Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2"

Transkript

1

2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som måtte komme fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Utestasjonerte landansatte har egne forsikringsdekninger som ikke er omhandlet i denne informasjonen. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved eventuell tvil eller uklarhet er det hovedavtalenes tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009 Side 2

3 Innhold Innledning..2 Innhold... 3 Navn og adresser... 4 Forsikringsselskaper... 5 Ord og uttrykk... 6 Personforsikringer - engangsutbetalinger... 7 Inntredelse i personforsikringen...7 Mén medisinsk invaliditet...7 Ervervsuførhet...8 Død...8 Tjenestereise og frivillig reiseforsikring for ansatte m/familie...9 Frivillig forsikring av ektefelle/samboer...11 Opphør av forsikringsordningene...11 Pensjon Avtalefestet pensjon (AFP) + 1 G Kollektiv pensjonsforsikring...13 Side 3

4 Navn og adresser Seawell Finnestadveien 28 Postboks Stavanger Telefon Kontaktperson i Seawell Hilde Motland/Christin Thygsen Telefon Forsikringsmegler - Personforsikringer Aon Grieg Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktpersoner i Aon Grieg Øyvind Larsen Siri Haare Telefon Mobil Telefon Mobil Forsikringsmegler - Pensjonsforsikringer Willis AS Haakon VII`s gt 8 Postboks Stavanger Kontaktpersoner i Willis Kristin Terjesen Irene Årthun Telefon Mobil Telefon Side 4

5 Forsikringsselskaper Personforsikring Vesta Forsikring AS Postboks Bergen Pensjonsforsikring Vital Forsikring 7469 Trondheim Melding om skade og bistand i forbindelse med skadeoppgjør Skademeldinger vedrørende personskader og reiseforsikringsskader skal meldes forsikringsselskapet så snart som mulig. I praksis kontakter du Seawells finansavdeling som kan bistå med utfylling av skjema og vil sørge for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene og reiseforsikringen er meglet via Aon Grieg, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg AS v/ Sverre Berg Postboks Lysaker Telefon Telefaks Side 5

6 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningsberegningene reguleres ofte i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr ,-. Beløpet blir vanligvis gjenstand for regulering hvert år basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1.mai 2008 NOK ,- 1. mai 2007 NOK ,- 1. mai 2006 NOK ,- 1. mai 2005 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bolig som forsikrede de siste to årene, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 2-års regelen). En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. Barn Med barn menes forsikredes egne barn eller adopterte barn. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdom som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Side 6

7 Personforsikringer - engangsutbetalinger Inntredelse i personforsikringen Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder gruppelivs-forsikring betinges det at du er 100% arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når du igjen er 100% arbeidsdyktig, ved friskmelding. Mén medisinsk invaliditet Ménerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse, og er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Erstatning ved 100% varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke i arbeid/fritid er 40G uavhengig av skadelidtes alder. Dekningen gjelder fra 1% medisinsk invaliditetsgrad. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100% reduseres erstatningen forholdsmessig. Erstatning ved 100% varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesrelatert sykdom er 4,5G ved alder 45/46 år. Dekningen gjelder fra 15% medisinsk invaliditetsgrad. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100% reduseres erstatningen. Er du yngre enn 45 år får du høyere erstatning, er du eldre enn 46 år blir erstatningen lavere. Side 7

8 Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av alder, arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både arbeid og fritid) og yrkessykdom. Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn over 10G som gir en grunnerstatning på 30G ved alder 45/46 år. 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder I tillegg erstattes følgende etter individuell vurdering ved yrkesskade/yrkessykdom: Påførte utgifter/behandlingsutgifter Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Fremtidige merutgifter Ved fritidsulykke erstattes påførte utgifter/behandlingsutgifter og fremtidige merutgifter. Død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen (gruppeliv) utgjør 20G for ansatte med lønn under 10G og 30G for ansatte med lønn over 10G. Erstatningen er uavhengig av den ansattes alder. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og familieforhold, og tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. For dødsfall som skyldes ulykke (arbeid/fritid) utbetales i tillegg 20G for ansatte med lønn under 10G og 10G for ansatte med lønn over 10G, slik at total erstatning blir 40G. For dødsfall som skyldes ulykke i arbeid/fritid eller yrkessykdom utbetales et begravelsesbidrag på 0,5G. Side 8

9 Begunstigelse Forsikringen er dekket i henhold til vilkår for gruppelivsforsikring mellom Vesta Forsikring AS og Seawell. Dødsfallserstatningen vil bli utbetalt til forsikredes ektefelle/registrert partner så sant det ikke før dødsfallet var avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle regnes samboer, forutsatt at dette er: Person forsikrede levde sammen med i ekteskapslignende forhold når dødsfallet inntraff, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel sammenhengende i de siste 2 år. Person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Hvis det ikke finnes ektefelle/registrert partner/samboer vil erstatningen tilfalle arvinger etter lov eller testament. Ovennevnte begunstigelsesrekkefølge kan fravikes til fordel for eksempelvis barn fra tidligere ekteskap. I dette tilfelle kan forsikrede oppnevne en eller flere personer som begunstiget ved å opprette et testament. Erstatning til barn Ved død som skyldes ulykke eller yrkessykdom vil det i tillegg komme en erstatning til hvert enkelt barn under 20 år. Erstatningen er avhengig av barnets alder og utgjør maksimum 6,5G pr. barn (barn under 1 år). Minimum erstatning er 1G pr. barn (barn på 18 eller 19 år). Dersom du var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Tjenestereise og frivillig ferie/fritidsreiseforsikring for ansatte i Norge Alle ansatte er dekket av en tjenestereiseforsikring i Europeiske. Som et tilbud til de ansatte kan du i tillegg tegne en helårsreiseforsikring som inkluderer ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte med familie (ektefelle/samboer og egne barn under 20 år). Helårsforsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige transportmidler i inntil 45 dager. Forsikringen omfatter følgende: Dekning Sum i kroner Reisesyke inkl. hjemtransport Ubegrenset sum Reiseansvar Rettshjelp pr tvist Inntil Reisegods pr person / pr familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket reisegods på tjenestereise pr person (ingen karenstid) Inntil Forsinket reisegods på ferie/fritidsreiser pr person (karenstid 4 timer) Inntil Side 9

10 Avbestilling pr skadetilfelle pr person / pr familie / max Forsinket ankomst (pga værforhold, teknisk feil, trafikkuhell med eget transportmiddel) - Innhenting av planlagt reiserute pr person / pr familie - Overnattingsutgifter pr person / pr familie Egenandel / max / max Ingen egenandel Ulykke ektefelle/samboer død / invaliditet / Ulykke barn under 20 år død / invaliditet / Den ansatte er ikke dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Derimot er den ansatte som tidligere nevnt dekket av Seawells kollektive ulykkesforsikring. Øvrig familie er dekket av reiseforsikringens ulykkesforsikring. Nyansatte som ønsker å opprette denne forsikringen kan ta kontakt med Seawells finansavdeling. Ferie/fritidsreise inntil 45 dagers varighet Forsikringen omfatter ansatte med familie under ferie/fritidsreise. Som familie regnes ektefelle/ samboer/partner samt hjemmeboende barn (forsikringen opphører for barn ved utløpet av det forsikringsår barnet fyller 20 år). Egne barn som ikke bor hos forsikrede/ektefelle/samboer/ partner, er omfattet av forsikringen. Det forutsettes at barn har adresse registrert i folkeregisteret hos en av foreldrene. Dekningen gjelder også for adoptivbarn og fosterbarn. Ferie- og fritidsreiser utover 45 dager kan tegnes etter nærmere avtale. Europeiske kan da kontaktes. Avbestillingsforsikring Dekker annulleringsomkostninger (det beløp man ikke får refundert) med inntil de summer som er nevnt ovenfor og i henhold til fastlagte bestemmelser. Avbestillingsforsikringen dekker annulleringsomkostninger som skyldes: Akutt og behandlingskrevende sykdom eller ulykke, eller død som rammer deg eller din nærmeste familie bosatt i EØS-land, din eneste reiseledsager eller noen i reiseledsagers nærmeste familie. Akutt og behandlingskrevende sykdom eller ulykke, eller død som rammer din nære kollega, medarbeider eller leder som er ansatt i Seawell. Akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller død som rammer den du skulle ha møte med og som medfører at hensikten med tjenestereisen bortfaller. Brann, innbrudd, vannledningsskade og naturskade når disse forhold inntreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning, og sikredes nærvær er nødvendig. Fellesbestemmelser for reiseforsikring Før eventuell avreise til risikofylte områder bør forsikringsselskapet konsulteres. Europeiske har til enhver tid en ajourført oversikt over land og områder der de beregner «krigsrisikotillegg». Skal man til slike strøk bør dette avklares med forsikringsselskapet før reisens begynnelse, for at forsikringen skal gjelde fullt ut. Det henvises også til UDs reiseråd på Side 10 10

11 Reisegodsdekningen gjelder ikke når man oppholder seg i egen bolig eller på arbeidssted. For personlig reisegods (smykker, ur, mobiltelefon, sportsutstyr, inn- og avspillingsutstyr for lyd og bilde, samt foto/video- og PC/datautstyr) er maksimum erstatning for enkeltgjenstander begrenset til kr ,- pr skadetilfelle. For andre enkeltgjenstander er maksimum erstatning begrenset til kr ,- pr skadetilfelle. Ovennevnte enkeltgjenstander kan ofte ha verdi utover dette, og bør derfor forsikres spesielt med såkalt verdigjenstandsforsikring under den enkeltes Hus-/Hjemforsikring. Forøvrig henvises til sikkerhetsforskriftenes aktsomhetsregler for å begrense skade/tap; blant annet å holde tilsyn med de forsikrede gjenstander, sørge for tilstrekkelig og hensiktsmessig emballasje for å tåle aktuell transport og ikke sende verdigjenstander, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Dersom det oppstår en skade Ved innleggelse på sykehus, større skader o.l. må Europeiske varsles straks. Nærmere informasjon og telefonnummer til Europeiskes alarmsentral er oppgitt på baksiden av forsikringskortet. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør. Det enkleste er å melde skader elektronisk via Dersom du ønsker skademeldingsskjema, vennligst ta kontakt med Seawells Finansavdeling. Skademelding sendes til: Europeiske Reiseforsikring Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Faks Frivillig forsikring av ektefelle/samboer Som landansatt i Seawell kan vi tilby deg å tegne kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring for din ektefelle/samboer. Som følge av stordriftsfordeler er premienivået gunstig i forhold til hva en må betale for en tilsvarende ordning på individuell basis. Gruppelivsforsikringen utbetales ved ektefelle/samboers død uansett årsak. Dekning 16G. Kollektiv ulykkesforsikring utbetales dersom din ektefelle/samboer blir varig skadet eller faller fra som følge av en plutselig ytre begivenhet. Forsikringssummen er 40G ved død og 40G ved 100% invaliditet. Ulykkesforsikringen og gruppelivsforsikringen er samordnet, det vil si at ved død som følge av ulykke er erstatningsbeløpet 40G, ikke 40G pluss 16G. Side 11 11

12 Forsikringsselskapet er fri for ansvar dersom medforsikret ektefelle/samboer dør innen 2 år etter at forsikringen trådte i kraft for vedkommende og dødsfallet skyldes sykdom som ektefellen/samboeren led av da opptakelsen fant sted, og som det må antas at vedkommende kjente til. De som ønsker å opprette denne forsikringen kan ta kontakt med Seawells finansavdeling. Opphør av forsikringsordningene Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter i Seawell. Dersom du slutter før fylte 67 år, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring av gruppelivsforsikringen uten helseprøving. Skjema for tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Du er forsikret under gruppelivsforsikringen i 2 måneder fra sluttdato. Fristen for å akseptere tilbud om fortsettelsesforsikring er 6 måneder etter sluttdato. Dersom du velger å akseptere tilbudet om fortsettelsesforsikring senere enn 2 måneder etter sluttdato, er du følgelig ikke forsikret i perioden fra 2 måneder etter sluttdato og frem til det tidspunktet akseptskjema for fortsettelsesforsikring er datert og undertegnet. NB! Seawell forbeholder seg retten til å endre eller avslutte enkelte eller alle ovennevnte forsikringer når forhold etter Seawells syn tilsier at dette bør gjøres, og dette ikke strider mot norsk lov eller inngåtte avtaler. Alle forsikringsdekninger utover den lovpålagte yrkesskadeforsikringen beskattes for innbetalt premie. Utbetalt beløp ved skade er ikke skattepliktig. Side 12 12

13 Pensjon månedlige utbetalinger AFP + tilleggspensjon til AFP på 1G AFP kan tas ut når som helst i perioden fra 62 år til oppnådd pensjonsalder i Folketrygden. Ansatte vil etter fratreden med AFP opptjene pensjonspoeng i Folketrygden frem til pensjonsalder ved fylte 67 år og kan i samme periode kun tjene inntil beløpsgrensene i LO/NHO-ordningene (p.t ,- pr år). Dersom førtidspensjonisten har arbeidsinntekt i tillegg til AFP på mer enn beløpsgrensen, vil AFP bli redusert i.h.t. LO/NHO-ordningens vilkår. Dersom du fratrer med AFP vil du meldes ut av Seawells ordinære pensjonsordning og således tape opptjening der. AFP beskattes som vanlig inntekt, men det betales 3% trygdeavgift istedenfor 7,8%. For å kunne få AFP må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i bedriften og - ha vært ansatt der de siste tre årene eller ha vært tilsluttet ordningen de siste fem årene - ikke motta noen pensjon eller andre ytelser fra nåværende arbeidsgiver uten motsvarende arbeidsplikt - ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt i året før fratredelse - ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra det året han eller hun fyller 50 år til og med fratredelse - i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med det året før fratredelsen ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp Seawells tilleggspensjon til AFP utgjør 1G pr. år. Det er inngått forlik om ny AFP. Innfasingen av ny AFP vil imidlertid først skje fra det tidspunkt ny folketrygd blir gjort gjeldende. Iverksetting av ny folketrygd er forskjøvet til Regjeringen er imidlertid innstilt på å vurdere tilpasninger i regelverket for personer som har rett til dagens AFP, dvs. personer i årgangene , samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i Informasjonen overfor er basert på dagens AFP regelverk. Kollektiv pensjonsforsikring Seawell har tegnet kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Pr ble det opprettet innskuddspensjon. Alle nyansatte etter denne dato er derfor innmeldt i innskuddspensjon. De som var registrert i den gamle ytelsesbaserte ordningen på tidspunkt for overgang fikk muligheten til å velge å bli i ytelsespensjon eller å gå over til ny innskuddspensjon. Informasjonen under vil først beskrive dagens innskuddspensjon og deretter beskrive den lukkede ytelsespensjonen. Side 13 13

14 Innskuddspensjon Styringsgruppe I henhold til Lov om foretakspensjon (LOF) er det opprettet en styringsgruppe for bedriftens pensjonsordninger. Opptak Innmelding gjelder fra ansattdato dersom en har 20 % stilling eller mer, og fylt 20 år, jmf. Lov om innskuddspensjon. Den ansatte skal i tillegg være fullt arbeidsdyktig. Alderspensjon Seawell har tegnet en kollektiv pensjonsforsikring i Vital for sine medarbeidere. Denne kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden. Den kollektive pensjonen er innskuddsbasert. Innskuddet blir innbetalt månedlig og investert i balansert profil (valgt utgangsprofil). Pensjonsutbetalingen vil avhenge av antall og størrelse på innbetalingene og avkastningen frem til du fyller 67 år. Seawell betaler 5% av lønn mellom 1G og 6G, og 8% av lønn mellom 6 12G. Pensjonsinnskuddet investeres månedlig på den ansattes konto i Vital. Denne alderspensjon utbetales fra du fyller 67 år, og i minimum 10 år. Det er knyttet til følgende risikoprodukt sammen med innskuddspensjonen : Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Uførepensjon Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke vil du ha krav på uførepensjon, dersom kravene i forsikringsvilkårene er oppfylt. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen 70% av lønn inntil 12G, såfremt 30 års opptjening i pensjonsordningen, Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. For å få rett til uførepensjon må en ha nedsatt arbeidsførhet på 20 % i en sammenhengende periode på 12 måneder. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10 % for hvert barn under 21 år inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Dersom en mottar attføringspenger ut over 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, blir det først utbetalt uførepensjon etter at attføring- rehabiliteringspenger opphører. Uførepensjonen er uten fripoliseoppbygging. Side 14 14

15 Pensjon til etterlatte Oppspart kapital i innskuddspensjonen tilfaller de etterlatte. Barn skal først sikres inntil 1G. Eventuell resterende kapital tilfaller ektefelle/registrert partner, eventuelt samboer (se definisjon på samboer under ektefellepensjon). Utbetalingen fordeles over minst 10 år, så fremt kapitalen ikke er lavere enn 0,2G. Da kan erstatning utbetales som ett engangsbeløp. Ektefellepensjon I tillegg til oppspart kapital utbetales pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer. Denne skal utgjøre 56,57% av ordningens uførepensjon. Det vil si 56,57% av uførepensjonen som ville blitt utbetalt fra Vital og ikke 56,57% av total beregnet uførepensjon (inkludert folketrygd). Retten til pensjon inntrer fra første dag i den måned forsikrede dør. Som samboer regnes en person som du: har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen med uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet og det ikke forelå forhold til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Ektefellepensjonen utbetales livsvarig. Ektefellepensjonen er uten fripoliseoppbygging. Barnepensjon Dersom du faller fra vil dine barn få pensjon til de fyller 21 år. Årlig barnepensjon beregnes som følger: 47,14% av pensjonsordningens uførepensjon for yngste barn 23,57% av pensjonsordningens uførepensjon for øvrige barn For barn mellom år utbetales dobbel barnepensjon. Som ved ektefelle-/samboerpensjon vil ovennevnte prosentsatser være av uførepensjonen som ville blitt utbetalt fra Vital og ikke prosent av total beregnet uførepensjon. Ved utbetaling deles pensjonen likt mellom de barn som har rett til pensjon. Barnepensjon er uten fripoliseoppbygging. Side 15 15

16 Ytelsespensjon Ansatte før , som ikke valgte å gå over til innskuddspensjon, har i dag en ytelsesbasert pensjonsordning. Styringsgruppe I henhold til Lov om foretakspensjon (LOF) er det opprettet en styringsgruppe for bedriftens pensjonsordninger. Alderspensjon Alderspensjon fra Seawells pensjonsforsikring blir utbetalt som et tillegg til pensjonsutbetalingen fra Folketrygden og utbetales så lenge pensjonisten lever. Pensjonsalder er 67 år. Full alderspensjon får du etter minst 30 års tjenestetid i pensjonsforsikringen ved 67 år. Dersom du blir uførepensjonist før du når pensjonsalder blir alderspensjonen ikke redusert for den tid som er igjen til pensjonsalder. Pensjonsgrunnlaget er årlig basislønn inntil 12G. Årlig alderspensjon fra Seawells pensjonsforsikring utgjør følgende: 21 % av lønn over 2,62 G 30 % av lønn over 8 G Dette utgjør (sammen med utbetaling fra folketrygden) ca 66 % av basislønn inntil 12G. Ytelsen er beregnet (samordnet) med utgangspunkt i folketrygd gjeldene før Det er for øvrig gjort fradrag for folketrygdens ytelser som om man er ugift. Eventuell reduksjon eller bortfall av Folketrygden vil ikke bli kompensert av Seawells pensjonsforsikring. Beregnet alderspensjon fremgår av forsikringsbeviset som du vil motta fra Vital hvert år. Uførepensjon Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke vil du ha krav på uførepensjon, dersom kravene i forsikringsvilkårene er oppfylt. Ved 100% arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen. Uførepensjonen reduseres i forhold til grad av uførhet dersom du er mindre enn 100% ufør. For å få rett til uførepensjon må en ha nedsatt arbeidsførhet på 20 % i en sammenhengende periode på 12 måneder. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10 % for hvert barn under 21 år inntil 6 barn. Uførepensjon utbetales likevel ikke dersom du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de første to årene etter at du tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom/lyte som du kjente til eller burde kjenne til før opptak i pensjonsforsikringen. Dersom en mottar attføringspenger ut over 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, blir det først utbetalt uførepensjon etter at attføring- rehabiliteringspenger opphører. Side 16 16

17 Ektefelle-/samboerpensjon Pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer er 60% av den ansattes alderspensjon, dvs. 60% av alderspensjonen som ville blitt utbetalt fra Vital og ikke 60% av total beregnet alderspensjon. Retten til pensjon inntrer fra første dag i den måned forsikrede dør. Som samboer regnes en person som du: har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen med uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet og det ikke forelå forhold til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Ektefellepensjonen utbetales livsvarig. Barnepensjon Dersom du faller fra vil dine barn få pensjon til de fyller 21 år. Årlig barnepensjon beregnes som følger: For yngste barn; 50% av nevnte alderspensjon For hvert av de øvrige barn; 25% av nevnte alderspensjon For barn mellom år utbetales det i tillegg 50 % av alderspensjon dersom det ikke er barn under 18 år. Dersom det også er barn under 18 år utgjør tillegget for barn mellom18 21 år 25 % av alderspensjonen. Som ved ektefelle-/samboerpensjon vil ovennevnte prosentsatser være av alderspensjonen som ville blitt utbetalt fra Vital og ikke prosent av total beregnet alderspensjon. Ved utbetaling deles pensjonen likt mellom de barn som har rett til pensjon. Opphør Dersom du slutter i Seawell før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Du har eiendomsrett til de oppsparte midlene hvis du har vært medlem i pensjonsordningen i minst 1 år. Dette kalles pensjonskapitalbevis for innskuddsordningen og fripolise for ytelsesordningen, og er bekreftelse på din oppsparte kapital i innskuddsordningen og ytelse i ytelsesordningen. Uavhengig om du har rett til pensjonskapitalbevis/fripolise vil du alltid få tilbud om å fortsette forsikringen ved egne premieinnbetalinger. NB! Seawell kan endre eller avbryte pensjonsforsikringen, men de rettigheter som inntil da er opparbeidet for de ansatte kan ikke reduseres eller fjernes. Side 17 17

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer