Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2"

Transkript

1

2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som måtte komme fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved eventuell tvil eller uklarhet er det hovedavtalenes tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007 Side 2

3 Innhold Innledning... 2 Innhold... 3 Navn og adresser... 4 Forsikringsselskaper... 5 Ord og uttrykk...5 Personforsikringer - engangsutbetalinger... 7 Inntredelse i personforsikringene...7 Generelt...8 Mén medisinsk invaliditet...8 Ervervsuførhet...8 Død...9 Lisensforsikring (tap av helseattest)...10 Tjenestreise og frivillig reiseforsikring for ansatte m/familie...11 Opphør av forsikringsordningene 13 Pensjon Avtalefestet Pensjon (AFP) +1G Kollektiv pensjonsforsikring.14 Side 3

4 Navn og adresser Seadrill Finnestadveien 28 Postboks Stavanger Telefon Kontaktperson i Seadrill Gunvor Fløystad Telefon Forsikringsmegler - Personforsikringer Aon Grieg Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktpersoner i Aon Grieg Øyvind Larsen Siri Haare Telefon Mobil Telefon Mobil Forsikringsmegler - Pensjonsforsikringer Willis AS Haakon VII`s gate 8 Postboks Stavanger Kontaktpersoner i Willis Kristin Terjesen Irene Årthun Telefon Mobil Telefon Side 4

5 Forsikringsselskaper Kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring Vesta Forsikring AS Postboks Bergen Trygghetsforsikring (yrkesskade, fritidsulykke, lisens) Gjensidige Forsikring Postboks Lysaker Pensjonsforsikring Vital Forsikring 7469 Trondheim Melding om skade og bistand i forbindelse med skadeoppgjør Skademeldinger vedrørende personskader og reiseforsikringsskader skal meldes forsikringsselskapet så snart som mulig. I praksis kontakter du Seadrills finansavdeling som kan bistå med utfylling av skjema og vil sørge for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene og reiseforsikringen er meglet via Aon Grieg, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg AS v/ Sverre Berg Postboks Lysaker Telefon Telefaks Side 5

6 Ord og utrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningsberegningene reguleres ofte i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr ,-. Beløpet blir vanligvis gjenstand for regulering hvert år basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2007 NOK ,- 1. mai 2006 NOK ,- 1. mai 2005 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bolig som forsikrede de siste to årene, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 2-års regelen). En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. Barn Med barn menes forsikredes egne barn eller adopterte barn. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdom som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Side 6

7 Tap av helseattest Dette oppstår dersom du p.g.a. ulykke eller sykdom får inndratt helseattesten med varig virkning. Personforsikringer - engangsutbetalinger Inntredelse i personforsikringene Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder gruppelivsforsikring betinges det at du er 100% arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når du igjen er 100% arbeidsdyktig, ved friskmelding. Kategori I består av følgende stillinger på mobile installasjoner: Plattformsjef, Boresjef, Ass. Boresjef, Teknisk sjef, Stabilitetssjef, Borer, Undervannsingeniør og Datatekniker. Kategori II består av følgende stillinger på mobile installasjoner: Øvrige ansatte enn de som er listet opp under kategori I. Kategori I består av følgende stillinger på faste installasjoner: Boresjef, Ass. Boresjef, Maritim Dekksleder, Supervisor (wireline), Borer, Vedlikeholdsleder, Boreutstyrsspesialist og Maritim Skiftleder. Kategori II består av følgende stillinger på faste installasjoner: Øvrige ansatte enn de som er listet opp under kategori I. Side 7

8 Generelt Dekningsmatrisen på forrige side viser en sammensetning av de personforsikringsprodukter du er omfattet av; dvs. kollektiv ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og trygghetsforsikring. Trygghetsforsikringen omfatter to forskjellige vilkårssett; Lov om yrkesskade og trygghetsvilkår. Ved yrkesskade/yrkessykdom vil erstatning bli beregnet etter de vilkår som gir høyest erstatning. Mén medisinsk invaliditet Ménerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse som dekkes fra 1% medisinsk invaliditet. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Erstatningen ved 100% varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke er 40G uansett skadelidtes alder. Når det gjelder yrkessykdom er erstatningen maksimalt 7G ved alder 55 år. Er du eldre blir erstatningen lavere. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100% reduseres erstatningen. Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av alder, arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7G. Er du yngre får du høyere erstatning og er du eldre får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 10G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 45/46 år. 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Side 8

9 Trygghetsvilkår: Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 55 år og lønn inntil 7G. Er du eldre får lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 12G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 55 år. 35 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 12 G Alder I tillegg erstattes følgende etter individuell vurdering ved ulykke i arbeid/fritid samt yrkesrelatert sykdom: Påførte utgifter/behandlingsutgifter Fremtidige merutgifter Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen (gruppeliv) utgjør 10G for ansatte i kategori II og 20G for ansatte i kategori I, og er uavhengig av alder og inntekt. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og familieforhold, og tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. For dødsfall som skyldes ulykke (arbeid/fritid) utbetales i tillegg henholdsvis 30G eller 20G, slik at total erstatning blir 40G. For dødsfall som skyldes yrkessykdom utbetales i tillegg maks 15G, avhengig av sivilstatus og alder. For dødsfall som skyldes ulykke i arbeid/fritid eller yrkessykdom utbetales et begravelsesbidrag på 0,5G. Side 9

10 Begunstigelse Forsikringen er dekket i henhold til vilkår for gruppelivsforsikring mellom Vesta Forsikring AS og Seadrill. Dødsfallserstatningen vil bli utbetalt til forsikredes ektefelle/registrert partner så sant det ikke før dødsfallet var avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle regnes samboer, forutsatt at dette er: Person forsikrede levde sammen med i ekteskapslignende forhold når dødsfallet inntraff, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel sammenhengende i de siste 2 år. Person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Hvis det ikke finnes ektefelle/registrert partner/samboer vil erstatningen tilfalle arvinger etter lov eller testament. Ovennevnte begunstigelsesrekkefølge kan fravikes til fordel for eksempelvis barn fra tidligere ekteskap. I dette tilfelle kan forsikrede oppnevne en eller flere personer som begunstiget ved å opprette et testament. Erstatning til barn Ved død som skyldes yrkesskade/yrkessykdom/fritidsulykke vil det i tillegg komme en erstatning til hvert enkelt barn under 21 år. Erstatningen er avhengig av barnets alder og utgjør ved yrkesskade/yrkessykdom maksimum 6,5G pr. barn (barn under 1 år). Ved fritidsulykke utgjør erstatningen maksimum 3G pr. barn (3 år og yngre). Lisensforsikring (tap av helseattest) Ved permanent tap av helseattest p.g.a. erstatningsmessig skade eller sykdom slik at du ikke lenger kan gjøre tjeneste om bord, utgjør erstatningen fra lisensforsikringen 8G. Dette gjelder også selv om skadelidte kan få annet arbeid i land. Erstatningen er avhengig av alder og reduseres årlig med 5% fra fylte 56 år. For ansatte på mobile installasjoner opphører lisensforsikringen ved fylte 60 år, mens den for ansatte på faste installasjoner opphører ved fylte 62 år. For ansatte på faste installasjoner fortsetter nedtrappingen etter fylte 60 år med 1,5G per halvår (fra 6G ved 60 år). Lisensforsikringen for ansatte i kabeloperasjoner reduseres fra fylte 59 år og trappes ned likt som for ansatte på faste installasjoner fra fylte 60 år. Side 10 10

11 Tjenestereise og frivillig ferie/fritidsreiseforsikring for ansatte i Norge Alle ansatte er dekket av en tjenestereiseforsikring i Europeiske. Som et tilbud til de ansatte kan du i tillegg tegne en helårsreiseforsikring som inkluderer ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte med familie (ektefelle/samboer og egne barn under 20 år). Helårsforsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige transportmidler i inntil 45 dager. Forsikringen omfatter følgende: Dekning Sum i kroner Reisesyke inkl. hjemtransport Ubegrenset sum Reiseansvar Rettshjelp pr tvist Inntil Reisegods pr person / pr familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket reisegods på tjenestereise pr person (ingen karenstid) Inntil Forsinket reisegods på ferie/fritidsreiser pr person (karenstid 4 timer) Inntil Avbestilling pr skadetilfelle pr person / pr familie / max Forsinket ankomst (pga værforhold, teknisk feil, trafikkuhell med eget transportmiddel) - Innhenting av planlagt reiserute pr person / pr familie - Overnattingsutgifter pr person / pr familie Egenandel / max / max Ingen egenandel Ulykke ektefelle/samboer død / invaliditet / Ulykke barn under 20 år død / invaliditet / Den ansatte er ikke dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Derimot er den ansatte som tidligere nevnt dekket av Seadrills kollektive ulykkesforsikring. Øvrig familie er dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Nyansatte som ønsker å opprette denne forsikringen kan ta kontakt med Seadrills finansavdeling. Ferie/fritidsreise inntil 45 dagers varighet Forsikringen omfatter ansatte med familie under ferie/fritidsreise. Som familie regnes ektefelle/ samboer/partner samt hjemmeboende barn (forsikringen opphører for barn ved utløpet av det forsikringsår barnet fyller 20 år). Egne barn som ikke bor hos forsikrede/ektefelle/samboer/ partner, er omfattet av forsikringen. Det forutsettes at barn har adresse registrert i folkeregisteret hos en av foreldrene. Ferie- og fritidsreiser utover 45 dager kan tegnes etter nærmere avtale. Europeiske kan da kontaktes. Side 11 11

12 Avbestillingsforsikring Dekker annulleringsomkostninger (det beløp man ikke får refundert) med inntil de summer som er nevnt ovenfor og i henhold til fastlagte bestemmelser. Avbestillingsforsikringen dekker annulleringsomkostninger som skyldes: Akutt og behandlingskrevende sykdom eller ulykke, eller død som rammer deg eller din nærmeste familie bosatt i EØS-land, din eneste reiseledsager eller noen i reiseledsagers nærmeste familie. Akutt og behandlingskrevende sykdom eller ulykke, eller død som rammer din nære kollega, medarbeider eller leder som er ansatt i Seadrill. Akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller død som rammer den du skulle ha møte med og som medfører at hensikten med tjenestereisen bortfaller. Brann, innbrudd, vannledningsskade og naturskade når disse forhold inntreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning, og sikredes nærvær er nødvendig. Fellesbestemmelser for reiseforsikring Før eventuell avreise til risikofylte områder bør forsikringsselskapet konsulteres. Europeiske har til enhver tid en ajourført oversikt over land og områder der de beregner «krigsrisikotillegg». Skal man til slike strøk bør dette avklares med forsikringsselskapet før reisens begynnelse, for at forsikringen skal gjelde fullt ut. Det henvises også til UDs reiseråd på Reisegodsdekningen gjelder ikke når man oppholder seg i egen bolig eller på arbeidssted. For personlig reisegods (smykker, ur, mobiltelefon, sportsutstyr, inn- og avspillingsutstyr for lyd og bilde, samt foto/video- og PC/datautstyr) er maksimum erstatning for enkeltgjenstander begrenset til kr ,- pr skadetilfelle. For andre enkeltgjenstander er maksimum erstatning begrenset til kr ,- pr skadetilfelle. Ovennevnte enkeltgjenstander kan ofte ha verdi utover dette, og bør derfor forsikres spesielt med såkalt verdigjenstandsforsikring under den enkeltes Hus-/Hjemforsikring. Forøvrig henvises til sikkerhetsforskriftenes aktsomhetsregler for å begrense skade/tap; blant annet å holde tilsyn med de forsikrede gjenstander, sørge for tilstrekkelig og hensiktsmessig emballasje for å tåle aktuell transport og ikke sende verdigjenstander, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Dersom det oppstår en skade Ved innleggelse på sykehus, større skader o.l. må Europeiske varsles straks. Nærmere informasjon og telefonnummer til Europeiskes alarmsentral er oppgitt på baksiden av forsikringskortet. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør. Side 12 12

13 Det enkleste er å melde skader elektronisk via Dersom du ønsker skademeldingsskjema, vennligst ta kontakt med Seadrills Finansavdeling. Skademelding sendes til: Europeiske Reiseforsikring Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Faks Opphør av forsikringsordningene Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter i Seadrill. Dersom du slutter før fylte 67 år, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring av gruppelivsforsikringen uten helseprøving. Skjema for tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Du er forsikret under gruppelivsforsikringen i 2 måneder fra sluttdato. Fristen for å akseptere tilbud om fortsettelsesforsikring er 6 måneder etter sluttdato. Dersom du velger å akseptere tilbudet om fortsettelsesforsikring senere enn 2 måneder etter sluttdato, er du følgelig ikke forsikret i perioden fra 2 måneder etter sluttdato og frem til det tidspunktet akseptskjema for fortsettelsesforsikring er datert og undertegnet. NB! Seadrill forbeholder seg retten til å endre eller avslutte enkelte eller alle ovennevnte forsikringer når forhold etter Seadrills syn tilsier at dette bør gjøres, og dette ikke strider mot norsk lov eller inngåtte avtaler. Pensjon månedlige utbetalinger AFP + tilleggspensjon på 1G for ansatte på faste installasjoner Pensjonen kan tas ut når som helst i perioden fra 62 år til oppnådd pensjonsalder i Folketrygden. Ansatte på fast installasjon er omfattet av NHO/LO-ordningene og må oppfylle vilkårene i AFP-regelverket for å kunne fratre med AFP. Ansatte på fast installasjon vil etter fratreden med AFP opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til pensjonsalder 67 år og kan i samme periode kun tjene inntil beløpsgrensene i NHO/LO-ordningene (p.t. kr ,- pr. år). Dersom du fratrer med AFP vil du meldes ut av Seadrills ordinære pensjonsordning og vil således tape opptjening der. Seadrills tilleggspensjon til AFP utgjør 1G pr. år, gjeldende for de som pr har fylt 50 år. Side 13 13

14 Pensjonsordning tilsvarende AFP + tilleggspensjon på 1G for ansatte på mobile installasjoner De som pr. 1. juni 2004 har fylt 50 år skal sikres en tilleggsytelse til sjømannspensjonen og tilleggspensjonen, som gjør at den som fratrer ved fylte 60 år skal få en totalytelse som minst tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset oppad til 66% av regulativlønn. Ordningen skal sikres gjennom et forsikringsselskap. Ordningen gjelder også nyansatte i samme aldersgruppe som dem som omfattes av denne ordningen. For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker på overenskomsten mellom NR og fagforeningene og dessuten; ha fylt 60 år ha vært ansatt i bedriften i de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten Ansatte som har sluttet i bedriften med denne ordningen kan ikke; ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse ha lønnsinntekt over 2G pr. år etter fratredelse Merknad Oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt i perioden gjeninntakelsesretten gjelder, har også rett til denne ordningen, forutsatt at vilkårene nevnt ovenfor er oppfylt. Hovedregelen er at arbeidstakere skal være reell arbeidstaker på avgangstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden maks 52 uker. Dersom du fratrer med AFP vil du meldes ut av Seadrill`s ordinære pensjonsordning og vil således tape opptjening der. Ansatte på mobil installasjon vil etter fratreden under ordningen tilsvarende AFP ikke opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til ordinær pensjonsalder ved 67 år. For å opptjene pensjonspoeng i denne perioden må du ha en arbeidsinntekt (utenom pensjonen) på minimum 1G pr. år. Kollektiv pensjonsforsikring Opptak av arbeidstakere skal skje 1. i måneden etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 6 måneder. Opptak skal allikevel skje pr. ansettelsesdato dersom arbeidstakeren senest ett år før ansettelsen trådte ut av en fast tjenestepensjonsforsikring eller har vært ansatt hos forsikringstaker i et annet selskap. Side 14 14

15 For å bli medlem av pensjonsforsikringen må du dessuten: være fullt arbeidsdyktig ha minst 20% av full arbeidstid i tilsvarende stilling ha mer enn 10 år igjen til pensjonsalder Pensjonsalder er 67 år. Full alderspensjon får du etter minst 30 års tjenestetid i pensjonsforsikringen ved 67 år. Dersom du blir uførepensjonist før du når pensjonsalder blir alderspensjonen ikke redusert for den tid som er igjen til pensjonsalder. Alderspensjon Alderspensjon fra Seadrills pensjonsforsikring blir utbetalt som et tillegg til pensjonsutbetalingen fra Folketrygden og utbetales så lenge pensjonisten lever. Pensjonsgrunnlaget er årlig basislønn inntil 12G. Årlig alderspensjon fra Seadrills pensjonsforsikring utgjør differansen mellom ca. 60% av basislønn inntil 12G og beregnet alderspensjon fra Folketrygden. Eventuell reduksjon eller bortfall av Folketrygden vil ikke bli kompensert av Seadrills pensjonsforsikring. Beregnet alderspensjon fremgår av forsikringsbeviset som du vil motta fra Vital hvert år. Uførepensjon Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke vil du ha krav på uførepensjon, dersom kravene i forsikringsvilkårene er oppfylt. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen. Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10% for hvert barn (inntil 21 år) inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Opphør Hvis du slutter i Seadrill før du har nådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Deretter vil du få et brev fra forsikringsselskapet med orientering om dine rettigheter. NB! Seadrill kan endre eller avbryte pensjonsforsikringen, men de rettigheter som inntil da er opparbeidet for de ansatte kan ikke reduseres eller Side 15 15

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Kjære kollega Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene din arbeidsgiver har etablert for deg som ansatt. Dette er viktige ytelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer HALDEN KOMMUNE Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer 2012-2013 Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene 3 2. Tariffbestemt gruppeliv 4 3. Yrkesskade- og ulykke 5 4. Fritidsulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer