Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services"

Transkript

1 Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring i Songa Services AS 6 4. Personalforsikring Songa Services AS Yrkesskade/-sykdom Utvidelser i forsikringsdekningen Lisensforsikring Gruppelivsforsikring Oversikt personalforsikringer Helseforsikring Reiseforsikring Skatt Private forsikringer 25 2

3 Kjære medarbeider Dette informasjonsheftet gir en oversikt over forsikringene som Songa Services AS har tegnet for deg. Forsikringene kommer i tillegg til utbetalinger fra Folketrygden og er viktige goder som du bør være kjent med. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og familien din. Dine nærmeste bør også lese heftet, fordi det angår dem. Informasjonsheftet gir en forenklet beskrivelse av forsikringene, men er ikke et juridisk bindende dokument. Ved eventuell tvil er det avtalenes tekster og vilkår som gjelder. De forsikringene som Songa Services AS har tegnet for deg er Pensjonsforsikring Personalforsikring Gruppelivsforsikring Helseforsikring Reiseforsikring Skulle du ha spørsmål i forbindelse med forsikringene, ber vi om at du tar kontakt med: Karianne Smørsgård Tlf.nr e-post: Bjørg Ueland Tlf.nr e-post: Eller vår forsikringsmegler, Willis AS Kristin Terjesen Tlf. nr e-post: Mia Birkelid Tlf. nr e-post: 3

4 Pensjonsforsikring i Folketrygden Folketrygden Folketrygdens grunnbeløp - G - er pr. 1. mai 2008 kr ,-. Pensjonene i folketrygden fastsettes og reguleres i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G) og inntektsnivået ditt. Det kreves 40 års opptjening for å få full pensjon. De 20 beste årene er avgjørende for hvor stor pensjonen din blir. Lønn mellom 6 G og 12 G medregnes med 1/3. Lønn over 12 G blir ikke regnet med. For å få eksakt oversikt over dine faktiske rettigheter i folketrygden, kan du henvende deg til trygdekontoret (NAV) i kommunen der du bor. Alderspensjon Alderspensjonen i Folketrygden, består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Grunnpensjonen er 1 G for enslige pensjonister, og 85% av G for gifte og samboere. Tilleggspensjonen er avhengig av inntekten din og hvor mange opptjeningsår du har. Uførepensjon Ved 100 % ervervsuførhet (tap av fremtidig inntekt) vil uførepensjonen være ca 66% av lønn inntil 12 G. Dette blir beregnet ut fra inntekt i de årene du har vært i arbeid. For å få rett til uførepensjon kreves minst 50 % varig ervervsuførhet. I tillegg blir det gitt 25 % av G for hvert barn under 18 år. 4

5 Pensjonsforsikring i Folketrygden Ektefellepensjon Ektefellepensjonen (gjenlevende) er behovsprøvd og faller bort hvis ektefelle gifter seg igjen. For å ha rett til ektefellepensjon må ett av disse kravene være oppfylt: Dere må ha vært gift i minst 5 år eller har felles barn Dere må ha vært samboere med felles barn Dere må ha vært registrerte partnere i minst 5 år Barnepensjon Barnepensjon blir gitt til barn under 18 år som mister en av foreldrene sine. Pensjonen utgjør 40 % av G for det yngste barnet og 20 % av G for hvert av de andre barna. Dersom begge foreldrene faller fra, gjelder gunstigere betingelser. Pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn Vi viser til egen brosjyre når det gjelder rettigheter fra Pensjonstrygden for sjømenn. Denne kan du få ved å ta kontakt med forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland. Eventuelt kan du gå inn på følgende internettadresser : Norsk versjon Engelsk versjon 5

6 Pensjonsforsikring Ytelser fra arbeidsgiver og betalt av arbeidsgiver Songa Services AS har tegnet kollektiv pensjonsforsikring i Vital for sine ansatte. Denne kommer i tillegg til utbetalinger fra Folketrygden/Pensjonstrygden for sjømenn. Du vil hvert år få et forsikringsbevis fra forsikringsselskapet som viser hvilke ytelser du er berettiget til i forhold til nåværende lønnsnivå og gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få fulle pensjoner fra Vital kreves 30 års opptjeningstid. Videre baserer beregningene fra Vital seg på forventet ytelse fra Folketrygden / Pensjonstrygden for sjømenn, gitt full opptjeningstid der. Medlemskap Alle ansatte med minst 20% stilling innmeldes ved ansettelse, såfremt arbeidstiden overstiger 20% av normalt årsverk. Innmelding krever medlemskap i Folketrygden./Pensjonstrygden for sjømenn. Alderspensjon Tilleggspensjon fra 60 år Tilleggspensjonen utbetales fra fylte 60 år og skal sammen med pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn utgjøre ca 60% av lønn inntil 12G. Tjenestepensjon fra 67 år Det er iverksatt en tjenestepensjonsordning som utbetales fra fylte 67 år. Denne skal sammen med utbetaling fra Folketrygden utgjøre ca 60% av lønn inntil 12G. Utbetalingen er livsvarig. 6

7 Pensjonsforsikring AFP + 1G fra 60 år De som pr. 1. juni 2004 har fylt 50 år skal sikres en tilleggsytelse til sjømannspensjonen og tilleggspensjonen, som gjør at den som fratrer ved fylte 60 år skal få en totalytelse som minst tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset oppad til 66% av regulativlønn inntil 12G. Ordningen gjelder også nyansatte i samme aldersgruppe som dem som omfattes av denne ordningen. For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker på overenskomsten mellom NR og fagforeningene og dessuten; ha fylt 60 år ha vært ansatt i bedriften i de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten Ansatte som har sluttet i bedriften med denne ordningen kan ikke; ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse ha lønnsinntekt over 2G pr. år etter fratredelse Merknad Oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt i perioden gjeninntakelsesretten gjelder, har også rett til denne ordningen, forutsatt at vilkårene nevnt over er oppfylt. Hovedregelen er at arbeidstakere skal være reell arbeidstaker på avgangstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden maks 52 uker. 7

8 Pensjonsforsikring Medlemskap ved uttak av AFP Dersom du fratrer med AFP vil du opprettholde medlemskap i Songa Services sin ordinære tjenestepensjonsordning fra 67 år. Ansatte på mobil installasjon vil etter fratreden under ordningen tilsvarende AFP ikke opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til ordinær pensjonsalder ved 67 år. For å opptjene pensjonspoeng i denne perioden må du ha en arbeidsinntekt (utenom pensjonen) på minimum 1G pr. år. 8

9 Pensjonsforsikring Uførepensjon Uførepensjon utbetales når rehabiliterings-/attføringsperioden er over. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen (60% av lønn inntil 12). Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10% for hvert barn (inntil 21 år) inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Utmelding før pensjonsalder Dersom du slutter i Songa Services AS før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Du har eiendomsrett til de oppsparte midlene hvis du har vært medlem i pensjonsordningen i minst 1 år. Dette kalles fripolise og er en fullt betalt forsikring. Uavhengig om du har rett til fripolise vil du alltid få tilbud om å fortsette forsikringen ved egne premieinnbetalinger. 9

10 Personalforsikring Personalforsikring Denne forsikringen er tegnet i TrygVesta og gjelder alle ansatte. Enkelte dekninger krever at den ansatte er medlem av Folketrygden. Ved opptakelse i personalforsikringen gjelder de vilkår om arbeidsdyktighet i.h.t. forsikringsvilkårene for dekning ut over yrkesskade-/trygghetsforsikringen. Dersom den ansatte ved innmelding i ordningen hadde en sykdom eller lyte og som det antas at han/hun kjente til og som innen to år medfører uførhet gjelder ikke forsikringen i slike tilfeller. I henhold til tariffavtale er du omfattet av Trygghetsforsikringen Trygghetsforsikring omfatter to forskjellige vilkårssett; Lov om yrkesskade og trygghetsvilkår. Ved yrkesskade/yrkessykdom vil erstatning bli beregnet etter de vilkår som gir høyest erstatning Formål Forsikringen skal gi økonomisk støtte ved: Medisinsk invaliditet Dvs. varig skade eller lyte som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten (f. eks. hvis du mister en hånd). Ervervsuførhet Dvs. tap av evne til å ha lønnet arbeid (eller fremtidig inntekt). Død Først og fremst er det inntektstap og merutgifter som blir erstattet i form av engangsbeløp. Forsikringssummen(e) fastsettes i henhold til folketrygdens grunnbeløp G og reguleres etter den til enhver tid gjeldende G. 10

11 Personalforsikring I hvilke tilfeller er du dekket av forsikringen? Forsikringen gjelder: Hvis yrkesskade/yrkessykdom skulle føre til medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død. Yrkesskade/yrkessykdom er skade eller ulykke som skjer på arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet. Forsikringen gjelder også for sykdommer som kan defineres som yrkessykdommer. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel- /skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Hvis det skulle skje en annen ulykke i fritiden, som fører til medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død. En slik fritidsskade må være forårsaket av en plutselig og ufrivillig hendelse. Ved annen sydom enn yrkessykdom som fører til død. Død er dekket uansett årsak. Tap av helseattest. Dette oppstår dersom du p.g.a. ulykke eller sykdom får inndratt helseattesten med varig virkning. 11

12 Personalforsikring Hva kan du få i erstatning ved yrkesskade eller yrkessykdom? Erstatning for påførte merutgifter (f. eks. utgifter til medisiner etc.) frem til oppgjørstidspunktet. Disse beregnes individuelt. Erstatning for fremtidige merutgifter (f. eks. utgifter til medisiner etc.). Disse beregnes også individuelt. Erstatning for medisinsk invaliditet. Erstatningen fra Trygghetsforsikring utgjør normalt 7 G, men er utvidet til 30 G ved 100 % medisinsk invaliditet. Er invaliditetsgraden lavere enn dette, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningen er også avhengig av alder. Erstatning for tap i inntekt frem til oppgjørstidspunkt. Dette beregnes individuelt og dekker faktisk tap. Erstatning for ervervsuførhet. Erstatningen utgjør G ved 100 % varig ervervsuførhet. Erstatningens størrelse er avhengig av inntekt, alder og uføregrad. Uføregraden fastsettes ut fra den gjenværende muligheten for lønnet arbeid. Erstatning blir beregnet etter de vilkår (Trygghetsforsikring/Lov om yrkesskadeforsikring) som gir høyest utbetaling Lov om yrkesskadeforsikring: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7G. Er du yngre får du høyere erstatning og er du eldre får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 10G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 45/46 år. 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder

13 Personalforsikring Trygghetsvilkår: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 55 år og lønn inntil 7G. Er du eldre får lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 55 år. 35 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 12 G Alder Barnetillegg ved død. Erstatning blir gitt for barn under 20 år. Det reduseres gradvis fra 6,5 G for barn under 1 år, til 1G for ungdom på 19 år. Erstatningen utbetales til barnet. Erstatning til etterlatte. Ved død som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom utbetales erstatning på 20 G til ektefelle, samboer eller partner (gruppelivsforsikring, se også egen informasjon på side 16). Utgifter i forbindelse med dødsfall erstattes med 0,5 G. Erstatning for arbeid offshore. Ved med. inv. eller død som følge av yrkesulykke som skjer ved arbeid offshore utbetales erstatning på 40 G. 13

14 Personalforsikring Hva kan du få i erstatning ved annen ulykke? Erstatningen utgjør 30 G ved 100 % medisinsk invaliditet ved ulykke i fritiden. Er invaliditetsgraden lavere enn dette, reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatningen utgjør G ved 100 % varig ervervsuførhet som følge av ulykke i fritiden. Erstatningens størrelse er avhengig av inntekt, alder og uføregrad. Trygghetsvilkår: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 55 år og lønn inntil 7G. Er du eldre får lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 55 år. 35 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 12 G Alder Erstatning til etterlatte. Ved død som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom utbetales erstatning på 20 G til ektefelle, samboer eller partner (gruppelivsforsikring, se også egen informasjon på side 16). Barnetilegg ved død. Erstatning blir gitt til barn under 20 år. Det reduseres gradvis fra 3G for barn under 4 år, til 0,5G for barn på 20 år. 14

15 Personalforsikring Lisensforsikring (tap av helseattest) Ved permanent tap av helseattest p.g.a. erstatningsmessig skade eller sykdom slik at du ikke lenger kan gjøre tjeneste om bord, utgjør erstatningen fra lisensforsikringen 8G. Dette gjelder også selv om skadelidte kan få annet arbeid i land. Erstatningen er avhengig av alder og reduseres årlig med 5% fra fylte 56 år. For ansatte på mobile installasjoner opphører lisensforsikringen ved fylte 60 år. Hva gjør du hvis du blir utsatt for en skade? Hvis du kommer ut for en skade som kan være dekket av personalforsikringen, tar du / dine pårørende snarest kontakt med Forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland. Hva skjer ved utmelding? Hvis du slutter i Songa Services AS, gjelder personalforsikringen til og med din siste ansettelsesdag. 15

16 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen er plassert hos TrygVesta. Formål Gruppelivsforsikringen skal sikre økonomisk trygghet og handlefrihet for dine nærmeste dersom du skulle falle fra. Hvem er med i forsikringen? Forsikringen omfatter alle ansatte som er under 67 år. Nye arbeidstakere skal tas opp i forsikringen den dagen de tiltrer i stillingen. Forsikringssummer Gruppelivsforsikringen gir rett til utbetaling av en forsikringssum ved arbeidstakerens død. Ved dødsfall uansett årsak i forsikringstiden er forsikringssummen 20G. Hvem får erstatningen? Ved dødsfall i forsikringstiden har følgende rett til forsikringssummen i prioritert rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer/livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Samboer defineres med felles adresse, registrert i Folkeregisteret i minst 2 år, eller felles barn. 16

17 Gruppelivsforsikring Hva skjer ved utmelding? Hvis du slutter i Songa Services AS gjelder gruppelivsforsikringen til og med din siste ansettelsesdag. Hvis du slutter før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell dødsfallsforsikring (fortsettelsesforsikring) med samme forsikringssum som du hadde gjennom Songa Services AS. Hvis du tegner dette i løpet av 6 måneder etter at du mottok tilbud om en slik forsikring, er det ikke nødvendig med helseerklæring. 17

18 Oversikt personalforsikring Oversikt over personalforsikringer gjennom Songa Services AS Medisinsk invaliditet Arbeidsuførhet Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Annen Yrke Fritid Yrke Annen Yrke Fritid Yrke Annen 30G 30G 30G 22-30G 22-30G 22-30G 20G 0,5G 6,5G 20G 20G 0,5G 6,5G 20G 1 G = kr pr. 1. mai

19 Helseforsikring Helseforsikring Songa Services AS har tegnet helse/sykeforsikring sine ansatte. Helse/sykeforsikringen for UK ansatte er plassert i Europeiske og for norske ansatte er denne plassert i Vertikal. Det er krav om 100% arbeidsdyktig ved ansettelse. Helseforsikring UK ansatte Helse/sykeforsikringen i Europeiske gjelder ved nødvendig og vanlig medisinsk behandling på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, eventuelt forverring av eksisterende/kronisk lidelse som krever akuttbehandling. Den dekker også hjemtransport / medisinsk evakuering. Sykehusopphold og dagkirurgi Poliklinisk behandling inntil kr pr forsikret pr forsikringsår konsultasjon hos allmennlege/spesialist fysioterapi, kiropraktor psykiatrisk behandling medisiner, vaksiner o.l Organisering/bestilling av behandling, reiser og opphold gjennomføres i samråd med Europeiske og den ansatte. Ingen egenandel Når du trenger behandling, ring Europeiske :

20 Helseforsikring Helseforsikring norske ansatte Helse/sykeforsikring i Vertikal innebærer Diagnose/utredning innen 10 virkedager hos spesialist Behandling-/operasjonsgaranti innen 28 dager Fysioterapi, kiropraktikk, manuell terapuet, naprapat og oseopat ubegrenset behandlinger etter henvisning fra spesialistlege. Psykolog : 6 konsultasjoner Organisering/bestilling av behandling, reiser og opphold gjennomføres av Vertikal i samråd med den ansatte. Utgifter til behandling, reise og opphold er dekket Ingen egenandel Når du har vært hos lege og trenger videre behandling ring : Vertikal sin medisinske assistanse telefon : Vertikal Partner Ektefelle/samboer kan tegne tilsvarende forsikring til samme vilkår og pris som ansatte. Årlig premie kr Det kreves ingen helseerklæring. Vertikal Barn Barn (til og med fylte 18 år) av ansatt i Songa Services AS kan tegne tilsvarende helseforsikring med 20 dagers garanti til kr. 800 pr. barn. 20 dagers garanti til kr. 800 pr barn 20

21 Reiseforsikring Songa Services AS har tegnet reiseforsikring sine ansatte. Reiseforsikringen er plassert i Europeiske, men med noe ulike dekning for UK ansatte og norske ansatte. Reiseforsikringen for UK ansatte : Tjenestereise Ferie- og fritidsreise inklusiv familie (barn inntil 20 år) Forsikringen er plassert i Europeiske. Forsikringen gjelder på alle tjenestereiser med ubegrenset varighet, samt på alle ferie- fritidsreiser for deg og din familie av inntil 60 dagers varighet. Reiser dere lengre enn 60 dager, må det tegnes tilleggsforsikring. Skal du på lengre arbeidsopphold utenfor UK/Norge, kontakter du personalfunksjonen i Songa Services AS for avklaring av nødvendig forsikringsdekning. Forsikringen dekker reisegods, reisesyke inkl. hjemtransport, arbeidsgivers effekter, reiseansvar, rettshjelp, avbestilling og ulykke. Maksimumbeløp er angitt på forsikringsbeviset. Hva forsikringen bl.a omfatter: Innboforsikring kr Privat reisegods kr en person kr familie Forsinket reisegods kr tjenestereise kr feriereiser etter 4 timer Arbeidsgivers effekter kr Hjemkallelse /returreise kr Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr pr. person kr maks pr. skadetilfelle 21

22 Reiseforsikring Reiseforsikringen for norsk ansatte : Tjenestereise Ferie- og fritidsreise inklusiv familie (barn inntil 20 år) Forsikringen er plassert i Europeiske. Forsikringen gjelder alle ansatte med familie som er medlem av folketrygden, har bostedsadresse i Norden, og er registrert i folkeregisteret. Ektefelle/samboer må ha samme adresse i folkeregisteret som den ansatte. Forsikringen dekker alle reiser for deg og din familie begrenset til maksimum 45 dager pr. enkeltreise. Reiser du lengre enn 45 dager, må det tegnes tilleggsforsikring. Skal du på lengre arbeidsopphold i utlandet, kontakter du personalfunksjonen i Songa Services AS for avklaring av nødvendig forsikringsdekning. Forsikringen dekker reisegods, reisesyke inkl. hjemtransport, arbeidsgivers effekter, reiseansvar, rettshjelp, avbestilling og ulykke. Maksimumbeløp er angitt på forsikringsbeviset. Hva forsikringen bl.a omfatter: Privat reisegods kr en person kr familie Forsinket reisegods kr tjenestereise kr feriereiser etter 4 timer Arbeidsgivers effekter kr Reisesyke ubegrenset sum Hjemtransport ubegrenset sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr pr. person kr maks pr. skadetilfelle 22

23 Skatt Hva blir du skattlagt for? Pensjonsforsikring Innskudd i pensjonsordningen er ikke innberetningspliktig. Det gjelder også premie innbetalt til uførepensjonen. Pensjon skattlegges ved utbetaling. Personalforsikring Lov om yrkesskadeforsikring/trygghetsforsikringen pålegger bedrifter å forsikre de ansatte i arbeidstiden, på arbeidsstedet og når de er i arbeid. Premien for yrkesskade/yrkessykdom føres ikke som lønn for deg som arbeidstaker og skal ikke beskattes. Dekninger utover dette, som fritidsulykke, er et gode du får som ansatt og som bedriften din betaler for deg. Dette er oppgavepliktig og må følgelig beskattes som arbeidsinntekt. Utbetaling beskattes ikke. Lisensforsikring Premie for lisensforsikring føres som lønn for den enkelte arbeidstaker. Ved eventuell utbetaling er forsikringssummen fritatt for inntektsbeskatning. Gruppelivsforsikring Premie til gruppelivsforsikringen føres som lønn for den enkelte arbeidstaker. Ved en eventuell utbetaling er forsikringssummen fritatt for inntektsbeskatning. 23

24 Skatt Helseforsikring Premie til helseforsikring føres som lønn for den enkelte arbeidstaker, og er dermed oppgavepliktig. Reiseforsikring Premie for tjenestereise føres ikke som lønn for den enkelte arbeidstaker. Premie for ferie-fritidsreise er imidlertid en gode som bedriften din betaler for deg. Dette er oppgavepliktig og må følgelig beskattes som arbeidsinntekt. 24

25 Annet Dine private forsikringer Forsikringene du har gjennom Songa Services AS er omfattende, men kan selvfølgelig ikke dekke alle dine behov. De omfatter ikke hus, hjem, bil, båt, hytte eller andre eiendeler. Kan hende er din situasjon slik at du også ønsker å ha en egen livsforsikring i tillegg til den kollektive. Pensjonsforsikring er ett annet område som kan være relevant for deg. Du får et grunnlag for å vurdere ditt forsikringsbehov hvis du stiller deg spørsmålene: Hvordan blir min eller familiens økonomi hvis jeg dør eller blir arbeidsufør i morgen? Hva om dette skulle skje med min ektefelle/samboer? Forsikringsansvarlig i Songa Services AS, Karianne Smørsgård eller Bjørg Ueland, hjelper deg med svarene og gir råd hvis du ønsker det. Vi gjør oppmerksom på at dersom det er feil i brosjyren er det forsikringsavtalen og vilkår som gjelder. 25

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer