Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: (i det følgende kalt foretaket)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)"

Transkript

1 Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon (i det følgende kalt pensjonsordningen)

2 1. Etablering av pensjonsordningen Pensjonsordningen er opprettet i foretaket pr 1. januar Medlemskap. Pensjonsordningens omfang 2.1. Generelle bestemmelser For rett til opptak må bestemmelsene om hel arbeidsdyktighet og tilfredsstillende helse som definert i forsikringsvilkårene være oppfylt. Foretaket plikter å sende pensjonskassen melding om hvilke arbeidstakere som til enhver tid skal omfattes av pensjonsordningen. Melding må sendes senest den dag opptak skal finne sted i henhold til foretaksloven. Det samme gjelder ved endring av pensjonsgrunnlag, stillingsprosent og når en arbeidstaker slutter. Arbeidstakere kan ikke reservere seg for medlemskap. Arbeidstakere kan ikke overdra eller pantsette sine rettigheter i pensjonskassen. Pensjonskassen fører fortegnelse over alle medlemmer i pensjonsordningen. Pensjonskassen utsteder årlig medlemsbevis til alle arbeidstakere. Foretaket plikter å sørge for å gi forsikringsvilkårene til arbeidstakere som ønsker disse. Foretaket plikter å sørge for at det blir opprettet en styringsgruppe for pensjonsordningen. Styringsgruppen skal bestå av minst 6 personer, hvorav minst 2 skal velges av og blant pensjonsordningens medlemmer. Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltingen og praktiseringen av pensjonsordningen, og behandle regelverket før det vedtas eller endres Omfang ved ikrafttreden av avtalen Med arbeidstakere mener man i denne avtalen alle ansatte i foretaket med rett til medlemskap etter lov om foretakspensjon Nye medarbeidere Som medlemmer av pensjonskassen opptas alle arbeidstakere som: - er pliktig medlem av folketrygden etter bestemmelsene i lov om folketrygd - er helt arbeidsdyktig. Er arbeidstakeren ikke helt arbeidsdyktig på det tidspunkt vedkommende ellers skulle tas opp som medlem, skal vedkommende tas opp når han/hun blir helt arbeidsdyktig igjen - ikke går inn under annen pensjonsordning som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi

3 - har fylt 20 år - har arbeidstid som utgjør minst 20 prosent av full stilling i foretaket 2.4. Førtidspensjonerte Førtidspensjonert arbeidstaker skal ikke være medlem av pensjonskassen, jf. dog forskrift av 1. desember 2000 nr til lov om foretakspensjon. Arbeidstaker som mottar Avtalefestet Pensjon (AFP) skal være medlem i pensjonskassen 2.5. Permisjon og permitterte Arbeidstaker som har lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonskassen i permisjonstiden. Arbeidstaker som har permisjon i henhold til avtale skal være medlem av pensjonskassen i permisjonstiden etter generelle retningslinjer fastsatt av foretaket. Arbeidstaker som er permittert som følge av driftsinnskrenkninger mv. skal være medlem av pensjonskassen Fortsatt medlemskap etter oppnådd pensjonsalder Arbeidstaker som ved oppnådd pensjonsalder fortsatt har stilling i foretaket, beholder sitt medlemskap i pensjonskassen Utmelding av arbeidstakere Arbeidstaker som slutter i foretaket uten straks begynnende pensjon har rett til opptjent pensjon i pensjonskassen ved fratreden, jf og lov om foretakspensjon 4 6 annet ledd. Hvis tjenestetiden i foretaket er mindre enn 12 måneder, faller retten til opptjent pensjon bort. Premiereserven for opptjent pensjon skal i så fall godskrives foretakets premiefond. Arbeidstakeren har rett til å fortsette opptjeningen av pensjonsrettigheter i en fortsettelsesforsikring, jf. lov om forsikringsavtaler Premie for fortsettelsesforsikringen betales av arbeidstakeren. Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, har medlemmet likevel bare rett til at premiereserven blir overført til annen foretakspensjonsordning eller til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA), jf. lov om foretakspensjon 4 7. Når et fratrådt medlem som er under 50 år har rett til opptjent pensjon etter bestemmelsene i dette punkt skal rettighetene sikres i livsforsikringsselskap som pensjonskassen har utløsningsavtale med. Livsforsikringsselskapet som pensjonskassen har utløsningsavtale med skal sørge for at det utstedes fripolise som sikrer medlemmet rett til opptjent pensjon, eventuelt opprette en individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA) i henhold til

4 lov om foretakspensjon 4 7. Livsforsikringsselskapet skal også gi tilbud om fortsettelsesforsikring. Dersom premiereserven i pensjonskassen ikke er tilstrekkelig til å dekke premiereserven i livsforsikringsselskapet for opptjent pensjon, skal manglende beløp dekkes av premiefondet eller ved innbetaling fra foretaket. Dersom premiereserven i pensjonskassen er større enn det beløp som skal overføres til livsforsikringsselskapet, skal overskytende beløp godskrives premiefondet. Dersom arbeidstakeren umiddelbart etter fratreden blir medlem i en annen pensjonsordning etter lov om foretakspensjon, kan pensjonsretten etter arbeidstakerens ønske overføres til den nye pensjonsordningen. Premiereserven for opptjent pensjon som skal overføres til annen pensjonsordning, fastsettes i henhold til beregningsgrunnlaget i det livsforsikringsselskap som pensjonskassen har utløsningsavtale med. Dersom det overførte beløp ikke er tilstrekkelig til å dekke premiereserven for opptjent pensjon beregnet etter den nye pensjonsordningens beregningsgrunnlag, er pensjonskassen eller foretaket ikke forpliktet til å dekke manglende beløp. Når et fratrådt medlem som er over 50 år har rett til opptjent pensjon etter bestemmelsene i dette punkt kan rettighetene sikres i pensjonskassen. Fripolisene skal hvert år tildeles overskudd i henhold til gjeldende regelverk. Pensjonskassen må føre konto og sende ut kontoutskrift til fripoliseinnehaverne i samsvar med forskrift av 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs og pensjonsforsikring. Pensjonskassen må i henhold til informasjonspliktreglene i lov om forsikringsavtaler kapittel 11 sende fripoliseinnehaverne forsikringsbevis, jf. lov om forsikringsavtaler 11 2, og nødvendig informasjon i forsikringstiden, jf. lovens Pensjonskassen må inngå avtale med et livsforsikringsselskap om overgang til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA), jf. lov om foretakspensjon 4 7, og tilbud om fortsettelsesforsikring. Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det fratrådte medlemmet når den pensjonsalder som gjaldt for stillingen på fratredelsestidspunket, likevel senest fra fylte 67 år, og for øvrig i henhold til reglene i kapittel 6.1 og pensjonskassens forsikringsvilkår. Rett til uførepensjon inntrer når det fratrådte medlem får rett til uførepensjon fra folketrygden og for øvrig i henhold til reglene i kapittel 6.2 og i henhold til pensjonskassens forsikringsvilkår. Uføregraden følger folketrygdens uføregrad. Det fratrådte medlem må fremsette krav om uførepensjon ovenfor pensjonskassen. Ektefelle etter fratrådt medlem har rett til ektefellepensjon i henhold til reglene i kapittel 6.3 og i henhold til pensjonskassens forsikringsvilkår. De pensjonsberettigede må fremsette krav om ektefellepensjon ovenfor pensjonskassen.

5 Barn etter fratrådt medlem har rett til barnepensjon i henhold til reglene i kapittel 6.4 og i henhold til pensjonskassens forsikringsvilkår. De pensjonsberettigede må fremsette krav om barnepensjon ovenfor pensjonskassen. 3. Tjenestetid, medregning og opptjente pensjonsytelser Pensjonsgivende tjenestetid fastsettes som antall år og dager som har medgått fra arbeidstakeren ble ansatt i foretaket. For avbrudd i tjenestetiden som skyldes sykdom eller lovbestemt permisjon gjøres ikke noe fradrag. I hvilken utstrekning andre permisjoner skal komme til fradrag, avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter generelle retningslinjer fastsatt av foretaket. Arbeidstaker som ved oppnådd pensjonsalder ikke har opptjent full pensjon og som fortsatt har stilling i foretaket, skal godskrives etterfølgende tjenestetid. Det tas ikke hensyn til om arbeidstakere tidligere har vært medlem i annen pensjonsordning. Medlemmer som etter bestemmelsene i dette avsnittet får en pensjonsgivende tjenestetid ved pensjonsalder på minst 30 år, oppnår fulle pensjoner. Medlemmer som får mindre enn 30 års pensjonsgivende tjenestetid får avkortede pensjoner. Avkortede pensjoner utgjør så stor andel av fulle pensjoner som tjenestetid ved pensjonsalder avrundet til nærmeste hele antall år og hele måneder utgjør i forhold til tjenestetid for rett til full pensjon (ref. kapittel 6). En pensjon som blir aktuell før nådd pensjonsalder pga. død eller uførhet, fastsettes på grunnlag av den tjenestetid medlemmet ville ha fått om det hadde vært ansatt i foretaket til nådd pensjonsalder. Opptjente pensjoner skal til enhver tid utgjøre så stor andel av pensjoner fastsatt etter bestemmesene i kapittel 3 avsnitt 5 som pensjonsgivende tjenestetid på beregningstidspunktet utgjør i forhold til pensjonsgivende tjenestetid ved pensjonsalder. 4. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget, dvs. grunnlaget for beregning av pensjonsytelsene, jf. lov om foretakspensjon 5 4, er den lønn som medlemmet mottar fra foretaket, heri inkludert gjennomsnittet av det sektornormerte bonusnivå for de siste tre år, begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det sektornormerte bonusnivå som inngår i pensjonsgrunnlaget beregnes i henhold til generelle retningslinjer fastsatt av selskapet. I lønnen gjøres fradrag for overtidsgodtgjørelse, skattepliktig naturalytelser, utgiftsgodtgjørelse og andre varierende eller midlertidige tillegg.

6 Dersom lønnen til en arbeidstaker blir satt ned som følge av skifte av stilling eller annen endring av arbeidsoppgavene, skal opptjent pensjon fastsettes etter reglene i lov om foretakspensjon 4 4 første og annet ledd. Endringer i pensjonsytelsene trer i kraft den dag endringen i pensjonsgrunnlaget finner sted. Når det generelle årlige lønnsoppgjøret skjer før folketrygdens grunnbeløp endres, trer endringene av pensjonsytelsene først i kraft på samme tidspunkt som folketrygdens grunnbeløp endres. For medlemmer som mottar uførepensjon blir pensjonsgrunnlaget først regulert hvis vedkommende blir helt arbeidsdyktig igjen. For medlemmer som mottar gradert uførepensjon reguleres pensjonsgrunnlaget for den gjenværende del av inntektsevnen. Endringer i pensjonsytelsene som følge av endringer i pensjonsgrunnlaget kan ikke frata et medlem pensjonsrettigheter som det allerede har opparbeidet i pensjonskassen. 5. Pensjonsalder Pensjonsalderen er 67 år med unntak av offshoreansatte som har avtalefestet pensjonsalder på 65 år. Et medlem har rett til alderspensjon ved oppnådd pensjonsalder eller når det fratrer sin stilling etter nådd pensjonsalder. 6. Pensjonsytelser Avtalen dekker følgende pensjonsytelser: - Alderspensjon - Uførepensjon - Ektefellepensjon - Barnepensjon - Premiefritak ved uførhet De uavkortede pensjonene er fastsatt i punktene For arbeidstakere som har eller har hatt varierende eller fast deltidsarbeid, skal det ved beregning av pensjonsytelsene benyttes en beregnet arbeidstidsfaktor. Denne faktoren tilsvarer gjennomsnittlig arbeidstid i de inntil 30 opptjeningsår før pensjonsalder med høyest arbeidstidsprosent. På beregningstidspunktet forutsettes at den faktiske arbeidstidsprosenten varer resten av tjenestetiden. Ved beregning av pensjonsytelsene ved opptak i pensjonsordningen og ved senere reguleringer skal gjeldende grunnbeløp i folketrygden på det aktuelle beregningstidspunktet legges til grunn.

7 Alderspensjon Full årlig alderspensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget redusert med en antatt folketrygd fra 67 år beregnet etter reglene i punktene a) og b) nedenfor. a. Antatt alderspensjon fra folketrygden utgjør 3/4 av grunnbeløpet pluss hele den beregnede tilleggspensjon. For medlem som har avkortet pensjon etter bestemmelsene i pkt 3, skal antatt alderspensjon fra folketrygden avkortes tilsvarende. b. Den beregnede tilleggspensjon fastsettes etter Folketrygdens regler pr. 1. januar 1992 basert på medlemmets pensjonsgrunnlag ved siste regulering og det grunnbeløp som da ble benyttet ved pensjonsberegningen. Beregningene foretas etter beregningsregler utarbeidet av Finansnæringens Hovedorganisasjon med basis i Lov om folketrygd med endringer fra Eventuell kompensasjon for fremtidig reduksjoner i folketrygdens tilleggspensjon må vedtas av foretaket. afor sjømenn gjøres det fradrag i alderspensjonen fra 60 til 67 år med en beregnet pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn. Alderspensjonen utbetales livsvarig. 6.1.Uførepensjon Full uførepensjon utgjør 100% av den alderspensjon medlemmet ville ha fått om det var blitt stående i stillingen til nådd pensjonsalder. Uførepensjon beregnes ut fra det pensjonsgrunnlag vedkommende hadde da uførheten inntrådte. Dersom medlemmet har tapt hele sin inntektsevne får det full uførepensjon. Ved delvis tap av inntektsevne avkortes uførepensjonen i forhold til uføregraden. Blir inntektsevnen senere endret, endres uførepensjonen tilsvarende. Er uføregraden lavere enn 25 prosent, ytes ingen pensjon. Uførepensjonen økes med 10 % av pensjonsgrunnlaget for første barn og 5 % for annet barn som har rett til barnepensjon etter punkt 6.4, til sammen maksimum 15%. Uførepensjonen utbetales høyst til pensjonsalderen. Ved utbetaling av uførepensjon som følge av at mottaker mottar arbeidsavklaringspenger skal det gjøres fradrag i de tilfellene der summen av beregnede arbeidsavklaringspenger og uførepensjon utgjør mer enn 70% av pensjonsgrunnlaget. 6.2.Ektefellepensjon Full årlig ektefellepensjon/samboerpensjon utgjør differansen mellom 44 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet ektefellepensjon fra folketrygden. Den beregnede ektefellepensjonen fra folketrygden er lik summen av: a. En beregnet grunnpensjon lik det aktuelle grunnbeløp i folketrygden. b. En beregnet tilleggspensjon som er lik 55 % av den beregnede tilleggspensjonen fastsatt i punkt 6.1 punkt b.

8 Ektefellepensjon utbetales livsvarig. 6.3.Barnepensjon Full barnepensjon utgjør: For første barn 20% av pensjonsgrunnlaget, for annet barn 10% av pensjonsgrunnlaget, for tredje barn 5% av pensjonsgrunnlaget. Dersom det er flere barnekull, skal hvert kull behandles for seg. Maksimalt samlet barnepensjon er 35% for hvert kull. Det gjøres fradrag for barnepensjonen fra folketrygden på grunnlag av det aktuelle grunnbeløpet i folketrygden. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 21 år. 6.4.Premiefritak ved uførhet Retten til premiefritak inntrer fra det tidspunkt arbeidstakerens ervervsevne har vært nedsatt med minst 25% i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Premiefritaket gis fra det tidspunkt den forsikrede ble minst 25% ufør. Premiefritaket gis i forhold til graden av uførhet. 7. Regulering av pensjoner under utbetaling og pensjonistenes overskuddsfond Overskudd på premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling skal hvert år overføres til pensjonistenes overskuddsfond. Regulering av pensjonene foretas ved at de midler som er tilført pensjonistenes overskuddsfond hvert år benyttes som engangspremie for tillegg til pensjonene. Regulering av pensjoner under utbetaling skal foretas hvert år den 1. juni. Reguleringen kan i et enkelt år ikke overstige den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp i året. Foretaket kan likevel bestemme at det gis høyere tillegg for at reguleringen av pensjonene i året og de to foregående år til sammen skal svare til økningen av grunnbeløpet i disse tre årene. Alle pensjoner under utbetaling skal gis samme prosentvise tillegg med unntak av pensjoner beregnet av pensjonsgrunnlag som er omfattet av kalenderårets lønnsoppgjør. Er midlene i pensjonistenes overskuddsfond i et år ikke tilstrekkelige til å dekke engangspremie for regulering i samsvar med den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp i året, kan foretaket bestemme at de nødvendige midler skal overføres til overskuddsfondet fra premiefondet eller ved innbetaling fra foretaket.

9 Dersom midlene i pensjonistenes overskuddsfond overstiger det beløp som trengs til engangspremie for regulering etter pkt, skal resten av midlene tilføres premiefondet. 8. Pristariff og premie For fastsettelse av pensjonsordningens premie skal anvendes den til enhver tid gjeldende og godkjente pristariff i pensjonskassen. Tariffen inneholder særskilt: - pris for dekning av risiko knyttet til person - forvaltning av pensjonsmidlene i pensjonsordningen, herunder risiko for avkastningsresultat - pris for administrative tjenester Pensjonskassens hovedpremieforfall er 1. januar. Hvert år ved hovedpremieforfall innbetaler foretaket forskuddsvis til pensjonskassen den forsikringsteknisk beregnede premie. Årets premie kan etter foretakets beslutning helt eller delvis dekkes av midler i premiefond. For arbeidstakere som ansettes i løpet av kalenderåret skal det betales delpremie fram til neste hovedpremieforfall. Det samme gjelder for pensjonsforhøyelser som finner sted i løpet av kalenderåret. For medlemmer som er minst 25 % uføre skal det være premiefritak under uførhet, jf. lov om foretakspensjon 6 7. Premien til pensjonskassen reduseres i samsvar med den uføregrad som er fastsatt for vedkommende. 9. Regnskap Pensjonskassen vil for hvert kalenderår utarbeide regnskap som viser pensjonsordningens inntekter og utgifter for året. Årsregnskapet fastsettes ut fra de til en hver tid gjeldende regnskapsregler, forsikringslov med tilhørende forskrifter, lov om foretakspensjon med tilhørende forskrifter og pensjonskassens vedtekter. Eventuelt overskudd beregnes pr 31. desember og overføres til pensjonsordningens premiefond og til pensjonistenes overskuddsfond i samsvar med reglene i lov om foretakspensjon 8-5. Foretaket bestemmer hvordan midlene i pensjonsordningens premiefond skal anvendes innenfor de bestemmelser som er gitt i regelverket. 10. Endring eller opphør av pensjonsordningen Foretaket kan si opp pensjonsavtalen eller avtale endringer i pensjonsordningen. Endringer eller opphør kan ikke finne sted før de er fremlagt styringsgruppen for pensjonsordningen for uttalelse.

10

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel

PR 01.05.2014 URAVSTEMNING. Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2014 URAVSTEMNING Vedlegg til rundskriv nr 6/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august klokken 16:00 (fristen må overholdes) Stemme

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer