Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014"

Transkript

1 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014

2 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold 4 Personalforsikringer engangsutbetalinger 5 Erstatning ved varig medisinsk invaliditet / mén 5 Erstatning ved varig arbeidsuførhet 6 Erstatning ved dødsfall 6 Melding av skade 7 Hvem får erstatningen ved dødsfall? 7 Reiseforsikring 8 Hva forsikringen omfatter 8 Varighet på enkelt reise 8 Hvor forsikringen gjelder 8 Dekninger 8 Melding av skade 9 Helseforsikring / Behandlingsforsikring 10 Pensjon 11 Alderspensjon 11 Folketrygden 12 Avtalefestet pensjon (AFP) 13 Innskuddspensjon 14 Uførepensjon 15 Opphør av forsikringene 16 Ord og uttrykk 17 Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 1

3 Forbehold Informasjonen på de neste sidene inneholder hovedpunktene i forsikringsavtalene. Dokumentet er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom Schlumberger Norge AS og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av Schlumberger. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 2

4 Kontaktinformasjon Schlumberger Norge AS Kontaktperson Direkte telefon Epost-adresse HR v/anette Skretting Ravnås HR fellesnummer Aon Norway AS - Bedriftens forsikringsrådgiver Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon Epost-adresse Personforsikringer Stian Øglænd Eivind Byberg-Hansen Pensjon Jørn Bjerke Silje Kristoffersen Forsikringsleverandører til Schlumberger Produkt Yrkesskade, fritidsulykke, annen sykdom og gruppeliv Reiseforsikring Leverandør DNB Livsforsikring AS AIG Europe Ltd. Melding av skade - generelt Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med en av bedriftens forsikringsansvarlige som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Skadeoppgjør håndteres mellom den skadelidte og forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Norway AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UDs hjemmeside; Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 3

5 Hvem er med i forsikringene Alle fast ansatte er med i alle personalforsikringene fra første ansettelsesdag. For fulle dekninger kreves at den ansatte er 100 % arbeidsdyktig ved innmelding, samt at man er medlem av norsk folketrygd. Alle ansatte er medlem av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen fra første ansettelsesdag. Midlertidig ansatte er dekket i henhold til lov om yrkesskade, samt i henhold til tariffkrav for offshoreansatte. Midlertidig ansatte er ikke omfattet av denne brosjyren. Karenstid annen sykdom Det kreves ikke helsebedømmelse ved innmelding i personal- eller pensjonsforsikringen, kun krav om 100 % arbeidsdyktighet for noen av dekningene. Forsikringsvilkårene opererer derfor med en karenstid på enkelte dekninger. Dette betyr at forsikringsselskapet kan avstå fra å gi erstatning ved medisinsk invaliditet, uførhet og/eller dødsfall innen 2 år etter opptak i forsikringen, som skyldes sykdom eller lyte den forsikrede hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. Skatteforhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for personforsikringer utover yrkesskadeforsikringen og tjenestereiseforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremiene, noe som gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatninger som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 4

6 Personalforsikringer engangsutbetalinger Schlumberger har tegnet personalforsikringer som kan gi økonomiske erstatninger til deg som ansatt eller til dine etterlatte hvis du utsettes for en ulykke, en sykdom, eller dersom du dør. De forsikringene din arbeidsgiver har tegnet for deg er: Lovpålagt yrkesskadeforsikring Utvidet yrkesskade/yrkessykdom Fritidsulykke Kollektiv ulykke Gruppeliv (erstatning ved død uansett årsak) Annen sykdom (sykdom som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen) Reiseforsikring (inkludert familie) Figuren under er ment å gi en oversikt over hvordan du er forsikret, og viser engangsutbetalinger ved alder 45 år og lønn på 7-10 G. Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. G = Grunnbeløp som pr er kr ,- Reiseulykke er ikke tatt med i oversikten. Skade Medisinsk invaliditet Mènerstatning for fysisk skade uavhengig av inntektstap Ervervsuførhet Invaliditet knyttet helt eller delvis til bortfall av framtidig inntekt Død Hendelse Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Tidspunkt Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Yrkesskade 40 G 10 G G G 15 G ET 15 G ET Ulykke 40 G G 25 G** Sykdom 10 G G Gruppeliv Totalt 40 G 40 G 10 G 10 G G G G G Tillegg Merk 15 G HF 25 G FT 2 G BT 40 G 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT Begravelsesutgifter fra Lov om yrkesskade + fritidsulykke - ikke samordnet 0,5 G 0,5 G 0,5 G Barnetillegg fra Lov om yrkesskade + fritidsulykke - ikke samordnet 6,5 G 6,5 G 6,5 G Fra 1 % Uavhengig av alder Fra 1 % Uavhengig av alder Fra 1 % Avhengig av alder Fra 50 % Avhengig av alder Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 1 % Følger Lov om YS Fra 50 % Følger Lov om YS HF er samordnet med ET + ulykke - slik at utbetaling ET+HF+FT+ ulykke HF er uavhengig av alder HF er samordnet med ET - slik at maks utbetaling ET+HF+FT = 40 G 15 G HF 25 G FT 2 G BT 15 G HF 25 G FT 2 G BT HF er uavhengig av alder Oppphørsalder 70 år. Denne dekningsmatrisen illustrerer kun hovedpunktene i forsikringsavtalene. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet / mén Medisinsk invaliditet er en varig nedsettelse av funksjonsevne som reduserer livskvaliteten, men som ikke nødvendigvis påvirker arbeidsevnen. Graden av invaliditet fastsettes av lege. Grunnerstatning ved 100 % varig medisinsk invaliditet utgjør: Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 5

7 Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Annen sykdom Grunnerstatning 40 G 40 G 10 G* 10 G* Minste invaliditetsgrad 1 % 1 % 1 % 50 % *Erstatningen blir høyere dersom du er yngre enn 45 år og reduseres fra fylte 47 år. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 % reduseres erstatningen. Erstatning ved varig arbeidsuførhet Erstatning for varig arbeidsuførhet skal dekke tap av fremtidig inntekt, og fastsettes i forhold til lønn, uføregrad og alder. Grunnerstatning ved 100 % varig arbeidsuførhet og alder 45/46 år utgjør: Lønn Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Annen sykdom T.o.m. 7 G 22 G 22 G 22 G 22 G Over 7 G t.o.m. 8 G 24 G 24 G 24 G 24 G Over 8 G t.o.m. 9 G 26 G 26 G 26 G 26 G Over 9 G t.o.m. 10 G 28 G 28 G 28 G 28 G Over 10 G 30 G 30 G 30 G 30 G Minste uføregrad 1 % 1 % 1 % 50 % Erstatningen blir høyere dersom du er yngre enn 45 år og reduseres fra fylte 47 år. Erstatning av utgifter og inntektstap Ved yrkesskade, yrkessykdom og fritidsulykke kan du i tillegg få dekket følgende etter individuell vurdering og i henhold til forsikringsvilkårene: Påførte utgifter / behandlingsutgifter Fremtidige merutgifter Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av lokalt NAV-kontor. Du må selv søke refusjon og vedlegge originale kvitteringer (frist på seks måneder). Erstatning ved dødsfall Dersom du dør før du fyller 70 år vil det utbetales fra gruppelivsforsikringen: Hovedforsikring 15 G Forsørgertillegg 25 G Barnetillegg 2 G Ved dødsfall som følge av en ulykke i arbeidstiden utbetales 40 G for alle ansatte. Det vil også kunne bli utbetalt begravelsestillegg på inntil 0,5 G og barnetillegg på inntil 6,5 G ved dødsfall som følge av ulykke eller yrkessykdom. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 6

8 Melding av skade For å melde en skade, så finn riktig skjema via liken under. Fyll ut skjemaet basert på informasjonen du har tilgjengelig. Legg ved relevant informasjon som legeattest, dødsattest, kvitteringer og lignende. For mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkår for personalforsikringen i DNB. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Ved behov kan DNB kontaktes på telefon Melding av skader gjøres vie post eller e-post. Skademeldingsskjema finnes på Ta kontakt med AskHR eller din lokale HR-kontakt for bistand med skademeldingen. Hvem får erstatningen ved dødsfall? Det er viktig at erstatningen kommer til ønsket mottaker. Det er mulig å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner eller samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Barnetillegg utbetales direkte til barn eller ved dets verge/overformynderi. Dersom du vil begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må dette fylles ut på eget skjema og sendes til forsikringsselskapet. Skjemaet finnes på Schlumbergers intranett. Vi gjør oppmerksom på at en skriftlig begunstigelse som du har sendt til forsikringsselskapet, til enhver tid går foran standardbegunstigelsen inntil du opphever den med en skriftlig melding til forsikringsselskapet. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 7

9 Reiseforsikring Reiseforsikringen er dekket i AIG Europe. Under følger et kort utdrag av hva reiseforsikringen omfatter. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder tjenestereiseforsikring og ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte og ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Dette omfatter også ansatte med ektefelle, samboer og barn under 20 år bosatt i utlandet, og er under forutsetning av at de er medlem av den norske trygdeordningen eller den lokale trygdeordningen. Utgangspunkt for reisene for ansatte bosatt i utlandet blir deres bostedsadresse i utlandet. Barn som ikke har felles folkeregistrert adresse som forsikringstaker, er likevel omfattet av reiseforsikringen, forutsatt at barnet har felles folkeregistrert adresse som den andre forelder. Evt. særkullsbarn til ansattes ektefelle/registrerte partner/samboer er forsikret på lik linje med ansattes egne fødte/adopterte barn. Reiseforsikring for barn opphører ved første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. Forsikringen gjelder ikke hjemme eller på arbeidssted. Det er ikke dekning ved opphold på rigg, da dette regnes som arbeidssted. Varighet på enkelt reise Forsikringen gjelder på tjenestereiser av inntil 180 dagers varighet og på ferie/fritidsreiser av inntil 90 dagers varighet. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, men ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Dekninger Forsikringsdekning Maks forsikringssum i NOK Reisegods pr person/familie / Arbeidsgivers effekter Avbestilling pr person/familie / Forsinket reisegods ved utreise, tjenestereise 6 000, ingen karens tid Forsinket reisegods ved utreise, ferie/fritid pr person, 2 timers karens tid Ulykke ved invaliditet/død voksen (ikke den ansatte) / Ulykke ved invaliditet/død barn / Reisesyke, medisinske utgifter Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Reiseansvar Rettshjelp Egenandel ved skade 0 Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 8

10 Matrisen over gir kun en svært kortfattet oversikt over forsikringssummene og dekningene som er avtalt. Se eget forsikringsbevis og vikår for mer informasjon. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Reiseforsikringen har enkelte begrensninger i dekningene, bl.a. begrenset forsikringssum for enkeltgjenstander. Tyveriutsatte/skjøre gjenstander (PC, mobiltelefon, fotoutstyr og lignende) skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør (PIR-rapport). Du må ha tilsyn med reisegodset på reisen. Eiendeler som mistes anses ikke som stjålet. Ran og tyveri skal alltid politianmeldes. Lege må konsulteres og skriftlig bekrefte at det er forsvarlig å reise, dersom du har en sykdom eller lidelse som du er under behandling for før reisen er påbegynt. Melding av skade Forsikringsnummer må oppgis ved skader. Vi anbefaler at du tar med forsikringskortet på reisen og gjerne legger inn kontaktopplysningene som gjelder reiseforsikringen på din mobil. For mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkår for reiseforsikringen i AIG. Dette finnes på Schlumbergers intranett. Ved behov kan AIG kontaktes på telefon eller på e-post: Melding av skader gjøres på internett. Se Ved øyeblikkelig hjelp: SOS International, telefon: Ha polisenummeret tilgjengelig når SOS kontaktes direkte. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 9

11 Helseforsikring / Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring i Vertikal Helse er en forsikring som sørger for at du får rask og enkel tilgang til behandling på sykehus eller time hos legespesialist. Forsikringen omfatter blant annet undersøkelse hos legespesialist, operasjoner, dagkirurgi, sykehusinnleggelse, second opinion ved livstruende sykdom/skade, krisepsykologi, og fysikalsk behandling etter henvisning fra spesialist. Schlumberger har også valgt å tilby sine ansatte følgende tilleggsdekninger: Inntil 5 timer fysikalsk behandling uten henvisning. Merk at fysikalsk behandling uten henvisning må benyttes innen 8 uker etter godkjenning fra Vertikal. Behandlingen har en egenandel på kr. 200,-. Behandling ved rusavhengighet Inntil 12 behandlinger hos psykolog. Behandlingen har en egenandel på kr. 200,-. Slik virker forsikringen Når du blir syk eller trenger behandling, må du gå til din fastlege/allmennlege og få henvisning til spesialist eller til behandling. Vertikal garanterer spesialistvurdering innen 10 virkedager og videre behandling/operasjon innen 28 virkedager. Ta kontakt med Vertikal Helse når du har vært hos fastlegen/primærhelsetjenesten og fått konstatert et medisinsk problem som trenger utredning. Vertikal Helse skal alltid kontaktes i forkant av en behandling. Du sender henvisning og fullmaktsskjema til Skjema finnes på Vertikal Helse dekker kostnader forbundet med behandling, Behandlingsstedet velges ut fra hvor Vertikal i samarbeid med deg finner den beste behandlingen. Egenandel hos fastlegen betaler du selv. For begrensninger og mer utfyllende informasjon viser vi til forsikringsbevis og vilkårene for behandlingsforsikringen. For nærmere opplysninger henviser vi til For bruk av forsikring skal henvisning fra legespesialist og fullmaktskjema sendes Alle skjema finnes på Schlumbergers intranett eller Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 10

12 Pensjon Alderspensjon Din alderspensjon kan bestå av følgende elementer: Alderspensjon fra folketrygden AFP (Avtalefestet pensjon) Innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver Eventuell fripolise eller pensjonskapitalbevis fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere. Pensjon fra alle ordningene kan tas ut fra fylte 62 år, dersom vilkårene er oppfylt, uavhengig av om du jobber eller ikke. Du tjener opp mer pensjon for hvert år du står i jobb. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 11

13 Folketrygden Alderspensjon i folketrygden ble endret fra 1. januar Det ble innført ny opptjenings- og uttaksmodell, levealdersjustering og endring i pensjonsreguleringen. Den nye opptjeningsmodellen fases gradvis inn: Født 1953 eller tidligere alderspensjon etter gammel opptjeningsmodell Født 1954 til og med 1962 alderspensjon vektet mellom ny og gammel opptjeningsmodell Født 1963 eller senere - alderspensjon kun etter ny opptjeningsmodell I tillegg til alderspensjon har folketrygden flere ytelser du kan ha rett på: Arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, ektefellepensjon eller barnepensjon. Nærmere informasjon om folketrygden din får du hos NAV. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 12

14 Avtalefestet pensjon (AFP) Opptjening av AFP Du opptjener AFP med 0,314 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G hvert år du arbeider mellom 13 og 62 år. Det er ingen opptjening av AFP etter fylte 62 år. Utbetaling av AFP Uttak av AFP før fylte 67 år krever at livsvarig AFP + pensjon fra folketrygden minst utgjør garantipensjon for enslige, som er 2G ved fylte 67 år. AFP kan fritt kombineres med arbeidsinntekt og alderspensjon fra folketrygden. Ansiennitetskrav som må være oppfylt ved fylte 62 år Du må være ansatt i en bedrift med tilknytning til Fellesordningen for AFP i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år. Overgangsregler: 3 av de siste 5 årene for årskullene 1944 til av de siste 6 årene for årskullet av de siste 7 årene for årskullet av de siste 8 årene for årskullet 1954 Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år har: Hatt mindre enn 20 % stilling Hatt hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn eller kapitalinntekt fra annen bedrift Delvis uføre må frasi seg uførepensjon fra folketrygden før fylte 62 år for å få rett til AFP. Du mister retten til AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller lignende inntekt som overstiger 1,5 G i årlig ytelse de siste 3 år før du fyller 62 år. Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet Pensjonsgivende inntekt omregnet til årsinntekt må på uttakstidspunktet overstige gjeldende grunnbeløp. Året før må mottatt inntekt overstige gjennomsnittlig grunnbeløp. Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet og 3 år før dette i minst 20 % stilling. De siste 3 årene før uttak kan du ha tilsammen inntil 26 ukers permisjon, men du må være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Hvis årsaken til fravær er sykdom, kan du ha tilsammen inntil 52 ukers fravær. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 13

15 Innskuddspensjon Dersom du er ansatt etter 1. juli 2004 er du medlem av innskuddspensjonsavtalen. Er du ansatt før dette kan du være dekket av ytelsespensjonsavtalene. Denne informasjon omhandler kun innskuddspensjon. Er du medlem av ytelsesavtalene så viser vi til det beviset du får fra våre leverandører. Medlemskap Alle ansatte som jobber mer enn 20% blir medlem fra ansettelsesdagen eller fra de fyller 20 år Sparing til alderspensjon Det spares på din konto et beløp som årlig utgjør 5 % av lønn mellom 1-6 G pluss 7% av lønn mellom 6-12 G. Innskuddet settes inn på din individuelle konto i DNB. Du har selv ansvar for verdiutviklingen på den oppsparte pensjonskapitalen. Arbeidsgiver betaler alle forvaltnings- og administrasjonskostnader. Du kan selv velge hvordan pensjonskapitalen i innskuddsordningen skal investeres. Det tilbys investeringsprofiler med ulike aksjeandeler slik at du selv kan velge hvor stor risiko du ønsker å ta. Informasjon om oppstarts profil og de ulike profilene finner du på DNB sin nettside. Utbetaling av pensjon Pensjonen blir beregnet ut fra summen av innskudd og avkastning på utbetalingstidspunktet. Pensjonen kan tas ut fra 62 år og skal utbetales i 10 år og minimum frem til 77 år. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 14

16 Hva skjer ved dødsfall? Kapitalen utbetales som pensjon til etterlatte i følgende rekkefølge: 1) Barnepensjon på inntil 1 G per barn pr år frem til fylte 21 år 2) Ektefelle / Samboerpensjon 3) Til boet (engangsbeløp) Uførepensjon Etter 12 måneders sammenhengende sykefravær kan du ha krav på uførepensjon fra pensjonsordningen arbeidsgiveren din har i DNB Full uførepensjon krever minimum 30 års tjenestetid. Uførepensjonen skal sammen med estimert uførepensjon fra NAV utgjøre ca. 63 % av pensjonsgrunnlaget (maks. 12 G). Estimert folketrygd er basert på dagens inntekt og regler før Pluss et barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn under 21 år Det gjøres fradrag i uførepensjonen når det samtidig utbetales arbeidsavklaringspenger fra NAV. Maks samlet årlig utbetaling skal ikke overstige 70 % av pensjonsgrunnlaget. Utbetalingen graderes i forhold til uføregrad, minimum 20 %. Så lenge du er syk eller ufør, vil det fortsatt bli innbetalt innskudd til din alderspensjon frem til du er 67 år. Det er innført ny uføretrygd fra og med 2015 i folketrygden og det blir endringer på uførepensjon fra arbeidsgiver når ny lov om uførepensjon foreligger, trolig i løpet av Pensjonsbeløpet finner du i ditt forsikringsbevis fra leverandøren. Størrelsen av uførepensjon står i forhold til graden av arbeidsuførhet. Pensjonen kan komme til utbetaling etter 12 måneder sammenhengende sykdom. Du finner mer informasjon om innskuddspensjonsavtalen på hvor du enkelt logger deg inn med bankid. For å få et helhetsbilde av din framtidige alderspensjon er det viktig at du setter deg inn i folketrygdens ytelser. Vi anbefaler å gå inn på Din Pensjon på Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 15

17 Opphør av forsikringene Personalforsikring og helseforsikring Personalforsikringene opphører når du slutter i bedriften eller ved utløpet av det forsikringsåret du fyller 67 år (for annen sykdom) og 70 år for øvrige forsikringsdekninger. Dersom du slutter før du når forsikringens opphørsalder, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring på individuell tariff av gruppeliv-, annen sykdoms- og helseforsikring med inntil samme forsikringssum og opphørsalder, uten helseprøving. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Fristen for å akseptere tilbudet er 6 måneder fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar opphører. Lovbestemt yrkesskadeforsikring gjelder for de som til enhver tid jobber i bedriften uavhengig av alder. Pensjon Du får utstedt et pensjonskapitalbevis for din oppsparte pensjonskapital når du slutter. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 16

18 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G 1 G = kr pr Beregningsfaktor for ytelser fra folketrygd, pensjoner og forsikringer. Ektefelle Person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap eller partnerskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon. Dette gjelder selv om ikke avgjørelsen er rettskraftig eller endelig. Samboer Person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede (unntatt fra to-årsregelen). Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerskap regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. For reiseforsikringen kreves kun felles adresse i folkeregistret. Yrkesskade Skade påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ifølge folketrygdlovens 13-3 regnes belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/ skjelettsystemet, ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Yrkessykdom Sykdom som er påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og som er godkjent som yrkessykdom i henhold til yrkessykdomsforskriften fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet. Fritidsulykke Skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Forsikringen dekker ikke skade som har skjedd som følge av fritids- eller sportsaktiviteter som betraktes som risikosport. For eksakt beskrivelse av unntakene og spesielle bestemmelser som gjelder for forsikringen henvises til fullstendige vilkår. Annen sykdom Dette er sykdom som ikke defineres som yrkessykdommer. Medisinsk invaliditet Varig skade eller tap av førlighet eller legemsdeler som reduserer livskvaliteten, men som ikke nødvendigvis påvirker den ansattes arbeidsevne. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell av Arbeidsuførhet / Ervervsuførhet Med arbeidsuførhet / ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Aon Norway AS Health & Benefits Informasjonsbrosjyre Schlumberger Norge AS 17

Informasjon forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Gjelder fra desember 2016

Informasjon forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Gjelder fra desember 2016 v Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Gjelder fra desember 2016 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 2 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene

Detaljer

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Januar 2017 Aon Norway Trondheim Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Hvem er med i forsikringene? 4 Premie og skatteforhold

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2017 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Tjenestereise

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/ Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/11-2013 til 1/11-2014 Generell informasjon De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår og forsikringsavtaler er overordnet vedlagte orientering. Alle forsikringssummer

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY BEHANDLINGSFORSIKRING I GJENSIDIGE ANSATTE MEDLEM I NAV OG BOSATT I NORDEN FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - BEHANDLINGSFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS

Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS Denne erstatter klubbens gamle gruppelivsforsikring fra 01.05.17. De som allerede er tilmeldt ordningen overføres automatisk

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Kjære kollega Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene din arbeidsgiver har etablert for deg som ansatt. Dette er viktige ytelser

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer