstatning ved dødsfall: Dagpenger ved sykehusopphold: Merutgifter ved langvarig pleie: Ombyggingsstønad: 3 mnd - 20 år Ja Ja kr kr kr Kr Kr 250 per dag i inntil 365 dager kr per år i 5 år kr Kritisk sykdom: Kr *Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede eller medforsikrede fyller 60 år. Utbetaling av erstatning - livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Det kan oppnevnes særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen. Utbetaling av erstatning - uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales som en engangserstatning, dersom du får minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Dersom tidsbegrenset uførepensjon er innvilget for minst tre år sammenhengende, kan du få utbetalt 20 % av uføreerstatningen. Rett til erstatning gjelder ikke ved arbeidsuførhet når denne skyldes sykdom eller annen årsak som det er reservasjon/begrensning for ved den individuelle helsebedømmelsen. Påmelding Fyll ut helseerklæringen på midtsidene. Prisene finner du i påmeldingsskjemaet. 4 Kritisk sykdom Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopphold. Fra 15. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 250 per dag i inntil 365 dager. Forsikringen dekker merutgifter ved langvarig pleie med inntil kr per år, maksimalt i fem år, og det er mulig å få inntil kr til ombygging av bolig. Påmelding Kontakt forsikringskontoret på telefon eller e-post. Pris Årspremien er kr

5 Innboforsikring Egenandeler høyere dekning uendret pris Standard egenandel: kr Tyveri av sykkel: kr dersom Forskerforbundets innboforsikring dekker tap av innbo og løsøre ved brann, vann- sykkelen er registrert i Falck ledningsskade eller tyveri med inntil kr 2 mill. Det er ingen begrensning på enkelt- sykkelregister, med betalt løpende gjenstander og samlinger. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/registrert abonnement. partner, samt andre medlemmer av din faste husstand. Rettshjelpsforsikringen: kr med tillegg av 20 % av det over- Forsikringen dekker også skytende. tyveri fra låst garderobeskap/kontorpult på arbeidsplassen med Naturskade: kr inntil kr Rettslig erstatningsansvar: kr veskenapping med inntil kr sykkel uten sumbegrensning matvarer i fryseboks uten sumbegrensning rettshjelp med inntil kr ansvar som privatperson naturskade hærverk Påmelding Ring Forsikringskontoret på , send en e-post til eller meld deg på via hjemmesidene. Dekning 2 mill Pris Sone 1: Oslo Sone 2: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3: Resten av landet. Dekning 1 mill Kr Kr 1205 Kr 977 Kr 793 Kr 816 Kr 655 Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden for å få full erstatning fra uføredekningen. Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid.» Grunnbeløpet i Folketrygden G er grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2007 er 1G kr

6 Reiseforsikring Forskerforbundets reiseforsikring dekker medlem, ektefelle/samboer/ partner, samt barn med felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20. Egne barn som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser sammen med forsikrede. Forsikringen gjelder også for barn eller barnebarn som bor fast hos forsikringstaker og som forsikringstaker har daglig omsorg for, selv om barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser inntil 2 måneder i hele verden. Den dekker også tjenestereiser og reiser til og fra arbeidsstedet. Du er ikke dekket hjemme og på arbeidssted/studiested. Forsikringen dekker blant annet reisegods med inntil kr for familie -kr for enslig reisesyke og hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning reiseansvarsforsikring på inntil kr evakuering kr per forsikret person Avbestilling Avbestillingsdekningen gjelder ved sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i nær familie. Omkostningene dekkes med inntil kr per person, eller inntil kr per familie per forsikringsår. Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. Forsikring for én person Dersom du bor alene kan du kjøpe reiseforsikring som gjelder bare for deg. Vilkårene er like gode som beskrevet ovenfor. Pris per år Én person kr 738. Familie kr 875. Ansvarsforsikring uendret pris Forskerforbundets ansvarsforsikring er en spesialforsikring som dekker kravene til medlemmer som er omfattet av Lov om helsepersonell 20, og medlemmer som er omfattet av Lov om veterinærer mv 25. Forsikringen omfatter blant annet: erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden, og har en maksimal erstatning på kr 10 mill. Erstatning ved tort og svie er begrenset til kr Egenandelen ved skade er kr Pris per år Kr

7 Studentforsikringer lavere pris Som studentmedlem kan du benytte deg av samtlige forsikringer som Forskerforbundet tilbyr. Noen av forsikringene har spesialpris for studentmedlemmer. For øvrig gjelder samme pris som for andre medlemmer. Innboforsikring Dekningen er inntil 1 mill, ellers er vilkårene de samme som for ordinære medlemmer, se side 5. Prisen er kr 628 for Har du ikke meldt flytting til folkeregistret kan du være dekket av dine foreldres innboforsikring. Sjekk med selskapet dine foreldre benytter. Livs,- uføre- og familieulykkesforsikring Denne forsikringen er beskrevet på side 3. Som student får du den for kr 727 for Du må levere en helseerklæring for å bli med på forsikringen. Tilleggsdekninger Du kan kjøpe høyere dekning på livsforsikring og uføreforsikring. Forsikringene er beskrevet under «Frivillige forsikringer» Du kan også forsikre ektefelle/samboer/ registrert partner. Premien til tilleggsdekningene er særdeles rimelig for unge medlemmer. Se helseerklæringen. Gjeldsforsikring Har du høy gjeld er disse livsforsikringene den rimeligste gjeldsforsikringen du kan kjøpe. Dessuten gir Forskerforbundets livsforsikringer større handlefrihet enn gjeldsforsikring som er knyttet direkte til lånet. Påmelding Du kan melde deg på medlemsforsikringene ved å ringe , sende en e-post til eller gå inn på Under forsikringsinformasjonen kan du logge deg inn med medlemsnummer og fødselsdato for å melde deg på, eller sjekke hvilke medlemsforsikringer du har. Forsikringsleverandør Det er Bluewater Insurance ASA som er forsikringsgiver for alle medlemsforsikringene til Forskerforbundet. Bluewater startet som et sjøforsikringsselskap, men tilbyr nå også alle tradisjonelle livs- og skadeforsikringer. Les mer om selskapet på Private skadeforsikringer Våre avtaler gir deg 15 % medlemsrabatt på private skadeforsikringer i Bluewater. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Bluewater på telefon eller på e-post om du ønsker pristilbud på private skadeforsikringer. Samboer «Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås.» Toårsregelen gjelder livsforsikringen husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet! 7

8 Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon innen forskning, høyere utdanning og kulturminnevern Forskerforbundet har over medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio Forskerforbundet ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår Forskerforbundet hjelper deg dersom du får problemer med arbeidsforholdet ditt I Forskerforbundets lokallag på din arbeidsplass møter du andre medlemmer i faglig og sosialt fellesskap Forskerforbundet gir ut tidsskriftet Forskerforum og tilbyr gunstige medlemsforsikringer og banktjenester Forskerforbundet Postboks 1025, Sentrum 0104 Oslo Tlf Faks

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer