Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i"

Transkript

1 Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: Side 1 av 9

2 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet vedlagte orientering. Ytterligere informasjon gis ved henvendelse til Fagenhet personal og lønn i fylkeskommunen. Hvem er omfattet av forsikringsordningene: Forsikringene omfatter alle ansatte som fylkeskommunen har erstatningsansvar overfor etter den til enhver tid gjeldende tariffavtale og lovverk. Ombudsmenn under tjeneste for fylkeskommunen er omfattet. Se nærmere presisering under den enkelte forsikringsdekning. Fylkeskommunens forsikringsavtaler omfatter: Gruppelivsforsikring - Hovedtariffavtalen 10 Yrkesskadeforsikring - Hovedtariffavtalen 11 - Lov om yrkesskade av 16. juni 1989 Ulykkesforsikring i fritid for ansatte. Tjenestereiseforsikring Rutiner ved inn- og utmelding: Nye arbeidstakere er med i ordningen fra ansettelsesdato. Arbeidstakere som slutter eller som går over på alderspensjon trer automatisk ut av ordningen ved fratredelsen. Forsikringsgivere Forsikringsavtalene er dekket i følgende selskap fra : Gruppelivsforsikring KLP Yrkesskadeforsikring DNB Livsforsikring Fritidsulykkesforsikring KLP Tjenestereiseforsikring AIG Forsikringssum: Forsikringssummer er iht. den til enhver tid gjeldende tariffavtale og lov. Øvrige reguleringer vil være iht. Folketrygdens Grunnbeløp - G. Melding om skade/sykdom til forsikringsselskapet: Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal skadelidte uten ugrunnet opphold melde fra til nærmeste personalansvarlig. For de ulike typer skader foreligger det egne skademeldingsskjemaer som personalansvarlig vil være behjelpelig med å fylle ut. Yrkesskader skal også meldes til trygdekontoret på eget skjema. Se informasjonsportalen på fylkeskommunens intranett. Ajour: Side 2 av 9

3 D E F I N I S J O N E R D E F I N I S J O N E R Barn: Gruppelivs- og fritidsulykkeforsikring (KLP): Forsikredes egne barn og adoptivbarn. Yrkesskadeforsikring (DNB Livsforsikring): Forsikredes egne barn og adoptivbarn. Aldersbegrensning er definert i Hovedtariffavtalens 11, Lov om yrkesskadeforsikring og forsikringsselskapets vilkår. Ektefelle: Definisjon jfr. Hovedtariffavtalen for kommunal sektor (KS): Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Definisjon jfr. øvrige regelverk: Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Partnerskap: Som partnere forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, jfr. Lov om registrerte partnere av 30. april Samboer: Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de to siste år. Dette gjelder ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Ervervsuførhet: Med ervervsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Medisinsk invaliditet: Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger nødvendigvis ikke å påvirke arbeidsevnen til den forsikrede. Invaliditetsgraden fastsettes av lege 1 år etter ulykken iht sosialdepartementets invaliditetstabell. Folketrygden: Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som trådte i kraft 1. januar Folketrygden skal sikre et minimum inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørger m.m. I tillegg yter Folketrygden uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon. Folketrygdens grunnbeløp: Et sentralt begrep i Folketrygden er grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutviklingen. Reguleringen av - G - skjer normalt den 1. mai hvert år. Pr utgjør G kr ,-. Konstatering av skade / sykdom: Som konstateringstidspunkt regnes : - Når skade inntraff. - Når den forsikrede første gang søkte lege for sykdommen/skaden. NAV: Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten). HELFO: Helseøkonomiforvaltningen. Opprettet 1. januar 2009 under Helsedirektoratet. Ajour: Side 3 av 9

4 G R U P P E L I V S FO R S I K R I N G Hvem gjelder forsikringen for : Alle arbeidstakere som omfattes av fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen, herunder arbeidstakere som mottar arbeidsavklaringspenger og uførepensjonister, er dekket av forsikringen. Utover Hovedtariffavtalens bestemmelser omfatter forsikringen også - folkevalgte, dog kun de med fast godtgjøring (medlemmer av Fylkestinget) - ansatte i ulønnet permisjon i inntil 12 måneder, med mindre vedkommende er ansatt hos annen arbeidsgiver - ansatte som har permisjon utover 12 måneder pga. militærtjeneste eller siviltjeneste. Hva omfatter forsikringen : Forsikringen gir erstatning til etterlatte ved dødsfall uansett årsak, tid og sted. Hvor mye utbetales : Alder Erstatning Under 51 år 10,0 G 51 år 9,5 G 52 år 9,0 G 53 år 8,5 G 54 år 8,0 G 55 år 7,5 G 56 år 7,0 G 57 år 6,5 G 58 år 6,0 G 59 år 5,5 G Over 59 år 5,0 G Beløpene beregnes etter alder på dødsfallstidspunktet og G på oppgjørstidspunktet. Lærlinger er dekket med halve ytelser. Hvem utbetales forsikringen til : A : Ektefelle/registrert partner etter lov av B : Samboer. C : Barn under 25 år Barn skal ha minimum 40 % av erstatningen. D : Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Hvis det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G til dødsboet. Ansattes rettigheter ved fratreden : Dersom man slutter før pensjonsalder av andre årsaker enn sykdom, har man rett til, uten helseprøving, å tegne individuell livsforsikring med opptil den forsikringssum og opphørsalder som vedkommende hadde som ansatt i fylkeskommunen. Ønsker man å benytte seg av denne rett må den ansatte selv underrette fylkeskommunens forsikringsselskap innen 6 måneder etter fratreden. Ajour: Side 4 av 9

5 Y R K E S S K A D E F O R S I K R I N G Hvem gjelder forsikringen for: Lov om yrkesskadeforsikring omfatter alle som gjør arbeid eller utfører verv i fylkeskommunal tjeneste, herunder ombudsmenn, læringer, praktikanter og sysselsatte gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Fylkeskommunale ombudsmenn og medlemmer av prøvenemndene er omfattet av Lov om yrkesskade og Hovedtariffavtalens 11 når disse deltar i møter, befaringer, avvikler prøver m.v. Med fylkeskommunale ombudsmenn menes medlemmer av faste styrer/nemnder/utvalg. Med medlemmer av prøvenemnder menes personer som bedømmer den praktiske del av fag- /svenneprøven. Vararepresentanter er forsikret når disse deltar. Dekningen gjelder også for tidligere arbeidstakere som ikke har vært i arbeid siden vedkommende sluttet i fylkeskommunen. Dette gjelder både under Hovedtariffavtalens 11 når skaden er konstatert etter og under Lov om yrkesskade når skaden er konstatert etter Hva omfatter forsikringen : Forsikringen omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden under utførelse av arbeid på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen omfatter i tillegg: Direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise, jfr. Hovedtariffavtalens 11. Hvor mye utbetales : Det er utarbeidet egne forskrifter om standarderstatning der den skadelidtes alder, inntekt og invaliditets-/uføregradgrad legges til grunn. For at en skade eller sykdom skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som yrkesskade/yrkessykdom av NAV. Belastningslidelser blir normalt ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom. I henhold til gjeldende tariffavtale utbetales maksimalt: Ervervsuførhet 15 G Medisinsk invaliditet (min. 15%) 3 G Dødsfall 15 G I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring utbetales: Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Ervervsuførhet G Merutgifter (påførte-/fremtidige) Medisinsk invaliditet (min. 15%) 4,5 G Dødsfall 15 G Merk: Det vil enten bli utbetalt erstatning etter Hovedtariffavtalen eller etter Lov om yrkesskadeforsikring - avhengig av hvilke regler som gir høyest erstatning. Behandlingsutgifter: Ved godkjent yrkesskade/yrkessykdom dekkes påførte og fremtidige behandlingsutgifter først og fremst av HELFO. Behandlingsutgifter utover dette erstattes individuelt. Ved ulykkesskade på vei til/fra jobb dekker forsikringsselskapet behandlingsutgifter i inntil 3 år med inntil kr ,-. Egenandel kr. 500,-. Hvem utbetales forsikringen til : Utbetaling ved varig invaliditet/uførhet skjer til skadelidte. Ved dødsfall skjer utbetaling til etterlatte enten i henhold til begunstigelsesreglene i Hovedtariffavtalen eller etter Lov om yrkesskadeforsikring. Ajour: Side 5 av 9

6 U L Y K K E S F O R S I K R I N G F R I T I D Hvem gjelder forsikringen for: Forsikringen gjelder for samtlige ansatte samt ombudsmenn med fast godtgjøring (medlemmer av fylkestinget). Hva omfatter forsikringen : Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreffer i fritiden hvor som helst i verden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen voldt ved en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle), som inntreffer i forsikringstiden. Skaden må være godkjent som varig. Ulykkesforsikringen dekker ikke bestemte sykdommer eller tilstander, selv om en ulykke er årsaken. Ulykkesskade som inntreffer under utøvelse av fritidsaktiviteter og sport er omfattet, dog med unntak av aktiviteter som innebærer særlig risiko for skade som f.eks. boksing, klatring, hang-/paragliding, fallskjermhopping m.v. Se forsikringsvilkåret for komplett oversikt over hvilke begrensninger som gjelder. Erstatning for ødelagte klær, briller m.v. erstattes normalt ikke. Hvor mye utbetales : Erstatning ytes avhengig av skadelidtes alder og uføre-/ invaliditetsgrad. Det gjøres ingen avkortning for deltidsansatte. Erstatning ved livsvarig ervervsmessig uførhet: Alder under 41 år 22 G Alder 47 år 15 G Alder 54 år 8 G Alder 41 år 21 G Alder 48 år 14 G Alder 55 år 7 G Alder 42 år 20 G Alder 49 år 13 G Alder 56 år 6 G Alder 43 år 19 G Alder 50 år 12 G Alder 57 år 5 G Alder 44 år 18 G Alder 51 år 11 G Alder 58 år 4 G Alder 45 år 17 G Alder 52 år 10 G Alder 59 år Alder 46 år 16 G Alder 53 år 9 G og eldre 3 G Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet: o Invaliditetsgrad %: 1 G o % 2 G o % 3 G o Erstatning ved død: Alder under 41 år 12 G Alder 44 år 8 G Alder 48 år 4 G Alder 41 år 11 G Alder 45 år 7 G Alder 49 år 3 G Alder 42 år 10 G Alder 46 år 6 G Alder 50 år Alder 43 år 9 G Alder 47 år 5 G og eldre 2 G Det gjøres fradrag for eventuell erstatning som er utbetalt for ervervsmessig uførhet. Behandlingsutgifter : Dersom ulykkesskaden medfører behandlingsutgifter, dekkes dette i inntil 2 år fra skadedagen med inntil 1 G. Egenandelen er kr ,-. Hvem utbetales forsikringen til : Samme regler som for gruppelivsforsikringen. Hvis det ikke finnes definerte etterlatte, utbetales det ikke erstatning. Samordning For arbeidsgivertegnet forsikring er det samordning med bilansvarsloven eller annen erstatningsrett. Erstatninger som kan kreves under bilansvarsloven eller øvrig erstatningsrett, vil komme til fullt fradrag i erstatningsoppgjøret. Ajour: Side 6 av 9

7 T J E N E S T E R E I S E FO R S I K R I N G Hvem gjelder forsikringen for: Forsikringen gjelder for samtlige ansatte, herunder ombudsmenn og medlemmer av prøvenemndene når disse er på tjenestereise for Oppland fylkeskommune. Med fylkeskommunale ombudsmenn menes medlemmer av faste styrer/nemnder/utvalg. Med medlemmer av prøvenemnder menes personer som bedømmer den praktiske del av fag-/svenneprøven. Vararepresentanter er forsikret når disse deltar. Hvor forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder i hele verden. Lokale, ikke registrerbare tjenestereiser er også dekket. Reiseforsikringsbevis Ved utenlandsreiser bør ansatte ta med forsikringsbevis (kort). Dette fås ved henvendelse til lokal administrasjon eller Fagenhet personal og lønn i fylkeskommunen. Hva forsikringen omfatter Se dekningsmatrise på neste side. Ajour: Side 7 av 9

8 T J E N E S T E R E I S E FO R S I K R I N G Utdrag fra AIG s vilkår AH500 av Dekning Forsikringssum pr. person Vilkårspkt. Reisegods Kontanter og verdipapir Reisedokumenter Enkeltgjenstander Sykler Nøkler Arbeidsgivers effekter Reisesyke 6 Medisinske utgifter Ubegrenset Tannbehandling, spising Tannbehandling, ulykke Hjemtransport Ubegrenset Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Utflukter Søk - og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Returreise Ubegrenset Psykologisk førstehjelp Ulykke Dødsfall Livsvarig medisinsk invaliditet Dødsfall barn Livsvarig medisinsk invaliditet barn Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale Rekrutteringskostnader Inntil kr Erstatning til etterlatte barn Kr pr barn Psykologisk førstehjelp Tilpasning av arbeidsplass Ombygging av bolig og bil Benbrudd og brannskade , iht. tabell Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse Sykehuspenger Kr 400 pr dag etter 120 timer Taxi til/fra arbeid/ behandlinger Ansvar Rettshjelp Kausjon Kjæledyr Forsinkelse 11 - Forsinket avgang 200/time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling Identitetstyveri Hole in one Krisestyring 16 - Kidnapping 3.000/dag, maks Konsulenttjeneste Ajour: Side 8 av 9

9 K ON T A K T P E R S O N E R K O N T A K T P E R S O N E R Oppland fylkeskommune: Oppland fylkeskommune Kirkegata Lillehammer Navn Telefon Telefax E-Post Eva Holmengen Forsikringsmegler: Pareto Forsikringsmegling AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1527 Vika 0117 Oslo Navn Telefon E-Post Helga Fiskvik Ajour: Side 9 av 9

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer