INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING"

Transkript

1 INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger Oilfield Services. Dette er viktig informasjon som du bør være kjent med. Dine nærmeste bør også lese oversikten, fordi det også angår dem. Våre forsikringsordninger omfatter : Kollektiv Pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Annen sykdom/ulykke Ulykkesforsikring Yrkesskadeforsikring Reiseforsikring Denne oversikten gir en forenklet beskrivelse av forsikringene du er omfattet av slik det er i dag, og er ikke et juridisk bindende dokument. Fullstendig informasjon finner du i forsikringsvilkårene. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset, sammen med avtalen mellom Schlumberger Oilfield Services og forsikrinngsselskapet, som legges til grunn. Kollektiv pensjonsforsikring er tegnet i Storebrand. Reiseforsikring er tegnet i Europeisk. Gruppeliv og øvrige forsikringer er tegnet i Gjensidige. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med AON Grieg AS v/ Fredrik Stang Lund tlf eller Birthe Jensen tlf Personalavdelingen i Schlumberger vil også kunne gi svar på spørsmål. KOLLEKTIV PENSJONSORDNING NÅR KOMMER DU MED I PENSJONSORDNINGEN? Nyansatte blir tatt opp i ordningen den dag de ansettes. Det er viktig å gi beskjed om alle tidligere medlemskap. Dette fordi medlemstiden i alle tidligere kollektive pensjonsforsikringer vil bli tatt hensyn til ved beregning av total tjenestetid. Opptak i kollektivforsikringen forutsetter at du er fullt arbeidsdyktig på opptakstidspunktet. PENSJONSALDER Pensjonsalderen er 67 år. OPPTJENINGSTID Full alderspensjon får du etter minst 30 års tjenestetid. Har du ikke så lang tjenestetid når du går av med pensjon, blir pensjonene avkortet med 1/30 for hvert år som mangler. Opptjeningstiden regnes fra den dag du blir ansatt i Schlumberger Oilfield Services og frem til pensjonsalderen (medlemstid i tidligere kollektive pensjonsforsikringer legges til).

2 Noen blir pensjonister før de når pensjonsalder feks. på grunn av uførhet. Pensjonen blir i så fall ikke redusert for den tid som er igjen til pensjonsalder. ALDERSPENSJON Alle pensjonsutbetalinger er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Pr. 01. mai 2002 utgjør 1 G kr Alderspensjon fra pensjonsforsikringen blir utbetalt som et tillegg til den pensjon du får fra folketrygden og utbetales så lenge du lever. Grunnlaget for pensjonen (pensjonsgrunnlaget) er årlig lønn. Overtidsgodtgjørelse og andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Pensjonsgrunnlaget er begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (p.t. kr ). Årlig alderspensjon fra Schlumberger Oil Field Services utgjør: 1 20 % av den del av pensjons- grunnlaget som overstiger 2 ganger G, pluss 2 30 % av den del av pensjons- grunnlaget som overstiger 8 ganger G, pluss 3 Manglende antatt tilleggspensjon fra folketrygden etter beregningsmodell som gjaldt før januar 1992 Total alderspensjon, inklusiv en antatt folketrygd etter de regler som gjaldt før endringen av folketrygden i 1992, skal i utgangspunktet utgjøre ca % av pensjonsgrunnlaget ditt. Det forutsettes da at du er godskrevet pensjonspoeng i folketrygdens i alle år fra det kalenderår du fylte 25 år, dog tidligst fra Videre at din inntekt, målt i forhold til folketrygdens grunnbeløp, har vært lik hele tiden. Dette er forutsetninger som praktiseres likt av alle forsikringsselskaper, da vi ikke innehar reelle trygdedata for de ansatte. Denne forutsetningen treffer selvsagt ikke for alle, og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ditt lokale trygdekontor for å få vite hva du faktisk vil få fra folketrygden. Først når du legger dette sammen med det du er sikret fra vår kollektive pensjonsforsikringen, samt evt. egne private forsikringer, vil du få greie på hva du faktisk er sikret totalt. Alderspensjonen utbetales livsvarig. Det konkrete beløp som du er sikret pr. i dag, står i ditt forsikringsbevis. UFØREPENSJON Hvis du blir varig arbeidsufør p.g.a. sykdom eller ulykke, vil du få utbetalt uførepensjon dersom du er minst 25 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Ved 100 % arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen. Uførepensjonen reduserers i forhold til graden av uførhet. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10 % for hvert barn under 21 år (inntil 6 barn). Uførepensjonen utbetales likevel ikke hvis du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de 2 første årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom eller lyte som du led av da du ble medlem og som det må antas at du kjente til. Hvis du før opptak i denne kollektive pensjonsforsikringen, kom direkte fra en annen tjenestepensjonsordning, regnes 2-års fristen fra opptaket i den tidligere pensjonsordningen. EKTEFELLEPENSJON Pensjonen til gjenlevende ektefelle er 60 % av den ansattes alderspensjon. Samboer har i henhold til dagens skatteregler ikke rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon utbetales livsvarig. BARNEPENSJON Dersom du skulle falle fra, vil dine barn få pensjon til de fyller 21 år. Årlig pensjon er 50 % av alderspensjonen (ledd I og 2) fra pensjonsforsikringen for yngste barn og 25 % for hvert av de øvrige barna. Barnepensjonen deles likt mellom de barn som har rett til den. Til barn mellom 18 og 21 år dobles barnepensjonen.

3 REGULERING AV PENSJONSGRUNNLAGET Så lenge du er i aktiv tjeneste reguleres pensjonene 1.januar hvert år, som følge av endring i lønn og/eller grunnbeløpet i folketrygden. Siste regulering skjer 1. januar året før du går av med pensjon. Pensjonene blir bare regulert for ansatte som er fullt arbeidsdyktig. REGULERING AV PENSJONENE FOR PENSJONISTENE Pensjonene skal reguleres 1. mai hvert år med den prosentsats som tilsvarer 80 % av seneste års økning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. februar før regulerings- tidspunktet. PREMIE OG SKATT Schlumberger Oilfield Services betaler all premie til pensjonsforsikringen, og etter dagens skatteregler skal den ikke lønnsinnberettes. Den skal derfor ikke med i selvangivelsen. FORSIKRINGSBEVIS Ved innmelding i pensjonsforsikringen og ved senere endringer, vil du få tilsendt et forsikringsbevis hvor de pensjonsytelsene du er sikret fremgår. PENSJONSRETTIGHETER VED PERMISJON Medlemskapet i pensjonsforsikringen opprettholdes og det gir pensjonsrett når permisjonstiden ikke overstiger I år. Dersom det gis permisjon utover I år (uten lønn) blir arbeidstakeren normalt utmeldt den dagen lønnen opphører, men kommer med igjen ved gjeninntredelsen etter permisjonstidens slutt. HVA SKJER HVIS DU SLUTTER Dersom du slutter i Schlumberger Oilfield Services før du har nådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Deretter vil du få et brev fra Storebrand med orientering om dine rettigheter. Har du vært med i pensjonsforsikringen i mer enn 3 år, har du rett til en såkalt fripolise. Fripolisen sikrer deg fullt betalte pensjoner i forhold til den premien som er betalt frem til utmeldingstidspunktet. Utbetaling fra fripolisen vil skje etter de samme reglene som om du hadde fortsatt å være med i pensjonsforsikringen, dvs alderspensjon fra fylte 67 år, uførepensjon hvis du blir ufør tidligere, ektefelle - /barnepensjon hvis du skulle falle fra. Du kan også fortsette å betalc pensjonsforsikringen selv. Premien er i så fall fradragsberettiget som egen pensjonsforsikring etter skatteloven. Hvis du har vært medlem under 3 år, får du ikke noen fripolise, men du har rett til å fortsette pensjonsforsikringen selv på individuell basis uten helseattest ENDRING ELLER OPPHØR AV PENSJONSAVTALEN Schlumberger Oilfield Services kan endre eller avbryte pensjonsforsikringen. De rettigheter som inntil da er opparbeidet for de enkelte ansatte, kan ikke reduseres eller fjernes. PERSONFORSIKRINGER GJENSIDIGE Dette er kun en kort orientering. Ved et erstatningstilfelle er det avtalen og vilkår som gjelder. G = Folketrygdens grunnbeløp pt. kr Dødsfallsforsikring: Forsikringssum er 40 x G pt. kr Dødsfallserstatning utbetales uansett dødsårsak (sykdom eller ulykke). Summen utbetales til ektefelle eller registrert partner i henhold til lov om registrert partnerskap av 29. mars Dersom du ikke etterlater deg ektefelle eller registrert partner, utbetales forsikringssummen til samboer. Dersom du ikke etterlater deg ektefelle, registret partner eller samboer, utbetales forsikringssummen til livsarvinger. Samboer er person av annet kjønn som har hatt samme bopel i 2 år som medlemmet. Forsikringen gjelder i hele døgnet og overalt i verden.

4 Ektefefle/samboerforsikring: Forsikringssum er 12 x G pt. kr Dødsfallserstatning utbetales ved ektefelles / samboers død uansett årsak (sykdom eller ulykke, hele døgnet overalt i verden). Barnetillegg: Tillegg 2 x G pt. kr ,- Utbetales pr. barn under 21 år i tillegg til dødsfalls- erstatningen på 40 x G. Annen sykdom / ulykke: Grunnerstatning er 22 til 30 x G. jfr eks på erstatning nedenfor Det er annen sykdom enn yrkessykdom som dekkes. Utbetalt erstatning følger omtrent de samme regler som under yrkesskadeforsikringen og baseres på inntekt, alder samt uføregrad. Eks. Inntekt opp til kr og 100% ervervsuførhet gir følgende erstatninger ved alder : Alder 30 år Alder 40 år Alder 50 år Alder 60 år Kr Kr Kr Kr Ulykkesforsikring : 10 x G pt. kr er dekket ved 100% invaliditet. Summen utbetales ved ulykkesinvaliditet hele døgnet samt invaliditet som skyldes yrkessykdom. Yrkesskadeforsikring: Dekket i henhold til loven. I tillegg til ovennevnte erstatning utbetales påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med en yrkesskade/yrkessykdom. ULYKKE ULYKKE SYKDOM SYKDOM Arbeid Fritid Arbeid Fritid DØD Dødsfallerstatning 40 x G 40 x G 40 x G 40 x G Ektef./samboerforsikring 12 x G 12 x G 12 x G 12 x G Barnetillegg 2 x G 2 x G 2 x G 2 x G Ervervsuførhet x G x G x G x G - Medisinsk inval. 10 x G 10 x G 10 x G 10 x G HELÅRS REISEFORSIKRING ANSATT MED FAMILIE EUROPEISKE Omfang : Ansatte med familie dekket hele året på alle reiser av inntil 5 ukers varighet, inklusive korte dagdreiser. Reisegods : Kr for en person og kr for familie. Reisesyke og hjemtransport : Ubegrenset sum. Reiseulykke : Ektefelle/samboer kr ved død og 100% invaliditet. Barn kr ved død og kr ved 100% invaliditet. Reiseansvar : Kr utenfor Norden

5 DINE PRIVATE FORSIKRINGER Forsikringene du har gjennom Schlumberger Oilfield Services dekker ikke alle dine behov. For det første omfatter de ikke hus og hjem, bil, båt, hytte eller andre eiendeler - det som kalles skadeforsikring. Dernest er kanskje din familiesituasjon slik at du også bør ha egen livs- eller pensjonsforsikring i tillegg til vår kollektive. Du får et grunnlag foi å vurdere det hvis du stiller deg spørsmålene: Hvordan blir min/familiens økonomi hvis jeg dør eller blir arbeidsufør i morgen? Hva om dette skulle skje med min ektefelle/samboer? Personalavdelingen og Storebrand hjelper deg med svarene og gir råd hvis du ønsk det. Informasjon og pensjonsrettigheter er viktig for alle berørte. Derfor bør du gjøre din ektefelle, samboer eller partner kjent med denne orienteringen! KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING Storebrand Dette er kun en kort orientering. Ved et erstatningstilfelle er det avtalen og vilkår som gjelder. - Pensjonsalder: 67 år. - Alderspensjon: Sammen med gjeldende ytelse fra folketrygden utgjør denne ca. 60% til 65% av pensjonsgrunnlaget (lønn) opp til 12 x G forutsatt full opptjeningstid 30 år. Nevnte pensjonsnivå varierer med lønn og alder. Ved kortere opptjeningstid reduseres pensjonene forholdsmessig. Pensjonen utbetales livsvarig. - Ektefellepensjon: Denne er 60 % av alderspensjonen fra pensjonsordningen og utbetales livsvarig til gjenlevende ektefelle. - Barnepensjon: Utbetales til barnets fylte 21 år og utgjør 50% av alderspensjonen for ett barn. For øvrige barn er barnepensjon 25 %. -Uførepensjon: Lik alderspensjonen ved 100 % erversuførhet. Uførepensjonen retter seg etter uføregraden over 25 %. Den utbetales etter 12 måneder og maksimalt frem til pensjonsalder 67 år da alderspensjonen overtar. Det ytes barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn under 21 år. - Opptak: Pr. ansettelse. - Tidligere rettigh.: Det tas hensyn til tidligere rettigheter opparbeidet i annen tjenestepensjonsordning ved at medlemstid tillegges og fripolise(reserve) trekkes fra. - Fratredelse: Ved fratredelse vil arbeidstakeren ha rett til fripolise forutsatt medlemstid på 3 år. Fratrådt medlem vil automatisk få tilbud om gunstig individuell fortsettelsesforsikring fra Storebrand. - Premiebetaling : Bedriften betaler hele premien. - Forsikringsbeviset: Storebrand utsteder forsikringsbevis til det enkelte medlem som viser pensjonsytelsene fra både folketrygd og pensjonsordningen.

6 PERSONFORSIKRINGER Gjensidige Dette er kun en kort orientering. Ved et erstatningstilfelle er det avtalen og vilkår som gjelder. G = Folketrygdens grunnbeløp pt. kr Dødsfallsforsikring: Forsikringssum er 40 x G pt. kr Dødsfallserstatning utbetales uansett dødsårsak (sykdom eller ulykke). Forsikringen gjelder i hele døgnet og overalt i verden. - Ektefelle/samboerforsikring: Forsikringssum er 12 x G pt. Kr Dødsfallserstatning utbetales ved ektefelle / samboers død uansett årsak (sykdom eller ulykke, hele døgnet overalt i verden). - Barnetillegg: Tillegg 2 x G pt. kr Utbetales pr. barn under 21 år i tillegg til dødsfallserstatningen på 40 x G. - Annen sykdom / ulykke: Grunnerstatning er 22 til 30 x G jfr. eks på erstatning nedenfor Det er annen sykdom enn yrkessykdom som dekkes. Utbetalt erstatning følger omtrent de samme regler som under yrkes-skadeforsikringen og baseres på inntekt, alder samt uføregrad. Eks. Inntekt opp til kr og 100% ervervsuførhet gir følgende erstatninger ved alder: Alder 30 år Alder 40 år Alder 50 år Alder 60 år kr kr kr kr Ulykkesforsikring: 10 x G pt. kr er dekket ved 100% invaliditet. Summen utbetales ved ulykkesinvaliditet hele døgnet samt invaliditet som skyldes yrkessykdom. - Yrkesskadeforsikring: Dekket i henhold til loven. I tillegg til ovennevnte erstatning utbetales påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med en yrkesskade / yrkessykdom. ULYKKE Arbeid ULYKKE Fritid SYKDOM Arbeid SYKDOM Fritid DØD Dødsfallserstatning 40 xg 40 x G 40 x G 40 x G Ektef./ samboerfors 12 x G 12 x G 12 x G 12 x G Barnetillegg 2 x G 2 x G 2 x G 2 x G Ervervsuførhet x G x G x G x G Medisinsk inval. 10 x G 10 x G 10 x G HELÅRS REISEFORSIKRING ANSATT MED FAMILIE Europeiske OMFANG REISEGODS. REISESYKE OG HJEMTRANSPORT REISEULYKKE REISEANSVAR Ansatt med familie dekket hele året inklusive korte dagsreiser Kr for en person og kr for familie Ubegrenset sum Ektefelle / samboer kr ved død og 100% invaliditet. Barn kr ved død og kr ved 100% invaliditet. Kr innen Norden

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer