Pensjon og personforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og personforsikring"

Transkript

1 Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012

2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler 5 Forsikringsgivere 5 Pensjonsforsikring 5 Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring 5 Skademeldinger 5 Ord og uttrykk 6 Folketrygdens grunnbeløp, G 6 Ektefelle 6 Partner 6 Samboer 6 Barn 6 Forsørger 6 Pensjonsgrunnlag 6 Fripolise 7 Pensjonskapitalbevis 7 Yrkesskade/yrkessykdom 7 Ulykkesskade 7 Medisinsk invaliditet ménerstatning 7 Ervervsuførhet 7 Karenstid 7 Reiser til urolige områder 7 Hvem er med i personforsikringene? 8 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 1

3 Pensjonsforsikringer 9 Folketrygden 9 AFP 11 Kollektiv pensjonsforsikring 12 Innskuddspensjon 12 Hvor stort blir det årlige innskuddet? 13 Forvaltning 13 Uttak av pensjon fra innskuddsordningen 14 Opptjent pensjon fra tidligere pensjonsordning 14 Risikopensjon 15 Uførepensjon 15 Utmelding 15 Personalforsikringer 16 Mén medisinsk invaliditet 16 Ervervsuførhet 16 Andre dekninger 17 Erstatning ved død 18 Gruppelivsforsikring 18 Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom 18 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen 19 Viktig! 19 OBS! 19 Oppnevnelse av begunstiget 20 Dekningsmatrise 21 Opphør eventuell videreføring av forsikringen 22 Innskuddspensjon i Storebrand Livsforsikring AS 22 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 2

4 Uførepensjon i Storebrand Livsforsikring AS 22 Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS 22 Permisjoner 23 Forsikringspremie skattemessige forhold 23 Dine private forsikringer 23 Vi vil presisere at dette informasjonsheftet inneholder hovedpunktene i pensjons- og forsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom bedriften og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av bedriften. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 3

5 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de pensjons- og personforsikringer Nettbuss har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det forsikringsavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med personalansvarlig, eller forsikringskontakt i Aon Grieg AS, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Lysaker, januar 2012 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 4

6 Navn og adresser Kundenavn Nettbuss konsern Kontaktperson Direkte telefon E-post Øystein Tyssen Forsikringsmegler Aon Grieg AS Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon E-post Espen Bjaarstad Wanja N. Kvernmo Forsikringsgivere Pensjonsforsikring Storebrand Livsforsikring AS Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring Protector Forsikring AS Skademeldinger Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med bedriftens forsikringsansvarlige. I praksis kontakter du personalansvarlig som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 5

7 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet blir gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2010 NOK ,- 1. mai 2009 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon (for gruppeliv - og personalforsikringer) eller skilsmisse (for ektefellepensjon). Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene (fem år for ektefelle/samboerpensjon), eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra toårsregelen). Ordningen gjelder likevel ikke dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerdefinisjon for reiseforsikringen er felles adresse i Folkeregisteret. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn. Forsørger Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år jfr. definisjoner ovenfor Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra foretaket. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Maks pensjonsgrunnlag er 12 G. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 6

8 Fripolise En fripolise er en forsikring som man kan få når man blir meldt ut av ytelsespensjonsordningen til en bedrift. Forsikringen gir rett til den pensjonen som er opptjent i ansettelsestiden. Hvert år sender pensjonsleverandørene ut en kontoutskrift som viser fripolisens verdi. Pensjonskapitalbevis Et pensjonsbevis får man når man blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen til en bedrift. Det viser din pensjonskonto med den kapitalen som er innbetalt til deg. Pensjonsleverandørene sender årlig ut en kontoutskrift som viser pensjonsbevisets verdi. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdommer som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Medisinsk invaliditet ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Ménerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, arbeidsevne, alder og lønn. Karenstid Når det ikke kreves helsebedømmelse ved innmelding i pensjonsforsikringen, gjelder en karenstid på 2 år ved ervervsuførhet. Det betyr at forsikringsselskapet kan avslå fra å gi erstatning ved uførhet som skyldes sykdom eller lyte den ansatte hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. For ansatte som har gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon er det innmeldingsdato i ytelsesordningen som er gjeldende innmeldingsdato for uførepensjon. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med HR avdelingen. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UD s hjemmeside; Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 7

9 Hvem er med i personforsikringene? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte som er medlem i Norsk Folketrygd. (Vikarer og midlertidig ansatte er i ansettelsestiden dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.) Du tas opp i personforsikringene fra første ansettelsesdag, men når det gjelder dekningene uførepensjon og gruppelivsforsikring betinges det at du er 100 % arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når den ansatte igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. Det kreves minimum 20 % stilling for å bli medlem i pensjons- og gruppelivsforsikring. For dekningen uførepensjon, gjelder dog 2 års karenstid. Selskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som den ansatte hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. Noen ansatte i Nettbuss er medlem av offentlig tjenestepensjon via Storebrand Livsforsikring. Ytelser i denne ordningen er ikke omtalt i denne brosjyren. Det samme gjelder ytelser ved lukkede ytelsesbaserte pensjonsordninger. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 8

10 Pensjonsforsikringer Folketrygden Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Folketrygden er lagt om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter regler før 2011, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. Uansett vil alle som har en tilstrekkelig pensjonsopptjening kunne benytte såkalt fleksibel pensjonsalder tidligst fra 62 år. Hovedprinsippet i de nye reglene er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Når det gjelder folketrygd og AFP må man samlet ha opptjent et minimum Garantipensjon for å kunne starte uttak av pensjon før 67 år. Jo flere år i arbeid, jo høyere årlig pensjon. Dette prinsippet er også innført for AFP. Også arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger vil fungere på samme måte og fleksibel pensjonsalder er innført fra Regler før 2011 Nye regler fra år i arbeid gir full pensjon Alle år teller med Pensjonsalder 67 år Fleksibel pensjonsalder år G-regulering av pensjoner (tilsvarer ca. Lavere regulering (snitt av lønnsvekst 0,75 %) lønnsvekst) Opptjener pensjonspoeng hvert år med inntekt over 1G. De 20 beste inntektsårene bestemmer Alle års inntekter teller pensjonens nivå Levealdersjustering : Nye generasjoner må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon fordi Alle får livsvarig pensjon fra 67 år de lever lenger. Alternativt vil årlig pensjon bli lavere. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres normalt hvert år av myndighetene i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst. 1 G er fra 1. mai 2011 kr Figuren under illustrerer hvordan fleksibel pensjonsalder kan påvirke pensjonen fra folketrygden i fremtiden. Forutsetning om jevn inntekt på 5 G (tilsvarer i dag kr ), uttak ved 62 år etter 40 år i arbeid. (kilde: Arbeidsdepartementet). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 9

11 Uførepensjonen fra folketrygden er lik den beregnede alderspensjonen ved 100 % uførhet før Det kommer nye regler for uførepensjon sammen med ny folketrygd. Forslaget fra Regjeringen er at uførepensjonen skal bli uavhengig av alderspensjonen. Arbeidsavklaringspenger Fra 1. mars 2010 erstattet NAV folketrygdytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Dette kan man motta frem til man blir frisk eller eventuelt får uførepensjon. Utbetalingen utgjør i utgangspunktet 66 % av lønn inn til 6 G (kr ). Arbeidsavklaringspenger samordnes med ytelser fra nåværende og tidligere arbeidsgiver jfr. regelverket. Ektefellepensjonen fra folketrygden er lik grunnpensjon + 55 % av avdødes beregnede tilleggspensjon fra folketrygden beregnet før Denne er behovsprøvd mot gjenlevendes mulige inntekt. Dette betyr at den ofte reduseres kraftig eller samordnes vekk. Barnepensjonen fra folketrygden utgjør i praksis 40 % av G for ett barn og 25 % av G for øvrige barn under 18 år. Det vil også komme nye regler om etterlattepensjoner i den nye folketrygden. Nærmere informasjon om folketrygden og din pensjon fås hos NAV (tidl. Trygdekontoret). Eventuelt ringe grønt nummer eller via internett På NAVs nettside kan du logge deg inn og få oversikt over egen pensjon. Her kan du se din opptjening, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. For å få tilgang til alle funksjoner i Din pensjon må du logge inn med MinID. MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester på nett. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 10

12 AFP Opptjening av AFP Man tjener opp AFP med 0,314 % av pensjonsgivende inntekt hvert år man arbeider mellom 13 og 62 år. Ingen opptjening av AFP-tillegg etter fylte 62 år. (Selv om man skulle vente med å søke om uttak av AFP til man er f. eks. 65 år, fortsetter man ikke å opptjene rett til AFP etter fylte 62 år, selv om man arbeider full tid. Det er heller ikke mulig å kompensere for lav tidligere opptjening.) AFP beløpet Uttak av AFP før fylte 67 år krever at livsvarig AFP-tillegg + pensjon fra folketrygden minst utgjør garantipensjon for enslige, (2G) ved fylte 67 år. Ved uttak mellom 62 og 67 år, utbetales et kronetillegg på per år. Livsvarig tillegg reduseres da med et beløp, (justeringsbeløp) slik at nøytraliteten i uttaket opprettholdes Livsvarig tillegg øker ved senere uttak som følge av levealdersjusteringen AFP kan fritt kombineres med arbeidsinntekt og alderspensjon fra folketrygden (begrensningen på kr er tatt bort) Krav som må være oppfylt ved fylte 62 år (Kan ikke oppfylles etter fylte 62 år) Ansiennitetskrav: o Må være ansatt i en bedrift eller virksomhet med tilknytning til AFP i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år. Det holder ikke at arbeidsgiver har vært med i NHO; AFP må ha vært en del av en tariffavtale. Du må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år o Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954: krav om ansettelse i 3 av de siste 5 årene for årskull 1944 til av de siste 6 årene for årskullet av de siste 7 årene for årskullet av de siste 8 årene for årskullet 1954 Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år har: o hatt mindre enn 20 % stilling o hatt hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn i annen bedrift Du må ikke de 3 siste årene før 62 år motta pensjon, ventelønn eller lignende som oversiger 1,5G i årlig ytelse Delvis uføre må frasi seg uførepensjon fra folketrygden før fylte 62 år for å få rett til AFP Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet Pensjonsgivende inntekt omregnet til årsinntekt må på uttakstidspunktet overstige gjeldende grunnbeløp. Året før må mottatt inntekt overstige gjennomsnittlig grunnbeløp Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet og 3 år før dette i minst 20 % stilling Slingringsmonn på 26 ukers permisjon til sammen i de siste 3 årene får uttak, men må være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet Hvis årsaken til fravær er sykdom utvides fraværet til 52 uker til sammen de siste 3 årene før uttak. Nærmere informasjon om ny AFP finner du Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 11

13 Kollektiv pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsordningen er en bedriftsbetalt avtale som kommer i tillegg til folketrygden. Bedriftens pensjonsordning omfatter følgende elementer: Alderspensjon Uførepensjon Fleksibel pensjonsalder i tjenestepensjonsordningen Fleksibel uttak av tjenestepensjon er innført både for ytelses- og innskuddsordninger fra Du kan selv bestemme uttakstidspunkt og uttaksgrad, og pensjonsuttak kan kombineres med videre arbeid. Forsikringsselskapene plikter å orientere hver enkelt ansatt om mulighet og konsekvens ved uttak av alderspensjon mellom 62 år og avtalens opptjeningsalder. Orienteringen skal sendes til den ansatte når vedkommende fyller 61 år. Du må selv søke til forsikringsselskapet om å pensjonsutbetaling. Storebrand har utarbeidet en pensjonskalkulator som simulerer tidlig uttak av tjenestepensjon. Kalkulatoren er tilgjengelig via ansatteportalen (mitt kundeforhold). Innskuddspensjon Innbetaling til avtalen utgjør en avtalt prosent av lønn. Beløpet betales rett inn på din pensjonskonto i Storebrand. Pensjonen vil komme til utbetaling i minst ti år fra fylte 67 år. Figuren viser at bedriften hvert år betaler et innskudd for hver ansatt, som spares og gir avkastning. Ved pensjonsalder utbetales den oppsparte kapitalen som pensjon. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 12

14 Hvor stort blir det årlige innskuddet? Arbeidsgiver innbetaler årlige innskudd som utgjør: 5 % av pensjonsgrunnlaget mellom 1 G og 6 G (i dag fra kr og kr ) 8 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 G og 12 G (i dag fra kr til kr ) Dette fordeles på månedlige beløp som bedriften innbetaler til din pensjonskonto. Summen av innskudd og avkastning på pensjonskontoen vil utgjøre pensjonskapitalen på pensjoneringstidspunktet. Forvaltning Du kan selv velge hvordan pensjonskapitalen i innskuddsordningen skal investeres. Det tilbys investeringsprofiler med ulike aksjeandeler slik at du selv kan velge hvor stor risiko du ønsker å ta. Vi gjør oppmerksom på at frem til du gjør ditt eget valg vil alle innbetalinger investeres i den oppstartsprofilen bedriften har valgt. Det er derfor viktig at du som ansatt undersøker hvilke spareprofiler som er tilgjengelige og gjør et bevisst valg. Informasjon om oppstartsprofil og de ulike profilene finner du når du logger deg på Storebrands nettsider. Alle innbetalinger i henhold til innskuddsplan investeres i henhold til valgt investeringsprofil. Du har selv risikoen for de konsekvenser fondsvalgene har for verdiutviklingen til pensjonskapitalen. Størrelsen på pensjonsutbetalingene vil bli påvirket av de fondsvalg du gjør. Overskudd på fondsvalgene tilfaller din pensjonskapital i sin helhet. Vi viser for øvrig til nettportalen til Storebrand: Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 13

15 Uttak av pensjon fra innskuddsordningen Oppspart pensjonskapital kan etter dagens regler tas ut fleksibelt etter eget ønske, tidligst fra 62 år. Pensjonsutbetalingen må vare i minst 10 år og minst til 77 år. Det betyr for eksempel at utbetalingen må vare i minst 15 år dersom utbetalingen starter ved 62 år. Dersom årlig pensjon etter disse reglene utgjør mindre enn 20 % av G, kan utbetalingstiden settes ned. Jo tidligere du tar ut pensjon og / eller jo lenger utbetalingstid du velger, desto lavere blir den årlige pensjonen. Storebrand skal orientere deg om hva dette betyr for deg senest når du er 61 år. Du må selv søke om å få pensjonsutbetalingen. Opptjent pensjon fra tidligere pensjonsordning Ansatte som ble overført til innskuddsordningen fra en ytelsesbasert pensjonsordning fikk utstedt en fullt betalt forsikring - fripolise eller en IPS (individuell pensjonsspareavtale) for de rettighetene som var oppspart i tjenestepensjonsordningen. IPS utstedes til ansatte som hadde en premiereserve for alderspensjon som var under 0,5 G. Pensjonskapitalen utbetales til etterlatte ved dødsfall Dersom du dør skal oppspart pensjonskapital utbetales til etterlatte i følgende prioriterte rekkefølge - etter reglene gitt i lov om foretakspensjon: 1) Barnepensjon på inntil 1 G per barn frem til fylte 21 år. 2) Dersom oppspart kapital er større enn det som trengs til å sikre barnepensjon eller det ikke er barn under 21 år, benyttes det overskytende til pensjon til gjenlevende ektefelle eller samboer (min. 5 år i folkeregisteret eller felles barn). Gjeldende ekteskapslovgivning avgjør om fraskilt ektefelle har rett til pensjon og i tilfelle hvordan pensjonskapitalen skal deles mellom ektefelle/samboer og fraskilt ektefelle. 3) Dersom kapitalen er større enn det som trengs for å sikre barnepensjon / det ikke er barn under 21 år, og ingen andre har krav på etterlattepensjon, utbetales gjenværende kapital som et engangsbeløp til dødsboet. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 14

16 Risikopensjon Uførepensjon Årlig uførepensjon kan komme til utbetaling hvis du må redusere din stillingsstørrelse med minst 20 % på grunn av sykdom eller skade. Uførepensjon inkludert estimert folketrygd utgjør ca. 62 % av lønn. Full uførepensjon forutsetter at du har mulighet til 30 års opptjening fra ansettelsesdato til fylte 67 år. I pensjonsordningen er estimert folketrygd beregnet ut fra folketrygdens regler før Dette betyr at pensjonsordningen strengt tatt baserer seg på en folketrygd som ikke lenger eksisterer, og at det må forventes tilpasninger i pensjonsnivået fremover. Selv om ordningen baserer seg på et 62 % nivå, så vil faktisk pensjonsnivå som hovedregel avvike fra dette. Det gjøres fradrag i uførepensjonen når det samtidig utbetales arbeidsavklaringspenger fra NAV. Maks samlet utbetaling skal ikke overstige 70 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen utbetales i forhold til uføregrad frem til friskmeldingsdato eller oppnådd pensjonsalder. Fortsatt sparing ved sykdom og uførhet Så lenge du er syk eller ufør vil det fortsatt bli innbetalt innskudd til innskuddspensjonen frem til 67 år. Utmelding Når den ansatte fratrer sin stilling, skal vedkommende meldes ut. Hvis den ansatte har medlemstid på over 12 måneder, beholder medlemmet sin rett til den pensjonskapital som er oppspart for alderspensjon. Uførepensjon uten fripoliseopptjening er en såkalt «risikodekning» som gjelder så lenge man er ansatt, likevel høyst til fylte 67 år. Ved fratredelse gis det tilbud om å opprettholde uførepensjonsdekningen ved egen betaling. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 15

17 Personalforsikringer Med personalforsikringer menes i denne informasjonen yrkesskade/yrkessykdom og gruppelivsforsikring. Mén medisinsk invaliditet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig medisinsk invaliditet. Ménerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse i forbindelse med varig skade av medisinsk invaliditet. Erstatningen fastsettes i forhold til invaliditetsgrad og alder. Grunnerstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet og alder 46 år som følge av yrkesskade og yrkessykdom er: 4,5 G. For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 %. Erstatningen reduseres med 2 % for hvert år skadelidte var eldre enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. Det utbetales erstatning fra en invaliditetsgrad på minst 15 % ved yrkesskade/yrkessykdom Ervervsuførhet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Ved varig tap av arbeidsevne dekkes tap av fremtidig inntekt. Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Lønn T.o.m. 7 G Over 7 G t.o.m. 8 G Over 8 G t.o.m. 9 G Over 9 G t.o.m. 10 G Over 10 G Yrkesskade/yrkessykdom 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G For hvert år den ansatte er eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %, men ikke mer enn med 90 %. For ansatte mellom år gis et tillegg i erstatningen på 3,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 45 år på oppgjørstidspunktet. For ansatte under 35 år gis et tillegg i grunnerstatningen på 35 % pluss 2,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 35 år. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 16

18 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Grafen gjelder kun ved yrkesskader / yrkessykdommer Andre dekninger Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av trygdekontoret. Den skadelidte må selv søke refusjon vedlagt originale kvitteringer (frist på seks måneder etter skadedato). For fremtidige merutgifter samt tapt inntekt og påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet, gis det erstatning etter spesielle regler. Se i vilkårene. Yrkesskade/yrkessykdomsforsikringen er utvidet til også å gjelde til og fra jobb. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 17

19 Erstatning ved død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av alder, dødsårsak og sivilstand. Gruppelivsforsikring Dersom du har minimum 20 % stilling vil du være omfattet av gruppelivsforsikringen. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en erstatning som tilfaller gjenlevende ektefelle/registrert partner, subsidiært samboer, arvinger etter lov eller testamente. Se punkt for utbetaling og begunstigelse på neste side. For samboerskap er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn. Du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til din lønnsansvarlig. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelseserklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Ved dødsfall uansett årsak utbetales følgende forsikringssum: Alder Forsikringssum år 15 G 51 år 10 G 52 år 9,5 G 53 år 9 G 54 år 8,5 G 55 år 8 G 56 år 7,5 G 57 år 7 G 58 år 6,5 G 59 år 6 G 60 år 5,5 G 61 år 5 G år 5 G Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom Ektefelle/samboertillegg Dersom den ansatte etterlater seg ektefelle/samboer utbetales en grunnerstatning på 15 G. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Barnetillegg Dersom den ansatte etterlater seg barn, utbetales en tilleggserstatning. Barn får erstatning i forhold til alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom den ansatte var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begravelsesomkostninger 0,5 G Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 18

20 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen Ved dødsfall er det viktig at erstatningen fra gruppelivsforsikringen kommer til ønsket mottaker. Skjemaet på neste side gir mulighet til å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Viktig! Ønsker man å begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må skjemaet på neste side fylles ut og sendes til Protector Forsikring (ta gjerne kopi av siden). Er dette gjort tidligere, behøves det ikke å gjøres på nytt. Ved ønske om å oppheve eller endre tidligere innsendte begunstigelseserklæring, må dette gjøres med skriftlig melding til forsikringsselskapet. Ta eventuelt kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften for en bedre utskrift av begunstigelsesskjemaet. OBS! Hvis du har begunstiget en tidligere samboer, som ikke fylte samboervilkårene, vil hun/han ha rett på erstatningen hvis du skulle falle fra før fylte 67 år selv om du da etterlater deg ny samboer, ektefelle og/eller egne barn. Det er derfor viktig å oppdatere eventuelle tidligere innsendte begunstigelsesskjema. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 19

21 Oppnevnelse av begunstiget Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 20

22 Dekningsmatrise Engangsutbetalinger ved alder 45 år (gift/samboer) og lønn på 7 G (kr ). Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. Kollektiv pensjon er ikke tatt med i oversikten. Medisinsk invaliditet «tapt livsutfoldelse» Ervervsmessig uførhet «arbeidsuførhet» Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid 40,0 35,0 30,0 25,0 G 20,0 15,5 15,5 15,0 10,0 5,0 0,0 4,5 4,5 2 2,0 2 2,0 Denne dekningsmatrisen inneholder kun hovedpunktene i personal- og forsikringsavtalene. Matrisen er derfor ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 21

23 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Ansatte som slutter i bedriften blir meldt ut av forsikringene som arbeidsgiver har tegnet. De ansatte vil da ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring for følgende dekninger uten å levere egenerklæring om helse innen 6 måneder etter sluttdato: Innskuddspensjon i Storebrand Livsforsikring AS Ansatte som har vært medlem i innskuddsordningen i mer enn 12 måneder og slutter i bedriften får utstedt et pensjonsbevis. Det er fortsatt adgang til å endre investeringsprofil, og innskuddskapitalen kan flyttes til et annet forsikringsselskap. Uførepensjon i Storebrand Livsforsikring AS Uførepensjon uten fripoliseopptjening er en såkalt «risikodekning» som gjelder så lenge man er ansatt, likevel høyst til fylte 67 år. Ved fratredelse gis det tilbud om å opprettholde uførepensjonsdekningen ved egen betaling. o Dette er med dagens skatteregler ikke en gunstig ordning, da man ikke får skattefradrag, og må betale full skatt av utbetalt pensjon, MEN kan likevel være et alternativ dersom man har en stor risiko for å bli ufør i fremtiden og / eller ikke kan få tegnet privat uførepensjon på grunn av helsemessige årsaker. Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livsforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra din arbeidsgiver. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring 22

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer