Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personforsikring for selvstendig næringsdrivende"

Transkript

1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

2 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. I denne spesialbrosjyren for selvstendig næringsdrivende har vi også tatt med rettighetene du har i folketrygden. De er grunnmuren i det økonomiske sikkerhetsnettet, medlemsforsikringene er overbygningen. Folketrygden Ved å være bevisst hvilke trygderettigheter du har, kan du kjøpe akkurat de personforsikringene du trenger i tillegg for å dekke ditt behov. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Men til forskjell fra mange ansatte som gjennom tariffavtale har rett til full lønn under sykdom, er ytelsene til næringsdrivende bare på 65 % av pensjonsgivende inntekt. Dette gjelder nå: Sykelønn. Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G kr Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. mai Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr = kr Eksempel 2: Utvidet sykelønn I folketrygden kan du kjøpe forsikring for å få høyere dekning og tidligere sykepengeutbetaling. Selv om du øker utbetalingen, vil øvre grense på 6 G gjelde. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag en for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Satser per 1. januar 2011: 65 % fra 1. sykedag:1,9 % 100 % fra 17. sykedag: 2,8 % 100 % fra 1. sykedag: 10,2 % Frivillig yrkesskadetrygd Selvstendig næringsdrivende må kjøpe «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. 2 Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr (6 G) = kr

3 Sykeavbruddsforsikring Selvstendige næringsdrivende og innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G. Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset. For å kunne tegne sykeavbruddsforsikring, må den forsikrede ha rett til sykepenger etter lov om Folketrygd. Karenstiden er 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er 365 dager. en beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Codan Forsikring er leverandør av sykeavbruddsforsikringen. 3

4 Yrkesskadeforsikring frivillig for selvstendig næringsdrivende Selvstendige næringsdrivende kan kjøpe yrkesskadeforsikring på seg selv. Dersom du har ansatte, MÅ du kjøpe yrkesskadeforsikring for dem. Forsikringen gjelder skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Utgiftsdekning Forsikringen dekker utgifter som ikke dekkes av NAV, f eks fysikalsk behandling, legekonsultasjoner og medisiner. Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, gis erstatning for slike utgifter. Inntektstap Det gis erstatning dersom skaden medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse eller tap i en periode med arbeidsavklaringspenger. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning dersom avdøde var eneforsørger. en er kr 995 per årsverk. Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide yrkesskadeforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G 0,5 G 15 G 6,5 G Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, kr 92 per person. Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, kr 15 per G. Codan Forsikring er leverandør av yrkesskadeforsikringen. Oldemors Karjol: «Som en liten bedrift er det viktig å passe på kostnadene. Vi flyttet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til NHO Reiseliv Forsikring og betaler nå bare 30 % av det vi gjorde tidligere.» 4 Kaja Knoph Østlie, innehaver av restauranten Oldemors Karjol på Jevnaker.

5 Fritidsulykkesforsikring tillegg til yrkesskadeforsikring Fritidsulykkesforsikringen dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som skjer på arbeid i arbeidstiden. Forsikringen har tilnærmet samme dekning som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker deg og ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om ansatte er på jobb eller har fritid. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Ansatte 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G en er kr 690 per ansatt. Du kan kjøpe forsikringen bare for deg, for samtlige ansatte, eller kun på navngitte ansatte. Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide fritidsulykkesforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, pris kr 92 per person Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet, pris kr 15 per G Økt forsikringssum for dødsfall, pris kr 15 per G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G Codan Forsikring er leverandør av fritidsulykkesforsikringen. Reiseforsikring NHO Reiselivs reiseforsikring har den laveste prisen og de beste vilkårene i markedet. Du kan velge kun tjenestereise, eller en forsikring som også dekker ferie- og fritidsreiser for deg selv og for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv, og det er ingen egenandel ved skade. Kr 411 per person for tjenestereise. Kr 797 per person for tjenestereise/ferie/fritid. Du kan kjøpe forsikringen bare for deg, for samtlige ansatte, eller kun på navngitte ansatte. Chartis Europe er leverandør av reiseforsikringen. 5

6 Behandlingsforsikring viktig for selvstendig næringsdrivende Med helseforsikring er du og de ansatte sikret rask behandling. Etter henvisning til videre behandling fra lege vil en kvalifisert sykepleier tilrettelegge og følge opp behandling, undersøkelse, operasjon og rehabilitering. Forsikringen dekker blant annet: Spesialistbehandling Undersøkelse og behandling hos spesialist innen 10 virkedager. Sykehusbehandling Medisinsk og kirurgisk sykehusbehandling ved et av de private sykehusene i selskapets nettverk innen 20 virkedager. Billeddiagnostikk CT, MR, røntgen og klinisk mammografi innen 5 virkedager. Fysioterapi, kiropraktor, naprapat og manuellterapeut Inntil 12 behandlinger per forsikringstilfelle innen 5 virkedager. Psykolog Inntil 10 konsultasjoner innen 5 virkedager. Ved krisetilfeller, kontakt med psykolog innen 24 timer. Reiseutgifter og overnatting Gjelder til og fra behandling. Selskapet ordner det praktiske rundt billettbestilling til transport samt overnattinger. Ingen helseerklæring Behandlingsforsikringen etableres uten helseerklæring. En karenstid på ett år gjelder. En person som har hatt en sykdom før forsikringen ble tegnet, må ha vært uten journalført behandling og medisinering i en sammenhengende periode på 1 år fra siste konsultasjon, før forsikringen kan benyttes for denne lidelsen. Du kan kjøpe forsikringen for deg selv, for alle ansatte eller kun for navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). Ektefelle / samboer kan kjøpe forsikringen til samme pris. Kr Beregninger foretatt av SINTEF viser at hver sykefraværsdag koster i snitt norske virksomheter kr per ansatt per dag. Her kan det være mye penger å spare. Forsikringen har ingen egenandel. Sparebank 1 Skadeforsikring er leverandør av behandlingsforsikringen. 6

7 Dødsfallsforsikring Dødsfallsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom du eller en forsikret ansatt dør, uansett dødsårsak. Forsikringssummen er konstant frem til utgangen av det året den forsikrede fyller 67 år. Forsikringen kan kjøpes av selvstendige næringsdrivende og for ansatte. Helseerklæring må fylles ut av ansatte i bedrifter med under 10 ansatte. Det er krav til at ansatte må være 100 % arbeidsføre og at arbeidsgiver bekrefter dette ved etablering. Du kan selv velge forsikringssum ved dødsfall. NHO Reiseliv har valgt tre standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. Forsikringssum i G 10 G Forsikringssum i kr 20 G G G = grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai NB! Dødsfallsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring og gjeldsforsikring. Ved å tegne dødsfallsforsikring, skaper bedriften trygghet for den ansatte og deres familier. en beregnes blant annet ut fra alder, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Codan Forsikring er leverandør av dødsfallsforsikringen. Praktiske opplysninger NHO Reiseliv Forsikring betjenes av Bafo Forsikringsmegling AS som er en uavhengig forsikringsmegler. Forsikringsavtalen inngås mellom bedriften og de forsikringsselskapene som NHO Reiseliv har inngått avtaler med. Rådgivning, formidling og service håndteres av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. ene som er oppgitt i denne brosjyren inkluderer honorar til Bafo Forsikringsmegling AS, etter avtale med NHO Reiseliv. Honoraret splittes særskilt på fakturaen. 7

8 Forbehold Informasjonen i denne brosjyren er generell informasjon og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve erstatning. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Kontaktinformasjon NHO Reiseliv Forsikring v/ Bafo Forsikringsmegling AS. Kontaktperson; Alexandra Buan, Bafo Forsikringsmegling Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo. Telefon: E-post:

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer