Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014"

Transkript

1 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014

2 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold 4 Personalforsikringer engangsutbetalinger 5 Erstatning ved varig medisinsk invaliditet / mén 5 Erstatning ved varig arbeidsuførhet 6 Erstatning ved dødsfall 6 Melding av skade 7 Hvem får erstatningen ved dødsfall? 7 Reiseforsikring 8 Hva forsikringen omfatter 8 Varighet på enkelt reise 8 Hvor forsikringen gjelder 8 Dekninger 8 Melding av skade 9 Helseforsikring / Behandlingsforsikring 10 Pensjon 11 Alderspensjon 11 Folketrygden 12 Avtalefestet pensjon (AFP) 13 Innskuddspensjon 14 Uførepensjon 15 Opphør av forsikringene 16 Ord og uttrykk 17 Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 1

3 Forbehold Informasjonen på de neste sidene inneholder hovedpunktene i forsikringsavtalene. Dokumentet er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom Schlumberger Norge AS og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av Schlumberger. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 2

4 Kontaktinformasjon Schlumberger Norge AS Kontaktperson Direkte telefon Epost-adresse HR v/anette Skretting Ravnås HR fellesnummer Aon Norway AS - Bedriftens forsikringsrådgiver Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon Epost-adresse Personforsikringer Stian Øglænd Eivind Byberg-Hansen Pensjon Jørn Bjerke Silje Kristoffersen Forsikringsleverandører til Schlumberger Produkt Yrkesskade, fritidsulykke, annen sykdom og gruppeliv Reiseforsikring Leverandør DNB Livsforsikring AS AIG Europe Ltd. Melding av skade - generelt Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med en av bedriftens forsikringsansvarlige som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Skadeoppgjør håndteres mellom den skadelidte og forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Norway AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UDs hjemmeside; Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 3

5 Hvem er med i forsikringene Alle fast ansatte er med i alle personalforsikringene fra første ansettelsesdag. For fulle dekninger kreves at den ansatte er 100 % arbeidsdyktig ved innmelding, samt at man er medlem av norsk folketrygd. Alle ansatte er medlem av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen fra første ansettelsesdag. Midlertidig ansatte er dekket i henhold til lov om yrkesskade, samt i henhold til tariffkrav for offshoreansatte. Midlertidig ansatte er ikke omfattet av denne brosjyren. Karenstid annen sykdom Det kreves ikke helsebedømmelse ved innmelding i personal- eller pensjonsforsikringen, kun krav om 100 % arbeidsdyktighet for noen av dekningene. Forsikringsvilkårene opererer derfor med en karenstid på enkelte dekninger. Dette betyr at forsikringsselskapet kan avstå fra å gi erstatning ved medisinsk invaliditet, uførhet og/eller dødsfall innen 2 år etter opptak i forsikringen, som skyldes sykdom eller lyte den forsikrede hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. Skatteforhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for personforsikringer utover yrkesskadeforsikringen og tjenestereiseforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremiene, noe som gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatninger som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 4

6 Personalforsikringer engangsutbetalinger Schlumberger har tegnet personalforsikringer som kan gi økonomiske erstatninger til deg som ansatt eller til dine etterlatte hvis du utsettes for en ulykke, en sykdom, eller dersom du dør. De forsikringene din arbeidsgiver har tegnet for deg er: Lovpålagt yrkesskadeforsikring Utvidet yrkesskade/yrkessykdom Fritidsulykke Kollektiv ulykke Gruppeliv (erstatning ved død uansett årsak) Annen sykdom (sykdom som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen) Reiseforsikring (inkludert familie) Figuren under er ment å gi en oversikt over hvordan du er forsikret, og viser engangsutbetalinger ved alder 45 år og lønn på 7-10 G. Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. G = Grunnbeløp som pr er kr ,- Reiseulykke er ikke tatt med i oversikten. Skade Medisinsk invaliditet Mènerstatning for fysisk skade uavhengig av inntektstap Ervervsuførhet Invaliditet knyttet helt eller delvis til bortfall av framtidig inntekt Død Hendelse Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Tidspunkt Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Yrkesskade 40 G 10 G G G 15 G ET 15 G ET Ulykke 40 G G 25 G** Sykdom 10 G G Gruppeliv Totalt 40 G 40 G 10 G 10 G G G G G Tillegg Merk 15 G HF 25 G FT 2 G BT 40 G 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT Begravelsesutgifter fra Lov om yrkesskade + fritidsulykke - ikke samordnet 0,5 G 0,5 G 0,5 G Barnetillegg fra Lov om yrkesskade + fritidsulykke - ikke samordnet 6,5 G 6,5 G 6,5 G Fra 1 % Uavhengig av alder Fra 1 % Uavhengig av alder Fra 1 % Avhengig av alder Fra 50 % Avhengig av alder Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 50 % Følger Lov om YS HF er samordnet med ET + ulykke - slik at utbetaling ET+HF+FT+ ulykke HF er uavhengig av alder HF er samordnet med ET - slik at maks utbetaling ET+HF+FT = 40 G 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT HF er uavhengig av alder Oppphørsalder 70 år. Denne dekningsmatrisen illustrerer kun hovedpunktene i forsikringsavtalene. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet / mén Medisinsk invaliditet er en varig nedsettelse av funksjonsevne som reduserer livskvaliteten, men som ikke nødvendigvis påvirker arbeidsevnen. Graden av invaliditet fastsettes av lege. Grunnerstatning ved 100 % varig medisinsk invaliditet utgjør: Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 5

7 Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Annen sykdom Grunnerstatning 40 G 40 G 10 G* 10 G* Minste invaliditetsgrad 1 % 1 % 1 % 50 % *Erstatningen blir høyere dersom du er yngre enn 45 år og reduseres fra fylte 47 år. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 % reduseres erstatningen. Erstatning ved varig arbeidsuførhet Erstatning for varig arbeidsuførhet skal dekke tap av fremtidig inntekt, og fastsettes i forhold til lønn, uføregrad og alder. Grunnerstatning ved 100 % varig arbeidsuførhet og alder 45/46 år utgjør: Lønn Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Annen sykdom T.o.m. 7 G 22 G 22 G 22 G 22 G Over 7 G t.o.m. 8 G 24 G 24 G 24 G 24 G Over 8 G t.o.m. 9 G 26 G 26 G 26 G 26 G Over 9 G t.o.m. 10 G 28 G 28 G 28 G 28 G Over 10 G 30 G 30 G 30 G 30 G Minste uføregrad 1 % 1 % 1 % 50 % Erstatningen blir høyere dersom du er yngre enn 45 år og reduseres fra fylte 47 år. Erstatning av utgifter og inntektstap Ved yrkesskade, yrkessykdom og fritidsulykke kan du i tillegg få dekket følgende etter individuell vurdering og i henhold til forsikringsvilkårene: Påførte utgifter / behandlingsutgifter Fremtidige merutgifter Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av lokalt NAV-kontor. Du må selv søke refusjon og vedlegge originale kvitteringer (frist på seks måneder). Erstatning ved dødsfall Dersom du dør før du fyller 70 år vil det utbetales fra gruppelivsforsikringen: Hovedforsikring 15 G Forsørgertillegg 25 G Barnetillegg 2 G Ved dødsfall som følge av en ulykke i arbeidstiden utbetales 40 G for alle ansatte. Det vil også kunne bli utbetalt begravelsestillegg på inntil 0,5 G og barnetillegg på inntil 6,5 G ved dødsfall som følge av ulykke eller yrkessykdom. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 6

8 Melding av skade For å melde en skade, så finn riktig skjema via liken under. Fyll ut skjemaet basert på informasjonen du har tilgjengelig. Legg ved relevant informasjon som legeattest, dødsattest, kvitteringer og lignende. For mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkår for personalforsikringen i DNB. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Ved behov kan DNB kontaktes på telefon Melding av skader gjøres vie post eller e-post. Skademeldingsskjema finnes på Ta kontakt med AskHR eller din lokale HR-kontakt for bistand med skademeldingen. Hvem får erstatningen ved dødsfall? Det er viktig at erstatningen kommer til ønsket mottaker. Det er mulig å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner eller samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Barnetillegg utbetales direkte til barn eller ved dets verge/overformynderi. Dersom du vil begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må dette fylles ut på eget skjema og sendes til forsikringsselskapet. Skjemaet finnes på Schlumbergers intranett. Vi gjør oppmerksom på at en skriftlig begunstigelse som du har sendt til forsikringsselskapet, til enhver tid går foran standardbegunstigelsen inntil du opphever den med en skriftlig melding til forsikringsselskapet. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 7

9 Reiseforsikring Reiseforsikringen er dekket i AIG Europe. Under følger et kort utdrag av hva reiseforsikringen omfatter. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder tjenestereiseforsikring og ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte og ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Dette omfatter også ansatte med ektefelle, samboer og barn under 20 år bosatt i utlandet, og er under forutsetning av at de er medlem av den norske trygdeordningen eller den lokale trygdeordningen. Utgangspunkt for reisene for ansatte bosatt i utlandet blir deres bostedsadresse i utlandet. Barn som ikke har felles folkeregistrert adresse som forsikringstaker, er likevel omfattet av reiseforsikringen, forutsatt at barnet har felles folkeregistrert adresse som den andre forelder. Evt. særkullsbarn til ansattes ektefelle/registrerte partner/samboer er forsikret på lik linje med ansattes egne fødte/adopterte barn. Reiseforsikring for barn opphører ved første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. Forsikringen gjelder ikke hjemme eller på arbeidssted. Det er ikke dekning ved opphold på rigg, da dette regnes som arbeidssted. Varighet på enkelt reise Forsikringen gjelder på tjenestereiser av inntil 180 dagers varighet og på ferie/fritidsreiser av inntil 90 dagers varighet. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, men ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Dekninger Forsikringsdekning Maks forsikringssum i NOK Reisegods pr person/familie / Arbeidsgivers effekter Avbestilling pr person/familie / Forsinket reisegods ved utreise, tjenestereise 6 000, ingen karens tid Forsinket reisegods ved utreise, ferie/fritid pr person, 2 timers karens tid Ulykke ved invaliditet/død voksen (ikke den ansatte) / Ulykke ved invaliditet/død barn / Reisesyke, medisinske utgifter Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Reiseansvar Rettshjelp Egenandel ved skade 0 Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 8

10 Matrisen over gir kun en svært kortfattet oversikt over forsikringssummene og dekningene som er avtalt. Se eget forsikringsbevis og vikår for mer informasjon. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Reiseforsikringen har enkelte begrensninger i dekningene, bl.a. begrenset forsikringssum for enkeltgjenstander. Tyveriutsatte/skjøre gjenstander (PC, mobiltelefon, fotoutstyr og lignende) skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør (PIR-rapport). Du må ha tilsyn med reisegodset på reisen. Eiendeler som mistes anses ikke som stjålet. Ran og tyveri skal alltid politianmeldes. Lege må konsulteres og skriftlig bekrefte at det er forsvarlig å reise, dersom du har en sykdom eller lidelse som du er under behandling for før reisen er påbegynt. Melding av skade Forsikringsnummer må oppgis ved skader. Vi anbefaler at du tar med forsikringskortet på reisen og gjerne legger inn kontaktopplysningene som gjelder reiseforsikringen på din mobil. For mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkår for reiseforsikringen i AIG. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Ved behov kan AIG kontaktes på telefon eller på e-post: Melding av skader gjøres på internett. Se Ved øyeblikkelig hjelp: SOS International, telefon: Ha polisenummeret tilgjengelig når SOS kontaktes direkte. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 9

11 Helseforsikring / Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring i Vertikal Helse er en forsikring som sørger for at du får rask og enkel tilgang til behandling på sykehus eller time hos legespesialist. Forsikringen omfatter blant annet undersøkelse hos legespesialist, operasjoner, dagkirurgi, sykehusinnleggelse, second opinion ved livstruende sykdom/skade, krisepsykologi, og fysikalsk behandling etter henvisning fra spesialist. Schlumberger har også valgt å tilby sine ansatte følgende tilleggsdekninger: Inntil 5 timer fysikalsk behandling uten henvisning. Merk at fysikalsk behandling uten henvisning må benyttes innen 8 uker etter godkjenning fra Vertikal. Behandlingen har en egenandel på kr. 200,-. Behandling ved rusavhengighet Inntil 12 behandlinger hos psykolog. Behandlingen har en egenandel på kr. 200,-. Slik virker forsikringen Når du blir syk eller trenger behandling, må du gå til din fastlege/allmennlege og få henvisning til spesialist eller til behandling. Vertikal garanterer spesialistvurdering innen 10 virkedager og videre behandling/operasjon innen 28 virkedager. Ta kontakt med Vertikal Helse når du har vært hos fastlegen/primærhelsetjenesten og fått konstatert et medisinsk problem som trenger utredning. Vertikal Helse skal alltid kontaktes i forkant av en behandling. Du sender henvisning og fullmaktsskjema til Skjema finnes på Vertikal Helse dekker kostnader forbundet med behandling, Behandlingsstedet velges ut fra hvor Vertikal i samarbeid med deg finner den beste behandlingen. Egenandel hos fastlegen betaler du selv. For begrensninger og mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkårene for behandlingsforsikringen. For nærmere opplysninger henviser vi til For bruk av forsikring skal henvisning fra legespesialist og fullmaktskjema sendes Alle skjema finnes på Schlumbergers intranett eller Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 10

12 Pensjon Alderspensjon Din alderspensjon kan bestå av følgende elementer: Alderspensjon fra folketrygden AFP (Avtalefestet pensjon) Innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver Eventuell fripolise eller pensjonskapitalbevis fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere. Pensjon fra alle ordningene kan tas ut fra fylte 62 år, dersom vilkårene er oppfylt, uavhengig av om du jobber eller ikke. Du tjener opp mer pensjon for hvert år du står i jobb. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 11

13 Folketrygden Alderspensjon i folketrygden ble endret fra 1. januar Det ble innført ny opptjenings- og uttaksmodell, levealdersjustering og endring i pensjonsreguleringen. Den nye opptjeningsmodellen fases gradvis inn: Født 1953 eller tidligere alderspensjon etter gammel opptjeningsmodell Født 1954 til og med 1962 alderspensjon vektet mellom ny og gammel opptjeningsmodell Født 1963 eller senere - alderspensjon kun etter ny opptjeningsmodell I tillegg til alderspensjon har folketrygden flere ytelser du kan ha rett på: Arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, ektefellepensjon eller barnepensjon. Nærmere informasjon om folketrygden din får du hos NAV. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 12

14 Avtalefestet pensjon (AFP) Opptjening av AFP Du opptjener AFP med 0,314 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G hvert år du arbeider mellom 13 og 62 år. Det er ingen opptjening av AFP etter fylte 62 år. Utbetaling av AFP Uttak av AFP før fylte 67 år krever at livsvarig AFP + pensjon fra folketrygden minst utgjør garantipensjon for enslige, som er 2G ved fylte 67 år. AFP kan fritt kombineres med arbeidsinntekt og alderspensjon fra folketrygden. Ansiennitetskrav som må være oppfylt ved fylte 62 år Du må være ansatt i en bedrift med tilknytning til Fellesordningen for AFP i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år. Overgangsregler: 3 av de siste 5 årene for årskullene 1944 til av de siste 6 årene for årskullet av de siste 7 årene for årskullet av de siste 8 årene for årskullet 1954 Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år har: Hatt mindre enn 20 % stilling Hatt hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn eller kapitalinntekt fra annen bedrift Delvis uføre må frasi seg uførepensjon fra folketrygden før fylte 62 år for å få rett til AFP. Du mister retten til AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller lignende inntekt som overstiger 1,5 G i årlig ytelse de siste 3 år før du fyller 62 år. Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet Pensjonsgivende inntekt omregnet til årsinntekt må på uttakstidspunktet overstige gjeldende grunnbeløp. Året før må mottatt inntekt overstige gjennomsnittlig grunnbeløp. Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet og 3 år før dette i minst 20 % stilling. De siste 3 årene før uttak kan du ha tilsammen inntil 26 ukers permisjon, men du må være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Hvis årsaken til fravær er sykdom, kan du ha tilsammen inntil 52 ukers fravær. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 13

15 Innskuddspensjon Dersom du er ansatt etter 1. juli 2004 er du medlem av innskuddspensjonsavtalen. Er du ansatt før dette kan du være dekket av ytelsespensjonsavtalene. Denne informasjon omhandler kun innskuddspensjon. Er du medlem av ytelsesavtalene så viser vi til det beviset du får fra våre leverandører. Medlemskap Alle ansatte som jobber mer enn 20% blir medlem fra ansettelsesdagen eller fra de fyller 20 år Sparing til alderspensjon Det spares på din konto et beløp som årlig utgjør 5 % av lønn mellom 1-6 G pluss 7% av lønn mellom 6-12 G. Innskuddet settes inn på din individuelle konto i DNB. Du har selv ansvar for verdiutviklingen på den oppsparte pensjonskapitalen. Arbeidsgiver betaler alle forvaltnings- og administrasjonskostnader. Du kan selv velge hvordan pensjonskapitalen i innskuddsordningen skal investeres. Det tilbys investeringsprofiler med ulike aksjeandeler slik at du selv kan velge hvor stor risiko du ønsker å ta. Informasjon om oppstarts profil og de ulike profilene finner du på DNB sin nettside. Utbetaling av pensjon Pensjonen blir beregnet ut fra summen av innskudd og avkastning på utbetalingstidspunktet. Pensjonen kan tas ut fra 62 år og skal utbetales i 10 år og minimum frem til 77 år. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 14

16 Hva skjer ved dødsfall? Kapitalen utbetales som pensjon til etterlatte i følgende rekkefølge: 1) Barnepensjon på inntil 1 G per barn pr år frem til fylte 21 år 2) Ektefelle / Samboerpensjon 3) Til boet (engangsbeløp) Uførepensjon Etter 12 måneders sammenhengende sykefravær kan du ha krav på uførepensjon fra pensjonsordningen arbeidsgiveren din har i DNB Full uførepensjon krever minimum 30 års tjenestetid. Uførepensjonen skal sammen med estimert uførepensjon fra NAV utgjøre ca. 63 % av pensjonsgrunnlaget (maks. 12 G). Estimert folketrygd er basert på dagens inntekt og regler før Pluss et barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn under 21 år Det gjøres fradrag i uførepensjonen når det samtidig utbetales arbeidsavklaringspenger fra NAV. Maks samlet årlig utbetaling skal ikke overstige 70 % av pensjonsgrunnlaget. Utbetalingen graderes i forhold til uføregrad, minimum 20 %. Så lenge du er syk eller ufør, vil det fortsatt bli innbetalt innskudd til din alderspensjon frem til du er 67 år. Det er innført ny uføretrygd fra og med 2015 i folketrygden og det blir endringer på uførepensjon fra arbeidsgiver når ny lov om uførepensjon foreligger, trolig i løpet av Pensjonsbeløpet finner du i ditt forsikringsbevis fra leverandøren. Størrelsen av uførepensjon står i forhold til graden av arbeidsuførhet. Pensjonen kan komme til utbetaling etter 12 måneder sammenhengende sykdom. Du finner mer informasjon om innskuddspensjonsavtalen på hvor du enkelt logger deg inn med bankid. For å få et helhetsbilde av din framtidige alderspensjon er det viktig at du setter deg inn i folketrygdens ytelser. Vi anbefaler å gå inn på Din Pensjon på Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 15

17 Opphør av forsikringene Personalforsikring og helseforsikring Personalforsikringene opphører når du slutter i bedriften eller ved utløpet av det forsikringsåret du fyller 67 år (for annen sykdom) og 70 år for øvrige forsikringsdekninger. Dersom du slutter før du når forsikringens opphørsalder, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring på individuell tariff av gruppeliv-, annen sykdoms- og helseforsikring med inntil samme forsikringssum og opphørsalder, uten helseprøving. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Fristen for å akseptere tilbudet er 6 måneder fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar opphører. Lovbestemt yrkesskadeforsikring gjelder for de som til enhver tid jobber i bedriften uavhengig av alder. Pensjon Du får utstedt et pensjonskapitalbevis for din oppsparte pensjonskapital når du slutter. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 16

18 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G 1 G = kr pr Beregningsfaktor for ytelser fra folketrygd, pensjoner og forsikringer. Ektefelle Person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap eller partnerskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon. Dette gjelder selv om ikke avgjørelsen er rettskraftig eller endelig. Samboer Person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede (unntatt fra to-årsregelen). Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerskap regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. For reiseforsikringen kreves kun felles adresse i folkeregistret. Yrkesskade Skade påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ifølge folketrygdlovens 13-3 regnes belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/ skjelettsystemet, ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Yrkessykdom Sykdom som er påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og som er godkjent som yrkessykdom i henhold til yrkessykdomsforskriften fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet. Fritidsulykke Skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Forsikringen dekker ikke skade som har skjedd som følge av fritids- eller sportsaktiviteter som betraktes som risikosport. For eksakt beskrivelse av unntakene og spesielle bestemmelser som gjelder for forsikringen henvises til fullstendige vilkår. Annen sykdom Dette er sykdom som ikke defineres som yrkessykdommer. Medisinsk invaliditet Varig skade eller tap av førlighet eller legemsdeler som reduserer livskvaliteten, men som ikke nødvendigvis påvirker den ansattes arbeidsevne. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell av Arbeidsuførhet / Ervervsuførhet Med arbeidsuførhet / ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 17

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer