Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune

2 Innhold Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune 3 Definisjonar 5 Gruppelivsforsikring 7 Yrkesskadeforsikring og utbetalingar etter 11 i Hovedtariffavtalen 8 Ulykkesforsikring fritid 11 Når skade inntreffer 13 2

3 Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringar i KLP. I denne brosjyren kan du lese meir om kva forsikringane dekkjer, og kva du skal gjera dersom det skjer ei skadehending. Forsikringane er i samhøve med lov om yrkesskadeforsikring og 10 og 11 i Hovedtariffavtalen, og inngått forsikringsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og KLP Skadeforsikring, og omfattar: Gruppelivsforsikring: gir erstatning til etterlatte dersom du døyr. Yrkesskadeforsikring gir erstatning dersom du blir arbeidsufør, invalid eller døyr som følgje av arbeidsulykke eller yrkessjukdom. Ulykkesforsikring i fritida gir erstatning ved invaliditet og død som følgje av ei ulykke i fritida. For fullstendig informasjon om forsikringsdekningane viser vi til dokumenta i forsikringsavtalen og gjeldande forsikringsvilkår. Når blir du meldt inn og ut av forsikringsordningene? Nye arbeidstakarar er med i ordninga frå tilsetjingsdato. Arbeidstakarar som sluttar eller går over på alderspensjon går automatisk ut av ordninga den dagen dei sluttar i jobben. Uførepensjonistar er omfatta av gruppelivsforsikringene fram til dei når aldersgrensa for stillinga dei hadde. 3

4 Forsikringspremien Alle premier blir betalt av fylkeskommunen. Beløpa finn du på lønnsslipp og årsoppgåve. Forsikringssum Er det beløpet som utbetalast ved skade. Det skal være i medhald av den gjeldande tariffavtale/lov om yrkesskadeforsikring. Ved skadehending: Du må sende melding om skade / sjukdom / død til den næraste personalansvarlege utan ugrunna opphald. Personalansvarleg vil sørgje for at saka blir meldt vidare til KLP Skadeforsikring, NAV med fleire. I samband med dødsfall eller uførleik er det også viktig å ta kontakt med den aktuelle pensjonsordningen og NAV med tanke på spørsmål om eventuell etterlattepensjon, barnepensjon, uførepensjon og så vidare. Dersom du treng å ta direkte kontakt med KLP Skadeforsikring, finn du telefonnummer og e-postadresser på siste side i denne brosjyren. 4

5 Definisjonar Barn Med barn meiner ein den forsikra sine eigne barn eller adoptivbarn. Aldersavgrensing er definert i Hovedtariffavtalen. Ektefelle Med ektefelle meiner ein den personen som den forsikra har inngått lovformeleg ekteskap med. Ein person reknast ikkje lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gjeve bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjeld sjølv om avgjerda ikkje er rettskraftig eller endeleg. Sambuar Som sambuar reknast person som har felles bustad og felles barn med arbeidstakaren, eller som kan dokumentere at sambuarforholdet har vara dei to siste åra. Dette gjeld ikkje dersom det på skadetidspunktet låg føre forhold som var til hinder for at ein kunne inngå lovleg ekteskap. Partnerskap Som partnarar reknast personar av same kjønn som har inngått registrert partnerskap. Ervervsuførleik Med ervervsuførleik meiner ein at ein person har blitt arbeidsufør og heilt eller delvis har mista evna til inntektsgjevande arbeid. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet meiner ein varig skade/lyte av medisinsk art. Denne treng ikkje nødvendigvis å påverke arbeidsevna til den forsikra. Folketrygdas grunnbeløp Sentralt i forsikringsordninga er grunnbeløpet til folketrygda (G). Grunnbeløpet blir indeksregulert basert på levekostnadsindeksen og reallønsutviklinga. Regulering av G skjer normalt 1. mai kvart år. Det er Stortinget som vedtek dette. 5

6 6

7 Gruppelivsforsikring Kven gjeld forsikringa for? Forsikringa gjeld for alle tilsette. Forsikringa gjeld og for Arbeidstakarar som mottar attførings-/eller uførepensjon Arbeidstakarar i permisjon inntil 12 månader, dersom dei ikkje er tilsette hos ein annan arbeidsgjevar i permisjonstida Vernepliktige Lærlingar med lærekontrakt Kva omfattar forsikringa? Forsikringa gjev ei eingongserstatning til etterlatte når ein tilsett døyr. Forsikringa gjeld heile døgnet, og erstatninga blir utbetalt uavhengig av dødsårsak. Kor mykje blir utbetalt? Forsikringssummen vil fram til fylte 50 år vere 10 G (G = grunnbeløpet til folketrygda). Frå fylte 51 år blir forsikringssummen redusert med 0,5 G per år. Frå fylte 60 år og fram til opphøyr er forsikringssummen 5 G. Kven blir forsikringa/erstatninga utbetalt til? Retten til forsikringssummen er fastsett i Hovedtariffavtalen sin 10 og er som følgjer i ugjenkalleleg rekkefølgje: Ektefella eller den registrerte partneren til avdøde Sambuar Barn under 25 år (desse skal alltid ha utbetalt minimum 40 prosent av erstatninga) Andre som i vesentleg grad blei forsørgja av avdøde Dersom det ikkje er etterlatte som nemnt over, blir 2 G utbetalt til dødsbuet. Når ansettelsesforholdet er over, er det mogleg å teikne individuell framhalds-/ fortsettelsesforsikring utan å levere helseerklæring. For meir utfyllande informasjon om gruppelivsforsikringa og individuell framhalds-/fortsettelsesforsikring, sjå 7

8 Yrkesskadeforsikring og utbetalingar etter 11 i Hovedtariffavtalen Kven gjeld forsikringa for? Forsikringa gjeld for alle tilsette og folkevalde/ombodsmenn i teneste for fylkeskommunen. Kva omfattar forsikringa? Forsikringa omfattar yrkesskader og yrkessjukdommar som har oppstått i arbeidstida, under utføring av arbeid på arbeidsstaden. I tillegg omfattar forsikringa skader som oppstår på direkte reise mellom heim og arbeidsstad/oppdragsstad. Belastingssjukdommar som slitasje, belastingsskader, gikt og så vidare blir normalt ikkje rekna som yrkesskade/yrkessjukdom. Kor mykje blir utbetalt etter lov om yrkesskadeforsikring? Med heimel i lov om yrkesskadeforsikring er det utarbeidd eigne forskrifter om standard erstatning der den skadelidde sin alder, inntekt og uføregrad blir lagt til grunn. Følgjande postar kan bli utbetalt som eingongsbeløp: Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet Tap i framtidig erverv Meirutgifter påførte og framtidige Ménerstatning Dødsfallserstatning I medhald av 11 i hovudtariffavtalen kan det utbetalast: Erstatning ved arbeidsuførleik, avhengig av uføregrad inntil 15 G Ménerstatning ved invaliditet, avhengig av invaliditetsgrad inntil 3 G Dødsfallserstatning, avhengig av forsørgjerbyrde inntil 15 G 8

9 MERK! I dei tilfella der den skadelidde eller dei etterlatne vil oppnå høgare samla erstatning etter den gjeldande tariffavtalen enn etter lov om yrkesskadeforsikring, blir differansen utbetalt i tillegg til erstatninga etter loven. Kven blir forsikringa/erstatninga utbetalt til? Ved uførleik blir forsikringa utbetalt til skadelidde. Ved dødsfall blir forsikringa utbetalt til etterlatne etter gjeldande tariffavtale og lov om yrkesskadeforsikring. Rettar ved avgang før pensjonsalder Ved avgang gjeld ikkje lenger yrkesskadeforsikringa, med unntak av skader som har blitt konstatert under tilsetjingsforholdet. 9

10 10

11 Ulykkesforsikring fritid Kven gjeld forsikringa for? Forsikringa gjeld for alle tilsette med minst 15 prosent stilling. Kva omfattar forsikringa? Forsikringa omfattar ulykkesskader som hender i fritida kvar som helst i verda. Utan særskilt avtale dekkjer forsikringa ikkje skade som skuldast krig, opprør eller liknande alvorleg forstyrring av offentleg orden. Med ulykkesskade meiner ein skade på kroppen valdt av ei plutseleg, ytre hending (ulykkestilfelle), som hender i forsikringstida. Vidare omfattar ulykkesforsikringa behandlingsutgifter i inntil 2 år etter ulykkesskade. Erstatninga er begrensa oppover til 1 G. Ulykkesskade som hender medan ein held på med fritidsaktivitetar og sport er dekka, med unntak av aktivitetar som fører med seg særleg risiko for skade. Unntatte aktivitetar er for eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/paragliding, fallskjermhopping og så vidare. Kor mykje blir utbetalt? Erstatning blir utbetalt avhengig av skadeliddes grad av ervervsuførleik og invaliditetsgrad. For at skade skal gje rett til ervervserstatning, må han vere godkjend som varig. Erstatning ved ervervsuførleik og død er også avhengig av alderen til skadelidde på ulykkestidspunktet. Forsikringssummen blir fastsett etter folketrygda sitt grunnbeløp (G): Erstatning ved livsvarig ervervsmessig uførleik inntil 22 G Blir redusert med 1 G per år for alder over 40 år. Frå fylte 59 år er erstatningsbeløpet 3 G. Ved uføregrad mindre enn 100 prosent blir erstatninga forholdsmessig redusert. Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet inntil 3 G Erstatning ved død inntil 12 G Blir redusert med 1 G per år for alder over 40 år. Frå fylte 50 år er erstatningsbeløpet 2 G. 11

12 Kven blir forsikringa/erstatninga utbetalt til? Ved invaliditet/uførleik blir forsikringa utbetalt til den som er forsikra. Ved dødsfall blir forsikringa utbetalt til ektefelle/registrert partner, sambuar, barn under 20 år eller andre personar som i vesentleg grad blei forsørgja av avdøde. Rettar ved avgang før pensjonsalder Etter avgang gjeld ikkje ulykkesforsikringa lenger. 12

13 Når skade inntreffer Skjema for å melde skade til forsikringsselskapet finn du på internett: Meld skade Utfylt skademelding kan du sende til: KLP Skadeforsikring AS Postboks 400 Sentrum 0103 OSLO Kontakt oss om fylkeskommunen sine forsikringar: KLP Kundeservice Svarar på generelle spørsmål om forsikringane Tlf.: E-post: KLP Skadeoppgjørsavdeling Tlf.: E-post: Kontakt oss om private forsikringar: KLP Skadeforsikring leverer trygge og konkurransedyktige forsikringar til tilsette i offentleg sektor. Forsikringane er enkle å bestille, og enkle å endre når du treng det. Dette kan du enten gjere i nettløysinga vår, der det og finst ein priskalkulator, eller ved å ringje ein av kunderådgjevarane våre på telefon KLP Skadeforsikring har ingen forvirrande rabattsystem. Vi ønskjer at kundane våre får akkurat dei forsikringane dei treng, verken færre eller fleire. Salg og kundeservice for privatforsikringar: Tlf.: Faks: E-post: 13

14 All post sendes til: KLP Skadeforsikring AS Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, Oslo Tlf.: Faks: Bl. nr. F-214, mars Med forbehold om trykkfeil og endringer Dette er KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS har eksistert som eit heileigd dotterselskap av konsernet KLP sidan Vi er marknadsleiar og totalleverandør av skadeforsikringar til offentleg sektor. I tillegg forsikrar vi eit stigande tal verksemder og bedrifter innan offentleg sektor, blant anna helseføretak og -institusjonar, vekst- og attføringsbedrifter samt skular. 14

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer