Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013"

Transkript

1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

2 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette er priser som forsikringsselskapene gir fordi vi er mange medlemsbedrifter. Noen har kuttet kostnadene over 30% Reduksjoner i forsikringskostnadene er en av de største fordelene gjennom medlemskapet i Bedriftsforbundet. Noen har redusert kostnadene med 15 %, andre med over 30 %. Forutsetningen er at forsikringsdekningen skal være den samme, eller bedre. Svært gode vilkår Pris og vilkår er viktig ved valg av forsikringsselskaper. Vi har fremforhandlet unike fordeler for småbedrifter, herunder flåteavtale på bil (fri kjørelengde og ikke bonustap ved skade) og ikke krav til helseerklæring på de fleste personalforsikringene. I tillegg legger vi vekt på selskapenes soliditet, og ikke minst den service de yter ved skadeoppgjør. Du får hjelp av profesjonelle forsikringsrådgivere Målet er at du skal bruke minst mulig tid og krefter på forsikring. Bedriftsforbundet forsikring er spesialist på forsikring av småbedrifter. Våre rådgivere går igjennom behovene og skreddersyr en forsvarlig pakke. Kostnadsfritt, selvsagt. Vi har alle forsikringene du trenger Bedriftsforbundet forsikring er en totalleverandør. Det betyr at vi kan håndtere alle forsikringer du trenger i bedriften, både person-, pensjon-, og skadeforsikring. Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. I denne spesialbrosjyren for selvstendig næringsdrivende har vi også tatt med rettighetene du har i folketrygden. De er grunnmuren i det økonomiske sikkerhetsnettet, medlemsforsikringene er overbygningen. Med vennlig hilsen Bedriftsforbundet Lars-Erik Sletner adm. dir. Folketrygden Ved å være bevisst hvilke trygderettigheter du har, kan du kjøpe akkurat de personforsikringene du trenger i tillegg for å dekke ditt behov. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Men til forskjell fra mange ansatte som gjennom tariffavtale har rett til full lønn under sykdom, er ytelsene til næringsdrivende bare på 65 % av pensjonsgivende inntekt. Sykelønn Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G kr Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. mai 2013 Eksempel: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr (6 G) = kr Utvidet sykelønn I folketrygden kan du kjøpe forsikring for å få høyere dekning og tidligere sykepengeutbetaling. Selv om du øker utbetalingen, vil øvre grense på 6 G gjelde.. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Prisen for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Satser per 1. januar 2013: 65 % fra 1. sykedag: 1,8 % 100 % fra 17. sykedag: 2,7 % 100 % fra 1. sykedag: 10,0 % 2

3 Frivillig yrkesskadetrygd Selvstendig næringsdrivende må kjøpe «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. Bedriftsforbundets forsikringer gir økt trygghet Folketrygdens standard rettigheter til sykelønn og utvidelsene av denne er ment å sikre inntekt ved eget sykefravær. For mange vil dette likevel ikke være tilstrekkelig for å kompensere for det økonomiske tapet som oppstår. Mange har inntekt som overstiger folketrygdens øvre grense på 6 G (kr ) mens andre har faste driftskostnader som løper selv når virksomheten ikke har inntekt. Andre igjen driver en type virksomhet der et lengre fravær, for eksempel ved at man venter på time for spesialistvurdering eller oppstart av behandling, vil innebære store økonomiske konsekvenser. Bedriftsforbundet tilbyr forsikringsordninger som reduserer slike utfordringer for selvstendig næringsdrivende. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring er utviklet for selvstendig næringsdrivende, samt for innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved egen sykdom. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan dekkes Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag Dagpengene varierer etter inntekten, og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset For å kunne tegne sykeavbruddsforsikringen er det en forutsetning at man har rett til sykepenger etter Lov om folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er vanligvis på 365 dager. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Pensjon i folketrygden Folketrygden ble innført i 1967 for å sikre alle norske statsborgere en minimum levestandard som pensjonister. Folketrygdens pensjonsregler er endret flere ganger noe som har medført at mange må forvente lavere pensjonsytelser i fremtiden. Alderspensjon Er du født før 1953 har du full opptjening etter gamle regler. De er slik: De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir. Full alderspensjon krever 40 års opptjening. Er du født etter 1963 tjener du opp rettigheter til pensjon etter nye regler. De er slik: Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Pensjonsopptjeningen din skjer gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning som blir regulert hvert år. Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G. Er du født i årene mellom 1953 og 1963 skjer pensjonsopptjeningen som en kombinasjon av de to systemene. Uførepensjon Uførepensjon beregnes på samme måte som alderspensjon. Blir du arbeidsufør tidlig i yrkeslivet får du godskrevet fremtidig opptjening av pensjonspoeng. Dette gir deg en uførepensjon omtrent på nivå med det du ville fått i alderspensjon, om du hadde vært arbeidsfør fram til pensjonsalderen. Tjenestepensjon I 2006 vedtok Stortinget Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Loven pålegger arbeidsgivere med ansatte å etablere tjenestepensjon. Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Dette er en frivillig ordning. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. I tilknytning til tjenestepensjonen må du også tegne en forsikringsdekning innskuddsfritak (obligatorisk). Dersom du blir arbeidsufør helt eller delvis etter 12 måneders sykmelding, vil forsikringsselskapet på gitte vilkår fortsette sparingen for deg. Sparing til alderspensjon Bedriftsforbundets tjenestepensjon er tilpasset minimumskrav i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon som krever at et foretak må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for ansatte. Det kan avtales høyere sparing. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Minimumskrav til tjenestepensjonen inkluderer forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til din pensjonskonto dersom du blir ufør. Det kreves ingen helseopplysninger ved etablering av ordningen, men du må være fullt arbeidsdyktig. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale da det kun er to måneders oppsigelsestid. Dersom avtalen sies opp for eksempel 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai. 3

4 Uførepensjon - ikke krav til helseerklæring Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til tjenestepensjon. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Du kan selv bestemme størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Dersom du blir delvis arbeidsufør, blir uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. Personforsikringer Bedriftsforbundet har en rekke forsikringer som gir erstatning ved ulykker og sykdommer som medfører invaliditet, arbeidsuførhet eller som gir erstatning til etterlatte etter dødsfall. Ut fra ditt eget og din families behov tilbyr vi alt fra enkeltstående forsikringer til komplette personforsikringsløsninger. Yrkesskadeforsikring - reise til og fra jobb inkludert! Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. For selvstendig næringsdrivende er det frivillig å ha yrkesskadeforsikring. Sammen med folketrygdens ordninger med Sykelønn og Frivillig trygd, gir dette en god løsning som sikrer økonomisk trygghet ved yrkesrelaterte skader. Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende er et tillegg som kjøpes hos NAV. Denne gir trygde- og andre særrettigheter i folketrygden ved yrkesskade og utfyller den frivillige yrkesskadeforsikringen Bedriftsforbundet tilbyr. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som de forsikrede påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Bedriftsforbundets yrkesskadeforsikringer er utvidet til å dekke reiser til og fra jobb, noe som ikke er standard i markedet. Da er du og dine ansatte sikret erstatning dersom skade skjer på vei direkte til og fra jobb. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte utgifter Fremtidige utgifter Inntektstap Tap i fremtidig inntekt Ménerstatning Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Forsikrede 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G G Dødsfallserstatning Tilleggsdekninger Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G 15,5 G 6,5 G Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring. Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som kun dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å gi bedre og mer utfyllende personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker den forsikrede ved ulykker hele døgnet. Du unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om forsikringen gjelder i henhold til lov om yrkesskade for de som 4

5 er forsikret. Erstatning Tilfaller Forsikringssum Menerstatning Forsikrede 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G Dødsfallserstatning Tilleggsdekninger Annen sykdom Forsikringen dekker sykdommer som ikke godkjennes som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Dersom du vil sikre deg eller dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, bør du kjøpe denne forsikringen som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. Hva dekkes? Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Fritidsulykkesforsikringen leveres av Protector Forsikring. Minimum 22 G og maksimum 30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, avhengig av inntekt og alder 4,5 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet, som nedtrappes etter graden av invaliditet Gruppelivsforsikring Denne forsikringen kan etableres for deg som selvstendig næringsdrivende, selv om du er eneste person i foretaket. Gruppelivsforsikring dekker engangserstatning ved dødsfall. Det er også vanlig å inkludere uføredekning ved varig arbeidsuførhet. Dødsfall Hvis en forsikret dør vil det bli utbetalt en engangserstatning til etterlatte, uansett årsak til dødsfallet. Forsikringssummen som utbetales kan være konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Arbeidsuførhet Forsikringen kan også inkludere en uføredel som gir ansatte rett til erstatning ved minst 50 % varig arbeidsuførhet, uavhengig av årsak. Forsikringssummen ved uførhet er lik den ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Dekningen gjelder til fylte 60 år. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ikke krav til at du må fylle ut helseerklæring, men du må være fullt arbeidsdyktig. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Premien innberettes som lønn og er skattepliktig. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Forsikringssummer Tabellen under viser et utvalg forsikringssummer basert på grunnbeløpet i folketrygden og hva dette tilsvarer i kroner. Antall G Kroner Antall G Kroner 5 G G G G G G Gruppelivsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Erstatning Tilfaller Forsikringssum Menerstatning Forsikrede 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G Tilleggsdekninger - alternativer Det er mulig å øke forsikringssummen for medisinsk invaliditet. I tillegg er det mulig å redusere ytelsene ved ervervserstatning for å oppnå lavere pris. Kortversjon Beskrivelsen av forsikringsproduktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Annen sykdom leveres av Protector Forsikring. 5

6 Reiseforsikring Vår reiseforsikring har lav pris og gode vilkår. Du kan velge kun tjenestereise, eller en forsikring som også dekker ferie- og fritidsreiser for deg selv og for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/ fritid dekkes i 90 dager. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv, og det er ingen egenandel ved skade. Du kan kjøpe forsikringen bare for deg, for samtlige ansatte, eller kun på navngitte ansatte. AIG er leverandør av reiseforsikringen. Øvrige forsikringer Bedriftsforbundet har utviklet et samlet tilbud av forsikringer. I tillegg til de forsikringene du har lest om foran i denne brosjyren, kan du også kjøpe bedriftsforsikring kjøretøyforsikring ansvarsforsikring Ta kontakt med Bedriftsforbundet Forsikring om du ønsker å få et tilbud på disse forsikringene. Helseforsikring - ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er du som selvstendig næringsdrivende sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at du kan komme raskt tilbake i jobb. Du får Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 virkedager Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist Ubegrenset fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist Kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege Oppfølging og rådgivning av én tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa. Et uavhengig medisinsk råd som kvalitetssikrer de sykehus og leger som selskapet benytter Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Slik fungerer helseforsikringen Har du fått henvisning til spesialist sendes denne inn til Vertikal sammen med en fullmakt som lastes ned på selskapets hjemmeside Selskapet dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik, uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Ansatte over 67 år kan søke særskilt om å tegne forsikringen. Søknaden blir avgjort etter individuell vurdering av nødvendige helseopplysninger. Søknaden innvilges for ett år av gangen. For eksisterende medlemmer fornyes avtalen automatisk, selv om man har passert 67 år, forutsatt at forsikringsdekningen har vært sammenhengende. Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Codan.. 6

7 Dette er Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for mindre bedrifter. Det er tøft å drive små bedrifter lønnsomt i Norge i dag. Derfor er vi til for deg som er bedriftsleder. Vi driver politisk press for at du som bedriftsleder skal få et godt grunnlag for å drive lønnsomt og kunne ekspandere om du ønsker det. Ta kontakt med oss før problemene dukker opp. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning per telefon og e-post. Vi kan også representere bedriften din rettslig til en gunstig pris. Du får tilgang til verktøykassen vår med blant annet maler for brev og ulike kontrakter som er nyttige for deg når du inngår avtaler med kunder og leverandører. Vårt medlemsblad «Din Bedrift» kommer ut fire ganger i året med nyheter og nyttige tips som er relevant for bedriftsledere. Du får blant landets beste forsikringer for mindre bedrifter. Vi tilbyr kurs, lokallagsmøter og andre arrangementer over hele landet. Du får tilgang til en rekke fordelsavtaler innenfor f eks kontor- og datamateriell, emballasje og storhusholdningsartikler, drivstoff og fyringsolje, mobiltelefoni, egeninkasso, kortinnløsning. Kontingenten avhenger av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen. Se satsene på Gratis rådgivning hos Bedriftsforbundet Forsikring Bedriftsforbundet Forsikring ved Bafo Forsikringsmegling AS er en uavhengig forsikringsrådgiver som har fokus på behovene i små og mellomstore bedrifter. Vi har fremforhandlet et komplett tilbud til Bedriftsforbundets medlemsbedrifter. Fire erfarne forsikringsrådgivere står til medlemmenes disposisjon. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått samarbeidsavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bafo Forsikringsmegling AS. Tlf: Faks: E-post: Se også forsikringsportalen på 7

8 Bedriftsforbundet Forsikring Boks 1344, Vika, 0113 Oslo Tlf E-post: Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Tlf E-post: Avdelingskontor: Nordre gate 7, 7011 Trondheim Redaksjon: Bedriftsforbundet Forsikring Publisert: Bedriftsforbundet

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer