Yrkesskade. 10. februar Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig"

Transkript

1 Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

2 Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte få fra hvor? Prosessen i NAV-systemet og i forsikringsselskapet Tillitsvalgtes rolle s2

3 Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Ytelser fra NAV (etter folketrygdloven kapittel 13) Hvis arbeidsufør, lempeligere vilkår for ytelser fra NAV Eks: Uføregrad 30 % Ikke egenandeler ved diverse medisinsk behandling, eks. legehjelp, fysioterapi Ménerstatning fra NAV Ytelser fra forsikringsselskapet Erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven Erstatning etter tariffavtalen s3

4 Hva er en yrkesskade? En yrkesskade er en personskade eller et dødsfall som oppstår som følge av en arbeidsulykke. På visse vilkår kan også sykdom som oppstår på grunn av skadelig påvirkning i arbeidet, likestilles med yrkesskade. Dette kalles yrkessykdom. s4

5 Nærmere om ulykkesbegrepet Yrkesskade: skade som skyldes arbeidsulykke Arbeidsulykke: plutselig eller uventet ytre hending, eller konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid I arbeidstiden På arbeidsplassen Under utøvelse av arbeid Ikke på reise til og fra jobb s5

6 Nærmere om yrkessykdom NAV og tariffavtalen Likestilt med yrkesskade er yrkessykdom: som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Yrkesskadeforsikringsloven Som NAV og etter tariffavtalen, i tillegg: annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser s6

7 Årsakssammenheng Krav om at personskade, sykdom skal skyldes en arbeidsulykke Mest sannsynlig, mer enn 50 % Viktig for å konstatere årsakssammenheng: Skadenære opplysninger Skadeevne Symptomer - varighet s7

8 Ytelser etter folketrygdloven Sykepenger som for alle andre uten yrkesskadefordeler Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uførepensjon beregnes noe gunstigere enn om inntektsbortfallet skyldes annet enn yrkesskade Vilkårene for AAP og uførepensjon lempeligere, bl.a. 30 % og full trygdetid Full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden Etter en yrkesskade dekkes nødvendige utgifter til hjemtransport. s8

9 Ytelser etter folketrygdloven Grunnstønad og hjelpestønad gis utover medlemskapet i trygden Lempeligere vilkår for etterlattepensjon og barnepensjon Forutgående trygdetid Fortsatt medlemskap i trygden Ekteskapets varighet Barnepensjon til 21 år hvis under utdanning s9

10 Ytelser etter folketrygdloven Menerstatning Fire vilkår for tilståelse av mènerstatning. Samtlige vilkår må være oppfylt. Det må foreligge: 1. Yrkesskade eller yrkessykdom, jf. lovens 13-3 og Årsakssammenheng mellom arbeidsulykken/ yrkessykdommen og 3. Betydelig skadefølge av medisinsk art 4. Varig skadefølge av medisinsk art s10

11 Ytelser etter folketrygdloven Forts. menerstatning: Invaliditetsgraden (medisinsk invaliditet) fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til medlemmets yrke, nedsatte evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Menerstatningen er en livsvarig ytelse. Den kan likevel utbetales som et engangsbeløp. s11

12 Ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven Forsikringsplikt Yrkesskadeforsikringen kan gi krav på betydelige utbetalinger i tillegg til det arbeidstakeren har krav på etter folketrygdloven. Aktuelle krav er: Påløpte og fremtidige utgifter, for eksempel til medisinsk behandling og hjelp i hjemmet. Inntekt som allerede er tapt og tap i fremtidige inntekter på grunn av skaden/sykdommen. Inntekt som allerede ville vært inntjent uten skaden beregnes konkret, mens tap av fremtidig inntekter beregnes etter standardregler. s12

13 Ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven Erstatning for varige mèn. Erstatning til visse etterlatte ved dødsfall der det er ektefelle eller samboer (2 år eller felles barn og bolig) eventuell partner. Dette gjelder også når man har barn under 20 år og eventuelt andre som ble forsørget. Ved grov uaktsom opptreden fra arbeidstakerens side kan erstatningen settes ned eller falle helt bort. Etteroppgjør ved forverring krav må fremsettes innen 5 år etter at oppgjøret er foretatt. s13

14 Ytelser etter tariffavtalen I tillegg kan skadelidte få ytelser etter tariffavtale s14

15 Prosessen i NAV Hjemmel: Folketrygdloven og Trygderettsloven Skaden må meldes ett års frist NAV lokalt/nav forvaltning fatter vedtak: om godkjenning om ytelser pga inntektsbortfall (aap, uførepensjon) om ménerstatning Klageadgang til NAV Klageinstans Ankeadgang til Trygderetten Søksmålsrett direkte til Lagmannsretten s15

16 Prosessen i forsikringsselskapet Hjemmel: Yrkesskadeforsikringsloven eller hovedtariffavtalen Skaden må meldes ingen frist, men.. Uenighet med selskapet kan bringes inn for Finansklagenemnda ikke juridisk, men moralsk bindende for selskapet Domstolsbehandling. s16

17 Tillitsvalgtes rolle Når skade akkurat har skjedd, gjelder følgende prosedyre: Den som er utsatt for en arbeidsulykke, må oppsøke lege umiddelbart. Senere i saksgangen vil det bli lagt stor vekt på den skadenære dokumentasjonen. Hvis skaden er påført ved vold, må politianmeldelse vurderes. Skaden må deretter meldes av arbeidsgiver, både til NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette bør gjøres, selv om det på skadetidspunktet er usikkert om det senere blir aktuelt å fremme krav om utgiftsdekning eller erstatning. Påse at relevante krav blir fremsatt for NAV, selv om ytelser gis fra SPK/kommunal pensjonsordning Noen ganger er det opplagt hva som må anses som en yrkesskade, men det er ikke tilstrekkelig at man er i arbeid og blir skadet. s17

18 Tillitsvalgtes rolle Påse at skaden er meldt/meldes til NAV 1 års frist Påse at skaden er meldt/meldes til selskapet som arbeidsgiver har forsikret sitt yrkesskadeansvar i Bistå med rådgiving i den grad tv føler seg kompetent Ikke gi medlemmet urealistiske forventinger Eventuelt henvise til ledd oppover i organisasjonen Hvis medlemmet ønsker bistand til klage i NAV, rådfør med sentralleddet Hvis medlemmet ønsker bistand overfor selskapet, rådfør med sentralleddet. s18

19 Veiledningshefte Veiledningshefte «Håndtering av yrkesskader» Veiledningsheftet er laget for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. Oppdatert informasjon på s19

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Skadet på jobb? Syk av jobben?

Skadet på jobb? Syk av jobben? Skadet på jobb? Syk av jobben? SKADET PÅ JOBB? SYK AV JOBBEN? FOTO: ERIK M. SUNDT Denne brosjyren gir en kort innføring i hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg hvis du blir skadet i

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22.

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. juli 2011 I tillegg til yrkesskadedekning kan ansatte og etterlatte etter bombeangrepet

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskadedekning Særfordeler ut over vanlige stønadsbestemmelser Regulert i egne lovverk Yrkesskade Yrkesskadeforsikringsloven Folketrygdloven

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE TRAFIKKSKADER Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Advokat Thomas Benestad 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon vedrørende trafikkskadesaker, både

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer