Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services"

Transkript

1 Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring i Songa Services AS 6 4. Personalforsikring Songa Services AS Yrkesskade/-sykdom Utvidelser i forsikringsdekningen Lisensforsikring Gruppelivsforsikring Oversikt personalforsikringer Helseforsikring Reiseforsikring Skatt Private forsikringer 25 2

3 Kjære medarbeider Dette informasjonsheftet gir en oversikt over forsikringene som Songa Services AS har tegnet for deg. Forsikringene kommer i tillegg til utbetalinger fra Folketrygden og er viktige goder som du bør være kjent med. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og familien din. Dine nærmeste bør også lese heftet, fordi det angår dem. Informasjonsheftet gir en forenklet beskrivelse av forsikringene, men er ikke et juridisk bindende dokument. Ved eventuell tvil er det avtalenes tekster og vilkår som gjelder. De forsikringene som Songa Services AS har tegnet for deg er Pensjonsforsikring Personalforsikring Gruppelivsforsikring Helseforsikring Reiseforsikring Skulle du ha spørsmål i forbindelse med forsikringene, ber vi om at du tar kontakt med: Karianne Smørsgård Tlf.nr e-post: Bjørg Ueland Tlf.nr e-post: Eller vår forsikringsmegler, Willis AS Kristin Terjesen Tlf. nr e-post: Mia Birkelid Tlf. nr e-post: 3

4 Pensjonsforsikring i Folketrygden Folketrygden Folketrygdens grunnbeløp - G - er pr. 1. mai 2008 kr ,-. Pensjonene i folketrygden fastsettes og reguleres i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G) og inntektsnivået ditt. Det kreves 40 års opptjening for å få full pensjon. De 20 beste årene er avgjørende for hvor stor pensjonen din blir. Lønn mellom 6 G og 12 G medregnes med 1/3. Lønn over 12 G blir ikke regnet med. For å få eksakt oversikt over dine faktiske rettigheter i folketrygden, kan du henvende deg til trygdekontoret (NAV) i kommunen der du bor. Alderspensjon Alderspensjonen i Folketrygden, består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Grunnpensjonen er 1 G for enslige pensjonister, og 85% av G for gifte og samboere. Tilleggspensjonen er avhengig av inntekten din og hvor mange opptjeningsår du har. Uførepensjon Ved 100 % ervervsuførhet (tap av fremtidig inntekt) vil uførepensjonen være ca 66% av lønn inntil 12 G. Dette blir beregnet ut fra inntekt i de årene du har vært i arbeid. For å få rett til uførepensjon kreves minst 50 % varig ervervsuførhet. I tillegg blir det gitt 25 % av G for hvert barn under 18 år. 4

5 Pensjonsforsikring i Folketrygden Ektefellepensjon Ektefellepensjonen (gjenlevende) er behovsprøvd og faller bort hvis ektefelle gifter seg igjen. For å ha rett til ektefellepensjon må ett av disse kravene være oppfylt: Dere må ha vært gift i minst 5 år eller har felles barn Dere må ha vært samboere med felles barn Dere må ha vært registrerte partnere i minst 5 år Barnepensjon Barnepensjon blir gitt til barn under 18 år som mister en av foreldrene sine. Pensjonen utgjør 40 % av G for det yngste barnet og 20 % av G for hvert av de andre barna. Dersom begge foreldrene faller fra, gjelder gunstigere betingelser. Pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn Vi viser til egen brosjyre når det gjelder rettigheter fra Pensjonstrygden for sjømenn. Denne kan du få ved å ta kontakt med forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland. Eventuelt kan du gå inn på følgende internettadresser : Norsk versjon Engelsk versjon 5

6 Pensjonsforsikring Ytelser fra arbeidsgiver og betalt av arbeidsgiver Songa Services AS har tegnet kollektiv pensjonsforsikring i Vital for sine ansatte. Denne kommer i tillegg til utbetalinger fra Folketrygden/Pensjonstrygden for sjømenn. Du vil hvert år få et forsikringsbevis fra forsikringsselskapet som viser hvilke ytelser du er berettiget til i forhold til nåværende lønnsnivå og gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få fulle pensjoner fra Vital kreves 30 års opptjeningstid. Videre baserer beregningene fra Vital seg på forventet ytelse fra Folketrygden / Pensjonstrygden for sjømenn, gitt full opptjeningstid der. Medlemskap Alle ansatte med minst 20% stilling innmeldes ved ansettelse, såfremt arbeidstiden overstiger 20% av normalt årsverk. Innmelding krever medlemskap i Folketrygden./Pensjonstrygden for sjømenn. Alderspensjon Tilleggspensjon fra 60 år Tilleggspensjonen utbetales fra fylte 60 år og skal sammen med pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn utgjøre ca 60% av lønn inntil 12G. Tjenestepensjon fra 67 år Det er iverksatt en tjenestepensjonsordning som utbetales fra fylte 67 år. Denne skal sammen med utbetaling fra Folketrygden utgjøre ca 60% av lønn inntil 12G. Utbetalingen er livsvarig. 6

7 Pensjonsforsikring AFP + 1G fra 60 år De som pr. 1. juni 2004 har fylt 50 år skal sikres en tilleggsytelse til sjømannspensjonen og tilleggspensjonen, som gjør at den som fratrer ved fylte 60 år skal få en totalytelse som minst tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset oppad til 66% av regulativlønn inntil 12G. Ordningen gjelder også nyansatte i samme aldersgruppe som dem som omfattes av denne ordningen. For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker på overenskomsten mellom NR og fagforeningene og dessuten; ha fylt 60 år ha vært ansatt i bedriften i de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten Ansatte som har sluttet i bedriften med denne ordningen kan ikke; ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse ha lønnsinntekt over 2G pr. år etter fratredelse Merknad Oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt i perioden gjeninntakelsesretten gjelder, har også rett til denne ordningen, forutsatt at vilkårene nevnt over er oppfylt. Hovedregelen er at arbeidstakere skal være reell arbeidstaker på avgangstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden maks 52 uker. 7

8 Pensjonsforsikring Medlemskap ved uttak av AFP Dersom du fratrer med AFP vil du opprettholde medlemskap i Songa Services sin ordinære tjenestepensjonsordning fra 67 år. Ansatte på mobil installasjon vil etter fratreden under ordningen tilsvarende AFP ikke opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til ordinær pensjonsalder ved 67 år. For å opptjene pensjonspoeng i denne perioden må du ha en arbeidsinntekt (utenom pensjonen) på minimum 1G pr. år. 8

9 Pensjonsforsikring Uførepensjon Uførepensjon utbetales når rehabiliterings-/attføringsperioden er over. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen (60% av lønn inntil 12). Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10% for hvert barn (inntil 21 år) inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Utmelding før pensjonsalder Dersom du slutter i Songa Services AS før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Du har eiendomsrett til de oppsparte midlene hvis du har vært medlem i pensjonsordningen i minst 1 år. Dette kalles fripolise og er en fullt betalt forsikring. Uavhengig om du har rett til fripolise vil du alltid få tilbud om å fortsette forsikringen ved egne premieinnbetalinger. 9

10 Personalforsikring Personalforsikring Denne forsikringen er tegnet i TrygVesta og gjelder alle ansatte. Enkelte dekninger krever at den ansatte er medlem av Folketrygden. Ved opptakelse i personalforsikringen gjelder de vilkår om arbeidsdyktighet i.h.t. forsikringsvilkårene for dekning ut over yrkesskade-/trygghetsforsikringen. Dersom den ansatte ved innmelding i ordningen hadde en sykdom eller lyte og som det antas at han/hun kjente til og som innen to år medfører uførhet gjelder ikke forsikringen i slike tilfeller. I henhold til tariffavtale er du omfattet av Trygghetsforsikringen Trygghetsforsikring omfatter to forskjellige vilkårssett; Lov om yrkesskade og trygghetsvilkår. Ved yrkesskade/yrkessykdom vil erstatning bli beregnet etter de vilkår som gir høyest erstatning Formål Forsikringen skal gi økonomisk støtte ved: Medisinsk invaliditet Dvs. varig skade eller lyte som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten (f. eks. hvis du mister en hånd). Ervervsuførhet Dvs. tap av evne til å ha lønnet arbeid (eller fremtidig inntekt). Død Først og fremst er det inntektstap og merutgifter som blir erstattet i form av engangsbeløp. Forsikringssummen(e) fastsettes i henhold til folketrygdens grunnbeløp G og reguleres etter den til enhver tid gjeldende G. 10

11 Personalforsikring I hvilke tilfeller er du dekket av forsikringen? Forsikringen gjelder: Hvis yrkesskade/yrkessykdom skulle føre til medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død. Yrkesskade/yrkessykdom er skade eller ulykke som skjer på arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet. Forsikringen gjelder også for sykdommer som kan defineres som yrkessykdommer. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel- /skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Hvis det skulle skje en annen ulykke i fritiden, som fører til medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død. En slik fritidsskade må være forårsaket av en plutselig og ufrivillig hendelse. Ved annen sydom enn yrkessykdom som fører til død. Død er dekket uansett årsak. Tap av helseattest. Dette oppstår dersom du p.g.a. ulykke eller sykdom får inndratt helseattesten med varig virkning. 11

12 Personalforsikring Hva kan du få i erstatning ved yrkesskade eller yrkessykdom? Erstatning for påførte merutgifter (f. eks. utgifter til medisiner etc.) frem til oppgjørstidspunktet. Disse beregnes individuelt. Erstatning for fremtidige merutgifter (f. eks. utgifter til medisiner etc.). Disse beregnes også individuelt. Erstatning for medisinsk invaliditet. Erstatningen fra Trygghetsforsikring utgjør normalt 7 G, men er utvidet til 30 G ved 100 % medisinsk invaliditet. Er invaliditetsgraden lavere enn dette, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningen er også avhengig av alder. Erstatning for tap i inntekt frem til oppgjørstidspunkt. Dette beregnes individuelt og dekker faktisk tap. Erstatning for ervervsuførhet. Erstatningen utgjør G ved 100 % varig ervervsuførhet. Erstatningens størrelse er avhengig av inntekt, alder og uføregrad. Uføregraden fastsettes ut fra den gjenværende muligheten for lønnet arbeid. Erstatning blir beregnet etter de vilkår (Trygghetsforsikring/Lov om yrkesskadeforsikring) som gir høyest utbetaling Lov om yrkesskadeforsikring: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7G. Er du yngre får du høyere erstatning og er du eldre får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 10G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 45/46 år. 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder

13 Personalforsikring Trygghetsvilkår: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 55 år og lønn inntil 7G. Er du eldre får lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 55 år. 35 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 12 G Alder Barnetillegg ved død. Erstatning blir gitt for barn under 20 år. Det reduseres gradvis fra 6,5 G for barn under 1 år, til 1G for ungdom på 19 år. Erstatningen utbetales til barnet. Erstatning til etterlatte. Ved død som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom utbetales erstatning på 20 G til ektefelle, samboer eller partner (gruppelivsforsikring, se også egen informasjon på side 16). Utgifter i forbindelse med dødsfall erstattes med 0,5 G. Erstatning for arbeid offshore. Ved med. inv. eller død som følge av yrkesulykke som skjer ved arbeid offshore utbetales erstatning på 40 G. 13

14 Personalforsikring Hva kan du få i erstatning ved annen ulykke? Erstatningen utgjør 30 G ved 100 % medisinsk invaliditet ved ulykke i fritiden. Er invaliditetsgraden lavere enn dette, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningen utgjør G ved 100 % varig ervervsuførhet som følge av ulykke i fritiden. Erstatningens størrelse er avhengig av inntekt, alder og uføregrad. Trygghetsvilkår: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 55 år og lønn inntil 7G. Er du eldre får lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 55 år. 35 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 12 G Alder Erstatning til etterlatte. Ved død som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom utbetales erstatning på 20 G til ektefelle, samboer eller partner (gruppelivsforsikring, se også egen informasjon på side 16). Barnetilegg ved død. Erstatning blir gitt til barn under 20 år. Det reduseres gradvis fra 3G for barn under 4 år, til 0,5G for barn på 20 år. 14

15 Personalforsikring Lisensforsikring (tap av helseattest) Ved permanent tap av helseattest p.g.a. erstatningsmessig skade eller sykdom slik at du ikke lenger kan gjøre tjeneste om bord, utgjør erstatningen fra lisensforsikringen 8G. Dette gjelder også selv om skadelidte kan få annet arbeid i land. Erstatningen er avhengig av alder og reduseres årlig med 5% fra fylte 56 år. For ansatte på mobile installasjoner opphører lisensforsikringen ved fylte 60 år. Hva gjør du hvis du blir utsatt for en skade? Hvis du kommer ut for en skade som kan være dekket av personalforsikringen, tar du / dine pårørende snarest kontakt med Forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland. Hva skjer ved utmelding? Hvis du slutter i Songa Services AS, gjelder personalforsikringen til og med din siste ansettelsesdag. 15

16 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen er plassert hos TrygVesta. Formål Gruppelivsforsikringen skal sikre økonomisk trygghet og handlefrihet for dine nærmeste dersom du skulle falle fra. Hvem er med i forsikringen? Forsikringen omfatter alle ansatte som er under 67 år. Nye arbeidstakere skal tas opp i forsikringen den dagen de tiltrer i stillingen. Forsikringssummer Gruppelivsforsikringen gir rett til utbetaling av en forsikringssum ved arbeidstakerens død. Ved dødsfall uansett årsak i forsikringstiden er forsikringssummen 20G. Hvem får erstatningen? Ved dødsfall i forsikringstiden har følgende rett til forsikringssummen i prioritert rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer/livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Samboer defineres med felles adresse, registrert i Folkeregisteret i minst 2 år, eller felles barn. 16

17 Gruppelivsforsikring Hva skjer ved utmelding? Hvis du slutter i Songa Services AS gjelder gruppelivsforsikringen til og med din siste ansettelsesdag. Hvis du slutter før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell dødsfallsforsikring (fortsettelsesforsikring) med samme forsikringssum som du hadde gjennom Songa Services AS. Hvis du tegner dette i løpet av 6 måneder etter at du mottok tilbud om en slik forsikring, er det ikke nødvendig med helseerklæring. 17

18 Oversikt personalforsikring Oversikt over personalforsikringer gjennom Songa Services AS Medisinsk invaliditet Arbeidsuførhet Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Annen Yrke Fritid Yrke Annen Yrke Fritid Yrke Annen 30G 30G 30G 22-30G 22-30G 22-30G 20G 0,5G 6,5G 20G 20G 0,5G 6,5G 20G 1 G = kr pr. 1. mai

19 Helseforsikring Helseforsikring Songa Services AS har tegnet helse/sykeforsikring sine ansatte. Helse/sykeforsikringen for UK ansatte er plassert i Europeiske og for norske ansatte er denne plassert i Vertikal. Det er krav om 100% arbeidsdyktig ved ansettelse. Helseforsikring UK ansatte Helse/sykeforsikringen i Europeiske gjelder ved nødvendig og vanlig medisinsk behandling på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, eventuelt forverring av eksisterende/kronisk lidelse som krever akuttbehandling. Den dekker også hjemtransport / medisinsk evakuering. Sykehusopphold og dagkirurgi Poliklinisk behandling inntil kr pr forsikret pr forsikringsår konsultasjon hos allmennlege/spesialist fysioterapi, kiropraktor psykiatrisk behandling medisiner, vaksiner o.l Organisering/bestilling av behandling, reiser og opphold gjennomføres i samråd med Europeiske og den ansatte. Ingen egenandel Når du trenger behandling, ring Europeiske :

20 Helseforsikring Helseforsikring norske ansatte Helse/sykeforsikring i Vertikal innebærer Diagnose/utredning innen 10 virkedager hos spesialist Behandling-/operasjonsgaranti innen 28 dager Fysioterapi, kiropraktikk, manuell terapuet, naprapat og oseopat ubegrenset behandlinger etter henvisning fra spesialistlege. Psykolog : 6 konsultasjoner Organisering/bestilling av behandling, reiser og opphold gjennomføres av Vertikal i samråd med den ansatte. Utgifter til behandling, reise og opphold er dekket Ingen egenandel Når du har vært hos lege og trenger videre behandling ring : Vertikal sin medisinske assistanse telefon : Vertikal Partner Ektefelle/samboer kan tegne tilsvarende forsikring til samme vilkår og pris som ansatte. Årlig premie kr Det kreves ingen helseerklæring. Vertikal Barn Barn (til og med fylte 18 år) av ansatt i Songa Services AS kan tegne tilsvarende helseforsikring med 20 dagers garanti til kr. 800 pr. barn. 20 dagers garanti til kr. 800 pr barn 20

21 Reiseforsikring Songa Services AS har tegnet reiseforsikring sine ansatte. Reiseforsikringen er plassert i Europeiske, men med noe ulike dekning for UK ansatte og norske ansatte. Reiseforsikringen for UK ansatte : Tjenestereise Ferie- og fritidsreise inklusiv familie (barn inntil 20 år) Forsikringen er plassert i Europeiske. Forsikringen gjelder på alle tjenestereiser med ubegrenset varighet, samt på alle ferie- fritidsreiser for deg og din familie av inntil 60 dagers varighet. Reiser dere lengre enn 60 dager, må det tegnes tilleggsforsikring. Skal du på lengre arbeidsopphold utenfor UK/Norge, kontakter du personalfunksjonen i Songa Services AS for avklaring av nødvendig forsikringsdekning. Forsikringen dekker reisegods, reisesyke inkl. hjemtransport, arbeidsgivers effekter, reiseansvar, rettshjelp, avbestilling og ulykke. Maksimumbeløp er angitt på forsikringsbeviset. Hva forsikringen bl.a omfatter: Innboforsikring kr Privat reisegods kr en person kr familie Forsinket reisegods kr tjenestereise kr feriereiser etter 4 timer Arbeidsgivers effekter kr Hjemkallelse /returreise kr Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr pr. person kr maks pr. skadetilfelle 21

22 Reiseforsikring Reiseforsikringen for norsk ansatte : Tjenestereise Ferie- og fritidsreise inklusiv familie (barn inntil 20 år) Forsikringen er plassert i Europeiske. Forsikringen gjelder alle ansatte med familie som er medlem av folketrygden, har bostedsadresse i Norden, og er registrert i folkeregisteret. Ektefelle/samboer må ha samme adresse i folkeregisteret som den ansatte. Forsikringen dekker alle reiser for deg og din familie begrenset til maksimum 45 dager pr. enkeltreise. Reiser du lengre enn 45 dager, må det tegnes tilleggsforsikring. Skal du på lengre arbeidsopphold i utlandet, kontakter du personalfunksjonen i Songa Services AS for avklaring av nødvendig forsikringsdekning. Forsikringen dekker reisegods, reisesyke inkl. hjemtransport, arbeidsgivers effekter, reiseansvar, rettshjelp, avbestilling og ulykke. Maksimumbeløp er angitt på forsikringsbeviset. Hva forsikringen bl.a omfatter: Privat reisegods kr en person kr familie Forsinket reisegods kr tjenestereise kr feriereiser etter 4 timer Arbeidsgivers effekter kr Reisesyke ubegrenset sum Hjemtransport ubegrenset sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr pr. person kr maks pr. skadetilfelle 22

23 Skatt Hva blir du skattlagt for? Pensjonsforsikring Innskudd i pensjonsordningen er ikke innberetningspliktig. Det gjelder også premie innbetalt til uførepensjonen. Pensjon skattlegges ved utbetaling. Personalforsikring Lov om yrkesskadeforsikring/trygghetsforsikringen pålegger bedrifter å forsikre de ansatte i arbeidstiden, på arbeidsstedet og når de er i arbeid. Premien for yrkesskade/yrkessykdom føres ikke som lønn for deg som arbeidstaker og skal ikke beskattes. Dekninger utover dette, som fritidsulykke, er et gode du får som ansatt og som bedriften din betaler for deg. Dette er oppgavepliktig og må følgelig beskattes som arbeidsinntekt. Utbetaling beskattes ikke. Lisensforsikring Premie for lisensforsikring føres som lønn for den enkelte arbeidstaker. Ved eventuell utbetaling er forsikringssummen fritatt for inntektsbeskatning. Gruppelivsforsikring Premie til gruppelivsforsikringen føres som lønn for den enkelte arbeidstaker. Ved en eventuell utbetaling er forsikringssummen fritatt for inntektsbeskatning. 23

24 Skatt Helseforsikring Premie til helseforsikring føres som lønn for den enkelte arbeidstaker, og er dermed oppgavepliktig. Reiseforsikring Premie for tjenestereise føres ikke som lønn for den enkelte arbeidstaker. Premie for ferie-fritidsreise er imidlertid en gode som bedriften din betaler for deg. Dette er oppgavepliktig og må følgelig beskattes som arbeidsinntekt. 24

25 Annet Dine private forsikringer Forsikringene du har gjennom Songa Services AS er omfattende, men kan selvfølgelig ikke dekke alle dine behov. De omfatter ikke hus, hjem, bil, båt, hytte eller andre eiendeler. Kan hende er din situasjon slik at du også ønsker å ha en egen livsforsikring i tillegg til den kollektive. Pensjonsforsikring er ett annet område som kan være relevant for deg. Du får et grunnlag for å vurdere ditt forsikringsbehov hvis du stiller deg spørsmålene: Hvordan blir min eller familiens økonomi hvis jeg dør eller blir arbeidsufør i morgen? Hva om dette skulle skje med min ektefelle/samboer? Forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland, hjelper deg med svarene og gir råd hvis du ønsker det. Vi gjør oppmerksom på at dersom det er feil i brosjyren er det forsikringsavtalen og vilkår som gjelder. 25

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Kjære kollega Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene din arbeidsgiver har etablert for deg som ansatt. Dette er viktige ytelser

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende 1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer