Pensjon og personforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og personforsikring"

Transkript

1 Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere 4 Pensjonsforsikring 4 Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring 4 Skademeldinger 4 Ord og uttrykk 5 Folketrygdens grunnbeløp, G 5 Ektefelle 5 Partner 5 Samboer 5 Barn 5 Forsørger 5 Pensjonsgrunnlag 5 Fripolise 6 Yrkesskade/yrkessykdom 6 Ulykkesskade 6 Medisinsk invaliditet ménerstatning 6 Ervervsuførhet 6 Karenstid 6 Reiser til urolige områder 6 Hvem er med i personforsikringene? 7 Pensjonsforsikringer 8 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 1

3 Folketrygden 8 AFP 10 Ytelsespensjon 11 Kort om pensjonsordningen 11 Utmelding 11 Fleksibel pensjonsalder i tjenestepensjonsordningen 11 Personalforsikringer 12 Mén medisinsk invaliditet 12 Ervervsuførhet 12 Andre dekninger 13 Erstatning ved død 14 Gruppelivsforsikring 14 Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom 14 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen 15 Viktig! 15 OBS! 15 Oppnevnelse av begunstiget 16 Dekningsmatrise 17 Opphør eventuell videreføring av forsikringen 18 Ytelsespensjon 18 Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS 18 Permisjoner 18 Forsikringspremie skattemessige forhold 18 Dine private forsikringer 19 Vi vil presisere at dette informasjonsheftet inneholder hovedpunktene i pensjons- og forsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom bedriften og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 2

4 dekkende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av bedriften. Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de pensjons- og personforsikringer Nettbuss har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det forsikringsavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med personalansvarlig, eller forsikringskontakt i Aon Grieg AS, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Lysaker, januar 2012 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 3

5 Navn og adresser Kundenavn Nettbuss konsern Kontaktperson Direkte telefon E-post Øystein Tyssen Forsikringsmegler Aon Grieg AS Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktperson Direkte telefon E-post Espen Bjaarstad Wanja N. Kvernmo Forsikringsgivere Pensjonsforsikring Storebrand Livsforsikring AS Personforsikringer inkl. gruppelivsforsikring Protector Forsikring AS Skademeldinger Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med bedriftens forsikringsansvarlige. I praksis kontakter du personalansvarlig som bistår med utfylling av skjemaet og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 4

6 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet blir gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2010 NOK ,- 1. mai 2009 NOK ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon (for gruppeliv - og personalforsikringer) eller skilsmisse (for ektefellepensjon). Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene (fem år for ektefelle/samboerpensjon), eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra toårsregelen). Ordningen gjelder likevel ikke dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerdefinisjon for reiseforsikringen er felles adresse i Folkeregisteret. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn. Forsørger Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år jfr. definisjoner ovenfor Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra foretaket. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Maks pensjonsgrunnlag er 12 G. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 5

7 Fripolise En fripolise er en forsikring som man kan få når man blir meldt ut av ytelsespensjonsordningen til en bedrift. Forsikringen gir rett til den pensjonen som er opptjent i ansettelsestiden. Hvert år sender pensjonsleverandørene ut en kontoutskrift som viser fripolisens verdi. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdommer som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Medisinsk invaliditet ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Ménerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, arbeidsevne, alder og lønn. Karenstid Når det ikke kreves helsebedømmelse ved innmelding i pensjonsforsikringen, gjelder en karenstid på 2 år ved ervervsuførhet. Det betyr at forsikringsselskapet kan avslå fra å gi erstatning ved uførhet som skyldes sykdom eller lyte den ansatte hadde eller kan antas å ha kjent til ved ansettelse/innmelding. For ansatte som har gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon er det innmeldingsdato i ytelsesordningen som er gjeldende innmeldingsdato for uførepensjon. Reiser til urolige områder Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må personforsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med HR avdelingen. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UD s hjemmeside; Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 6

8 Hvem er med i personforsikringene? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte som er medlem i Norsk Folketrygd. (Vikarer og midlertidig ansatte er i ansettelsestiden dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.) For dekningen uførepensjon, gjelder dog 2 års karenstid. Selskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som den ansatte hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. Noen ansatte i Nettbuss er medlem av offentlig tjenestepensjon via Storebrand Livsforsikring. Ytelser i denne ordningen er ikke omtalt i denne brosjyren. Det samme gjelder ytelser ved innskuddsbasert tjenestepensjon. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 7

9 Pensjonsforsikringer Folketrygden Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Folketrygden er lagt om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter regler før 2011, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. Uansett vil alle som har en tilstrekkelig pensjonsopptjening kunne benytte såkalt fleksibel pensjonsalder tidligst fra 62 år. Hovedprinsippet i de nye reglene er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Når det gjelder folketrygd og AFP må man samlet ha opptjent et minimum Garantipensjon for å kunne starte uttak av pensjon før 67 år. Jo flere år i arbeid, jo høyere årlig pensjon. Dette prinsippet er også innført for AFP. Også arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger vil fungere på samme måte og fleksibel pensjonsalder er innført fra Regler før 2011 Nye regler fra år i arbeid gir full pensjon Alle år teller med Pensjonsalder 67 år Fleksibel pensjonsalder år G-regulering av pensjoner (tilsvarer ca. Lavere regulering (snitt av lønnsvekst 0,75 %) lønnsvekst) Opptjener pensjonspoeng hvert år med inntekt over 1G. De 20 beste inntektsårene bestemmer Alle års inntekter teller pensjonens nivå Levealdersjustering : Nye generasjoner må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon fordi Alle får livsvarig pensjon fra 67 år de lever lenger. Alternativt vil årlig pensjon bli lavere. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres normalt hvert år av myndighetene i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst. 1 G er fra 1. mai 2011 kr Figuren under illustrerer hvordan fleksibel pensjonsalder kan påvirke pensjonen fra folketrygden i fremtiden. Forutsetning om jevn inntekt på 5 G (tilsvarer i dag kr ), uttak ved 62 år etter 40 år i arbeid. (kilde: Arbeidsdepartementet). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 8

10 Uførepensjonen fra folketrygden er lik den beregnede alderspensjonen ved 100 % uførhet før Det kommer nye regler for uførepensjon sammen med ny folketrygd. Forslaget fra Regjeringen er at uførepensjonen skal bli uavhengig av alderspensjonen. Arbeidsavklaringspenger Fra 1. mars 2010 erstattet NAV folketrygdytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Dette kan man motta frem til man blir frisk eller eventuelt får uførepensjon. Utbetalingen utgjør i utgangspunktet 66 % av lønn inn til 6 G (kr ). Arbeidsavklaringspenger samordnes med ytelser fra nåværende og tidligere arbeidsgiver jfr. regelverket. Ektefellepensjonen fra folketrygden er lik grunnpensjon + 55 % av avdødes beregnede tilleggspensjon fra folketrygden beregnet før Denne er behovsprøvd mot gjenlevendes mulige inntekt. Dette betyr at den ofte reduseres kraftig eller samordnes vekk. Barnepensjonen fra folketrygden utgjør i praksis 40 % av G for ett barn og 25 % av G for øvrige barn under 18 år. Det vil også komme nye regler om etterlattepensjoner i den nye folketrygden. Nærmere informasjon om folketrygden og din pensjon fås hos NAV (tidl. Trygdekontoret). Eventuelt ringe grønt nummer eller via internett På NAVs nettside kan du logge deg inn og få oversikt over egen pensjon. Her kan du se din opptjening, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. For å få tilgang til alle funksjoner i Din pensjon må du logge inn med MinID. MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester på nett. Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Det er nå vedtatt at folketrygden legges om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter dagens regler, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. For mange vil dette kanskje gi et litt uoversiktlig bilde på hva man kan forvente i pensjon, men for de fleste vil det ikke bli vesentlige endringer i pensjonsnivå dersom man står minst 40 år i arbeidslivet. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 9

11 AFP Opptjening av AFP Man tjener opp AFP med 0,314 % av pensjonsgivende inntekt hvert år man arbeider mellom 13 og 62 år. Ingen opptjening av AFP-tillegg etter fylte 62 år. (Selv om man skulle vente med å søke om uttak av AFP til man er f. eks. 65 år, fortsetter man ikke å opptjene rett til AFP etter fylte 62 år, selv om man arbeider full tid. Det er heller ikke mulig å kompensere for lav tidligere opptjening.) AFP beløpet Uttak av AFP før fylte 67 år krever at livsvarig AFP-tillegg + pensjon fra folketrygden minst utgjør garantipensjon for enslige, (2G) ved fylte 67 år. Ved uttak mellom 62 og 67 år, utbetales et kronetillegg på per år. Livsvarig tillegg reduseres da med et beløp, (justeringsbeløp) slik at nøytraliteten i uttaket opprettholdes Livsvarig tillegg øker ved senere uttak som følge av levealdersjusteringen AFP kan fritt kombineres med arbeidsinntekt og alderspensjon fra folketrygden (begrensningen på kr er tatt bort) Krav som må være oppfylt ved fylte 62 år (Kan ikke oppfylles etter fylte 62 år) Ansiennitetskrav: o Må være ansatt i en bedrift eller virksomhet med tilknytning til AFP i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år. Det holder ikke at arbeidsgiver har vært med i NHO; AFP må ha vært en del av en tariffavtale. Du må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år o Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954: krav om ansettelse i 3 av de siste 5 årene for årskull 1944 til av de siste 6 årene for årskullet av de siste 7 årene for årskullet av de siste 8 årene for årskullet 1954 Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år har: o hatt mindre enn 20 % stilling o hatt hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn i annen bedrift Du må ikke de 3 siste årene før 62 år motta pensjon, ventelønn eller lignende som oversiger 1,5G i årlig ytelse Delvis uføre må frasi seg uførepensjon fra folketrygden før fylte 62 år for å få rett til AFP Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet Pensjonsgivende inntekt omregnet til årsinntekt må på uttakstidspunktet overstige gjeldende grunnbeløp. Året før må mottatt inntekt overstige gjennomsnittlig grunnbeløp Du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet og 3 år før dette i minst 20 % stilling Slingringsmonn på 26 ukers permisjon til sammen i de siste 3 årene får uttak, men må være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet Hvis årsaken til fravær er sykdom utvides fraværet til 52 uker til sammen de siste 3 årene før uttak. Nærmere informasjon om ny AFP finner du Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 10

12 Ytelsespensjon Ytelsespensjon er en bedriftsbetalt pensjonsavtale som kommer i tillegg til ytelser fra folketrygden. Bedriftens pensjonsordning omfatter følgende elementer: Alderspensjon Uførepensjon Kort om pensjonsordningen Årlig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og utgjør differansen mellom ca. 63 % av pensjonsgrunnlaget (maks 12G) og en estimert alderspensjon fra folketrygden. I pensjonsordningen er estimert folketrygd beregnet ut fra folketrygdens regler før Dette betyr at pensjonsordningen strengt tatt baserer seg på en folketrygd som ikke lenger eksisterer, og at det må forventes tilpasninger i pensjonsnivået fremover. Selv om ordningen baserer seg på et 63 % nivå, er utbetalingene fra folketrygden så usikre at faktisk pensjonsnivå som hovedregel vil avvike fra dette. Pensjonen utbetales livsvarig. Årlig uførepensjon kan komme til utbetaling hvis du må redusere din stillingsstørrelse med minst 25 % på grunn av sykdom eller skade. Uførepensjon inkludert estimert folketrygd utgjør 100 % av alderspensjonen. Pensjonen utbetales i forhold til uføregrad frem til friskmeldingsdato eller oppnådd pensjonsalder. Det gjøres fradrag i uførepensjonen når det samtidig utbetales arbeidsavklaringspenger fra NAV. Maks samlet utbetaling skal ikke overstige 70 % av pensjonsgrunnlaget. Utmelding Hvis du fratrer din stilling og det ikke utbetales uførepensjon for deg, vil du bli meldt ut av pensjonsordningen. Hvis medlemstiden er over 12 måneder, vil det bli utstedt en fullt betalt forsikring - en fripolise - for de rettighetene som var oppspart i tjenestepensjonsordningen. Fleksibel pensjonsalder i tjenestepensjonsordningen Fleksibel uttak av tjenestepensjon er innført både for ytelses- og innskuddsordninger fra Du kan selv bestemme uttakstidspunkt og uttaksgrad, og pensjonsuttak kan kombineres med videre arbeid. Forsikringsselskapene plikter å orientere hver enkelt ansatt om mulighet og konsekvens ved uttak av alderspensjon mellom 62 år og avtalens opptjeningsalder. Orienteringen skal sendes til den ansatte når vedkommende fyller 61 år. Du må selv søke til forsikringsselskapet om uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen. Storebrand har utarbeidet en pensjonskalkulator som simulerer tidlig uttak av tjenestepensjon. Kalkulatoren er tilgjengelig via ansattportalen (mitt kundeforhold). Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 11

13 Personalforsikringer Med personalforsikringer menes i denne informasjonen yrkesskade/yrkessykdom og gruppelivsforsikring. Mén medisinsk invaliditet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig medisinsk invaliditet. Ménerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse i forbindelse med varig skade av medisinsk invaliditet. Erstatningen fastsettes i forhold til invaliditetsgrad og alder. Grunnerstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet og alder 46 år som følge av yrkesskade og yrkessykdom er: 4,5 G. For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 %. Erstatningen reduseres med 2 % for hvert år skadelidte var eldre enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. Det utbetales erstatning fra en invaliditetsgrad på minst 15 % ved yrkesskade/yrkessykdom Ervervsuførhet Dette er en erstatning ved helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Ved varig tap av arbeidsevne dekkes tap av fremtidig inntekt. Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Ved 100 % varig ervervsuførhet beregnes erstatningen slik: Lønn T.o.m. 7 G Over 7 G t.o.m. 8 G Over 8 G t.o.m. 9 G Over 9 G t.o.m. 10 G Over 10 G Yrkesskade/yrkessykdom 22 G 24 G 26 G 28 G 30 G For hvert år den ansatte er eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %, men ikke mer enn med 90 %. For ansatte mellom år gis et tillegg i erstatningen på 3,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 45 år på oppgjørstidspunktet. For ansatte under 35 år gis et tillegg i grunnerstatningen på 35 % pluss 2,5 % for hvert år den ansatte er yngre enn 35 år. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 12

14 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Grafen gjelder kun ved yrkesskader / yrkessykdommer Andre dekninger Behandlingsutgifter som følge av yrkesskade skal dekkes av trygdekontoret. Den skadelidte må selv søke refusjon vedlagt originale kvitteringer (frist på seks måneder etter skadedato). For fremtidige merutgifter samt tapt inntekt og påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet, gis det erstatning etter spesielle regler. Se i vilkårene. Yrkesskade/yrkessykdomsforsikringen er utvidet til også å gjelde til og fra jobb. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 13

15 Erstatning ved død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en økonomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av alder, dødsårsak og sivilstand. Gruppelivsforsikring Dersom du har minimum 20 % stilling vil du være omfattet av gruppelivsforsikringen. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en erstatning som tilfaller gjenlevende ektefelle/registrert partner, subsidiært samboer, arvinger etter lov eller testamente. Se punkt for utbetaling og begunstigelse på neste side. For samboerskap er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn. Du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til din lønnsansvarlig. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelseserklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Ved dødsfall uansett årsak utbetales følgende forsikringssum: Alder Forsikringssum år 15 G 51 år 10 G 52 år 9,5 G 53 år 9 G 54 år 8,5 G 55 år 8 G 56 år 7,5 G 57 år 7 G 58 år 6,5 G 59 år 6 G 60 år 5,5 G 61 år 5 G år 5 G Tillegg som kan komme til utbetaling ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom Ektefelle/samboertillegg Dersom den ansatte etterlater seg ektefelle/samboer utbetales en grunnerstatning på 15 G. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av grunnerstatningen. Barnetillegg Dersom den ansatte etterlater seg barn, utbetales en tilleggserstatning. Barn får erstatning i forhold til alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom den ansatte var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begravelsesomkostninger 0,5 G Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 14

16 Utbetaling og begunstigelse av gruppelivsforsikringen Ved dødsfall er det viktig at erstatningen fra gruppelivsforsikringen kommer til ønsket mottaker. Skjemaet på neste side gir mulighet til å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer 2. Livsarvinger (dvs. egne barn) 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Viktig! Ønsker man å begunstige andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må skjemaet på neste side fylles ut og sendes til Protector Forsikring (ta gjerne kopi av siden). Er dette gjort tidligere, behøves det ikke å gjøres på nytt. Ved ønske om å oppheve eller endre tidligere innsendte begunstigelseserklæring, må dette gjøres med skriftlig melding til forsikringsselskapet. Ta eventuelt kontakt med forsikringsansvarlig i bedriften for en bedre utskrift av begunstigelsesskjemaet. OBS! Hvis du har begunstiget en tidligere samboer, som ikke fylte samboervilkårene, vil hun/han ha rett på erstatningen hvis du skulle falle fra før fylte 67 år selv om du da etterlater deg ny samboer, ektefelle og/eller egne barn. Det er derfor viktig å oppdatere eventuelle tidligere innsendte begunstigelsesskjema. Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 15

17 Oppnevnelse av begunstiget Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 16

18 Dekningsmatrise Engangsutbetalinger ved alder 45 år (gift/samboer) og lønn på 7 G (kr ). Erstatningene er uttrykt i G ved 100 % varig invaliditet/uførhet. Kollektiv pensjon er ikke tatt med i oversikten. Medisinsk invaliditet «tapt livsutfoldelse» Ervervsmessig uførhet «arbeidsuførhet» Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid 40,0 35,0 30,0 25,0 G 20,0 15,5 15,5 15,0 10,0 5,0 0,0 4,5 4,5 2 2,0 2 2,0 Denne dekningsmatrisen inneholder kun hovedpunktene i personal- og forsikringsavtalene. Matrisen er derfor ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 17

19 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Ansatte som slutter i bedriften blir meldt ut av forsikringene som arbeidsgiver har tegnet. De ansatte vil da ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring for følgende dekninger uten å levere egenerklæring om helse innen 6 måneder etter sluttdato: Ytelsespensjon Hvis du slutter og det ikke utbetales uførepensjon til deg, vil du bli meldt ut av ordningen. Hvis medlemstiden er over 12 måneder, vil det bli utstedt en fullt betalt forsikring - en fripolise - for de rettighetene som var oppspart i tjenestepensjonsordningen. Ved fratredelse gis det tilbud om opprettholdelse av alle pensjonsdekninger ved egen betaling uten helseprøving innen 6 måneder fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar er opphørt. Dette er med dagens skatteregler ikke en gunstig ordning, da man ikke får skattefradrag, og må betale full skatt av utbetalt pensjon, MEN kan likevel være gunstig dersom man har en stor risiko å bli ufør i fremtiden og / eller ikke kan få tegnet privat uførepensjon på grunn av helsemessige årsaker. Tilbud om fortsettelsesforsikring av pensjon får du fra forsikringsselskapet. Permisjoner Du beholder medlemskapet i pensjons- og personforsikringsordningene dersom du er i en lovbestemt permisjon som svangerskapspermisjon og militærpermisjon. Samme praksis gjelder ved permitteringer som følge av driftsinnskrenkninger. Er du derimot i en ikke lovbestemt permisjon blir du meldt ut av forsikringen. Gruppelivsforsikring i Protector Forsikring AS Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livsforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra din arbeidsgiver. Forsikringspremie skattemessige forhold Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for gruppelivsforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremien, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringene er skattefrie med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet. Arveavgift kan påløpe dødsfallserstatninger i henhold til arveloven. Innbetaling til pensjonsordningen er ikke skattepliktig, men derimot er pensjonen som utbetales skattepliktig som «pensjonsinntekt». Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 18

20 Dine private forsikringer I en del tilfeller kan det være behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av din familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du må i vurderingen ta i betraktning medlemskapet i pensjonsordninger og hvilke ytelser disse gir. Likevel er det noen spørsmål de fleste bør stille seg: Hvilke forsikringer har din ektefelle/samboer? Hva skjer hvis hun/han faller fra eller blir ufør? Vær oppmerksom på at ektefelles, samboers og barns liv og helse ikke er dekket gjennom bedriftens forsikringer. Har du forsikringer gjennom en forening/medlemsorganisasjon? Reiseforsikring for ferie- og fritidsreiser for deg og din familie? Som du vil se av dekningsoversikten i dette heftet, er du ikke dekket med hensyn til uførhet som følge av fritidsskade og annen sykdom enn yrkessykdom. Å tegne en privat forsikring som dekker dette, kan av den grunn være hensiktsmessig. Har du forsikret dine barn? Hva skjer hvis de blir utsatt for en ulykke eller blir uføre? Aon Grieg Hewitt Pensjon og personforsikring i Nettbuss 19

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer