Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2"

Transkript

1

2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som måtte komme fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved eventuell tvil eller uklarhet er det hovedavtalenes tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009 Side 2

3 Innhold Innledning... 2 Innhold... 3 Navn og adresser... 4 Forsikringsselskaper... 5 Ord og uttrykk...5 Personforsikringer - engangsutbetalinger... 8 Inntredelse i personforsikringene...8 Generelt...8 Mén medisinsk invaliditet...9 Ervervsuførhet...9 Død...10 Lisensforsikring (tap av helseattest)...11 Tjenesetreise og frivillig reiseforsikring for ansatte m/familie...11 Opphør av forsikringsordningene 14 Pensjon Avtalefestet Pensjon (AFP) +1G Kollektiv pensjonsforsikring.14 Side 3

4 Navn og adresser Seawell Finnestadveien 24 Postboks Stavanger Telefon Kontaktperson i Seawell Hilde Motland / Christin Thygesen Telefon Forsikringsmegler - Personforsikringer Aon Grieg Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktpersoner i Aon Grieg Øyvind Larsen Siri Haare Telefon Mobil Telefon Mobil Forsikringsmegler - Pensjonsforsikringer Willis AS Haakon VII`s gate 8 Postboks Stavanger Kontaktpersoner i Willis Kristin Terjesen Irene Årthun Telefon Mobil Telefon Side 4

5 Forsikringsselskaper Kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring TrygVesta Forsikring Postboks Bergen Telefon Trygghetsforsikring (yrkesskade, fritidsulykke, lisens) TrygVesta Forsikring Postboks Bergen Telefon Tjenestereiseforsikring og frivillig ferie/fritidsreiseforsikring Europeiske Reiseforsikring Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Telefon Pensjonsforsikring Vital Forsikring 7469 Trondheim Telefon Melding om skade og bistand i forbindelse med skadeoppgjør Skademeldinger vedrørende personskader og reiseforsikringsskader skal meldes forsikringsselskapet så snart som mulig. I praksis kontakter du finansavdelingen som kan bistå med utfylling av skjema og vil sørge for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene og reiseforsikringen er meglet via Aon Grieg, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg AS v/ Sverre Berg Postboks Lysaker Telefon Side 5

6 Ord og utrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningsberegningene reguleres ofte i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet blir vanligvis gjenstand for regulering hvert år basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2008 NOK mai 2007 NOK mai 2006 NOK mai 2005 NOK Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bolig som forsikrede de siste to* årene, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 2-års regelen). En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. Samboerdefinisjonen for reiseforsikring er felles adresse i Folkeregistret. * For pensjonsforsikringen gjelder fem år. Barn Med barn menes forsikredes egne barn eller adopterte barn. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdom som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Side 6

7 Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på / i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Ulykkesforsikringen dekker ikke skade som har skjedd som følge av fritids- eller sportsaktiviteter som betraktes som risikosport. For fullstendig liste over slike unntak og spesielle bestemmelser som gjelder for forsikringen, henvises det til vilkår for personalforsikringen. Tap av helseattest Dette oppstår dersom du p.g.a. ulykke eller sykdom får inndratt helseattesten med varig virkning. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes en varig skade av medisinsk art som reduserer livsutfoldelsen, men som ikke nødvendigvis påvirker arbeidsevnen. Eksempler kan være tap av en legemsdel eller synet på ett øye. Ménerstatning Ménerstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet hos den forsikrede. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Ervervserstatning Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatning ytes på grunnlag av varig ervervsuførhet. Erstatningen er avhengig av uføregrad / arbeidsevne, alder og lønn. Side 7

8 Personforsikringer - engangsutbetalinger Med personforsikringer menes i denne informasjonen trygghetsforsikring (yrkesskade/yrkessykdom, fritidsulykke og lisensforsikring), kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring Inntredelse i personforsikringene Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder gruppelivsforsikring betinges det at du er 100 % arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når du igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. Kategori I: Individuelt avlønnede Kategori II: Tarifferte Generelt Dekningsmatrisen viser en sammensetning av de personforsikringsprodukter du er omfattet av; dvs. kollektiv ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og trygghetsforsikring. Trygghetsforsikringen omfatter to forskjellige vilkårssett; Lov om yrkesskade og trygghetsvilkår. Ved yrkesskade/yrkessykdom vil erstatning bli beregnet etter de vilkår som gir høyest erstatning. Side 8

9 Mén medisinsk invaliditet Ménerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse som dekkes fra 1 % medisinsk invaliditet. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Størrelsen på ménerstatningen er avhengig av invaliditetsgrad. Invaliditetsgrad angis prosentvis og fastsettes av lege basert på Sosialdepartementets invaliditetstabell. Erstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke er 40 G uansett skadelidtes alder. Når det gjelder yrkessykdom er erstatningen maksimalt 7 G ved alder opptil 55 år. Er du eldre blir erstatningen lavere. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 % reduseres erstatningen forholdsmessig. Ervervsuførhet Ervervserstatning er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av alder, arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring: Ved 100 % varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og lønn t.o.m. 7 G. Er du yngre enn 45 år får du høyere erstatning og er du eldre enn 46 år får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 10 G som gir en grunnerstatning på 30 G ved alder 45/46 år Lønn t.o.m. 7 G Lønn over 10 G Erstatning i antall G Alder Side 9

10 Trygghetsvilkår: Ved 100 % varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22 G ved alder 55 år og lønn t.o.m. 7 G. Er du eldre enn 55 år får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12 G som gir en grunnerstatning på 30 G ved alder 55 år Lønn t.o.m. 7 G Lønn over 12 G Erstatning i antall G Alder I tillegg erstattes følgende etter individuell vurdering ved ulykke i arbeid/fritid samt yrkesrelatert sykdom: Påførte utgifter/behandlingsutgifter Fremtidige merutgifter Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen (gruppeliv) utgjør 10 G for ansatte i kategori II og 20 G for ansatte i kategori I, og er uavhengig av alder og inntekt. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og familieforhold, og tilfaller forsikredes ektefelle/registrert partner/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. For dødsfall som skyldes ulykke i arbeid/fritid utbetales i tillegg henholdsvis 30 G eller 20 G, slik at total erstatning blir 40 G. For dødsfall som skyldes yrkessykdom utbetales i tillegg maks 15 G, avhengig av sivil status og alder. For dødsfall som skyldes ulykke i arbeid/fritid eller yrkessykdom utbetales et begravelsesbidrag på 0,5 G. Side 10 10

11 Erstatning til barn Ved død som skyldes yrkesskade/yrkessykdom/fritidsulykke vil det i tillegg komme en erstatning til hvert enkelt barn under 21 år. Erstatningen er avhengig av barnets alder og utgjør ved yrkesskade/yrkessykdom maksimum 6,5 G pr. barn (barn under 1 år). Ved fritidsulykke utgjør erstatningen maksimum 3 G pr. barn (3 år og yngre). Begunstigelse Forsikringen er dekket i henhold til vilkår for gruppelivsforsikring mellom TrygVesta Forsikring og Seawell / Seawell. Dødsfallserstatningen vil bli utbetalt til forsikredes ektefelle/registrert partner så sant det ikke før dødsfallet var avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle/registrert partner regnes samboer, forutsatt at dette er: Person forsikrede levde sammen med i ekteskapslignende forhold når dødsfallet inntraff, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel sammenhengende i de siste 2 år. Person som har felles bopel og felles barn med forsikrede (unntatt fra 2-års regelen). Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Hvis det ikke finnes ektefelle/registrert partner/samboer vil erstatningen tilfalle arvinger etter lov eller testament. Ovennevnte begunstigelsesrekkefølge kan fravikes til fordel for eksempelvis barn fra tidligere ekteskap. Dersom annen begunstigelsesrekkefølge ønskes, kan forsikrede oppnevne en eller flere personer som begunstiget ved å fylle ut begunstigelseserklæring på eget skjema eller ved å opprette et testamente. Begunstigelseserklæring kan fås ved henvendelse til finansavdelingen. Lisensforsikring (tap av helseattest) Ved permanent tap av helseattest p.g.a. erstatningsmessig skade eller sykdom slik at du ikke lenger kan gjøre tjeneste om bord, utgjør erstatningen fra lisensforsikringen inntil 8 G. Dette gjelder også selv om skadelidte kan få annet arbeid i land. Erstatningen er avhengig av alder og reduseres årlig med 5 % fra fylte 56 år. For ansatte på mobile installasjoner opphører lisensforsikringen ved fylte 60 år, mens den for ansatte på faste installasjoner opphører ved fylte 62 år. For ansatte på faste installasjoner fortsetter nedtrappingen etter fylte 60 år med 1,5 G per halvår (fra 6 G ved 60 år). Lisensforsikringen for ansatte i kabeloperasjoner reduseres fra fylte 59 år og trappes ned likt som for ansatte på faste installasjoner fra fylte 60 år. Side 11 11

12 Tjenestereise og frivillig ferie/fritidsreiseforsikring for ansatte i Norge Alle ansatte er dekket av en tjenestereiseforsikring i Europeiske. Som et tilbud til de ansatte kan du i tillegg tegne en helårsreiseforsikring som inkluderer ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte med familie (ektefelle/samboer og egne barn under 20 år). Helårsforsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser i inntil 45 dager. Forsikringen omfatter følgende: Dekning Sum i kroner Reisesyke inkl. hjemtransport Ubegrenset sum Returreise / remplassering Ubegrenset sum Reiseansvar Rettshjelp pr tvist Inntil Reisegods pr person / pr familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket reisegods på tjenestereise for den ansatte (ingen karenstid) Forsinket reisegods på ferie/fritidsreiser pr person (karenstid 4 timer) Nødvendig innkjøp mot dokumentasjon, gjelder ikke ankomst til hjemsted i Norge Forsinkelsen må bekreftes av transportør Inntil Inntil Avbestilling pr skadetilfelle pr person / pr familie / max Forsinket ankomst (pga værforhold, teknisk feil, trafikkuhell med eget transportmiddel) - Innhenting av planlagt reiserute pr person / pr familie - Overnattingsutgifter pr person / pr familie Forsinkelse og årsak må bekreftes skriftlig NB! Ved opphold på offshoreinstallasjon, skip eller lignende, må det beregnes minst 3 dager fra planlagt ankomst Heliport til planlagt avgang ny reise. Egenandel / max / max Ingen egenandel Ulykke ektefelle/samboer død / invaliditet / Ulykke barn under 20 år død / invaliditet / Den ansatte er ikke dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Derimot er den ansatte som tidligere nevnt dekket av Seawells / Seawells kollektive ulykkesforsikring. Øvrig familie er dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Nyansatte som ønsker å opprette denne forsikringen kan ta kontakt med finansavdelingen. Ferie/fritidsreise inntil 45 dagers varighet Forsikringen omfatter ansatte med familie under ferie/fritidsreise. Som familie regnes ektefelle/samboer/partner samt hjemmeboende barn (forsikringen opphører for barn ved utløpet av det forsikringsår barnet fyller 20 år). Egne barn som ikke bor hos forsikrede/ektefelle/samboer/ partner, er omfattet av forsikringen. Det forutsettes at barn har adresse registrert i Folkeregisteret hos en av foreldrene. Dekningen gjelder også for adoptivbarn og fosterbarn med samme bostedsadresse som forsikrede. Side 12 12

13 Ferie- og fritidsreiser utover 45 dager kan tegnes etter nærmere avtale ved å kontakte Europeiske. Avbestillingsforsikring Dekker annulleringsomkostninger (det beløp man ikke får refundert) med inntil de summer som er nevnt ovenfor og i henhold til fastlagte bestemmelser. Avbestillingsforsikringen dekker annulleringsomkostninger som bl.a. skyldes: Uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller død som rammer deg eller din nærmeste familie bosatt i EØS-land, din eneste reiseledsager eller noen i reiseledsagers nærmeste familie. Uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller død som rammer din nære kollega, medarbeider eller leder som er ansatt i Seawell. Uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller død som rammer den du skulle ha møte med og som medfører at hensikten med tjenestereisen bortfaller. At en i sikredes reisefølge (inntil 6 personer) dør i forsikringstiden. Brann, innbrudd, vannledningsskade og naturskade når disse forhold inntreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning, og sikredes nærvær er nødvendig. Fellesbestemmelser for reiseforsikring Reisegodsdekningen gjelder ikke når man oppholder seg i egen bolig eller på arbeidssted eller undervisningssted. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør (PIR-rapport). Eiendeler som mistes eller gjenglemmes anses ikke som stjålet. Ran og tyveri skal alltid politianmeldes. For personlig reisegods (bl.a. smykker, ur, mobiltelefon, sportsutstyr, inn- og avspillingsutstyr for lyd og bilde, samt foto/video- og PC/datautstyr) er maksimum erstatning for enkeltgjenstander begrenset til kr pr skadetilfelle. For andre enkeltgjenstander er maksimum erstatning begrenset til kr pr skadetilfelle. Ovennevnte enkeltgjenstander kan ofte ha verdi utover dette, og bør derfor forsikres spesielt med såkalt verdigjenstandsforsikring under den enkeltes Hus-/Hjemforsikring. For øvrig henvises til sikkerhetsforskriftenes aktsomhetsregler for å forebygge og begrense skade/tap. Dersom disse ikke overholdes, kan erstatningen bortfalle eller bli redusert. Sikkerhetsforskriftene innebærer blant annet å; holde tilsyn med de forsikrede gjenstander låse dører og lukke/sikre vinduer bære penger, pass og billetter på/med seg eller låse dem inn i safe oppbevare forsikrede gjenstander i lukket hanskerom eller låst bagasjerom/skiboks ikke etterlate forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten sørge for tilstrekkelig og hensiktsmessig emballasje for å tåle aktuell transport Side 13 13

14 ikke sende verdigjenstander (penger, smykker, elektronisk utstyr og lignende), skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje Dersom det oppstår en skade Ved innleggelse på sykehus, større skader o.l. må Europeiske varsles straks. Nærmere informasjon og telefonnummer til Europeiskes alarmsentral er oppgitt på baksiden av forsikringskortet. Europeiske Alarmsentral Telefon: / / Faks: Det enkleste er å melde skader elektronisk via Dersom du ønsker skademeldingsskjema, vennligst ta kontakt med Seawells / Seawells Finansavdeling. Opphør av forsikringsordningene Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter i Seawell/Seawell. Dersom du slutter før fylte 67 år, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring av gruppelivsforsikringen uten uten å avgi helseopplysninger. Dette vil være en individuell forsikring med individuell premieberegning, og forsikringen vil ha samme forsikringsytelse og opphørsalder som i dekningen du hadde via Seawell/Seawell.. Skjema for tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Du er forsikret under gruppelivsforsikringen i 2 måneder fra sluttdato. Fristen for å akseptere tilbud om fortsettelsesforsikring er 6 måneder etter sluttdato. Dersom du velger å akseptere tilbudet om fortsettelsesforsikring senere enn 2 måneder etter sluttdato, er du følgelig ikke forsikret i perioden fra 2 måneder etter sluttdato og frem til det tidspunktet akseptskjema for fortsettelsesforsikring er datert og undertegnet. Forsikringspremie skattemessige forhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for personforsikringer utover den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og tjenestereiseforsikringen som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremiene, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en moderat kostnad i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Arveavgift kan påløpe på dødsfallserstatning i henhold til arveloven. NB! Seawell/Seawell forbeholder seg retten til å endre eller avslutte enkelte eller alle ovennevnte forsikringer når forhold etter Seawells/Seawells syn tilsier at dette bør gjøres, og dette ikke strider mot norsk lov eller inngåtte avtaler. Side 14 14

15 Pensjon månedlige utbetalinger Det er inngått forlik om ny AFP. Innfasingen av ny AFP vil imidlertid først skje fra det tidspunkt ny folketrygd blir gjort gjeldende. Iverksetting av ny folketrygd er forskjøvet til Regjeringen er imidlertid innstilt på å vurdere tilpasninger i regelverket for personer som har rett til dagens AFP, dvs. personer i årgangene , samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i Hensikten er å styrke disse personenes mulighet til å kombinere arbeid og pensjon. Informasjonen nedenfor er basert på dagens AFP regelverk. AFP + tilleggspensjon på 1G for ansatte på faste installasjoner Pensjonen kan tas ut når som helst i perioden fra 62 år til oppnådd pensjonsalder i Folketrygden. Ansatte på fast installasjon er omfattet av NHO/LO-ordningene og må oppfylle vilkårene i AFP-regelverket for å kunne fratre med AFP. For å kunne få AFP må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i bedriften og - ha vært ansatt der de siste tre årene eller ha vært tilsluttet ordningen de siste fem årene - ikke motta noen pensjon eller andre ytelser fra nåværende arbeidsgiver uten motsvarende arbeidsplikt - ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt i året før fratredelse - ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra det året han eller hun fyller 50 år til og med fratredelse - i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med det året før fratredelsen ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp Ansatte på fast installasjon vil etter fratreden med AFP opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til pensjonsalder 67 år og kan i samme periode kun tjene inntil beløpsgrensene i NHO/LO-ordningene (p.t. kr ,- pr. år). Dersom du fratrer med AFP vil du meldes ut av Seawells ordinære pensjonsordning og vil således tape videre opptjening der. Seawells/Seawells tilleggspensjon til AFP utgjør 1G pr. år, gjeldende for de som pr har fylt 50 år. Side 15 15

16 Pensjonsordning tilsvarende AFP + tilleggspensjon på 1G for ansatte på mobile enheter De som pr. 1. juni 2004 har fylt 50 år skal sikres en tilleggsytelse til sjømannspensjonen og tilleggspensjonen, som gjør at den som fratrer ved fylte 60 år skal få en totalytelse som minst tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset oppad til 66% av regulativlønn. Ordningen skal sikres gjennom et forsikringsselskap. Ordningen gjelder også nyansatte i samme aldersgruppe som dem som omfattes av denne ordningen. For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker på overenskomsten mellom NR og fagforeningene og dessuten; ha fylt 60 år ha vært ansatt i bedriften i de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten Ansatte som har sluttet i bedriften med denne ordningen kan ikke; ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse ha lønnsinntekt over 2G pr. år etter fratredelse Merknad Oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt i perioden gjeninntakelsesretten gjelder, har også rett til denne ordningen, forutsatt at vilkårene nevnt ovenfor er oppfylt. Hovedregelen er at arbeidstakeren skal være reell arbeidstaker på avgangstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden maks 52 uker. Dersom du fratrer med AFP vil du meldes ut av Seawells ordinære pensjonsordning og vil således tape videre opptjening der. Ansatte på mobil installasjon vil etter fratreden under ordningen tilsvarende AFP ikke opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til ordinær pensjonsalder ved 67 år. For å opptjene pensjonspoeng i denne perioden må du ha en arbeidsinntekt (utenom pensjonen) på minimum 1G pr. år. Kollektiv pensjonsforsikring Opptak av arbeidstakere skal skje den 1. i måneden etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 6 måneder. Opptak skal allikevel skje pr. ansettelsesdato dersom arbeidstakeren senest ett år før ansettelsen trådte ut av en fast tjenestepensjonsforsikring eller har vært ansatt hos forsikringstaker i et annet selskap. For å bli medlem av pensjonsforsikringen må du dessuten: være fullt arbeidsdyktig ha minst 20% av full arbeidstid i tilsvarende stilling ha mer enn 10 år igjen til pensjonsalder Side 16 16

17 Pensjonsalder er 67 år. Full alderspensjon får du etter minst 30 års tjenestetid i pensjonsforsikringen ved 67 år. Dersom du blir uførepensjonist før du når pensjonsalder blir alderspensjonen ikke redusert for den tid som er igjen til pensjonsalder. Alderspensjon Alderspensjon fra Seawells pensjonsforsikring blir utbetalt som et tillegg til pensjonsutbetalingen fra Folketrygden og utbetales så lenge pensjonisten lever. Pensjonsgrunnlaget er årlig basislønn inntil 12G. Årlig alderspensjon fra Seawells pensjonsforsikring utgjør differansen mellom ca. 60% av basislønn inntil 12G og beregnet alderspensjon fra Folketrygden. Eventuell reduksjon eller bortfall av Folketrygden vil ikke bli kompensert av Seawells pensjonsforsikring. Beregnet alderspensjon fremgår av forsikringsbeviset som du vil motta fra Vital hvert år. Uførepensjon Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke vil du ha krav på uførepensjon, dersom kravene i forsikringsvilkårene er oppfylt. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen. Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10% for hvert barn (inntil 21 år) inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Dersom en mottar attføringspenger ut over 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, blir det først utbetalt uførepensjon etter at attførings-/rehabiliteringspenger opphører. Opphør Hvis du slutter i Seawell før du har nådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Deretter vil du få et brev fra forsikringsselskapet (Vital) med orientering om dine rettigheter. NB! Seawell kan endre eller avbryte pensjonsforsikringen, men de rettigheter som inntil da er opparbeidet for de ansatte kan ikke reduseres eller fjernes. Side 17 17

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Business FLEX Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.10.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A - Dekningsområde og varighet 5 B - Hvem forsikringen gjelder for 5

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2011-01.01.2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 INNHOLD 1 Generelt for forsikringen... 4 1.1 Innledende bestemmelser... 4 1.2 Hvem forsikringen gjelder for... 4 1.3 Hvor og når forsikringen gjelder... 5 1.4

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer