Pensjon og personforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og personforsikring"

Transkript

1 Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere 4 Pensjonsforsikring 4 Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring 4 Skademeldinger 4 Ord og uttrykk 5 Folketrygdens grunnbeløp, G 5 Ektefelle 5 Partner 5 Samboer 5 Barn 5 Forsørger 5 Pensjonsgrunnlag 5 Yrkesskade/yrkessykdom 6 Ulykkesskade 6 Medisinsk invaliditet ménerstatning 6 Ervervsuførhet 6 Karenstid 6 Reiser til urolige områder 6 Hvem er med i personforsikringene? 7 Pensjonsforsikringer 8 Folketrygden 8 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 1

3 AFP offentlig sektor 10 AFP i offentlig sektor er todelt 10 AFP og arbeidsinntekt 10 AFP i kombinasjon med andre ytelser 10 Tjenestepensjon offentlig ordning 11 Medlemstid i pensjonsordningen 11 Overføringsavtale mellom offentlige tjenestepensjonsordninger 11 Regler i endring 11 Pensjonens størrelse avhenger av: 11 Alderspensjon fra 67 år 11 Alderspensjon etter 85-års regel 12 Uførepensjon 12 Etterlattepensjon 12 Oppsatt rettighet 12 Personalforsikringer 13 Mén medisinsk invaliditet 13 Ervervsuførhet 13 Andre dekninger 14 Erstatning ved død 15 Gruppelivsforsikring 15 Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom 15 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen 16 Viktig! 16 OBS! 16 Oppnevnelse av begunstiget 17 Dekningsmatrise 18 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 2

4 Opphør eventuell videreføring av forsikringen 19 Oppsatt rettighet 19 Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS 19 Forsikringspremie skattemessige forhold 19 Dine private forsikringer 19 Vi vil presisere at dette informasjonsheftet inneholder hovedpunktene i pensjons- og forsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom bedriften og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av bedriften. Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de pensjons- og personforsikringer Nettbuss har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det forsikringsavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med personalansvarlig, eller forsikringskontakt i Aon Grieg AS, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Lysaker, januar 2012 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 3

5 Navn og adresser Kundenavn Nettbuss konsern Kontaktperson Direkte telefon E-post Øystein Tyssen Forsikringsmegler Aon Grieg AS Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon E-post Espen Bjaarstad Lisa Borhaug Hansen Forsikringsgivere Pensjonsforsikring Storebrand Livsforsikring AS Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring Protector Forsikring AS Skademeldinger Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med bedriftens forsikringsansvarlige. I praksis kontakter du personalansvarlig som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 4

6 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet blir gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2010 NOK ,- 1. mai 2009 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon (for gruppeliv - og personalforsikringer) eller skilsmisse (for ektefellepensjon). Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene (fem år for ektefelle/samboerpensjon), eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra toårsregelen). Ordningen gjelder likevel ikke dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerdefinisjon for reiseforsikringen er felles adresse i Folkeregisteret. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn. Forsørger Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år jfr. definisjoner ovenfor Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra foretaket. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Maks pensjonsgrunnlag er 12 G. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 5

7 Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdommer som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Medisinsk invaliditet ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Ménerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, arbeidsevne, alder og lønn. Karenstid Når det ikke kreves helsebedømmelse ved innmelding i pensjonsforsikringen, gjelder en karenstid på 2 år ved ervervsuførhet. Det betyr at forsikringsselskapet kan avslå fra å gi erstatning ved uførhet som skyldes sykdom eller lyte den ansatte hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. For ansatte som har gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon er det innmeldingsdato i ytelsesordningen som er gjeldende innmeldingsdato for uførepensjon. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med HR avdelingen. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UD s hjemmeside; Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 6

8 Hvem er med i personforsikringene? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte som er medlem i Norsk Folketrygd. (Vikarer og midlertidig ansatte er i ansettelsestiden dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.) Du tas opp i personforsikringene fra første ansettelsesdag, men når det gjelder dekningen gruppelivsforsikring, betinges det at du er 100 % arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når den ansatte igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. Det kreves minimum 20 % stilling for å bli medlem i gruppelivsforsikring. For dekningen uførepensjon, gjelder dog 2 års karenstid. Selskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som den ansatte hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 7

9 Pensjonsforsikringer Folketrygden Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Folketrygden er lagt om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter regler før 2011, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. Uansett vil alle som har en tilstrekkelig pensjonsopptjening kunne benytte såkalt fleksibel pensjonsalder tidligst fra 62 år. Hovedprinsippet i de nye reglene er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Når det gjelder folketrygd må man samlet ha opptjent et minimum Garantipensjon for å kunne starte uttak av pensjon før 67 år. Jo flere år i arbeid, jo høyere årlig pensjon. Regler før 2011 Nye regler fra år i arbeid gir full pensjon Alle år teller med Pensjonsalder 67 år Fleksibel pensjonsalder år G-regulering av pensjoner (tilsvarer ca. Lavere regulering (snitt av lønnsvekst 0,75 %) lønnsvekst) Opptjener pensjonspoeng hvert år med inntekt over 1G. De 20 beste inntektsårene bestemmer Alle års inntekter teller pensjonens nivå Levealdersjustering : Nye generasjoner må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon fordi Alle får livsvarig pensjon fra 67 år de lever lenger. Alternativt vil årlig pensjon bli lavere. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres normalt hvert år av myndighetene i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst. 1 G er fra 1. mai 2011 kr Figuren under illustrerer hvordan fleksibel pensjonsalder kan påvirke pensjonen fra folketrygden i fremtiden. Forutsetning om jevn inntekt på 5 G (tilsvarer i dag kr ), uttak ved 62 år etter 40 år i arbeid. (kilde: Arbeidsdepartementet). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 8

10 Uførepensjonen fra folketrygden er lik den beregnede alderspensjonen ved 100 % uførhet før Det kommer nye regler for uførepensjon sammen med ny folketrygd. Forslaget fra Regjeringen er at uførepensjonen skal bli uavhengig av alderspensjonen. Arbeidsavklaringspenger Fra 1. mars 2010 erstattet NAV folketrygdytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Dette kan man motta frem til man blir frisk eller eventuelt får uførepensjon. Utbetalingen utgjør i utgangspunktet 66 % av lønn inn til 6 G (kr ). Arbeidsavklaringspenger samordnes med ytelser fra nåværende og tidligere arbeidsgiver jfr. regelverket. Ektefellepensjonen fra folketrygden er lik grunnpensjon + 55 % av avdødes beregnede tilleggspensjon fra folketrygden beregnet før Denne er behovsprøvd mot gjenlevendes mulige inntekt. Dette betyr at den ofte reduseres kraftig eller samordnes vekk. Barnepensjonen fra folketrygden utgjør i praksis 40 % av G for ett barn og 25 % av G for øvrige barn under 18 år. Det vil også komme nye regler om etterlattepensjoner i den nye folketrygden. Nærmere informasjon om folketrygden og din pensjon fås hos NAV (tidl. Trygdekontoret). Eventuelt ringe grønt nummer eller via internett På NAVs nettside kan du logge deg inn og få oversikt over egen pensjon. Her kan du se din opptjening, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. For å få tilgang til alle funksjoner i Din pensjon må du logge inn med MinID. MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester på nett. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 9

11 AFP offentlig sektor AFP i offentlig sektor er fortsatt en «tidligpensjonsordning» som kommer til utbetaling i perioden fra 62 til 67 år. AFP er en tariffestet rettighet. Vi henviser derfor til tariffavtalen når det gjelder vilkår. Vi gjør oppmerksom på at AFP i offentlig sektor nå skiller seg mye fra den nye AFP en i privat sektor som ble innført fra AFP i offentlig sektor er todelt AFP år (AFP- folketrygdberegnet) Fra 62 år er AFP en ordning som tilsvarer den alderspensjon en ville fått fra folketrygden ved 67 år (uten levealdersjustering) og et AFP- tillegg på kr Samlet AFP begrenses likevel til 70 % av tidligere arbeidsinntekt i folketrygden. Ved endelig beregning av alderspensjon i folketrygden vil en får godskrevet opptjening i folketrygden fram til fylte 65 år. AFP år (AFP- bruttoberegnet eller AFP- folketrygdberegnet) Fra 65 år er AFP en del av tjenestepensjonsordningen. AFP kan da beregnes etter reglene for alderspensjon i tjenestepensjonsordningen. AFP vil da utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen (deltidsfaktor og lønn) ved full opptjening på 30 år. Er medlemstiden kortere blir den forholdsmessig redusert. AFP skal ikke levealdersjusteres. Dersom en fyller vilkårene for AFP før fylte 65 år vil en mellom 65 og 67 år få AFP beregnet etter det gunstigste alternativet av disse to. AFP og arbeidsinntekt AFP- folketrygdberegnet år En kan arbeide samtidig med at en mottar AFP. Dersom en mottar full AFP, kan en ha en pensjonsgivende inntekt (arbeidsinntekt) på inntil kr Dersom en mottar gradert AFP, kan en ha en faktisk inntekt som avviker maksimalt med kroner i forhold til det som er lagt til grunn for pensjonsberegningen. AFP- bruttoberegnet fra år AFP påvirkes ikke av inntekt fra privat virksomhet. Har en derimot inntekt fra stilling i det offentlige, kan pensjonen bli redusert eller falle bort. Kontakt Storebrand for nærmere informasjon rundt inntektsreglene. AFP i kombinasjon med andre ytelser En kan ikke kombinere AFP fra offentlig ordning med alderspensjon fra folketrygden. Det er også begrensninger når det gjelder kombinasjon med andre pensjonsytelser. Kontakt Storebrand og NAV for nærmere informasjon. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 10

12 Tjenestepensjon offentlig ordning Tjenestepensjonen er en bedriftsbetalt ordning som kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden og eventuell AFP. Bedriftens pensjonsordning omfatter følgende elementer: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Medlemstid i pensjonsordningen For å være medlem i offentlig tjenestepensjon kreves det at en jobber minimum 14 arbeidstimer per uke (168 timer per kvartal). I tillegg opparbeides det medlemstid fram til aldersgrensen for stillingen ved tilståelse av uførepensjon. Ved pensjonering rundes samlet medlemstid på 6 måneder eller mer opp til ett helt år. Overføringsavtale mellom offentlige tjenestepensjonsordninger Overføringsavtalen betyr at hvis en tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når en pensjoneres. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen. I dag omfatter overføringsavtalen blant annet: De kommunale pensjonskassene, Oslo Pensjonsforsikring AS, KLP, Storebrand og Vital. Regler i endring Reglene for offentlig tjenestepensjon er i endring på grunn av ny folketrygd. Det er kun reglene for årskullene til og med 1953 som er fastsatt. Pensjonens størrelse avhenger av: Størrelsen på alderspensjonen er avhengig av Pensjonsprosent (66 %) Medlemstid (full opptjening 30 år eller mer) Pensjonsgrunnlag (deltidsfaktor og lønn maks 12 G) Pensjonsgrad Levealdersjustering Individuell garanti Samordning med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år og eventuelt andre ytelser Barnetillegg utgjør 10 % for hvert barn, men maks pensjon er 90 % av pensjonsgrunnlaget Alderspensjon fra 67 år En kan fratre med alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen fra 67 år. Alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra tidligst 67 år. Samordning betyr at pensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reduseres med et samordningsfradrag mens alderspensjonen fra folketrygden utbetales fullt ut. Tas alderspensjon fra folketrygden ut før 67 år skal en ved 67 år likevel samordne som om den var tatt ut ved 67 år. Pensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal med andre ord ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden. Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal levealdersjusteres fra 67 år. Det innebærer et noe lavere pensjonsnivå, dette kan motvirkes ved at en står lenger i arbeid før pensjonen tas ut. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 11

13 De som er født før garantiregel De som er født før 1959 har en individuell garanti som sikrer minst 66 % i samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden fra 67 år dersom full medlemstid og uttak av alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år. Alderspensjon etter 85-års regel Noen ansattgrupper har særaldersgrense for sin stilling. Eksempel: Bussjåfør 65 år. En ansatt med særaldersgrense kan fratre med alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av egen alder og medlemstid i den offentlige pensjonsordningen samlet er 85 år eller mer. Pensjonen skal i perioden fram til 67 år verken levealdersjusteres eller samordnes med alderspensjon fra folketrygden. Uførepensjon For å få utbetalt uførepensjon er hovedregelen at en må ha brukt opp sykepengerettighetene i folketrygden. Det er ikke krav om varig uførhet eller nedre grense for bortfall av arbeidsevne for å kunne få uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen. Uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen sammen med eventuell uføreytelse fra folketrygden utgjør ved full opptjening minst 66 % av pensjonsgrunnlaget forutsatt full opptjening i tjenestepensjonsordningen.. Den ansatte får medregnet medlemstid fram til stillingens aldersgrense. De som forsørger barn under 18 år, har krav på barnetillegget som utgjør 10 % av den ansattes pensjon per barn under 18 år. Samlet pensjon og barnetillegg kan likevel ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget. Uførepensjonen skal ikke levealdersjusteres. Etterlattepensjon Etterlattepensjonen består av: Barnepensjon (utbetales til barnet fyller 20 år) o Nettopensjon utgjør 15 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening Ektefellepensjon (til enke, enkemann eller registrert partner, ikke til samboer) o Medlemmer etter Nettopensjon utgjør 9 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening o Medlemmer før Nettopensjon eller bruttopensjon utgjør 60 % av alderspensjon som samordnes med eller uten inntektsprøving (beregningsmåten avhenger av innmeldingsdato, kjønn og når ektefelle er født) Etterlattepensjonene skal ikke levealdersjusteres. Ta kontakt med Storebrand for nærmere informasjon. Oppsatt rettighet Dersom en slutter i offentlig sektor før en blir pensjonist og har samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på minst 3 år, har en rett til alderspensjon når en når aldersgrensen for stillingen en hadde, likevel senest fra 67 år. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 12

14 Personalforsikringer Med personalforsikringer menes i denne informasjonen yrkesskade/yrkessykdom og gruppelivsforsikring. Mén medisinsk invaliditet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig medisinsk invaliditet. Ménerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse i forbindelse med varig skade av medisinsk invaliditet. Erstatningen fastsettes i forhold til invaliditetsgrad og alder. Grunnerstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet og alder 46 år som følge av yrkesskade og yrkessykdom er: 4,5 G. For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 %. Erstatningen reduseres med 2 % for hvert år skadelidte var eldre enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. Det utbetales erstatning fra en invaliditetsgrad på minst 15 % ved yrkesskade/yrkessykdom Ervervsuførhet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Ved varig tap av arbeidsevne dekkes tap av fremtidig inntekt. Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Lønn T.o.m. 7 G Over 7 G t.o.m. 8 G Over 8 G t.o.m. 9 G Over 9 G t.o.m. 10 G Over 10 G Yrkesskade/yrkessykdom 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G For hvert år den ansatte er eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %, men ikke mer enn med 90 %. For ansatte mellom år gis et tillegg i erstatningen på 3,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 45 år på oppgjørstidspunktet. For ansatte under 35 år gis et tillegg i grunnerstatningen på 35 % pluss 2,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 35 år. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 13

15 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Grafen gjelder kun ved yrkesskader / yrkessykdommer Andre dekninger Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av trygdekontoret. Den skadelidte må selv søke refusjon vedlagt originale kvitteringer (frist på seks måneder etter skadedato). For fremtidige merutgifter samt tapt inntekt og påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet, gis det erstatning etter spesielle regler. Se i vilkårene. Yrkesskade/yrkessykdomsforsikringen er utvidet til også å gjelde til og fra jobb. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 14

16 Erstatning ved død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av alder, dødsårsak og sivilstand. Gruppelivsforsikring Dersom du har minimum 20 % stilling vil du være omfattet av gruppelivsforsikringen. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en erstatning som tilfaller gjenlevende ektefelle/registrert partner, subsidiært samboer, arvinger etter lov eller testamente. Se punkt for utbetaling og begunstigelse på neste side. For samboerskap er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn. Du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til din lønnsansvarlig. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelseserklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Ved dødsfall uansett årsak utbetales følgende forsikringssum: Alder Forsikringssum år 15 G 51 år 10 G 52 år 9,5 G 53 år 9 G 54 år 8,5 G 55 år 8 G 56 år 7,5 G 57 år 7 G 58 år 6,5 G 59 år 6 G 60 år 5,5 G 61 år 5 G år 5 G Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom Ektefelle/samboertillegg Dersom den ansatte etterlater seg ektefelle/samboer utbetales en grunnerstatning på 15 G. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Barnetillegg Dersom den ansatte etterlater seg barn, utbetales en tilleggserstatning. Barn får erstatning i forhold til alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom den ansatte var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begravelsesomkostninger 0,5 G Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 15

17 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen Ved dødsfall er det viktig at erstatningen fra gruppelivsforsikringen kommer til ønsket mottaker. Skjemaet på neste side gir mulighet til å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Viktig! Ønsker man å begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må skjemaet på neste side fylles ut og sendes til Protector Forsikring (ta gjerne kopi av siden). Er dette gjort tidligere, behøves det ikke å gjøres på nytt. Ved ønske om å oppheve eller endre tidligere innsendte begunstigelseserklæring, må dette gjøres med skriftlig melding til forsikringsselskapet. Ta eventuelt kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften for en bedre utskrift av begunstigelsesskjemaet. OBS! Hvis du har begunstiget en tidligere samboer, som ikke fylte samboervilkårene, vil hun/han ha rett på erstatningen hvis du skulle falle fra før fylte 67 år selv om du da etterlater deg ny samboer, ektefelle og/eller egne barn. Det er derfor viktig å oppdatere eventuelle tidligere innsendte begunstigelsesskjema. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 16

18 Oppnevnelse av begunstiget Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 17

19 Dekningsmatrise Engangsutbetalinger ved alder 45 år (gift/samboer) og lønn på 7 G (kr ). Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. Kollektiv pensjon er ikke tatt med i oversikten. Medisinsk invaliditet «tapt livsutfoldelse» Ervervsmessig uførhet «arbeidsuførhet» Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid 40,0 35,0 30,0 25,0 G 20,0 15,5 15,5 15,0 10,0 5,0 0,0 4,5 4,5 2 2,0 2 2,0 Denne dekningsmatrisen inneholder kun hovedpunktene i personal- og forsikringsavtalene. Matrisen er derfor ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 18

20 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Ansatte som slutter i bedriften blir meldt ut av forsikringene som arbeidsgiver har tegnet. Oppsatt rettighet Dersom en slutter i offentlig sektor før en blir pensjonist og har samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på minst 3 år, har en rett til alderspensjon når en når aldersgrensen for stillingen en hadde, likevel senest fra 67 år. Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livsforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra din arbeidsgiver. Forsikringspremie skattemessige forhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for gruppelivsforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremien, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Arveavgift kan påløpe dødsfallserstatninger i henhold til arveloven. Innbetaling til pensjonsordningen er ikke skattepliktig, men derimot er pensjonen som utbetales skattepliktig som «pensjonsinntekt». Dine private forsikringer I en del tilfeller kan det være behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av din familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du må i vurderingen ta i betraktning medlemskapet i pensjonsordninger og hvilke ytelser disse gir. Likevel er det noen spørsmål de fleste bør stille seg: Hvilke forsikringer har din ektefelle/samboer? Hva skjer hvis hun/han faller fra eller blir ufør? Vær oppmerksom på at ektefelles, samboers og barns liv og helse ikke er dekket gjennom bedriftens forsikringer. Har du forsikringer gjennom en forening/medlemsorganisasjon? Reiseforsikring for ferie- og fritidsreiser for deg og din familie? Som du vil se av dekningsoversikten i dette heftet, er du ikke dekket med hensyn til uførhet som følge av fritidsskade og annen sykdom enn yrkessykdom. Å tegne en privat forsikring som dekker dette, kan av den grunn være hensiktsmessig. Har du forsikret dine barn? Hva skjer hvis de blir utsatt for en ulykke eller blir uføre? Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikringer i Nettbuss 19

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd Pensjonsforums seminar 19.05.2008 Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger Mulige modeller med ny folketrygd Direktør Roar Engen, KLP Dagens uførepensjon Er en bruttoytelse: 66 % av pensjonsgrunnlaget

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer