INFORMASJON TIL ANSATTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL ANSATTE"

Transkript

1 Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle avvik er det avtaler og vilkår som gjelder. Dekningen baserer seg på hovedtariffavtalen. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens forsikringskontakt: Kari Miljeteig, tlf

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DØDSFALLSFORSIKRING (GRUPPELIV) YRKESSKADEFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING I FRITID SKADEMELDING DINE PRIVATE FORSIKRINGER ORD OG UTTRYKK I FORSIKRING... 6

3 1 DØDSFALLSFORSIKRING (GRUPPELIV) HVEM ER MED I FORSIKRINGEN? Forsikringen omfatter alle ansatte som kommunen har erstatningsansvar overfor etter 10 i Hovedtariffavtalen. FORSIKRINGSSUM VED DØD Forsikringssummen fastsettes etter grunnbeløpet i folketrygden og reguleres etter det til enhver tid gjeldende grunnbeløp (G) som endres årlig. For G- verdi se siste side. Forsikringssummen utgjør for ansatte: 10 G til 50 år. Deretter reduseres summen med 0,5 G pr år ned til 5 G, som holdes fast fra 60 år og fram til fratredelsesdato. For lærlinger utbetales det 50 % av forsikringssummen. ERSTATNING VED DØD UTBETALES TIL: Avdødes ektefelle Samboer Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer, jf 1 og 2. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Finnes ingen etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales dog minst 2 G til dødsboet. ikke dersom det på det dødsfallstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap / registrert partnerskap kunne inngås. FRATREDELSE Hvis du slutter i kommunen meldes du ut av gruppelivsforsikringen samme dag, eller senest ved nådd pensjonsalder. Ved utmeldelse før fylte 67 år har du rett til, uten helseerklæring, å tegne en individuell dødsfallsforsikring på samme forsikringssum som i gruppelivsforsikringen. Opphørsalder ved fortsettelsesforsikringen er 67 år. Melding om at du ønsker å benytte deg av denne retten, må du sende forsikringsselskapet innen 6 måneder etter at du trådte ut av gruppelivsforsikringen. Ved henvendelse til kommunen kan du få tilsendt et informasjonsbrev. Forsikringssummen utbetales, som endelig begunstiget, i den rekkefølge som nevnt. Begunstigelse av ektefelle faller bort når ekteskapet endelig oppløst ved skilsmisse. * Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra Folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste 2 år. Dette gjelder likevel

4 2 YRKESSKADEFORSIKRING HVEM ER MED I FORSIKRINGEN? Alle ansatte som omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring og 11 i Hovedtariffavtalen. YRKESSKADEFORSIKRING I HENHOLD TIL LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING Hva erstattes? Tap i fremtidig erverv Hvis du blir helt ervervsmessig ufør (mister evnen til å arbeide) gis en engangserstatning på G. Beløpet er avhengig av alder og inntekt. Ménerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på / i kroppen. Blir du minst 15 % varig medisinsk invalid får du en erstatning på inntil 4,5 G, avhengig av invalidtetsgrad og alder. Erstatning ved død Erstatning ved død utbetales til ektefelle, subsidiært samboer totalt 15 G. For personer eldre enn 46 år, reduseres erstatningen. I tillegg utbetales inntil 6,5 G til barn under 20 år, avhengig av alder. Andre erstatninger Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunket, samt påførte og fremtidige merutgifter erstattes individuelt etter spesielle regler. YRKESSKADEFORSIKRING I HENHOLD TIL 11 I HOVEDTARIFFAVTALEN Forsikringen dekker yrkesskadeforsikring inkludert ulykkesskade på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise i henhold til 11 i Hovedtariffavtalen. Tap i fremtidig erverv Ved 100 % ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning tilsvarende 15 G. Ménerstatning Erstatningens størrelse utgjør ved % medisinsk invaliditet: 1 G % medisinsk invaliditet: 2 G - over 70 % medisinsk invaliditet: 3 G Erstatning ved død Erstatningssummen utgjør 15 G. Den samlede erstatning etter 10 og 11 kan ikke overstige 18 G. Utbetaling av erstatning ved død følger samme regler (arverekkefølge) som gruppelivsforsikring 10 Behandlingsutgifter inntil kr Samordning Erstatning fra lovbestemt yrkesskadeforsikring og 11 samordnes slik at erstatning utbetales etter den dekning som gir høyest sum.

5 3 ULYKKESFORSIKRING I FRITID ULYKKESSKADE I FRITID Forsikringen er utvidet til å dekke skader som skjer utenom arbeidstid. Dette er en frivillig forsikring som du betaler selv. Dersom du ønsker slik forsikring, henvend deg til kommunens forsikringskontakt. Forsikringssummen er i henhold til 11 i Hovedtariffavtalen: Tap i fremtidig erverv - inntil 15 G Ménerstatning - inntil 3 G Erstatning ved død - 15 G Behandlingsutgifter dekkes inntil kr innen 2 år fra skadedagen. Utbetaling av erstatning ved død følger arveloven. Egenandel ved behandlingsutgifter Egenandelen er kr SKADEMELDING Skader meldes kommunen så snart som mulig. Oppstår det et krav som følge av skaden skal disse meldes til kommunens forsikringskontakt. Krav på erstatning foreldes i henhold til reglene i lov om yrkesskadeforsikring og forsikringsavtaleloven. På reise meldes i tillegg overfall, ran, tyveri og innbrudd til politi eller reiseleder / SOS. (Informasjon finnes på reiseforsikringskort.) Skademeldinger finnes på intranettet. 5 DINE PRIVATE FORSIKRINGER I en del tilfeller er det behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Likevel er det noen spørsmål de fleste bør stille seg: Hvilke forsikringer og hva slags pensjon har din ektefelle / samboer? Har du forsikringer gjennom din fagforening eller andre forsikringer? Er familie i etableringsfasen og har gjeld, bør en form av dødsrisiko /gjeldsforsikring vurderes Hvis jeg ikke allerede har uføredekning for sykdom som ikke dekkes under yrkesskadeloven, bør jeg da tegne en slik privat? Hvis du har spørsmål i forbindelse med dine forsikringer, eller du ønsker opplysninger om hvor du kan henvende deg for å få økonomisk rådgiving, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Dette dokumentet kan da være lurt å ta med slik at en rådgiver enkelt kan få en oversikt over hvilke dekninger som foreligger gjennom arbeidsgiver.

6 6 ORD OG UTTRYKK I FORSIKRING Ervervsuførhet Helt eller delvis, varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid generelt. Forsørger Som forsørger regnes gifte ansatte, ansatte med samboer og øvrige ansatte med forsørgerbyrde som betinger at den ansatte lignes i skatteklasse II eller gis rett til særfradrag ved ligningsansettelsen. Grunnbeløp - G Alle erstatninger er basert på folketrygdens grunnbeløp, G. Grunnbeløpet reguleres av Stortinget hvert år. Pr utgjør 1G kr Medisinsk invaliditet En varig skade/lyte av medisinsk art som fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april Mènerstatning Engangsutbetaling som utbetales ved medisinsk invaliditet. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevnen. Samboer Som samboer regnes personer som har felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de sist 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovelig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forvoldt av en plutselig ytre fysisk begivenhet. Yrkesskade/yrkessykdom Skader/sykdommer som påføres den forsikrede under utførelsen av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Side 6 av 6

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer