Ditt forsikringsbevis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ditt forsikringsbevis"

Transkript

1 Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene sist endret: Kontraktsnr Gruppe: ANSATTE I ADMINISTRASJONEN/ UTESTASJONERTE SAMT ANSATTE PÅ SOKKEL ELLER I PRODUKSJONEN men er oppgitt i G (grunnbeløpet i Norsk Folketrygd), endres 1. mai hvert år. Grunnbeløpet pr er NOK Dette beviset gjelder til du får et nytt bevis, til du meldes ut av ordningen eller til ordningen opphører. For denne forsikringsordningen gjelder Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Vilkårene finner du på Du kan også sende en e-post til eller ringe valg 3, og be om å få vilkårene tilsendt. Hvordan sikres økonomien dersom du eller din ektefelle/samboer dør? Gjennom bedriftens forsikringsordning vil det bli utbetalt følgende engangsutbetalinger: Hvis du dør som følge av en yrkesskade, får dine etterlatte: Tillegg til hvert barn under 20 år * Tillegg til hvert barn under 21 år Hvis du dør som følge av en fritidsskade, får dine etterlatte: Tillegg til hvert barn under 21 år * Hvis du dør som følge av en yrkessykdom, får dine etterlatte: Tillegg til hvert barn under 20 år * Tillegg til hvert barn under 21 år Hvis du dør som følge av en annen sykdom enn yrkessykdom, får dine etterlatte: Tillegg til hvert barn under 21 år * Hvis din ektefelle/samboer dør utbetales: Om utbetalingens størrelse Forsikringsutbetalingens størrelse er uavhengig av lønn og alder. 45G 6,5G/1G 45G 20G 6,5G/1G 20G Om tillegget til etterlatte barn Skyldes dødsfallet yrkesskade eller yrkessykdom og var avdøde eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. men i tabellen gjelder for barn under ett år, og reduseres for hvert år barnet er eldre enn ett år. På kan du se erstatningens størrelse avhengig av barnets alder. I tillegg utbetales et barnetillegg for hvert barn under 21 år. 6G

2 Krav til arbeidsdyktighet Ved innmelding i ordningen eller forhøyelse av forsikringsbeløpene, unntatt økning av folketrygdens grunnbeløp, er det et krav at du er helt arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling (jf forsikringsvilkårenes punkt 2) Viktig om yrkesskadeforsikringen Hvis du blir rammet av yrkesskade eller yrkessykdom dekker forsikringen også tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet, påførte og fremtidige merutgifter etter regler i lov om yrkesskadeforsikring. Hvis du forsørger andre enn ektefelle, samboer eller barn, vil også disse ha krav på erstatning. Du er også tilsvarende forsikret på vei mellom hjem og arbeidssted. Begrensning ved dødsfall som følge av fritidsskade: yrkesskadeforsikring Hva menes med ektefelle/registrert partner/samboer? Med ektefelle menes også registrert partner. Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig i de siste to år, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås. Om utbetalingen ved ektefelle/samboers død men utbetales ikke dersom din ektefelle/samboer dør innen to år etter at han/hun ble tatt opp i ektefelle-/samboerforsikringen og dødsfallet skyldes sykdom eller lyte som ektefellen/samboeren hadde på opptakstidspunktet og som det må antas at vedkommende kjente til. Hvem er begunstiget til utbetalingen ved din død? Hvis du får en yrkesskade/yrkessykdom utbetales erstatningen etter reglene i lov om yrkesskadeforsikring. For forsikringsdekninger utover yrkesskadeforsikringen, får ektefelle/registrert partner eller samboer utbetalt forsikringssummen, hvis det ikke er oppnevnt spesielt begunstiget, Begunstigelsen av ektefeller/samboer gjelder ikke fra det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon/skilsmisse (selv om dommen ikke er rettskraftig eller endelig) og kriteriene for å regnes som samboer ikke er tilstede, som faktisk samlivsbrudd. Hvis du ikke har ektefelle eller samboer gjelder: Hvis du ikke har en begunstiget ektefelle/samboer/registrert partner, utbetales forsikringssummen til dine livsarvinger. Hvis du heller ikke har livsarvinger, går utbetalingen til dine øvrige arvinger etter lov eller testament. * Hvis du dør uten å etterlate deg ektefelle/samboer vil Tillegget til etterlatt barn under 21 år bli utbetalt til dine barn under 21 år som begunstiget. Tillegget fordeles likt på hvert barn. Hvis du har barn: Tillegget til hvert barn skal utbetales til etterlatte barn under avtalt aldersgrense. Du kan begunstige andre Vi gjør oppmerksom på at du kan bestemme at andre skal ha rett til å få utbetalt den del av forsikringssummen som overstiger erstatningen etter lov om yrkesskadeforsikring. Da må du gi oss skriftlig beskjed om hvem som skal være begunstiget. Du kan bruke begunstigelsesskjemaet på /skjemaer. Selskapet vil bekrefte skriftlig at din begunstigelse er notert.

3 Hva er arbeidsuførhet? Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Viktig å vite om uføreforsikringen Du har ikke rett til en uføreutbetaling hvis: Arbeidsuførheten inntreffer innen to etter opptak i ordningen, og uførheten skyldes sykdom eller lyte du hadde på opptakstidspunktet, og du må antas å ha kjent til sykdommen/lytet på opptakstidspunktet. Hvis forsikringsbeløpene øker som følge av en avtaleendring, gjelder denne bestemmelsen bare for økningen og fra den dag forsikringsbeløpene ble satt opp. Regulering i forhold til eventuell erstatning fra lisensforsikringen Når skade eller sykdom gir rett til erstatning både for tap av helsesertifikat og for ervervsuførhet etter denne forsikringen, utbetales høyeste beløp; dvs. at erstatning fra lisensforsikringen går til fradrag i ervervserstatningen fra denne forsikringen. Hvordan sikres økonomien dersom du skulle bli arbeidsufør? Gjennom bedriftens forsikringsordning vil det bli utbetalt følgende engangsutbetaling: Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av Minste uføregrad for utbetaling yrkesskade, utbetales minst 22G 1 prosent fritidsskade, utbetales minst 22G 50 prosent yrkessykdom, utbetales minst 22G 1 prosent annen sykdom enn yrkessykdom, utbetales minst Om utbetalingen ved arbeidsuførhet 22G 50 prosent Beløpene gjelder ved 100 prosent arbeidsuførhet. Ved lavere uføregrad fastsettes utbetalingen i forhold til din grad av arbeidsuførhet. Beløpene i tabellen gjelder for lønn opp til 7G. Hvis du har en høyere lønn enn dette, vil du ha rett til en høyere utbetaling. Beløpene gjelder dersom du er 45 eller 46 år når beløpet blir utbetalt. Ved annen alder trappes beløpet etter reglene i forsikringsavtalen. Når har du rett til en uføreutbetaling? Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av fritidsskade eller annen sykdom enn yrkessykdom, må arbeidsuførheten ha vært minst den uføregrad som fremgår av tabellen ovenfor i et sammenhengende tidsrom av minst to år og inntreffe innen utgangen av det året du fyller 65 år. Begrensning vedrørende arbeidsuførhet yrkesskadeforsikring

4 Hva er medisinsk invaliditet? Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Når dekkes utgifter? Hvis du blir medisinsk invalid som følge av fritidsskade, dekker forsikringen utgifter etter reglene i forsikringsvilkår for personalforsikring punkt 4.6 og 4.7 Hvordan sikres økonomien dersom du skulle bli varig medisinsk invalid? Gjennom bedriftens forsikringsordning vil du få utbetalt følgende engangsutbetaling: Hvis du blir varig medisinsk invalid som følge av yrkesskade, utbetales minst 40G 1 prosent fritidsskade, utbetales minst 40G 1 prosent yrkessykdom, utbetales minst 4,5G 1 prosent Minste invaliditetsgrad for utbetaling Begrensning vedrørende medisinsk invaliditet yrkesskadeforsikring. Om utbetalingen ved medisinsk invaliditet Beløpene gjelder ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad fastsettes utbetalingen i forhold til dette. Regulering etter alder ved yrkessykdom Beløpene i tabellen gjelder dersom du er 45 eller 46 år når beløpet blir utbetalt. Ved annen alder trappes beløpet etter reglene i forsikringsavtalen. Hva skjer om du slutter og/eller forsikringen opphører? Du vil da meldes ut av ordningen og få tilbud om å fortsette å betale for de samme livsforsikringsdekningene på egen hånd. Selv om du slutter, vil du fremdeles være dekket etter lov om yrkesskadeforsikringen frem til du ansettes hos en ny arbeidsgiver. Aldersgrense for medlemskap Senest etter at du er fylt 70 år opphører dødsfallsforsikringen. Senest etter at du er fylt 67 år opphører uføreforsikringen. Senest etter at du er fylt 70 år opphører forsikringen ved medisinsk invaliditet. Forsikringsdekninger etter lov om yrkesskadeforsikring har ingen aldersgrense.

5 Melding om forsikringstilfelle Forsikringstilfellet må meldes til Storebrand Livsforsikring så raskt som mulig etter at det er inntruffet. Hvis du har krav på utbetaling ved fritidsskade, må kravet meldes innen ett år etter at du har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet, ellers faller retten til erstatning bort. Foreldelse Krav på forsikringssum foreldes etter 3 år for yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring, og 10 år for livsforsikring. Fristen begynner å løpe ved utgangen av det året den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Spørsmål om sparing, pensjon og forsikring? For å få et samlet bilde av din personlige økonomi bør du også ta hensyn til eventuelle andre forsikringsdekninger som utbetales ved uførhet eller død. Ring Storebrand kundesenter, tlf , tast 3 Ønsker du å klage? Dersom det er gjort feil i saksbehandlingen/forsikringsoppgjøret kan du ta kontakt med Storebrand. Ønsker du hjelp utenfor Storebrand kan du kontakte Forsikringsklagekontoret Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Tlf Personopplysningene behandles av Storebrand Livsforsikring AS. Formålet med behandlingen er å fastsette korrekte ytelser og vilkår for forsikringen og tilrettelegge selskapets tjenester for deg. Informasjon om behandling av dine personopplysninger 1. Du er registrert i Storebrands sentrale konsernkunderegister med formål administrasjon og kundepleie, herunder markedsføring. Utveksling av personopplysninger Storebrandkonsernet omfatter ikke helseopplysninger eller andre opplysninger som regnes som sensitive etter personopplysningsloven, med mindre det skjer i hensikt å motvirke forsikringssvindel. 2. Du har innsynsrett i selskapets forsikringsregister og konsernets sentrale kunderegister, og rett til å få uriktig informasjon korrigert. 3. Personopplysningene er taushetsbelagte og vil bli slettet etter reglene om foreldelse. 4. Registrering av fødselsnummer er nødvendig for sikker identifikasjon, og for å ivareta korrekt rapportering til offentlige myndigheter.

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer