INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013"

Transkript

1 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

2 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1 Navn og adresser Ord og uttrykk... 2 Hvem er forsikret... 2 Familie... 2 Tjenestereise... 2 Ferie/Fritidsreise inntil 45 dagers varighet Dekningsomfang... 3 Bestemmelser for reiseforsikringen Dersom det oppstår en skade... 5 Reiser utenfor Europa Forsikringspremie skattemessige forhold... 6 MARSH i

3 1 Introduksjon Denne informasjonen gir deg en kortfattet oversikt over innholdet i dagens reiseforsikring som Subsea 7 Norway AS (heretter kalt Subsea 7) har dekket i Europeiske Reiseforsikring. Navn og adresser Har du spørsmål i forbindelse med reiseforsikringen, kan du ta kontakt med HR-avdelingen eller ansvarlig forsikringsmegler som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Som Subsea 7 s forsikringsrådgiver vil Marsh til enhver tid være oppdatert om forsikringsdekningen du er omfattet av og hvor forsikringen er plassert. Videre kan vi informere om hvordan forsikringen virker i praksis, og når den kommer til anvendelse i et eventuelt skadetilfelle. Kontaktperson Direkte telefon og e-post Funksjon Inger Knoph HR Supervisor i Subsea 7 Else Britt Anfinnsen Hovedansvarlig i Marsh Rita Berg Daglig kontakt i Marsh Forsikringsselskap Europeiske Reiseforsikring Postboks Lysaker Tlf:

4 2 Ord og uttrykk Hvem er forsikret Forsikringen gjelder ansatt på fast kontrakt i Subsea 7. Vikarer og midlertidig ansatte er omfattet av tjenestereiseforsikringen. Forsikringen omfatter: Ansatte og ansattes familie, forutsatt medlem i NAV og med registrert bostedsadresse i Norden, og som skal returnere til sin bostedsadresse i Norden etter reisen. Ansatte og ansattes familie med registrert bostedsadresse i utlandet og som skal returnere til denne adressen etter reisen. Reiseforsikringen opphører når du slutter i Subsea 7 eller senest ved fylte 70 år. Familie Med familie menes medforsikret ektefelle/samboer/registrert partner som må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som den Subsea 7-ansatte. For samboer er det altså ikke krav om 2 års felles registrert adresse. Ektefelle er ikke omfattet fra det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er endelig. Barn er omfattet av forsikringen til første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. Barn må ha samme registrerte adresse i folkeregisteret som en av sine foreldre. Med barn menes: Sikredes (ansatte og medforsikret ektefelle/samboer) egne barn, også særkullsbarn Adoptivbarn, fosterbarn og barn født av surrogatmor. Tjenestereise Tjenestereiseforsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler, forutsatt at reisen foregår i arbeidsgivers tjeneste og betales av denne. Korte ikke registrerbare tjenestereiser er også dekket. Tjenestereiser utover 45 dagers varighet, må rapporteres til Inger Knoph ( Ferie/Fritidsreise inntil 45 dagers varighet Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler for ansatte og ansattes familie. Sammenhengende reiser utover 45 dagers varighet må den ansatte selv sørge for å tilleggsdekke ved henvendelse til Europeiske med henvisning til forsikringsavtale nr SP

5 3 Dekningsomfang Dekningsomfang på de viktigste elementene fremgår av tabellen nedenfor: Dekning Sum i kr. Personlig reisegods ( når to eller flere reiser sammen) Arbeidsgivers effekter Forsinket avgang Forsinket ankomst Forsinket bagasje Reisesyke Reisesyke Hjemtransport Ubegrenset sum Reiseansvar Rettshjelp Pr. tvist Avbestilling Ulykke ansatt m/familie Voksen Barn under 20 år pr person, maks pr familie pr person, maks pr familie pr. person uten karenstid (tjenestereise) pr. person etter 4 timer(ferie/fritidsreise) Ubegrenset sum pr. person, maks samlet, når flere reiser sammen ved med. invaliditet og ved død ved med. invaliditet og kr ved død Behandlingsutgifter maks 5 % av fors.sum Bestemmelser for reiseforsikringen Forsikringen gjelder ikke når man oppholder seg i egen bolig, på undervisningssted i Norden i undervisningstid eller på arbeidssted i arbeidstiden i Norden. Reisegods Reisegods og arbeidsgivers effekter (håndbagasje og ekspedert bagasje) som medbringes på reisen er dekket. Dersom en ansatt etterlater noe av dette på oppdragsstedet når vedkommende har friperiode og reiser hjem/på ferie, er dette ikke dekket på reiseforsikringen. Innenfor forsikringssum for personlig reisegods erstattes verdigjenstander og tyveriutsatte gjenstander med maksimum kr pr. person, inntil kr pr. familie. Andre enkeltgjenstander med tilbehør erstattes med maksimum kr pr skadetilfelle. Smykker, ur, foto- musikk- og PC-utstyr, samt sportsutstyr, antikviteter, kunst etc. kan ofte ha verdi utover dette, og bør derfor forsikres spesielt med såkalt Verdigjenstandsforsikring under den enkeltes Hus/hjemforsikring. Penger erstattes med inntil kr pr. person, inntil kr pr. familie. Billetter (reisedokumenter) erstattes med inntil kr pr. person. 3

6 For øvrig henvises til sikkerhetsforskriftenes aktsomhetsregler for å begrense skade/tap disse finnes på baksiden av forsikringsbeviset. Forsinkelse etter at reisen er påbegynt All forsinkelse forutsettes bekreftet skriftlig av reisearrangør. Forsinkelse ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som flyselskapet selv har ansvar for, dekkes ikke på reiseforsikringen. Forsinket avgang: når offentlig transportmiddel er forsinket pga værforhold eller teknisk feil/trafikkuhell erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter, til innhenting av fastlagt reiserute med inntil kr pr. person, maksimum kr pr. familie for reise- eller overnattingsutgifter. Forsinket ankomst: hvis man kommer for sent til forhåndsbetalt transport pga værforhold, teknisk feil/trafikkuhell med offentlig transportmiddel eller teknisk feil/trafikkuhell som krever berging av privatbil, dekkes nødvendige og dokumenterte merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute med inntil kr pr. person, maksimum kr pr. familie. I tillegg dekkes overnattingsutgifter med inntil kr pr. person, maksimum kr pr. familie. Det forutsettes at det er beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang. Ved opphold på offshoreinstallasjon, skip eller lignende må det beregnes minst 72 timer fra planlagt ankomst Heliport til avgang for ny reise. Forsinket reisegods: dekkes ikke på hjemreise. Medforsikret ektefelle/samboer på tjenestereise vil få refusjon etter reglene for ferie/fritidsreise. Reisesyke Forsikringen dekker akutt sykdom eller ulykke som medfører behov for behandling på stedet. Behandling av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er planlagt undersøkelse/behandling/operasjon er ikke dekket. Forsikringen dekker ikke skader som har skjedd som følge av: Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport Basehopp Flyving med mikrolette og ultralette fly Fødsel f.o.m. 36. svangerskapsuke Opphold i høyder over meter og ekspedisjoner må tilleggsdekkes Sports- og fritidsdykking dypere enn 40 meter, uorganisert luftsport eller motorsport må tilleggsdekkes Avbestillingsforsikring Avbestillingsomkostninger erstattes når en reise ikke kan gjennomføres pga. uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykke eller dødsfall som rammer sikrede, sikredes nærmeste familie brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i egen bolig som krever egen tilstedeværelse at det på reisemålet mindre enn 72 timer før planlagt avreise - inntreffer epidemi, naturkatastrofe, terror- eller krigslignende handling som umuliggjør innreise og at det er i strid med aktuelle myndigheters offisielle reiseråd. Forsikringen dekker avbestillingsomkostninger for reise og/eller leieforhold som er betalt før utreisedato og før skadetilfellet inntraff. Skatter og offentlige avgifter dekkes ikke. Ulykkesforsikring Forsikringen gjelder ikke under yrkesutøvelse med forhøyet risiko. 4

7 4 Dersom det oppstår en skade Ved innleggelse på sykehus, større skader o.l. må Europeiske alarmsentral varsles straks. Alarmsentralen er åpen 24 timer i døgnet, og nærmere informasjon og telefonnummer er oppgitt på baksiden av forsikringskortet. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør (PIR-rapport). Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise. Tap og skade på reisegods erstattes ved tyveri, ran, innbrudd/skadeverk iht. straffeloven, samt naturskade, brann- og vannskader. Eiendeler som mistes eller bortkommer, anses ikke som tyveri og erstattes ikke. Ran og tyveri skal alltid politianmeldes. Bring alltid forsikringskortet med på reisen. Europeisk helsetrygdkort medbringes på reiser innenfor EØS-området kort kan rekvireres på Reiseskader meldes direkte på nettet på følgende link: Klikk inn på Melde skade og velg i undermenyen riktig type skademelding. Enkle skader som for eksempel forsinket reisegods eller mindre utlegg, kan meldes til Europeiske pr telefon eller til e-postadresse: Henvendelser kan rettes til: Europeiske Reiseforsikring Postboks Lysaker Tlf Ved øyeblikkelig hjelp: Tlf: eller Faks: Reiser utenfor Europa UD anbefaler at alle som reiser utenfor Europa registrerer reisen. Dette kan du gjøre på følgende link https://www.reiseregistrering.no/. Opplysningene blir slettet noen dager etter at du har kommet hjem. 5

8 5 Forsikringspremie skattemessige forhold Din arbeidsgiver betaler hele forsikringspremien. Etter skatteloven regnes den forsikringspremien som arbeidsgiver betaler for personalforsikringer utover lovpålagt yrkesskadeforsikring og tjenestereiseforsikring, som skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgiver må derfor lønnsinnberette skattepliktig andel av premien for ferie- og fritidsdekningen, og dette gir deg en viss skatteeffekt. 6

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer