Pensjon og personforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og personforsikring"

Transkript

1 Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere 4 Pensjonsforsikring 4 Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring 4 Skademeldinger 4 Ord og uttrykk 5 Folketrygdens grunnbeløp, G 5 Ektefelle 5 Partner 5 Samboer 5 Barn 5 Forsørger 5 Pensjonsgrunnlag 5 Fripolise 6 Yrkesskade/yrkessykdom 6 Ulykkesskade 6 Medisinsk invaliditet ménerstatning 6 Ervervsuførhet 6 Karenstid 6 Reiser til urolige områder 6 Hvem er med i personforsikringene? 7 Pensjonsforsikringer 8 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 1

3 Folketrygden 8 AFP 10 Ytelsespensjon 11 Kort om pensjonsordningen 11 Utmelding 11 Fleksibel pensjonsalder i tjenestepensjonsordningen 11 Personalforsikringer 12 Mén medisinsk invaliditet 12 Ervervsuførhet 12 Andre dekninger 13 Erstatning ved død 14 Gruppelivsforsikring 14 Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom 14 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen 15 Viktig! 15 OBS! 15 Oppnevnelse av begunstiget 16 Dekningsmatrise 17 Opphør eventuell videreføring av forsikringen 18 Ytelsespensjon 18 Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS 18 Permisjoner 18 Forsikringspremie skattemessige forhold 18 Dine private forsikringer 19 Vi vil presisere at dette informasjonsheftet inneholder hovedpunktene i pensjons- og forsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom bedriften og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 2

4 dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av bedriften. Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de pensjons- og personforsikringer Nettbuss har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det forsikringsavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med personalansvarlig, eller forsikringskontakt i Aon Grieg AS, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Lysaker, januar 2012 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 3

5 Navn og adresser Kundenavn Nettbuss konsern Kontaktperson Direkte telefon E-post Øystein Tyssen Forsikringsmegler Aon Grieg AS Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon E-post Espen Bjaarstad Wanja N. Kvernmo Forsikringsgivere Pensjonsforsikring Storebrand Livsforsikring AS Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring Protector Forsikring AS Skademeldinger Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med bedriftens forsikringsansvarlige. I praksis kontakter du personalansvarlig som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 4

6 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet blir gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2010 NOK ,- 1. mai 2009 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon (for gruppeliv - og personalforsikringer) eller skilsmisse (for ektefellepensjon). Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene (fem år for ektefelle/samboerpensjon), eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra toårsregelen). Ordningen gjelder likevel ikke dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerdefinisjon for reiseforsikringen er felles adresse i Folkeregisteret. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn. Forsørger Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år jfr. definisjoner ovenfor Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra foretaket. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Maks pensjonsgrunnlag er 12 G. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 5

7 Fripolise En fripolise er en forsikring som man kan få når man blir meldt ut av ytelsespensjonsordningen til en bedrift. Forsikringen gir rett til den pensjonen som er opptjent i ansettelsestiden. Hvert år sender pensjonsleverandørene ut en kontoutskrift som viser fripolisens verdi. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdommer som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Medisinsk invaliditet ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Ménerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, arbeidsevne, alder og lønn. Karenstid Når det ikke kreves helsebedømmelse ved innmelding i pensjonsforsikringen, gjelder en karenstid på 2 år ved ervervsuførhet. Det betyr at forsikringsselskapet kan avslå fra å gi erstatning ved uførhet som skyldes sykdom eller lyte den ansatte hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. For ansatte som har gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon er det innmeldingsdato i ytelsesordningen som er gjeldende innmeldingsdato for uførepensjon. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med HR avdelingen. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UD s hjemmeside; Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 6

8 Hvem er med i personforsikringene? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte som er medlem i Norsk Folketrygd. (Vikarer og midlertidig ansatte er i ansettelsestiden dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.) For dekningen uførepensjon, gjelder dog 2 års karenstid. Selskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som den ansatte hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. Noen ansatte i Nettbuss er medlem av offentlig tjenestepensjon via Storebrand Livsforsikring. Ytelser i denne ordningen er ikke omtalt i denne brosjyren. Det samme gjelder ytelser ved innskuddsbasert tjenestepensjon. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 7

9 Pensjonsforsikringer Folketrygden Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Folketrygden er lagt om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter regler før 2011, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. Uansett vil alle som har en tilstrekkelig pensjonsopptjening kunne benytte såkalt fleksibel pensjonsalder tidligst fra 62 år. Hovedprinsippet i de nye reglene er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Når det gjelder folketrygd og AFP må man samlet ha opptjent et minimum Garantipensjon for å kunne starte uttak av pensjon før 67 år. Jo flere år i arbeid, jo høyere årlig pensjon. Dette prinsippet er også innført for AFP. Også arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger vil fungere på samme måte og fleksibel pensjonsalder er innført fra Regler før 2011 Nye regler fra år i arbeid gir full pensjon Alle år teller med Pensjonsalder 67 år Fleksibel pensjonsalder år G-regulering av pensjoner (tilsvarer ca. Lavere regulering (snitt av lønnsvekst 0,75 %) lønnsvekst) Opptjener pensjonspoeng hvert år med inntekt over 1G. De 20 beste inntektsårene bestemmer Alle års inntekter teller pensjonens nivå Levealdersjustering : Nye generasjoner må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon fordi Alle får livsvarig pensjon fra 67 år de lever lenger. Alternativt vil årlig pensjon bli lavere. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres normalt hvert år av myndighetene i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst. 1 G er fra 1. mai 2011 kr Figuren under illustrerer hvordan fleksibel pensjonsalder kan påvirke pensjonen fra folketrygden i fremtiden. Forutsetning om jevn inntekt på 5 G (tilsvarer i dag kr ), uttak ved 62 år etter 40 år i arbeid. (kilde: Arbeidsdepartementet). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 8

10 Uførepensjonen fra folketrygden er lik den beregnede alderspensjonen ved 100 % uførhet før Det kommer nye regler for uførepensjon sammen med ny folketrygd. Forslaget fra Regjeringen er at uførepensjonen skal bli uavhengig av alderspensjonen. Arbeidsavklaringspenger Fra 1. mars 2010 erstattet NAV folketrygdytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Dette kan man motta frem til man blir frisk eller eventuelt får uførepensjon. Utbetalingen utgjør i utgangspunktet 66 % av lønn inn til 6 G (kr ). Arbeidsavklaringspenger samordnes med ytelser fra nåværende og tidligere arbeidsgiver jfr. regelverket. Ektefellepensjonen fra folketrygden er lik grunnpensjon + 55 % av avdødes beregnede tilleggspensjon fra folketrygden beregnet før Denne er behovsprøvd mot gjenlevendes mulige inntekt. Dette betyr at den ofte reduseres kraftig eller samordnes vekk. Barnepensjonen fra folketrygden utgjør i praksis 40 % av G for ett barn og 25 % av G for øvrige barn under 18 år. Det vil også komme nye regler om etterlattepensjoner i den nye folketrygden. Nærmere informasjon om folketrygden og din pensjon fås hos NAV (tidl. Trygdekontoret). Eventuelt ringe grønt nummer eller via internett På NAVs nettside kan du logge deg inn og få oversikt over egen pensjon. Her kan du se din opptjening, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. For å få tilgang til alle funksjoner i Din pensjon må du logge inn med MinID. MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester på nett. Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Det er nå vedtatt at folketrygden legges om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter dagens regler, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. For mange vil dette kanskje gi et litt uoversiktlig bilde på hva man kan forvente i pensjon, men for de fleste vil det ikke bli vesentlige endringer i pensjonsnivå dersom man står minst 40 år i arbeidslivet. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 9

11 AFP Opptjening av AFP Man tjener opp AFP med 0,314 % av pensjonsgivende inntekt hvert år man arbeider mellom 13 og 62 år. Ingen opptjening av AFP-tillegg etter fylte 62 år. (Selv om man skulle vente med å søke om uttak av AFP til man er f. eks. 65 år, fortsetter man ikke å opptjene rett til AFP etter fylte 62 år, selv om man arbeider full tid. Det er heller ikke mulig å kompensere for lav tidligere opptjening.) AFP beløpet Uttak av AFP før fylte 67 år krever at livsvarig AFP-tillegg + pensjon fra folketrygden minst utgjør garantipensjon for enslige, (2G) ved fylte 67 år. Ved uttak mellom 62 og 67 år, utbetales et kronetillegg på per år. Livsvarig tillegg reduseres da med et beløp, (justeringsbeløp) slik at nøytraliteten i uttaket opprettholdes Livsvarig tillegg øker ved senere uttak som følge av levealdersjusteringen AFP kan fritt kombineres med arbeidsinntekt og alderspensjon fra folketrygden (begrensningen på kr er tatt bort) Krav som må være oppfylt ved fylte 62 år (Kan ikke oppfylles etter fylte 62 år) Ansiennitetskrav: o Må være ansatt i en bedrift eller virksomhet med tilknytning til AFP i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år. Det holder ikke at arbeidsgiver har vært med i NHO; AFP må ha vært en del av en tariffavtale. Du må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år o Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954: krav om ansettelse i 3 av de siste 5 årene for årskull 1944 til av de siste 6 årene for årskullet av de siste 7 årene for årskullet av de siste 8 årene for årskullet 1954 Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år har: o hatt mindre enn 20 % stilling o hatt hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn i annen bedrift Du må ikke de 3 siste årene før 62 år motta pensjon, ventelønn eller lignende som oversiger 1,5G i årlig ytelse Delvis uføre må frasi seg uførepensjon fra folketrygden før fylte 62 år for å få rett til AFP Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet Pensjonsgivende inntekt omregnet til årsinntekt må på uttakstidspunktet overstige gjeldende grunnbeløp. Året før må mottatt inntekt overstige gjennomsnittlig grunnbeløp Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet og 3 år før dette i minst 20 % stilling Slingringsmonn på 26 ukers permisjon til sammen i de siste 3 årene får uttak, men må være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet Hvis årsaken til fravær er sykdom utvides fraværet til 52 uker til sammen de siste 3 årene før uttak. Nærmere informasjon om ny AFP finner du Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 10

12 Ytelsespensjon Ytelsespensjon er en bedriftsbetalt pensjonsavtale som kommer i tillegg til ytelser fra folketrygden. Bedriftens pensjonsordning omfatter følgende elementer: Alderspensjon Uførepensjon Kort om pensjonsordningen Årlig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og utgjør differansen mellom ca. 63 % av pensjonsgrunnlaget (maks 12G) og en estimert alderspensjon fra folketrygden. I pensjonsordningen er estimert folketrygd beregnet ut fra folketrygdens regler før Dette betyr at pensjonsordningen strengt tatt baserer seg på en folketrygd som ikke lenger eksisterer, og at det må forventes tilpasninger i pensjonsnivået fremover. Selv om ordningen baserer seg på et 63 % nivå, er utbetalingene fra folketrygden så usikre at faktisk pensjonsnivå som hovedregel vil avvike fra dette. Pensjonen utbetales livsvarig. Årlig uførepensjon kan komme til utbetaling hvis du må redusere din stillingsstørrelse med minst 25 % på grunn av sykdom eller skade. Uførepensjon inkludert estimert folketrygd utgjør 100 % av alderspensjonen. Pensjonen utbetales i forhold til uføregrad frem til friskmeldingsdato eller oppnådd pensjonsalder. Det gjøres fradrag i uførepensjonen når det samtidig utbetales arbeidsavklaringspenger fra NAV. Maks samlet utbetaling skal ikke overstige 70 % av pensjonsgrunnlaget. Utmelding Hvis du fratrer din stilling og det ikke utbetales uførepensjon for deg, vil du bli meldt ut av pensjonsordningen. Hvis medlemstiden er over 12 måneder, vil det bli utstedt en fullt betalt forsikring - en fripolise - for de rettighetene som var oppspart i tjenestepensjonsordningen. Fleksibel pensjonsalder i tjenestepensjonsordningen Fleksibel uttak av tjenestepensjon er innført både for ytelses- og innskuddsordninger fra Du kan selv bestemme uttakstidspunkt og uttaksgrad, og pensjonsuttak kan kombineres med videre arbeid. Forsikringsselskapene plikter å orientere hver enkelt ansatt om mulighet og konsekvens ved uttak av alderspensjon mellom 62 år og avtalens opptjeningsalder. Orienteringen skal sendes til den ansatte når vedkommende fyller 61 år. Du må selv søke til forsikringsselskapet om uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen. Storebrand har utarbeidet en pensjonskalkulator som simulerer tidlig uttak av tjenestepensjon. Kalkulatoren er tilgjengelig via ansattportalen (mitt kundeforhold). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 11

13 Personalforsikringer Med personalforsikringer menes i denne informasjonen yrkesskade/yrkessykdom og gruppelivsforsikring. Mén medisinsk invaliditet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig medisinsk invaliditet. Ménerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse i forbindelse med varig skade av medisinsk invaliditet. Erstatningen fastsettes i forhold til invaliditetsgrad og alder. Grunnerstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet og alder 46 år som følge av yrkesskade og yrkessykdom er: 4,5 G. For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 %. Erstatningen reduseres med 2 % for hvert år skadelidte var eldre enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. Det utbetales erstatning fra en invaliditetsgrad på minst 15 % ved yrkesskade/yrkessykdom Ervervsuførhet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Ved varig tap av arbeidsevne dekkes tap av fremtidig inntekt. Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Lønn T.o.m. 7 G Over 7 G t.o.m. 8 G Over 8 G t.o.m. 9 G Over 9 G t.o.m. 10 G Over 10 G Yrkesskade/yrkessykdom 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G For hvert år den ansatte er eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %, men ikke mer enn med 90 %. For ansatte mellom år gis et tillegg i erstatningen på 3,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 45 år på oppgjørstidspunktet. For ansatte under 35 år gis et tillegg i grunnerstatningen på 35 % pluss 2,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 35 år. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 12

14 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Grafen gjelder kun ved yrkesskader / yrkessykdommer Andre dekninger Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av trygdekontoret. Den skadelidte må selv søke refusjon vedlagt originale kvitteringer (frist på seks måneder etter skadedato). For fremtidige merutgifter samt tapt inntekt og påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet, gis det erstatning etter spesielle regler. Se i vilkårene. Yrkesskade/yrkessykdomsforsikringen er utvidet til også å gjelde til og fra jobb. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 13

15 Erstatning ved død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av alder, dødsårsak og sivilstand. Gruppelivsforsikring Dersom du har minimum 20 % stilling vil du være omfattet av gruppelivsforsikringen. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en erstatning som tilfaller gjenlevende ektefelle/registrert partner, subsidiært samboer, arvinger etter lov eller testamente. Se punkt for utbetaling og begunstigelse på neste side. For samboerskap er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn. Du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til din lønnsansvarlig. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelseserklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Ved dødsfall uansett årsak utbetales følgende forsikringssum: Alder Forsikringssum år 15 G 51 år 10 G 52 år 9,5 G 53 år 9 G 54 år 8,5 G 55 år 8 G 56 år 7,5 G 57 år 7 G 58 år 6,5 G 59 år 6 G 60 år 5,5 G 61 år 5 G år 5 G Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom Ektefelle/samboertillegg Dersom den ansatte etterlater seg ektefelle/samboer utbetales en grunnerstatning på 15 G. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Barnetillegg Dersom den ansatte etterlater seg barn, utbetales en tilleggserstatning. Barn får erstatning i forhold til alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom den ansatte var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begravelsesomkostninger 0,5 G Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 14

16 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen Ved dødsfall er det viktig at erstatningen fra gruppelivsforsikringen kommer til ønsket mottaker. Skjemaet på neste side gir mulighet til å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Viktig! Ønsker man å begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må skjemaet på neste side fylles ut og sendes til Protector Forsikring (ta gjerne kopi av siden). Er dette gjort tidligere, behøves det ikke å gjøres på nytt. Ved ønske om å oppheve eller endre tidligere innsendte begunstigelseserklæring, må dette gjøres med skriftlig melding til forsikringsselskapet. Ta eventuelt kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften for en bedre utskrift av begunstigelsesskjemaet. OBS! Hvis du har begunstiget en tidligere samboer, som ikke fylte samboervilkårene, vil hun/han ha rett på erstatningen hvis du skulle falle fra før fylte 67 år selv om du da etterlater deg ny samboer, ektefelle og/eller egne barn. Det er derfor viktig å oppdatere eventuelle tidligere innsendte begunstigelsesskjema. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 15

17 Oppnevnelse av begunstiget Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 16

18 Dekningsmatrise Engangsutbetalinger ved alder 45 år (gift/samboer) og lønn på 7 G (kr ). Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. Kollektiv pensjon er ikke tatt med i oversikten. Medisinsk invaliditet «tapt livsutfoldelse» Ervervsmessig uførhet «arbeidsuførhet» Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid 40,0 35,0 30,0 25,0 G 20,0 15,5 15,5 15,0 10,0 5,0 0,0 4,5 4,5 2 2,0 2 2,0 Denne dekningsmatrisen inneholder kun hovedpunktene i personal- og forsikringsavtalene. Matrisen er derfor ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 17

19 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Ansatte som slutter i bedriften blir meldt ut av forsikringene som arbeidsgiver har tegnet. De ansatte vil da ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring for følgende dekninger uten å levere egenerklæring om helse innen 6 måneder etter sluttdato: Ytelsespensjon Hvis du slutter og det ikke utbetales uførepensjon til deg, vil du bli meldt ut av ordningen. Hvis medlemstiden er over 12 måneder, vil det bli utstedt en fullt betalt forsikring - en fripolise - for de rettighetene som var oppspart i tjenestepensjonsordningen. Ved fratredelse gis det tilbud om opprettholdelse av alle pensjonsdekninger ved egen betaling uten helseprøving innen 6 måneder fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar er opphørt. Dette er med dagens skatteregler ikke en gunstig ordning, da man ikke får skattefradrag, og må betale full skatt av utbetalt pensjon, MEN kan likevel være gunstig dersom man har en stor risiko å bli ufør i fremtiden og / eller ikke kan få tegnet privat uførepensjon på grunn av helsemessige årsaker. Tilbud om fortsettelsesforsikring av pensjon får du fra forsikringsselskapet. Permisjoner Du beholder medlemskapet i pensjons- og personforsikringsordningene dersom du er i en lovbestemt permisjon som svangerskapspermisjon og militærpermisjon. Samme praksis gjelder ved permitteringer som følge av driftsinnskrenkninger. Er du derimot i en ikke lovbestemt permisjon blir du meldt ut av forsikringen. Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livsforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra din arbeidsgiver. Forsikringspremie skattemessige forhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for gruppelivsforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremien, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Arveavgift kan påløpe dødsfallserstatninger i henhold til arveloven. Innbetaling til pensjonsordningen er ikke skattepliktig, men derimot er pensjonen som utbetales skattepliktig som «pensjonsinntekt». Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 18

20 Dine private forsikringer I en del tilfeller kan det være behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av din familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du må i vurderingen ta i betraktning medlemskapet i pensjonsordninger og hvilke ytelser disse gir. Likevel er det noen spørsmål de fleste bør stille seg: Hvilke forsikringer har din ektefelle/samboer? Hva skjer hvis hun/han faller fra eller blir ufør? Vær oppmerksom på at ektefelles, samboers og barns liv og helse ikke er dekket gjennom bedriftens forsikringer. Har du forsikringer gjennom en forening/medlemsorganisasjon? Reiseforsikring for ferie- og fritidsreiser for deg og din familie? Som du vil se av dekningsoversikten i dette heftet, er du ikke dekket med hensyn til uførhet som følge av fritidsskade og annen sykdom enn yrkessykdom. Å tegne en privat forsikring som dekker dette, kan av den grunn være hensiktsmessig. Har du forsikret dine barn? Hva skjer hvis de blir utsatt for en ulykke eller blir uføre? Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 19

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer