Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune"

Transkript

1 Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune

2 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt yrkesskade 8 Ulykkesforsikring for barn 9 Spørsmål? Ta kontakt med Norwegian Broker Georg Smol Kim Eline Bjerke

3 Ord og uttrykk i forsikring Ervervsmessig uførhet Med ervervsmessig uførhet menes helt eller delvis varig tap av evne til inntektsgivende arbeid. Ervervserstatning for fremtidig inntektstap Er en erstatning som gis på grunnlag av varig ervervsuførhet hos den forsikrede. Medisinsk invaliditet Er en varig og betydelig skade/lyte av medisinsk art, som ikke trenger å påvirke arbeidsevnen til den ansatte. Sosialdepartementet har i en invaliditetstabell fastsatt de ulike grader av medisinsk invaliditet. Menerstatning Blir gitt på grunnlag av medisinsk invaliditet på minst 15 % og skal gi erstatning for redusert livskvalitet, det vil si erstatning for ikke økonomisk tap. Ulykkesskade Er en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse som skjer i forsikringstiden. Lov om yrkesskadeforsikring (i kraft fra ) Lov om yrkesskadeforsikring krever at arbeidsgiver har forsikring som gir deg erstatning ved skade og sykdom som er påført i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikringen kan gi rett til erstatning ved Skade og sykdom grunnet arbeidsulykke (yrkesskade). Skade og sykdom som i samsvar med folketrygdloven er likestilt med yrkesskade. Annen skade og sykdom, dersom den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Belastningslidelser blir ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom. Med barn menes Den forsikredes egne barn, stebarn og adoptivbarn, unntatt i gruppelivsforsikringen hvor kun egne barn og adoptivbarn omfattes. Som forsørger regnes Ansatt som er gift, har samboer eller har forsørgerplikt som gjør at den ansatte blir lignet i klasse II, eller har rett til særfradrag i ligningen. Med samboer menes a) Person som den forsikrede bor sammen med i ekteskapslignende forhold og at det i Folkeregisteret går fram at vedkommende har hatt samme bosted som den forsikrede de 2 siste årene. b) Person som har felles bosted og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunktet som forsikringstilfellet oppsto, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne vært inngått. Engangsutbetalte forsikringer Forsikringene gir erstatning til ansatte som går inn under Hovedtariffavtalen. I tillegg dekker ulykkesforsikringen også ulykkesskader i fritiden. For alle ansatte gjelder Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringene gir i hovedtrekk følgende erstatninger Ervervserstatning - Fremtidig inntektstap Menerstatning Erstatning ved død I tillegg vil Lov om yrkesskade kunne gi rett til erstatning for lidt inntektstap og påførte utgifter. 3

4 Fritidsulykke Denne forsikringen gir erstatning ved ulykke i fritiden som fører til ervervsmessig uførhet, varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, eller død. Erstatningen beregnes slik: 15-29% medisinsk invaliditet 1 G 30-70% medisinsk invaliditet 2 G over 70% medisinsk invaliditet 3 G Ved dødsfall utbetales en erstatning på 15 G Erstatning ved varig medisinsk invaliditet blir fastsatt i forhold til den graden av invaliditet som en antar vil bli den endelige. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller organer er skadet. Erstatningen for varig ervervsuførhet blir fastsatt i forhold til uføregraden. Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølgen de er nevnt) - Avdødes ektefelle/registrerte partner - Samboer - Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om forsikrede etterlater seg ektefelle/registrert partner eller samboer. - Andre personer som for en vesentlig del blev forsørget av avdøde. Dersom avdøde ikke etterlater seg erstatningsberettiget som nevnt ovenfor, utbetales ingen erstatning. Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter erstattes i inntil 2 år fra skadedagen når forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Erstatningen er begrenset oppad til 1 G. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. G= Grunnbeløpet i folketrygden er pr kr. 4

5 Gruppelivsforsikring (ytelser ved dødsfall) Forsikringen dekker alle som går inn under 10 i Hovedtariffavtalen. Du er også dekket under svangerskapspermisjon, militærtjeneste og annen permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, samt under attføring. Uførepensjonister er omfattet av forsikringen frem til de når aldersgrensen for stillingen, men senest til fylte 67 år. Forsikringssummens størrelse til enhver tid Forsikringssummen for den enkelte forsikrede avkortes ved alder over 50 år. (G = grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstidspunktet. Under 51 år: 10,0 G 51 år: 9,5 G 52 år: 9,0 G 53 år: 8,5 G 54 år: 8,0 G 55 år: 7,5 G 56 år: 7,0 G 57 år: 6,5 G 58 år: 6,0 G 59 år: 5,5 G Over 59 år: 5,0 G Ved dødsfall utbetales erstatningen enten til: - Avdødes ektefelle/registrerte partner - Samboer - Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om forsikrede etterlater seg ektefelle/registrert partner eller samboer. - Andre personer som for en vesentlig del blev forsørget av avdøde. Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt over, blir det utbetalt 2 G til dødsboet. 5

6 Lov om Yrkesskadeforsikring Erstatning ved ervervsuførhet Tap av fremtidig inntekt. Størrelsen på ervervserstatningen er avhengig av graden av varig ervervsuførhet og pensjonsgivende inntekt. Ved ervervsuførhet på 100 % blir grunnerstatningen fastsatt slik: Inntekt t.o.m. 7 G Over 7 G t.o.m. 8 G Over 8 G t.o.m. 9 G Over 9 G t.o.m. 10 G Over 10 G gir grunnerstatning på 22 G gir grunnerstatning på 24 G gir grunnerstatning på 26 G gir grunnerstatning på 28 G gir grunnerstatning på 30 G Skadelidtes alder Erstatningsbeløpet ved 100% ervervsmessig uførhet beregnes slik i forhold til den grunnerstatning som er avtalt: a) Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. b) For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres fradrag som utgjør 5% av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre 10% av grunnerstatningen. c) Er skadelidte år, forhøyes erstatningen for hvert år han/hun er yngre en 45 år med 3,5% av grunnerstatningen. d) Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han/hun er yngre en 35 år med 2,5% av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35% av grunnerstatningen. Erstatning ved medisinsk invaliditet Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % får du menerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade eller yrkessykdom tilstås menerstatning på følgende måte: Invaliditetsgrad: Grunnerstatning: % 0,75 G % 1,00 G % 1,50 G % 2,00 G % 2,50 G % 3,00 G % 3,75 G % 4,50 G Det gis et tillegg for ansatte under 45 år på 2% av grunnerstatningen, mens erstatningen reduseres for personer over 46 år med 2%. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen. Erstatning ved død Erstatning som blir utbetalt ved død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. a) Erstatning for begravelseskostnader: 0,5 G b) Erstatning til ektefelle, registrert partner eller samboer: 15,0 G c) Barnetillegg, pr. barn inntil 6,5 G 6

7 For hvert år den avdøde var over 46 år, blir erstatningen redusert med 5 %, likevel ikke mer enn 80 % totalt. Dersom den ansatte etterlater seg barn under 20 år, blir det utbetalt barnetillegg. Erstatningen blir regnet ut særlig for hvert barn og blir fastsatt på grunnlag av alderen på barna da den ansatte døde OBS! Dersom den døde var eneforsørger, blir det utbetalt dobbelt barnetillegg. Alder på barnet da forsørgeren døde G Under 1 år 6,5 1 år 6,0 2 år 6,0 3 år 5,5 4 år 5,0 5 år 5,0 6 år 4,5 7 år 4,0 8 år 4,0 9 år 3,5 10 år 3,5 11 år 3,0 12 år 2,5 13 år 2,5 14 år 2,0 15 år 2,0 16 år 1,5 17 år 1,5 18 år 1,0 19 år 1,0 Utbetalinger etter Lov om yrkesskade og Hovedtariffavtalen er samordnet slik at maksimal erstatning til etterlatte vil være 18 G inkludert gruppeliv. Definisjon på etterlatte finnes i Hovedtariffavtalens

8 Tariffbestemt yrkesskade Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom og ved skader som oppstår på direkte reise til/fra arbeid og på tjenestereise. Erstatning ved ervervsuførhet For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved 100 % varig ervervsuførhet 15 G. Denne utbetalingen er uavhengig av alder og deltid. Beløpet avkortes forholdsmessig ved lavere uføregrad. Erstatning ved medisinsk invaliditet For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer som følge av skade ved ulykke 1-3 G. Erstatningen er uavhengig av alder, men avhengig av den medisinske invaliditetsgraden. Erstatning ved død For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved død som følge av ulykke 15 G. Hvem har rett til erstatning? Ved dødsfall utbetales erstatningen enten til - Ektefelle - Partner registrert etter partnerskapsloven - Samboer - Barn under 25 år Barn skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det finnes erstatningsberettiget ektefelle/registrert partner/samboer. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Samordning Ved yrkesskader skal det regelverk som totalt sett gir rett til høyest erstatning av Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen legges til grunn ved utmålt erstatning. 8

9 Ulykkesforsikring skolebarn m. m. Hvem omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter barn/elever i kommunale grunnskoler, videregående skoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem. Forsikringen omfatter også barn i ikke-kommunale institusjoner som er nevnt i 1.e ledd, dersom institusjonen har kommunal støtte og er særlig oppgitt i den antallsoppgave som hvert år rapporteres i forbindelse med premiebetaling. Hva omfatter forsikringen? - Erstatning ved død - Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet - Behandlingsutgifter Erstatning blir utbetalt ved ulykkesskade som fører til livsvarig medisinsk invaliditet, på grunnlag av den forsikringssum som framkommer i forsikringsbeviset. Full erstatning ytes når invaliditetsgraden er fastsatt til 70% eller mer. Ved lavere invaliditet reduseres erstatningen forholdsmessig. Når gjelder forsikringen? a) Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområder under ordinær skole-/barnehagetid. b) Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse, herunder Operasjon Dagsverk. c) På direkte vei til og fra skole/barnehage d) Under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar. e) Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen, også på direkte vei til og fra. f) For fosterbarn gjelder forsikringen hele døgnet. Forsikringssum ved 100 % varig medisinsk invaliditet: Barn på skole, barnehage, SFO, fritidsklubb m.m. 5 G Fosterbarn 15 G Ved død: Fosterbarn Forsikringssum ved død skolebarn mv. 1 G 1 G 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) utgjør pr. 1. mai kr. Ved skade i skoletiden blir skaden og betrakte som yrkesskade. NAV skal da dekke alle påførte utgifter i forbindelse med skaden. Skolen må sørge for å melde skaden til trygdekontoret og foresatte vil få vedtak fra NAV Behandlingsutgifter Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus kan dekkes helt eller delvis. Behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen begrenset til 1 G. Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 0,01 G. Ta vare på alle kvitteringer! 9

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår Forsikringsbeviset består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Det

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer